Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 7. veebruar 2013 - Strasbourg

2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN, JURI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN, JURI

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, JURI, CONT

2) parlamendikomisjon, raport:

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2013. aasta majanduskasvu analüüs (2012/2256(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

3) fraktsioon, ettepanek võtta vastu soovitus (kodukorra artikkel 121):

- Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 68. istungjärgu kohta - Alexander Graf Lambsdorff, fraktsiooni ALDE nimel (B7-0083/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandev komisjon: DEVE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika