Indekss 
Protokols
PDF 229kWORD 188k
Trešdiena, 2013. gada 6. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 4.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2013. gada 7. un 8. februārī (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.ES un ASV nolīgums saskaņā ar 1994. gada Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (GATT) attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties ES *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.2.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
5.3.Pasākumu, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, pārredzamība ***I (balsošana)
 6.Svinīgā sēde — Tunisija
 7.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
7.1.Kopējā zivsaimniecības politika ***I (balsošana)
  
7.2.Mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmenis ***I (balsošana)
  
7.3.Eiropas Bēgļu fonds, Eiropas Atgriešanās fonds un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds ***I (balsošana)
  
7.4.Ārējo robežu fonds ***I (balsošana)
  
7.5.Zvejas resursu saglabāšana ***I (balsošana)
  
7.6.Visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana un novēršana (balsošana)
  
7.7.Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām (balsošana)
  
7.8.Gatavošanās CITES Līgumslēdzēju pušu konferences 16. sanāksmei (COP 16) (balsošana)
  
7.9.2014. gada budžeta pamatnostādnes — pārējās iedaļas (balsošana)
  
7.10.Korporatīvā sociālā atbildība — atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības prakse un noturīga izaugsme (balsošana)
  
7.11.Korporatīvā sociālā atbildība — sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz ilgtspējīgu un iekļaujošu atlabšanu (balsošana)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 12.Dialogs kurdu jautājuma miermīlīgai atrisināšanai Turcijā (debates)
 13.ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesija (debates)
 14.Tiesiskums un brīvība Bulgārijā (debates)
 15.ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (debates)
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs
 17.Apmācība tieslietu jomā — tiesu koordinatori (debates)
 18.Tradicionālo nosaukumu izmantošana attiecībā uz ASV ražotu vīnu (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.

Uzstājās Jean-Pierre Audy, paužot nožēlu par to, ka debatēs par tematu Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2013. gada 7. un 8. februārī nepiedalīsies Eiropadomes priekšsēdētājs Herman Van Rompuy (sēdes vadītājs uzsvēra, ka Herman Van Rompuy vienmēr tiek aicināts piedalīties šādās debatēs), un Hannes Swoboda, kurš vēlējās zināt to, kas no Parlamenta puses būs sarunu vadītājs diskusijās par budžeta jautājumiem (sēdes vadītājs viņam atgādināja par Līguma noteikumiem).


2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas lēmums par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai sanitārtehniskajai armatūrai (D020994/03 - 2013/2527(RPS) - termiņš: 24.04.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem ar mērķi pielāgot regulas I, II un IV pielikumu tehnikas attīstībai (D023740/05 - 2013/2526(RPS) - termiņš: 22.04.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO

- Komisijas regula, ar ko nosaka papildu pienākumus un uzdevumus ES references laboratorijām trakumsērgas, govju tuberkulozes un bišu veselības jomā, groza Regulu (EK) Nr. 737/2008 un atceļ Regulu (ES) Nr. 87/2011 (D024558/02 - 2013/2525(RPS) - termiņš: 22.04.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (D024615/02 - 2013/2524(RPS) - termiņš: 17.04.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Komisijas regula par datu iesniegšanu un publicēšanu elektroenerģijas tirgos un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 714/2009 I pielikuma grozīšanu (D024862/01 - 2013/2539(RPS) - termiņš: 30.04.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK un Lēmumu 406/2009/EK un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011 (D025309/02 - 2013/2540(RPS) - termiņš: 01.05.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE


3. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegts turpmāk minētais deleģētā akta projekts.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko labo Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 244/2012, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, nosakot salīdzinošās metodoloģijas sistēmu izmaksu ziņā optimālu minimālo energoefektivitātes prasību līmeņu aprēķināšanai ēkām un būves elementiem, tekstu ungāru valodā (C(2013)404)

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2013. gada 31. janvāra.

Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

Deleģētā akta projekts, kura termiņš iebildumu izteikšanai tika pagarināts

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu (C(2012)8509)

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2012. gada 3. decembra.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: divi papildu mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN


4. Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2013. gada 7. un 8. februārī (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2013. gada 7. un 8. februārī.

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Godfrey Bloom, Martin Callanan ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joseph Daul, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock (sēdes vadītājs atgādināja par noteikumiem, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 310. un 323. pantā), un Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure un Mairead McGuinness.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič un Ana Gomes.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis), Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Lucinda Creighton.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Sēdes vadītāja ierosināja Ulrike Rodust ziņojumu nodot balsošanai tūlīt pēc svinīgās sēdes un konstatēja, ka pret šo priekšlikumu iebildumu nav.


5.1. ES un ASV nolīgums saskaņā ar 1994. gada Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (GATT) attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties ES *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko noslēdz Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai [12213/2012 - C7-0409/2012- 2012/0167(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0430/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0037).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


5.2. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2012)0709 C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Pervenche Berès (A7-0010/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0038).


5.3. Pasākumu, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, pārredzamība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to pasākumu pārredzamību, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0039).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0039).

Uzstāšanās

Alda Sousa ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 7.

Tā kā vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to nepieņēma.

Uzstājās Antonyia Parvanova (referente) pēc balsošanas, prasot izklāstīt Komisijas nostāju par pieņemtajiem grozījumiem, un Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

°
° ° °

Uzstājās Hannes Swoboda, atgriežoties pie Nigel Farage uzstāšanās iepriekšējo debašu laikā.

(Sēde, kas tika pārtraukta plkst. 11.55, gaidot svinīgo sēdi, tika atsākta plkst. 12.05)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


6. Svinīgā sēde — Tunisija

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Tunisijas Republikas prezidenta Moncef Marzouki vizītei.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi, pieminot Chokri Belaïd, kurš šorīt tika nogalināts Tunisijā, un visus tos, kas zaudējuši dzīvību, cīnoties par Tunisijas brīvību un cieņu.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece


7. Balsošanas laiks (turpinājums)

7.1. Kopējā zivsaimniecības politika ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējo zivsaimniecības politiku [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ulrike Rodust (A7-0008/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0040).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0040).

Uzstāšanās

Uzstājās József Szájer, lai izdarītu precizējumu attiecībā uz PPE grupas balsošanas sarakstu.

Uzstājās Ulrike Rodust (referente), lai ierosinātu mutisku grozījumu grozījuma Nr. 119 pirmajai daļai, un to pieņēma.

Uzstājās Ulrike Rodust, lūdzot no jauna balsot par grozījumu Nr. 298 (sēdes vadītāja šo lūgumu izpildīja).


7.2. Mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmenis ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0041).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0041).

Uzstāšanās

Uzstājās Miroslav Ouzký (referents), iesakot noraidīt grozījumu Nr. 51.


7.3. Eiropas Bēgļu fonds, Eiropas Atgriešanās fonds un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, Lēmumu Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK, lai paaugstinātu Eiropas Bēgļu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansējuma likmi, attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti [COM(2012)0526 - C7-0302/2012- 2012/0252(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Nils Torvalds (A7-0004/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P7_TA(2013)0042).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0042).


7.4. Ārējo robežu fonds ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 574/2007/EK, lai paaugstinātu Eiropas Ārējo robežu fonda līdzfinansējuma likmi konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti [COM(2012)0527 - C7-0301/2012- 2012/0253(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Nils Torvalds (A7-0433/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P7_TA(2013)0043).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0043).


7.5. Zvejas resursu saglabāšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0044).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0044).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Pat the Cope Gallagher (referents).

Uzstājās Werner Langen par balsošanas laika norisi.


7.6. Visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana un novēršana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0049/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0045).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Licia Ronzulli.


7.7. Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Inovācijas partnerību aktīvām un veselīgām vecumdienām [2012/2258(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0046).


7.8. Gatavošanās CITES Līgumslēdzēju pušu konferences 16. sanāksmei (COP 16) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0047/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0047).


7.9. 2014. gada budžeta pamatnostādnes — pārējās iedaļas (balsošana)

Ziņojums par 2014. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, I iedaļa – Eiropas Parlaments, II iedaļa – Padome, IV iedaļa – Tiesa, V iedaļa – Revīzijas palāta, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa – Reģionu komiteja, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [2013/2003(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0048).

Uzstāšanās

Uzstājās Monika Hohlmeier (referente), lai ierosinātu mutisku grozījumu 14. punktam, un to pieņēma.


7.10. Korporatīvā sociālā atbildība — atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības prakse un noturīga izaugsme (balsošana)

Ziņojums par korporatīvo sociālo atbildību — atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības prakse un noturīga izaugsme [2012/2098(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0049.

Uzstāšanās

Uzstājās Raffaele Baldassarre (referents), lai ierosinātu mutisku grozījumu, ar kuru pēc 47. punkta tiek iekļauts jauns virsraksts, un to pieņēma.


7.11. Korporatīvā sociālā atbildība — sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz ilgtspējīgu un iekļaujošu atlabšanu (balsošana)

Ziņojums par korporatīvo sociālo atbildību — sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz ilgtspējīgu un iekļaujošu atlabšanu [2012/2097(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Richard Howitt (A7-0023/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0050).


8. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

°
° ° °

Uzstājās Jean-Pierre Audy, aicinot ievērot Reglamentu.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Antonyia Parvanova ziņojums - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan un Hannu Takkula.

Ulrike Rodust ziņojums - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman un Elena Băsescu.

Miroslav Ouzký ziņojums - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly un Jacqueline Foster.

Pat the Cope Gallagher ziņojums - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds un Seán Kelly.

Visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana un novēršana - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock un Miroslav Mikolášik.


9. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Grieķijas kompetentās iestādes ir iesniegušas Parlamenta priekšsēdētājam pieprasījumu atcelt Spyros Danellis deputāta imunitāti saistībā ar lietas izskatīšanu Krētas Apelācijas tiesas prokuratūrā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


12. Dialogs kurdu jautājuma miermīlīgai atrisināšanai Turcijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Dialogs kurdu jautājuma miermīlīgai atrisināšanai Turcijā.

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ria Oomen-Ruijten PPE grupas vārdā, Raimon Obiols S&D grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ria Oomen-Ruijten, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Barbara Lochbihler, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marie-Christine Vergiat, Marie-Christine Vergiat, Ewald Stadler, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ria Oomen-Ruijten, György Schöpflin, Marita Ulvskog, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Sophocles Sophocleous, Sarah Ludford, Franziska Keller, Marina Yannakoudakis, Frank Vanhecke, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Michael Cashman, Ismail Ertug, kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Emine Bozkurt un Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes un Richard Howitt.

Uzstājās Štefan Füle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Antigoni Papadopoulou, Krisztina Morvai, kas uzdeva zilā kartītes jautājumu Csaba Sógor, kurš uz to atbildēja, Tunne Kelam, Jelko Kacin, Elena Băsescu un Franz Obermayr.

Uzstājās Lucinda Creighton.

Debates tika slēgtas.


13. ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesija (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesija.

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos) vārdā.

SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Henryk Migalski, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Daniël van der Stoep, pie grupām nepiederošs deputāts, Francisco José Millán Mon, Joanna Senyszyn, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Michèle Striffler, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Michael Cashman un Jacek Protasiewicz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Andreas Mölzer, Eduard Kukan un Krisztina Morvai.

Uzstājās Lucinda Creighton.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pino Arlacchi un Joanna Senyszyn S&D grupas vārdā − par ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesiju (2013/2533(RSP)) (B7-0055/2013).

- Charles Tannock ECR grupas vārdā − par ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesiju (2013/2533(RSP)) (B7-0058/2013).

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā − par ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesiju (2013/2533(RSP)) (B7-0059/2013).

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā − par ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesiju (2013/2533(RSP)) (B7-0060/2013).

- Marie-Christine Vergiat un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā − par Parlamenta nostāju attiecībā uz ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesiju (2013/2533(RSP)) (B7-0061/2013).

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Kinga Gál un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā − par ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesiju (2013/2533(RSP)) (B7-0062/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 7. februāra sēdes protokola 5.6. punkts.


14. Tiesiskums un brīvība Bulgārijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesiskums un brīvība Bulgārijā.

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Connie Hedegaard (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rui Tavares, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Krisztina Morvai un Agustín Díaz de Mera García Consuegra, un Graham Watson ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dimitar Stoyanov, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Graham Watson, kurš uz to atbildēja, Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Gerard Batten un Krisztina Morvai, Gerard Batten EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Diane Dodds un Geoffrey Van Orden, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Graham Watson, Véronique Mathieu, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Claude Moraes, Johannes Cornelis van Baalen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev, Iliana Malinova Iotova, Filiz Hakaeva Hyusmenova, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Kovatchev, Monika Panayotova, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Evgeni Kirilov, Kinga Göncz, Stanimir Ilchev, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Tanja Fajon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitar Stoyanov, un Mariya Gabriel.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Luis Yáñez-Barnuevo García un Metin Kazak, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Antonyia Parvanova un Iliana Malinova Iotova, un Monika Panayotova par debašu norisi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michael Gahler, Preslav Borissov, Zita Gurmai, Ivailo Kalfin, Antonyia Parvanova, Ivailo Kalfin, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Antonyia Parvanova, uz kuru viņa atbildēja, Metin Kazak, Jaroslav Paška un Franz Obermayr.

Debates tika slēgtas.


15. ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000214/2012) un kuru uzdeva Matthias Groote ENVI komitejas vārdā Padomei: ES gatavošanās UNFCCC COP 19 (B7-0107/2013).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000215/2012) un kuru uzdeva Matthias Groote ENVI komitejas vārdā Komisijai: ES gatavošanās UNFCCC COP 19 (B7-0106/2013).

Matthias Groote izvērsa jautājumus.

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Connie Hedegaard (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Dan Jørgensen S&D grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Tadeusz Cymański EFD grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner un Gilles Pargneaux.

SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Romana Jordan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogusław Sonik un Elena Băsescu.

Uzstājās Lucinda Creighton un Connie Hedegaard.

Debates tika slēgtas.


16. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis S&D pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos: Salvatore Caronna — Francesca Barracciu vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


17. Apmācība tieslietu jomā — tiesu koordinatori (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000186/2012) un kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā, Luigi Berlinguer S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā, Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā Komisijai: Tiesiskā apmācība - tiesas koordinators (B7-0112/2013).

Tadeusz Zwiefka un Evelyn Regner izvērsa jautājumu.

Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Erminia Mazzoni PPE grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā un Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu un Jaroslav Paška.

Uzstājās Algirdas Šemeta.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā, Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Luigi Berlinguer S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā − par apmācību tieslietu jomā — tiesu koordinatori (2012/2864(RSP)) (B7-0053/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 7. februāra sēdes protokola 5.7. punkts.


18. Tradicionālo nosaukumu izmantošana attiecībā uz ASV ražotu vīnu (debates)

Komisijas paziņojums: Tradicionālo nosaukumu izmantošana attiecībā uz ASV ražotu vīnu.

Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Astrid Lulling PPE grupas vārdā, Paolo De Castro S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Michel Dantin, Eric Andrieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Elisabeth Köstinger un Christa Klaß.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Uzstājās Algirdas Šemeta.

Debates tika slēgtas.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 504.008/OJJE).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.00.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika