Rodyklė 
Protokolas
PDF 230kWORD 193k
Trečiadienis, 2013 m. vasario 6 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 4.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos (2013 m. vasario 7–8 d.) susitikimui (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pagal 1994 m. Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas, skaidrumas ***I (balsavimas)
 6.Iškilmingas posėdis. Tunisas
 7.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
7.1.Bendra žuvininkystės politika ***I (balsavimas)
  
7.2.Variklinių transporto priemonių garso lygis ***I (balsavimas)
  
7.3.Europos pabėgėlių fondas, Europos grąžinimo fondas ir Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai ***I (balsavimas)
  
7.4.Išorės sienų fondas ***I (balsavimas)
  
7.5.Žuvininkystės išteklių apsauga ***I (balsavimas)
  
7.6.Visų formų smurto prieš moteris ir mergaites panaikinimas ir prevencija (balsavimas)
  
7.7.Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje (balsavimas)
  
7.8.Pasirengimas 16-ajam CITES šalių konferencijos susitikimui (COP 16) (balsavimas)
  
7.9.2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairės. Kiti skirsniai (balsavimas)
  
7.10.Įmonių socialinė atsakomybė: atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas (balsavimas)
  
7.11.Įmonių socialinė atsakomybė: visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 12.Taikus kurdų klausimo Turkijoje sprendimas (diskusijos)
 13.22-oji Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija (diskusijos)
 14.Įstatymo viršenybė ir laisvė Bulgarijoje (diskusijos)
 15.Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija (diskusijos)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17.Teisėjų mokymas – teismo koordinatoriai (diskusijos)
 18.Vynų iš JAV ženklinimas tradicinėmis nuorodomis (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.

Kalbėjo: Jean-Pierre Audy apgailestavo, kad Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman Van Rompuy nedalyvavo diskusijose dėl pasirengimo Europos Vadovų Tarybos (2013 m. vasario 7–8 d.) susitikimui (Pirmininkas pabrėžė, kad Herman Van Rompuy visada kviečiamas į šias diskusijas), ir Hannes Swoboda pasiteiravo, kas bus Parlamento pašnekovas diskusijose dėl biudžeto (Pirmininkas jam priminė Sutarties nuostatas).


2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

– Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą santechnikos įtaisams (D020994/03 - 2013/2527(RPS) - terminas: 2013/04/24)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

– Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų, kad jo I, II ir IV priedai būtų pritaikyti prie technikos pažangos (D023740/05 - 2013/2526(RPS) - terminas: 2013/04/22)
perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO

– Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi papildomi ES etaloninių pasiutligės, galvijų tuberkuliozės ir bičių sveikatos tyrimų laboratorijų įsipareigojimai ir užduotys, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 737/2008 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 87/2011 (D024558/02 - 2013/2525(RPS) - terminas: 2013/04/22)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

– Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos II ir III priedai (D024615/02 - 2013/2524(RPS) - terminas: 2013/04/17)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

– Komisijos reglamentas dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą (D024862/01 - 2013/2539(RPS) - terminas: 2013/04/30)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

– Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir (ES) Nr. 1193/2011 (D025309/02 - 2013/2540(RPS) - terminas: 2013/05/01)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduotas šis deleguotojo akto projektas:

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 244/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo, nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalaus pastatams ir pastato dalims taikomų minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygio skaičiavimo lyginamosios metodikos principus, teksto vengrų kalba klaidos - C(2013)404.

Terminas prieštaravimams pateikti: du mėnesiai nuo gavimo datos – 2013 m. sausio 31 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

Deleguotojo teisės akto projektas, kuriam laikotarpis pateikti prieštaravimus buvo pratęstas:

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES – C(2012)8509.

Terminas prieštaravimams pateikti: du mėnesiai nuo gavimo datos – 2012 m. gruodžio 3 d.

Termino prieštaravimams pateikti pratęsimas: du papildomi mėnesiai Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN


4. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos (2013 m. vasario 7–8 d.) susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos (2013 m. vasario 7–8 d.) susitikimui

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Godfrey Bloom pateiktą klausimą), Martin Callanan ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Joseph Daul pateiktą klausimą), Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Tannock pateiktą klausimą) (Pirmininkas priminė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 310 ir 322 straipsnių nuostatas) ir nepriklausoma Parlamento narė Laurence J.A.J. Stassen.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Peter van Dalen pateiktą klausimą), Bruno Gollnisch, Herbert Reul (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Reinhard Bütikofer pateiktą klausimą), Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Zbigniew Ziobro pateiktą klausimą), Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Lena Kolarska-Bobińska pateiktą klausimą), Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure ir Mairead McGuinness.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič ir Ana Gomes.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski (Komisijos narys), Maroš Šefčovič (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) ir Lucinda Creighton.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Pirmininkė pasiūlė pateikti balsuoti U. Rodust pranešimą iš karto po iškilmingo posėdžio ir pažymėjo, kad šiam pasiūlymui niekas neprieštaravo.


5.1. Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pagal 1994 m. Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto [12213/2012 - C7-0409/2012- 2012/0167(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas Vital Moreira (A7-0430/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0037)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.2. Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2012)0709 C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0038)


5.3. Priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas, skaidrumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą į valstybinių sveikatos draudimo sistemų taikymo sritį, skaidrumu [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0039)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0039)

Kalbėjo:

Alda Sousa pateikė žodinį 7 pakeitimo pakeitimą.

Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas.

Antonyia Parvanova (pranešėja) po balsavimo klausė, kokia Komisijos pozicija dėl priimtų pakeitimų, ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

°
° ° °

Kalbėjo Hannes Swoboda, jis prisiminė kai kuriuos Nigel Farage teiginius, išsakytus ankstesnėse diskusijose.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš iškilmingo posėdžio pradžią ir atnaujintas 12.05 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas


6. Iškilmingas posėdis. Tunisas

Tuniso Respublikos Prezidento Moncefo Marzouki vizito proga nuo 12.05 iki 12.30 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

Parlamentas tylos minute pagerbė šį rytą Tunise nužudyto Chokri Belaïdo ir visų, kurie paaukojo gyvybes už laisvę ir orumą Tunise, atminimą.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja


7. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

7.1. Bendra žuvininkystės politika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0040)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0040)

Kalbėjo:

József Szájer patikslino PPE frakcijos balsavimo sąrašą.

Ulrike Rodust (pranešėja) pateikė žodinį 119 pakeitimo pirmos dalies pakeitimą ir jis buvo priimtas.

Ulrike Rodust paprašė dar kartą balsavimui pateikti 298 pakeitimą (Pirmininkė patenkino šį prašymą).


7.2. Variklinių transporto priemonių garso lygis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių garso lygio [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0041)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0041)

Kalbėjo:

Miroslav Ouzký (pranešėjas) siūlė atmesti 51 pakeitimą.


7.3. Europos pabėgėlių fondas, Europos grąžinimo fondas ir Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2007/EB, Sprendimas Nr. 575/2007/EB ir Tarybos sprendimas 2007/435/EB siekiant padidinti bendro finansavimo iš Europos pabėgėlių fondo, Europos grąžinimo fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai normą, kiek tai susiję su tam tikromis finansų valdymo nuostatomis, taikytinomis valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie sunkumai [COM(2012)0526 - C7-0302/2012- 2012/0252(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas Nils Torvalds (A7-0004/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P7_TA(2013)0042)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0042)


7.4. Išorės sienų fondas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB siekiant padidinti bendro finansavimo iš Išorės sienų fondo normą tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie sunkumai [COM(2012)0527 - C7-0301/2012- 2012/0253(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas Nils Torvalds (A7-0433/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P7_TA(2013)0043)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0043)


7.5. Žuvininkystės išteklių apsauga ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0044)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0044)

Kalbėjo:

Pat the Cope Gallagher (pranešėjas) prieš balsavimą.

Werner Langen dėl balsuoti skirto laiko eigos.


7.6. Visų formų smurto prieš moteris ir mergaites panaikinimas ir prevencija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0049/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0045)

Kalbėjo:

Licia Ronzulli prieš balsavimą.


7.7. Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos inovacijų partnerystės vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje [2012/2258(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0046)


7.8. Pasirengimas 16-ajam CITES šalių konferencijos susitikimui (COP 16) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0047/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0047)


7.9. 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairės. Kiti skirsniai (balsavimas)

Pranešimas dėl 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių, I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [2013/2003(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0048)

Kalbėjo:

Monika Hohlmeier (pranešėja) pateikė žodinį 14 dalies pakeitimą ir jis buvo priimtas.


7.10. Įmonių socialinė atsakomybė: atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas (balsavimas)

Pranešimas „Įmonių socialinė atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas“ [2012/2098(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0049

Kalbėjo:

Raffaele Baldassarre (pranešėjas) pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo po 47 dalies įterpiama antraštinė dalis, pakeitimas buvo priimtas.


7.11. Įmonių socialinė atsakomybė: visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis (balsavimas)

Pranešimas „Įmonių socialinė atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“ [2012/2097(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas Richard Howitt (A7-0023/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0050)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

°
° ° °

Kalbėjo Jean-Pierre Audy dėl darbo tvarkos.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Antonyia Parvanova - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan ir Hannu Takkula.

Pranešimas: Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman ir Elena Băsescu.

Pranešimas: Miroslav Ouzký - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly ir Jacqueline Foster.

Pranešimas: Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds ir Seán Kelly.

Visų formų smurto prieš moteris ir mergaites panaikinimas ir prevencija - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock ir Miroslav Mikolášik.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Graikijos kompetentingos institucijos perdavė Pirmininkui prašymą atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą nagrinėjant Kretos apeliacinio teismo prokuratūros bylą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


12. Taikus kurdų klausimo Turkijoje sprendimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Taikus kurdų klausimo Turkijoje sprendimas.

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten PPE frakcijos vardu, Raimon Obiols S&D frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ria Oomen-Ruijten pateiktą klausimą), Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Andreas Mölzer, nepriklausomas Parlamento narys, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą), Barbara Lochbihler, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marie-Christine Vergiat pateiktą klausimą), Marie-Christine Vergiat, Ewald Stadler (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ria Oomen-Ruijten pateiktą klausimą), György Schöpflin, Marita Ulvskog, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Sophocles Sophocleous, Sarah Ludford, Franziska Keller, Marina Yannakoudakis, Frank Vanhecke, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Michael Cashman, Ismail Ertug (jis taip pat atsakė į tris pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Graf Lambsdorff, Emine Bozkurt ir Ria Oomen-Ruijten pateiktus klausimus), Ana Gomes ir Richard Howitt.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Antigoni Papadopoulou, Krisztina Morvai (ji pakėlusi mėlynąją kortelę pateikė klausimą Csaba Sógor, jis atsakė), Tunne Kelam, Jelko Kacin, Elena Băsescu ir Franz Obermayr.

Kalbėjo Lucinda Creighton.

Diskusijos baigtos.


13. 22-oji Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: 22-oji Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Tannock pateiktą klausimą), Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marek Henryk Migalski pateiktą klausimą), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Joanna Senyszyn, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Michèle Striffler, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Michael Cashman ir Jacek Protasiewicz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Andreas Mölzer, Eduard Kukan ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Lucinda Creighton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pino Arlacchi ir Joanna Senyszyn S&D frakcijos vardu – dėl 22-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos (2013/2533 (RSP)) (B7-0055/2013);

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl 22-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos (2013/2533 (RSP)) (B7-0058/2013);

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu – dėl 22-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos (2013/2533 (RSP)) (B7-0059/2013);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl 22-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos (2013/2533 (RSP)) (B7-0060/2013);

- Marie-Christine Vergiat ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Parlamento pozicijos dėl 22-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos (2013/2533 (RSP)) (B7-0061/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Kinga Gál ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – dėl 22-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos (2013/2533 (RSP)) (B7-0062/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.6 protokolo 7.2.2013.


14. Įstatymo viršenybė ir laisvė Bulgarijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Įstatymo viršenybė ir laisvė Bulgarijoje

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Connie Hedegaard (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Rui Tavares pateiktą klausimą), Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra pateiktus klausimus), ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Dimitar Stoyanov (jis pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Graham Watson, į kurį pastarasis atsakė), Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Gerard Batten ir Krisztina Morvai pateiktus klausimus), Gerard Batten EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Diane Dodds ir Geoffrey Van Orden pateiktus klausimus), Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Graham Watson pateiktą klausimą), Véronique Mathieu Houillon (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ana Gomes pateiktą klausimą), Claude Moraes, Johannes Cornelis van Baalen (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrey Kovatchev pateiktą klausimą), Andrey Kovatchev, Iliana Malinova Iotova, Filiz Hakaeva Hyusmenova (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrey Kovatchev pateiktą klausimą), Monika Panayotova (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Evgeni Kirilov pateiktą klausimą), Kinga Göncz, Stanimir Ilchev (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrey Kovatchev pateiktą klausimą), Nadezhda Neynsky, Tanja Fajon (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Dimitar Stoyanov pateiktą klausimą), ir Mariya Gabriel.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Ana Gomes (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrey Kovatchev pateiktą klausimą), Vladimir Urutchev (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Luis Yáñez-Barnuevo García ir Metin Kazak pateiktus klausimus), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Antonyia Parvanova ir Iliana Malinova Iotova pateiktus klausimus), ir Monika Panayotova apie diskusijų eigą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michael Gahler, Preslav Borissov, Zita Gurmai, Ivailo Kalfin, Antonyia Parvanova, Ivailo Kalfin (jis atsisakė atsakyti į pakėlus mėlynąją kortelę Andrey Kovatchev pateiktą klausimą), Andrey Kovatchev (jis pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Antonyia Parvanova, pastaroji į klausimą atsakė), Metin Kazak, Jaroslav Paška ir Franz Obermayr.

Diskusijos baigtos.


15. Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000214/2012), kurį pateikė Matthias Groote ENVI komiteto vardu Tarybai: ES pasirengimas 19-ajai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai (B7-0107/2013)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000215/2012), kurį pateikė Matthias Groote ENVI komiteto vardu Komisijai: ES pasirengimas 19-ajai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai (B7-0106/2013)

Matthias Groote pateikė klausimus.

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Connie Hedegaard (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Dan Jørgensen S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Tadeusz Cymański EFD frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner ir Gilles Pargneaux.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Romana Jordan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogusław Sonik ir Elena Băsescu.

Kalbėjo: Lucinda Creighton ir Connie Hedegaard.

Diskusijos baigtos.


16. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo S&D frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Specialusis kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komitetas: Salvatore Caronna vietoj Francesca Barracciu.

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


17. Teisėjų mokymas – teismo koordinatoriai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000186/2012), kurį pateikė Klaus-Heiner Lehne JURI komiteto vardu, Luigi Berlinguer S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu, Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu Komisijai: Teisėjų mokymas - teismo koordinatoriai (B7-0112/2013).

Tadeusz Zwiefka ir Evelyn Regner pateikė klausimą.

Algirdas Šemeta (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Erminia Mazzoni PPE frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, ir Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Algirdas Šemeta.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

– Klaus-Heiner Lehne JURI komiteto vardu, Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Luigi Berlinguer S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu – „Teisėjų mokymas. Teismo koordinatoriai“ (2012/2864(RSP)) (B7-0053/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.7 protokolo 7.2.2013.


18. Vynų iš JAV ženklinimas tradicinėmis nuorodomis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Vynų iš JAV ženklinimas tradicinėmis nuorodomis

Algirdas Šemeta (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Astrid Lulling PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Dantin, Eric Andrieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Elisabeth Köstinger ir Christa Klaß.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Kalbėjo Algirdas Šemeta.

Diskusijos baigtos.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 504.008/OJJE).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.00 val.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika