Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Jacky Hénin σχετικά με τον τρόπο που οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τους εργαζόμενους στη χαλυβουργία κατά τη διαδήλωση που διοργανώθηκε στο Στρασβούργο στις 6 Φεβρουαρίου 2013 (ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενημερωθεί σχετικά και ότι η Διάσκεψη των Προέδρων θα εξετάσει αυτό το ζήτημα), Charles Tannock σχετικά με τις νέες διατάξεις που διέπουν τις γραπτές δηλώσεις (άρθρο 123 του κανονισμού), Lucas Hartong σχετικά με την προμνημονευθείσα διαδήλωση, και Potito Salatto σχετικά με τους χώρους για καπνίζοντες στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5.1. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.2. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (ψηφοφορία)

5.3. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (ψηφοφορία)

5.4. Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (ψηφοφορία)

5.5. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί της Επιτροπής για την συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR) (C(2012)9593 και C(2012)9623) (ψηφοφορία)

5.6. 22η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)

5.7. Δικαστική εκπαίδευση - δικαστικοί συντονιστές (ψηφοφορία)

5.8. Ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου