Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

5.2. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013 [2012/2256(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0052)

Παρέμβαση

Elisa Ferreira (Εισηγήτρια), η οποία, λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, επιθυμεί να αποσύρει το όνομά της από την έκθεση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου