Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2533(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0055/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2013 - 5.6
CRE 07/02/2013 - 5.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0055

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

5.6. 22η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013 και B7-0062/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0055/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013 και B7-0062/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Francisco José Millán Mon, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Kinga Gál και Anne Delvaux, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Pino Arlacchi και Raimon Obiols, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Leonidas Donskis, Marietje Schaake και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0055)

Παρέμβαση

Η Laima Liucija Andrikienė προτείνει μια προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 62, η οποία κρατείται.

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0061/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου