Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0205(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0014/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0014/2013

Συζήτηση :

PV 07/02/2013 - 3
CRE 07/02/2013 - 3

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2013 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0051

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

3. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: David Casa (A7-0014/2013)

Ο Gunnar Hökmark, αναπληρωτής του εισηγητή, παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sophie Auconie, George Sabin Cutaş, Janusz Wojciechowski, Paul Rübig, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alexander Mirsky, Andrea Češková, Janusz Wojciechowski, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Alexander Mirsky, στην οποία ο τελευταίος απαντά, και Vasilica Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz και Mojca Kleva Kekuš.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Gunnar Hökmark.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου