Index 
Protokoll
PDF 227kWORD 160k
Onsdagen den 6 februari 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 7-8 februari 2013) (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Avtal mellan EU och Förenta staterna i enlighet med Gatt 1994 om ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till EU *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel ***I (omröstning)
 6.Högtidligt möte - Tunisie
 7.Omröstning (fortsättning)
  
7.1.Den gemensamma fiskeripolitiken ***I (omröstning)
  
7.2.Motorfordons ljudnivå ***I (omröstning)
  
7.3.Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden och Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare ***I (omröstning)
  
7.4.Fonden för yttre gränser ***I (omröstning)
  
7.5.Bevarande av fiskeresurserna ***I (omröstning)
  
7.6.Avskaffande och förebyggande av alla former av våld mot kvinnor och flickor (omröstning)
  
7.7.Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (omröstning)
  
7.8.Förberedelser inför CoP 16 för Cites (omröstning)
  
7.9.Budgetriktlinjer för 2014 - Övriga avsnitt (omröstning)
  
7.10.Företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt (omröstning)
  
7.11.Företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 12.Dialog för en fredlig lösning på kurdfrågan i Turkiet (debatt)
 13.Det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)
 14.Rättsstatsprincipen och frihet i Bulgarien (debatt)
 15.FN:s ramkonvention om klimatförändringar (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor (debatt)
 18.Användningen av traditionella beteckningar för viner från USA (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

Talare: Jean-Pierre Audy, som beklagade att Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy, inte var närvarande under debatten om förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 7-8 februari 2013) (talmannen underströk att Herman Van Rompuy alltid bjuds in till dessa debatter), och Hannes Swoboda, som undrade vem som då skulle vara parlamentets samtalspartner i budgetförhandlingarna (talmannen påminde honom om bestämmelserna i fördraget).


2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens beslut om ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till sanitetsarmaturer (D020994/03 - 2013/2527(RPS) - tidsfrist: 24/04/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I, II och IV till den tekniska utvecklingen (D023740/05 - 2013/2526(RPS) - tidsfrist: 22/04/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO

- Kommissionens förordning om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för EU:s referenslaboratorier för rabies, bovin tuberkulos och bihälsa, om ändring av förordning (EG) nr 737/2008 och om upphävande av förordning (EU) nr 87/2011 (D024558/02 - 2013/2525(RPS) - tidsfrist: 22/04/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (D024615/02 - 2013/2524(RPS) - tidsfrist: 17/04/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (D024862/01 - 2013/2539(RPS) - tidsfrist: 30/04/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011 (D025309/02 - 2013/2540(RPS) - tidsfrist: 01/05/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE.


3. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den ungerska versionen av den delegerade förordningen (EU) nr .../... 244/2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och byggnadselement - C(2013)404

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med den dag då dokumentet mottogs, den 31 januari 2013.

Ansvarigt utskott: ITRE

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar hade förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU avseende harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall - C(2012)8509

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med den dag då dokumentet mottogs, den 3 december 2012.

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare två månader på rådets begäran.

Ansvarigt utskott: TRAN


4. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 7-8 februari 2013) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 7-8 februari 2013)

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Godfrey Bloom, Martin Callanan för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joseph Daul, Nigel Farage för EFD-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock (talmannen påminde om bestämmelserna i artiklarna 310 och 323 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och Laurence J.A.J. Stassen, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič och Ana Gomes.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen), Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Lucinda Creighton.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

Talmannen föreslog att omröstningen om Rodusts betänkande skulle hållas direkt efter det högtidliga mötet, och konstaterade att ingen invände mot detta förslag.


5.1. Avtal mellan EU och Förenta staterna i enlighet med Gatt 1994 om ändring av medgivanden i Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till EU *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen [12213/2012 - C7-0409/2012- 2012/0167(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0430/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0037)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


5.2. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2012)0709 – C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)] – Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0038)


5.3. Insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0039)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0039)

Inlägg:

Alda Sousa lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 7.

Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

Antonyia Parvanova (föredragande), som undrade efter omröstningen vad kommissionen ansåg om de ändringsförslag som antagits, och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

°
° ° °

Talare: Hannes Swoboda, som kommenterade vissa av de uttalanden som Nigel Farage hade gjort under den föregående debatten.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på det högtidliga mötet, och återupptogs kl. 12.05)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


6. Högtidligt möte - Tunisie

(Kl. 12.05–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av la visite de Moncef Marzouki, Président de la République tunisienne.)

Parlamentet höll en tyst minut för Chokri Belaïd, som hade mördats i Tunis samma morgon, och för alla dem som dött i kampen för frihet och värdighet i Tunisien.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman


7. Omröstning (fortsättning)

7.1. Den gemensamma fiskeripolitiken ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0040)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0040)

Inlägg:

József Szájer, som gjorde ett förtydligande rörande PPE:s omröstningslista.

Ulrike Rodust (föredragande), som lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 119, första delen, vilket beaktades.

Ulrike Rodust, som begärde en ny omröstning om ändringsförslag 298 (talmannen biföll denna begäran).


7.2. Motorfordons ljudnivå ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om motorfordons ljudnivå [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0041)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0041)

Inlägg

Miroslav Ouzký (föredragande), som rekommenderade att ändringsförslag 51 skulle förkastas.


7.3. Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden och Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2007/EG, beslut nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG för att öka medfinansieringssatsen för Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden och Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare när det gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet [COM(2012)0526 - C7-0302/2012- 2012/0252(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2013)0042)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0042)


7.4. Fonden för yttre gränser ***I (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 574/2007/EG för att öka medfinansieringssatsen för fonden för yttre gränser för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet [COM(2012)0527 - C7-0301/2012- 2012/0253(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2013)0043)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0043)


7.5. Bevarande av fiskeresurserna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0044)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0044)

Inlägg:

Pat the Cope Gallagher (föredragande), som uttalade sig före omröstningen.

Werner Langen, som ställde en ordningsfråga .


7.6. Avskaffande och förebyggande av alla former av våld mot kvinnor och flickor (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0049/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0045)

Inlägg

Licia Ronzulli, som uttalade sig före omröstningen.


7.7. Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (omröstning)

Betänkande om det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande [2012/2258(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0046)


7.8. Förberedelser inför CoP 16 för Cites (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0047/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0047)


7.9. Budgetriktlinjer för 2014 - Övriga avsnitt (omröstning)

Betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet 2014, avsnitt I – Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII – Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [2013/2003(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0048)

Inlägg

Monika Hohlmeier (föredragande), som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 14, vilket beaktades.


7.10. Företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt (omröstning)

Betänkande om företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt [2012/2098(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0049

Inlägg

Raffaele Baldassarre (föredragande), som lade fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till en rubrik efter punkt 47, vilket beaktades.


7.11. Företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla (omröstning)

Betänkande om företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla [2012/2097(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Richard Howitt (A7-0023/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0050)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy hänvisade till arbetsordningen.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Antonyia Parvanova - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan och Hannu Takkula.

Betänkande Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman och Elena Băsescu.

Betänkande Miroslav Ouzký - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly och Jacqueline Foster.

Betänkande Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds och Seán Kelly.

Avskaffande och förebyggande av alla former av våld mot kvinnor och flickor - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock och Miroslav Mikolášik.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman


10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Talmannen hade från de behöriga grekiska myndigheterna mottagit en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Spyros Danellis inom ramen för ett domstolsförfarande vid appellationsdomstolen på Kreta.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


12. Dialog för en fredlig lösning på kurdfrågan i Turkiet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Dialog för en fredlig lösning på kurdfrågan i Turkiet.

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, Raimon Obiols för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ria Oomen-Ruijten, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Barbara Lochbihler, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marie-Christine Vergiat, Marie-Christine Vergiat, Ewald Stadler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ria Oomen-Ruijten, György Schöpflin, Marita Ulvskog, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Sophocles Sophocleous, Sarah Ludford, Franziska Keller, Marina Yannakoudakis, Frank Vanhecke, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Michael Cashman, Ismail Ertug, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Alexander Graf Lambsdorff, Emine Bozkurt och Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes och Richard Howitt.

Talare: Štefan Füle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Antigoni Papadopoulou, Krisztina Morvai, som ställde en fråga (”blått kort”) till Csaba Sógor, som besvarade frågan, Tunne Kelam, Jelko Kacin, Elena Băsescu och Franz Obermayr.

Talare: Lucinda Creighton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, Francisco José Millán Mon, Joanna Senyszyn, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Michèle Striffler, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Michael Cashman och Jacek Protasiewicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Andreas Mölzer, Eduard Kukan och Krisztina Morvai.

Talare: Lucinda Creighton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pino Arlacchi och Joanna Senyszyn för S&D-gruppen, om det tjugoandra mötet i FN:s människorättsråd (2013/2533(RSP)) (B7-0055/2013);

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (2013/2533(RSP)) (B7-0058/2013);

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (2013/2533(RSP)) (B7-0059/2013);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, om det tjugoandra mötet i FN:s människorättsråd (2013/2533(RSP)) (B7-0060/2013);

- Marie-Christine Vergiat och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om parlamentets ståndpunkt inför det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (2013/2533(RSP)) (B7-0061/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Kinga Gál och Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, om det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (2013/2533(RSP)) (B7-0062/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 7.2.2013.


14. Rättsstatsprincipen och frihet i Bulgarien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsstatsprincipen och frihet i Bulgarien

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rui Tavares, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Krisztina Morvai och Agustín Díaz de Mera García Consuegra, och Graham Watson för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Dimitar Stoyanov, ställde en fråga ("blått kort") till Graham Watson, som besvarade frågan, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Gerard Batten och Krisztina Morvai, Gerard Batten för EFD-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Diane Dodds och Geoffrey Van Orden, Dimitar Stoyanov, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Graham Watson, Véronique Mathieu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Claude Moraes, Johannes Cornelis van Baalen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev, Iliana Malinova Iotova, Filiz Hakaeva Hyusmenova, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrey Kovatchev, Monika Panayotova, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Evgeni Kirilov, Kinga Göncz, Stanimir Ilchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitar Stoyanov, och Mariya Gabriel.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Luis Yáñez-Barnuevo García och Metin Kazak, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Antonyia Parvanova och Iliana Malinova Iotova, och Monika Panayotova, som ställde en ordningsfråga.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michael Gahler, Preslav Borissov, Zita Gurmai, Ivailo Kalfin, Antonyia Parvanova, Ivailo Kalfin, som avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev, ställde en fråga ("blått kort") till Antonyia Parvanova, som besvarade frågan, Metin Kazak, Jaroslav Paška och Franz Obermayr.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. FN:s ramkonvention om klimatförändringar (debatt)

Muntlig fråga (O-000214/2012) från Matthias Groote, för utskottet ENVI, till rådet: EU:s förberedelser inför den nittonde partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (B7-0107/2013)

Muntlig fråga (O-000215/2012) från Matthias Groote, för utskottet ENVI, till kommissionen: EU:s förberedelser inför den nittonde partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (B7-0106/2013)

Matthias Groote utvecklade frågorna.

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Dan Jørgensen för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner och Gilles Pargneaux.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Talare: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Romana Jordan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik och Elena Băsescu.

Talare: Lucinda Creighton och Connie Hedegaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: Salvatore Caronna i stället för Francesca Barracciu

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


17. Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor (debatt)

Muntlig fråga (O-000186/2012) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Luigi Berlinguer för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, till kommissionen: Rättslig utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor (B7-0112/2013)

Tadeusz Zwiefka och Evelyn Regner utvecklade frågan.

Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Erminia Mazzoni för PPE-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Jaroslav Paška.

Talare: Algirdas Šemeta.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Luigi Berlinguer för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, om juridisk utbildning – samordnare av lagstiftningsfrågor (2012/2864(RSP)) (B7-0053/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 7.2.2013.


18. Användningen av traditionella beteckningar för viner från USA (debatt)

Uttalande av kommissionen: Användningen av traditionella beteckningar för viner från USA

Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Astrid Lulling för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Michel Dantin, Eric Andrieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Elisabeth Köstinger och Christa Klaß.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Talare: Algirdas Šemeta.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 504.008/OJJE).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.00.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy