Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 7. februára 2013 - Štrasburg

2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ozrušení nariadenia Rady (EHS) č.1192/69 ospoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL, ECON

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc vEurópskej únii (prepracované znenie) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN, JURI

stanovisko :

ITRE, IMCO, REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN, JURI

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG, ITRE, JURI, CONT

2) parlamentných výborov, správa:

- Správa o Európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu 2013 (2012/2256(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

3) politickej skupiny, návrh odporúčania (článok 121 rokovacieho poriadku):

- Návrh odporúčania pre Radu k 68. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, v mene skupiny ALDE (B7-0083/2013)

pridelené: AFET

stanovisko: DEVE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia