Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (συζήτηση)
 4.Ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (ψηφοφορία)
  
5.3.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (ψηφοφορία)
  
5.4.Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (ψηφοφορία)
  
5.5.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί της Επιτροπής για την συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR) (C(2012)9593 και C(2012)9623) (ψηφοφορία)
  
5.6.22η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  
5.7.Δικαστική εκπαίδευση - δικαστικοί συντονιστές (ψηφοφορία)
  
5.8.Ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
10.1.Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone
  
10.2.Κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε
  
10.3.Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone (ψηφοφορία)
  
11.2.Κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  
11.3.Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν (ψηφοφορία)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού)
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (195 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2408 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (200 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (387 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1210 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (246 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (529 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2257 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου