Index 
Notulen
PDF 232kWORD 163k
Woensdag 6 februari 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (7-8 februari 2013) (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van de GATT 1994: wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik ***I (stemming)
 6.Plechtige vergadering - Tunesië
 7.Stemmingen (voortzetting)
  
7.1.Gemeenschappelijk visserijbeleid ***I (stemming)
  
7.2.Geluidsniveau van motorvoertuigen ***I (stemming)
  
7.3.Europees Vluchtelingenfonds, Europees Terugkeerfonds en Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen ***I (stemming)
  
7.4.Buitengrenzenfonds ***I (stemming)
  
7.5.Instandhouding van de visbestanden ***I (stemming)
  
7.6.Uitbanning en preventie van alle vormen van geweld jegens vrouwen en meisjes (stemming)
  
7.7.Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden (stemming)
  
7.8.Voorbereidingen COP 16 CITES (stemming)
  
7.9.Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2014 - overige afdelingen (stemming)
  
7.10.Maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei (stemming)
  
7.11.Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 12.Dialoog met het oog op een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije (debat)
 13.22ste zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (debat)
 14.Rechtsstaat en vrijheid in Bulgarije (debat)
 15.VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (debat)
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Justitiële opleidingen - gerechtscoördinatoren (debat)
 18.Gebruik van traditionele aanduidingen voor wijnen uit de VS (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, die betreurt dat de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, niet aanwezig zal zijn bij het debat over de «Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (7-8 februari 2013)» (de Voorzitter wijst erop dat Herman Van Rompuy altijd is uitgenodigd op deze debatten), en Hannes Swoboda, die zich afvraagt wie de woordvoerder van het Parlement zal zijn in de begrotingsbesprekingen (de Voorzitter herinnert hem aan de bepalingen van het Verdrag).


2. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor sanitaire kranen (D020994/03 - 2013/2527(RPS) - termijn: 24/04/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen, met het oog op de aanpassing van de bijlagen I, II en IV aan de technische vooruitgang (D023740/05 - 2013/2526(RPS) - termijn: 22/04/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI, IMCO

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken voor de EU referentielaboratoria voor rabiës, rundertuberculose en bijengezondheid, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 737/2008 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 87/2011 (D024558/02 - 2013/2525(RPS) - termijn: 22/04/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D024615/02 - 2013/2524(RPS) - termijn: 17/04/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI

- Verordening van de Commissie betreffende de toezending en publicatie van gegevens inzake de elektriciteitsmarkten en houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad (D024862/01 - 2013/2539(RPS) - termijn: 30/04/2013)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening van de Commissie tot instelling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Beschikking nr. 280/2004/EG en Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 920/2010 en (EU) nr.1193/2011 van de Commissie (D025309/02 - 2013/2540(RPS) - termijn: 01/05/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE.


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Hongaarse tekst van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 244/2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestatie van gebouwen middels het vaststellen van een vergelijkend methodologisch kader voor het berekenen van kostenoptimale niveaus van minimumenergieprestatie-eisen voor gebouwen en onderdelen van gebouwen - C(2013)404

Bezwaartermijn: twee maanden, te rekenen van de datum van ontvangst van 31 januari 2013.

Ten principale : ITRE

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de bezwaartermijn is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall betreft – C(2012)8509

Bezwaartermijn: twee maanden, te rekenen van de datum van ontvangst van 3 december 2012.

Verlenging van de bezwaartermijn: twee extra maanden op verzoek van de Raad..

Ten principale : TRAN


4. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (7-8 februari 2013) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (7-8 februari 2013)

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Godfrey Bloom, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Joseph Daul, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock(de Voorzitter herinnert aan de bepalingen van de artikelen 310 en 322 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), en Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure en Mairead McGuinness.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie), Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Lucinda Creighton.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

De Voorzitter stelt voor het verslag Rodust onmiddellijk na de plechtige vergadering in stemming te brengen en stelt vast dat er tegen dit voorstel geen bezwaar is.


5.1. Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van de GATT 1994: wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie [12213/2012 - C7-0409/2012- 2012/0167(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0430/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0037)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.2. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2012)0709 – C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0038)


5.3. Transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de openbare stelsels van gezondheidszorg [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0039)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0039)

Het woord werd gevoerd door:

Alda Sousa om een mondeling amendement op amendement 7 in te dienen.

Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

Antonyia Parvanova (rapporteur), na de stemming, om te vragen naar het standpunt van de Commissie over de aangenomen amendementen, en Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, die terugkomt op bepaalde woorden van Nigel Farage tijdens het vorige debat.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


6. Plechtige vergadering - Tunesië

Van 12.05 uur tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van Moncef Marzouki, president van de Tunesische republiek .

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van Chokri Belaïd, die deze ochtend in Tunis is vermoord, en van allen die het leven hebben verloren voor de vrijheid en de waardigheid in Tunesië.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter


7. Stemmingen (voortzetting)

7.1. Gemeenschappelijk visserijbeleid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0040)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0040)

Het woord werd gevoerd door:

József Szájer, om een punt toe te lichten op de stemlijst van de PPE.

Ulrike Rodust (rapporteur), om een mondeling amendement in te dienen op amendement 119, eerste deel, dat in aanmerking werd genomen.

Ulrike Rodust, om een nieuwe stemming over amendement 298 te vragen (de Voorzitter willigde dit verzoek in).


7.2. Geluidsniveau van motorvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0041)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0041)

Het woord werd gevoerd door:

Miroslav Ouzký (rapporteur), om voor te stellen amendement 51 te verwerpen.


7.3. Europees Vluchtelingenfonds, Europees Terugkeerfonds en Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG, Beschikking nr. 575/2007/EG en Beschikking 2007/435/EG van de Raad om het cofinancieringspercentage van het Europees Vluchtelingenfonds, het Europees Terugkeerfonds en het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer te verhogen voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd [COM(2012)0526 - C7-0302/2012- 2012/0252(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P7_TA(2013)0042)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0042)


7.4. Buitengrenzenfonds ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 574/2007/EG om het cofinancieringspercentage van het Buitengrenzenfonds te verhogen voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van hun financiële stabiliteit [COM(2012)0527 - C7-0301/2012- 2012/0253(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P7_TA(2013)0043)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0043)


7.5. Instandhouding van de visbestanden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0044)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0044)

Het woord werd gevoerd door:

Pat the Cope Gallagher (rapporteur) vóór de stemming.

Werner Langen, over het gedrag van de Voorzitter.


7.6. Uitbanning en preventie van alle vormen van geweld jegens vrouwen en meisjes (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0049/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0045)

Het woord werd gevoerd door:

Licia Ronzulli, vóór de stemming.


7.7. Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden (stemming)

Verslag over het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden [2012/2258(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0046)


7.8. Voorbereidingen COP 16 CITES (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0047/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0047)


7.9. Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2014 - overige afdelingen (stemming)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2014, afdeling I – Europees Parlement, afdeling II – Raad, afdeling IV – Hof van Justitie, afdeling V – Rekenkamer, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité, afdeling VII – Comité van de Regio's, afdeling VIII – Europese Ombudsman, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [2013/2003(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0048)

Het woord werd gevoerd door:

Monika Hohlmeier (rapporteur), om een mondeling amendement op paragraaf 14 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


7.10. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei (stemming)

Verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei [2012/2098(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0049

Het woord werd gevoerd door:

Raffaele Baldassarre (rapporteur), om een mondeling amendement tot invoeging van een kopje na paragraaf 47bis in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


7.11. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel (stemming)

Verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel [2012/2097(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Richard Howitt (A7-0023/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0050)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

°
° ° °

Jean-Pierre Audy voert het woord om op het Reglement te wijzen.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Antonyia Parvanova - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan en Hannu Takkula.

Verslag Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman en Elena Băsescu.

Verslag Miroslav Ouzký - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly en Jacqueline Foster.

Verslag Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds en Seán Kelly.

Uitbanning en preventie van alle vormen van geweld jegens vrouwen en meisjes - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock en Miroslav Mikolášik.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter


10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben bij de Voorzitter een verzoek ingediend om opheffing van de parlementaire immuniteit van Spyros Danellis in het kader van een bij het hof van beroep van Kreta lopende procedure.

.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


12. Dialoog met het oog op een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Dialoog met het oog op een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije.

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ria Oomen-Ruijten, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Barbara Lochbihler, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marie-Christine Vergiat, Marie-Christine Vergiat, Ewald Stadler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ria Oomen-Ruijten, György Schöpflin, Marita Ulvskog, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Sophocles Sophocleous, Sarah Ludford, Franziska Keller, Marina Yannakoudakis, Frank Vanhecke, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Michael Cashman, Ismail Ertug, die eveneens antwoordt op drie “blauwe kaart”-vragen van Alexander Graf Lambsdorff, Emine Bozkurt en Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes en Richard Howitt.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Antigoni Papadopoulou, Krisztina Morvai, om een “blauwe kaart”-vraag te stellen aan Csaba Sógor, die deze beantwoordt, Tunne Kelam, Jelko Kacin, Elena Băsescu en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Lucinda Creighton.

Het debat wordt gesloten.


13. 22ste zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: 22ste zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Joanna Senyszyn, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Michèle Striffler, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Michael Cashman en Jacek Protasiewicz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Andreas Mölzer, Eduard Kukan en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Lucinda Creighton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pino Arlacchi en Joanna Senyszyn, namens de S&D-Fractie, over de 22e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (2013/2533 (RSP)) (B7-0055/2013);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de 22e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (2013/2533 (RSP)) (B7-0058/2013);

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, over de 22e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (2013/2533 (RSP)) (B7-0059/2013);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de 22e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (2013/2533 (RSP)) (B7-0060/2013);

- Marie-Christine Vergiat en Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de 22e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (2013/2533 (RSP)) (B7-0061/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Kinga Gál en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over de 22e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (2013/2533 (RSP)) (B7-0062/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 7.2.2013.


14. Rechtsstaat en vrijheid in Bulgarije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Rechtsstaat en vrijheid in Bulgarije

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Connie Hedegaard (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rui Tavares, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Krisztina Morvai en Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dimitar Stoyanov, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Graham Watson, die deze beantwoordt, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Gerard Batten en Krisztina Morvai, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Diane Dodds en Geoffrey Van Orden, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Graham Watson, Véronique Mathieu Houillon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Claude Moraes, Johannes Cornelis van Baalen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev, Iliana Malinova Iotova, Filiz Hakaeva Hyusmenova, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrey Kovatchev, Monika Panayotova, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Evgeni Kirilov, Kinga Göncz, Stanimir Ilchev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Tanja Fajon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitar Stoyanov, en Mariya Gabriel.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Luis Yáñez-Barnuevo García en Metin Kazak, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Antonyia Parvanova en Iliana Malinova Iotova, en Monika Panayotova, over het verloop van het debat.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michael Gahler, Preslav Borissov, Zita Gurmai, Ivailo Kalfin, Antonyia Parvanova, Ivailo Kalfin, die weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag van Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Antonyia Parvanova, die deze beantwoordt, Metin Kazak, Jaroslav Paška en Franz Obermayr.

Het debat wordt gesloten.


15. VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000214/2012) van Matthias Groote, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Voorbereidingen EU voor COP 19 van het Klimaatverdrag (B7-0107/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000215/2012) van Matthias Groote, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Voorbereidingen EU voor COP 19 van het Klimaatverdrag (B7-0106/2013)

Matthias Groote licht de vragen toe.

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Connie Hedegaard (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Dan Jørgensen, namens de S&D-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Tadeusz Cymański, namens de EFD-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner en Gilles Pargneaux.

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein en Romana Jordan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogusław Sonik en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Lucinda Creighton en Connie Hedegaard.

Het debat wordt gesloten.


16. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D- Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen::

Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen: Salvatore Caronna in plaats van Francesca Barracciu

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


17. Justitiële opleidingen - gerechtscoördinatoren (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000186/2012) van Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, Luigi Berlinguer, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Justitiële opleidingen - gerechtelijke coördinatoren (B7-0112/2013)

Tadeusz Zwiefka en Evelyn Regner lichten de vraag toe.

Algirdas Šemeta (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Erminia Mazzoni, namens de PPE-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Luigi Berlinguer, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, over justitiële opleidingen – gerechtelijke coördinatoren (2012/2864(RSP)) (B7-0053/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 7.2.2013.


18. Gebruik van traditionele aanduidingen voor wijnen uit de VS (debat)

Verklaring van de Commissie: Gebruik van traditionele aanduidingen voor wijnen uit de VS

Algirdas Šemeta (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Dantin, Eric Andrieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Elisabeth Köstinger en Christa Klaß.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta.

Het debat wordt gesloten.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 504.008/OJJE).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Juridische mededeling - Privacybeleid