Indeks 
Protokół
PDF 244kWORD 198k
Środa, 6 lutego 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (7-8 lutego 2013 r.) (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Porozumienie UE-USA na podstawie Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r.: zmiany koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi ***I (głosowanie)
 6.Uroczyste posiedzenie - Tunezja
 7.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
7.1.Wspólna polityka rybołówstwa ***I (głosowanie)
  
7.2.Poziom dźwięku pojazdów silnikowych ***I (głosowanie)
  
7.3.Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów oraz Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich ***I (głosowanie)
  
7.4.Fundusz Granic Zewnętrznych ***I (głosowanie)
  
7.5.Zachowanie zasobów połowowych ***I (głosowanie)
  
7.6.Eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zapobieganie temu zjawisku (głosowanie)
  
7.7.Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (głosowanie)
  
7.8.Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES (głosowanie)
  
7.9.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja (głosowanie)
  
7.10.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost (głosowanie)
  
7.11.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 12.Dialog na rzecz pokojowego rozwiązania kwestii kurdyjskiej w Turcji (debata)
 13.22. posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ (debata)
 14.Rządy prawa i wolność w Bułgarii (debata)
 15.Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (debata)
 16.Skład komisji i delegacji
 17.Szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości - koordynatorzy sądowi (debata)
 18.Stosowanie tradycyjnego nazewnictwa w odniesieniu do win z USA (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy, ubolewając z powodu nieobecności przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya w czasie debaty poświęconej przygotowaniom do posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 7 i 8 lutego 2013 r. (przewodniczy podkreślił, że Herman Van Rompuy jest zawsze zapraszany na tego rodzaju debaty), i Hannes Swoboda, który zapytał, kto w takim razie będzie rozmówcą Parlamentu w czasie rozmów budżetowych (przewodniczy przypomniał mu postanowienia Traktatu).


2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Decyzja Komisji ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE armaturze sanitarnej (D020994/03 - 2013/2527(RPS) - termin: 24/04/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I, II i IV do postępu technicznego (D023740/05 - 2013/2526(RPS) - termin: 22/04/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI, IMCO

- Rozporządzenie Komisji określające dodatkowe obowiązki i zadania laboratoriów referencyjnych UE ds. wścieklizny, gruźlicy bydła i zdrowia pszczół, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 737/2008 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 87/2011 (D024558/02 - 2013/2525(RPS) - termin: 22/04/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D024615/02 - 2013/2524(RPS) - termin: 17/04/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (D024862/01 - 2013/2539(RPS) - termin: 30/04/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i (UE) nr 1193/2011 (D025309/02 - 2013/2540(RPS) - termin: 01/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE.


3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu delegowanego:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania węgierskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) nr 244/2012 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiającego ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków - C(2013)404

Termin na zgłoszenie sprzeciwu: dwa miesiące, począwszy od dnia otrzymania aktu (31 stycznia 2013 r.).

Odesłane komisja przedm. właśc.: ITRE.

Projekt aktu delegowanego, w odniesieniu do którego termin na zgłaszanie sprzeciwu przedłużono:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall” na terenie całej UE - C(2012)8509

Termin na zgłoszenie sprzeciwu: dwa miesiące, począwszy od dnia otrzymania aktu (3 grudnia 2012 r.).

Przedłużenie terminu na zgłoszenie sprzeciwu: dodatkowe dwa miesiące na wniosek Rady.

Odesłane komisja przedm. właśc.: TRAN.


4. Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (7-8 lutego 2013 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (7-8 lutego 2013 r.)

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Godfreya Blooma, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Josepha Daula, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Charlesa Tannocka (przewodniczący przypomniał przepisy art. 310 i 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), i Laurence J.A.J. Stassen, posłanka niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Petera van Dalena, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Reinharda Bütikofera, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Zbigniewa Ziobrę, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Lenę Kolarską-Bobińską, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure i Mairead McGuinness.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič i Ana Gomes.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski (członek Komisji), Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji), i Lucinda Creighton.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Przewodnicząca zaproponowała przeprowadzenie głosowania nad sprawozdaniem Ulrike Rodust niezwłocznie po uroczystym posiedzeniu i stwierdziła, że nie ma sprzeciwu wobec tej propozycji.


5.1. Porozumienie UE-USA na podstawie Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r.: zmiany koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w odniesieniu do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej [12213/2012 - C7-0409/2012- 2012/0167(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0430/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0037)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.2. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2012)0709 C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0038)


5.3. Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączania tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0039)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0039)

Wystąpienia

Alda Sousa zgłosiła poprawkę ustną do poprawki 7.

Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu wspomnianej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta

Antonyia Parvanova (sprawozdawczyni), po głosowaniu, zwracając się do Komisji o zajęcie stanowiska w sprawie przyjętych poprawek, i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

°
° ° °

Głos zabrał Hannes Swoboda, który odniósł się do fragmentów wypowiedzi Nigela Farage'a wygłoszonej w poprzedniej debacie.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.55 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie, zostało wznowione o godz. 12.05)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


6. Uroczyste posiedzenie - Tunezja

W godzinach od 12.05 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Moncefa Marzoukiego, prezydenta Republiki Tunezji.

Parlament zachował minutę ciszy, składając hołd Chokriemu Belaïdowi, zamordowanemu rano w Tunisie, oraz wszystkim tym, którzy oddali życie za wolność i godność w Tunezji.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca


7. Głosowanie (ciąg dalszy)

7.1. Wspólna polityka rybołówstwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0040)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0040)

Wystąpienia

József Szájer, aby dodać wyjaśnienie do listy do głosowania grupy PPE.

Ulrike Rodust (sprawozdawczyni), aby złożyć poprawkę ustną do części pierwszej poprawki 119; poprawka ta została przyjęta.

Ulrike Rodust, z wnioskiem o ponowne poddanie pod głosowanie poprawki 298 (przewodnicząca przyjęła wniosek i głosowanie zostało powtórzone).


7.2. Poziom dźwięku pojazdów silnikowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0041)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0041)

Wystąpienie

Miroslav Ouzký (sprawozdawca), z zaleceniem odrzucenia poprawki 51.


7.3. Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów oraz Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/EC, decyzję nr 575/2007/EC i decyzję Rady 2007/435/EC w celu w celu zwiększenia stawki współfinansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w odniesieniu do pewnych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie swojej stabilności finansowej lub nimi zagrożonych [COM(2012)0526 - C7-0302/2012- 2012/0252(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P7_TA(2013)0042)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0042)


7.4. Fundusz Granic Zewnętrznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 574/2007/WE w celu zwiększenia stawki współfinansowania w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie swojej stabilności finansowej lub nimi zagrożonych [COM(2012)0527 - C7-0301/2012- 2012/0253(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P7_TA(2013)0043)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0043)


7.5. Zachowanie zasobów połowowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0044)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0044)

Wystąpienia

Pat the Cope Gallagher (sprawozdawca) przed głosowaniem.

Werner Langen, w sprawie prowadzenia głosowania.


7.6. Eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zapobieganie temu zjawisku (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0049/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0045)

Wystąpienie

Licia Ronzulli, przed głosowaniem.


7.7. Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu [2012/2258(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0046)


7.8. Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0047/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0047)


7.9. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2014, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [2013/2003(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0048)

Wystąpienie

Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni), aby złożyć poprawkę ustną do ust. 14; poprawka ta została przyjęta.


7.10. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost [2012/2098(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0049

Wystąpienie

Raffaele Baldassarre (sprawozdawca), aby złożyć poprawkę ustną w celu dodania tytułu po ust. 47; poprawka ta została przyjęta.


7.11. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu [2012/2097(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Richard Howitt (A7-0023/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0050)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

°
° ° °

Głos zabrał Jean-Pierre Audy, aby przypomnieć postanowienia Regulaminu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Antonyii Parvanovej - A7-0015/2013
Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan i Hannu Takkula.

Sprawozdanie Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman i Elena Băsescu.

Sprawozdanie Miroslava Ouzký'ego - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly i Jacqueline Foster.

Sprawozdanie Pata the Cope`a Gallaghera - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds i Seán Kelly.

Eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zapobieganie temu zjawisku - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock i Miroslav Mikolášik.


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący


10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe władze Grecji zwróciły się do przewodniczącego z wnioskiem o uchylenie immunitetu poselskiego Spyrosa Danellisa w związku z postępowaniem toczącym się przed sądem apelacyjnym na Krecie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


12. Dialog na rzecz pokojowego rozwiązania kwestii kurdyjskiej w Turcji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Dialog na rzecz pokojowego rozwiązania kwestii kurdyjskiej w Turcji.

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE, Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Rię Oomen-Ruijten, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Mölzer niezrzeszony, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Barbara Lochbihler, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marie-Christine Vergiat, Marie-Christine Vergiat, Ewald Stadler, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Rię Oomen-Ruijten, György Schöpflin, Marita Ulvskog, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Sophocles Sophocleous, Sarah Ludford, Franziska Keller, Marina Yannakoudakis, Frank Vanhecke, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Michael Cashman, Ismail Ertug, który odpowiedział również na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki” przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Emine Bozkurt i Rię Oomen-Ruijten, Ana Gomes i Richard Howitt.

Głos zabrał Štefan Füle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Antigoni Papadopoulou, Krisztina Morvai, by przez podniesienie niebieskiej kartki” zadać pytanie Csabie Sógorowi, który odpowiedział na to pytanie, Tunne Kelam, Jelko Kacin, Elena Băsescu i Franz Obermayr.

Głos zabrała Lucinda Creighton.

Debata została zamknięta.


13. 22. posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: 22. posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) złożyła oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Charlesa Tannocka, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marka Henryka Migalskiego, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Francisco José Millán Mon, Joanna Senyszyn, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Michèle Striffler, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Michael Cashman i Jacek Protasiewicz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Andreas Mölzer, Eduard Kukan i Krisztina Morvai.

Głos zabrała Lucinda Creighton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pino Arlacchi i Joanna Senyszyn w imieniu grupy S&D, w sprawie 22. sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (2013/2533(RSP)) (B7-0055/2013);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie 22. sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (2013/2533(RSP)) (B7-0058/2013);

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie 22. sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (2013/2533(RSP)) (B7-0059/2013);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie 22. sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (2013/2533(RSP)) (B7-0060/2013);

- Marie-Christine Vergiat i Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stanowiska Parlamentu na XXII sesję Rady Prawa Człowieka ONZ (2013/2533(RSP)) (B7-0061/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Kinga Gál i Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, w sprawie 22. sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (2013/2533(RSP)) (B7-0062/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 7.2.2013 r.


14. Rządy prawa i wolność w Bułgarii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Rządy prawa i wolność w Bułgarii

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Connie Hedegaard (członkini Komisji) złożyły oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Ruiego Tavaresa, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Krisztinę Morvai i Agustína Díaza de Mera Garcíę Consuegrę, i Graham Watson w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dimitar Stoyanov, aby zadać pytanie poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” skierowane do Grahama Watsona, który udzielił na nie odpowiedzi, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Gerarda Battena i Krisztinę Morvai, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Diane Dodds i Geoffreya Van Ordena, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Grahama Watsona, Véronique Mathieu Houillon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Anę Gomes, Claude Moraes, Johannes Cornelis van Baalen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Andreya Kovatcheva, Andrey Kovatchev, Iliana Malinova Iotova, Filiz Hakaeva Hyusmenova, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Andreya Kovatcheva, Monika Panayotova, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Evgeniego Kirilova, Kinga Göncz, Stanimir Ilchev, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Andreya Kovatcheva, Nadezhda Neynsky, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Dimitara Stoyanova, i Mariya Gabriel.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Andreya Kovatcheva, Vladimir Urutchev, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Luisa Yáñeza-Barnuevo Garcíę i Metina Kazaka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Antonyię Parvanovą i Ilianę Malinovą Iotovą, i Monika Panayotova, w sprawie przebiegu debaty.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michael Gahler, Preslav Borissov, Zita Gurmai, Ivailo Kalfin, Antonyia Parvanova, Ivailo Kalfin, aby odrzucić pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Andreya Kovatcheva, Andrey Kovatchev, aby zadać pytanie przez podniesienie „niebieskiej kartki” skierowane do Antonyii Parvanovej, która udzieliła na nie odpowiedzi, Metin Kazak, Jaroslav Paška i Franz Obermayr.

Debata została zamknięta.


15. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000214/2012) które zadał Matthias Groote, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Przygotowania UE do 19.Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (B7-0107/2013)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000215/2012) które zadał Matthias Groote, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Przygotowania UE do 19.Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (B7-0106/2013)

Matthias Groote rozwinął zagadnienie.

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Connie Hedegaard (członkini Komisji) odpowiedziały na pytania.

Głos zabrali: Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Dan Jørgensen w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Tadeusz Cymański w imieniu grupy EFD, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner i Gilles Pargneaux.

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrały: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Romana Jordan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogusław Sonik i Elena Băsescu.

Głos zabrały: Lucinda Creighton i Connie Hedegaard.

Debata została zamknięta.


16. Skład komisji i delegacji

Grupa S&D zwróciła się do przewodniczącego z wnioskiem o następującą nominację:

Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy: Salvatore Caronna w miejsce Franceski Barracciu.

Nominacja ta zostanie uznana za ratyfikowaną, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


17. Szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości - koordynatorzy sądowi (debata)

Pytanie ustne odpowiedzi ustnej (O-000186/2012), które zadał Klaus-Heiner Lehne w imieniu komisji JURI, Luigi Berlinguer w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, do Komisji: Szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości - koordynatorzy sądowi (B7-0112/2013)

Tadeusz Zwiefka i Evelyn Regner rozwinęli pytanie.

Algirdas Šemeta (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrały: Erminia Mazzoni w imieniu grupy PPE, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE i Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu i Jaroslav Paška.

Głos zabrał Algirdas Šemeta.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Klaus-Heiner Lehne w imieniu komisji JURI, Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Luigi Berlinguer w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, w sprawie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości – koordynatorzy sądowi (2012/2864(RSP)) (B7-0053/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 7.2.2013 r.


18. Stosowanie tradycyjnego nazewnictwa w odniesieniu do win z USA (debata)

Oświadczenie Komisji: Stosowanie tradycyjnego nazewnictwa w odniesieniu do win z USA

Algirdas Šemeta (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Astrid Lulling w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Dantin, Eric Andrieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Elisabeth Köstinger i Christa Klaß.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Głos zabrał Algirdas Šemeta.

Debata została zamknięta.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 504.008/OJJE).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.00.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności