Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2286(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0016/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0016/2013

Συζήτηση :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0057

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

4. Ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2012/2286(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Mario Mauro (A7-0016/2013)

Ο Mario Mauro παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Μαριέττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Pierre Audy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Goebbels, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Άννυ Ποδηματά, Nils Torvalds, Claude Turmes, Andrea Češková, Νίκη Τζαβέλα, Jacky Hénin, Auke Zijlstra, Edit Herczog, Charles Goerens και Zuzana Brzobohatá.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Cancian, Oldřich Vlasák και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής), Werner Hoyer και Mario Mauro.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2013.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου