Seznam 
Zápis
PDF 223kWORD 191k
Čtvrtek, 7. února 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (rozprava)
 4.Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013 (hlasování)
  
5.3.Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013 (hlasování)
  
5.4.Správa jednotného trhu (hlasování)
  
5.5.Nařízení Komise v přenesené pravomoci, která doplňují nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) (C(2012)9593 a C(2012)9623) (hlasování)
  
5.6.22. zasedání Rady pro lidská práva OSN (hlasování)
  
5.7.Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři (hlasování)
  
5.8.Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
10.1.Laos: případ Sombatha Somphoneho
  
10.2.Zadržování aktivistů bojujících za lidská práva v Zimbabwe
  
10.3.Nedávné útoky na zdravotnické pracovníky v Pákistánu
 11.Hlasování
  
11.1.Laos: případ Sombatha Somphoneho (hlasování)
  
11.2.Zadržování aktivistů bojujících za lidská práva v Zimbabwe (hlasování)
  
11.3.Nedávné útoky na zdravotnické pracovníky v Pákistánu (hlasování)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu)
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 7. ÚNORA 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL, ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN, JURI

stanovisko :

ITRE, IMCO, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN, JURI

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG, ITRE, JURI, CONT

2) z parlamentních výborů, zpráva

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na rok 2013 (2012/2256(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

3) od politické skupiny, návrh doporučení (článek 121 jednacího řádu):

- Návrh doporučení k 68. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů - Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE (B7-0083/2013)
předáno věcně příslušný výbor: AFET
stanovisko: DEVE


3. Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: David Casa (A7-0014/2013)

Gunnar Hökmark (zastupující zpravodaje) uvedl zprávu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE, Olle Ludvigsson za skupinu S&D, Olle Schmidt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Ashley Fox za skupinu ECR, Godfrey Bloom za skupinu EFD, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Sophie Auconie, George Sabin Cutaş, Janusz Wojciechowski, Paul Rübig, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alexander Mirsky, Andrea Češková, Janusz Wojciechowski, aby zvednutím modré karty položil otázku Alexandru Mirskému, který na otázku odpověděl, a Vasilica Viorica Dăncilă.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Ildikó Gáll-Pelcz a Mojca Kleva Kekuš.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Gunnar Hökmark.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 7.2.2013.


4. Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2011 [2012/2286(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Mario Mauro (A7-0016/2013)

Mario Mauro uvedl zprávu.

Vystoupili: Werner Hoyer (prezident EIB) a Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Jean-Pierre Audy (navrhovatel výboru CONT), Marietta Giannakou za skupinu PPE, George Sabin Cutaş za skupinu S&D, Theodoros Skylakakis za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Pierre Audy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Robert Goebbels, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Claudio Morganti za skupinu EFD, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Andreas Mölzer nezařazený, Anni Podimata, Nils Torvalds, Claude Turmes, Andrea Češková, Niki Tzavela, Jacky Hénin, Auke Zijlstra, Edit Herczog, Charles Goerens a Zuzana Brzobohatá.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Cancian, Oldřich Vlasák a Andrzej Grzyb.

Vystoupili: Connie Hedegaard (členka Komise), Werner Hoyer a Mario Mauro.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 7.2.2013.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:35 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili: Jacky Hénin k zásahu pořádkových sil během demonstrace zaměstnanců ocelářského průmyslu, které se konala dne 6. února 2013 ve Štrasburku (předsedající uvedl, že předseda Evropského parlamentu byl o této záležitosti informován a že se jí bude zabývat Konference předsedů), Charles Tannock k novým ustanovením týkajícím se písemných prohlášení (článek 123 jednacího řádu), Lucas Hartong k výše uvedené demonstraci a Potito Salatto ke kuřáckým prostorám v budovách Evropského parlamentu.


5.1. Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: David Casa (A7-0014/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0051)


5.2. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na rok 2013 [2012/2256(INI)] – Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0052)

Vystoupení

Elisa Ferreira (zpravodajka) s ohledem na výsledek hlasování požádala, aby bylo její jméno ze zprávy staženo.


5.3. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013 [2012/2257(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Verónica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0053)

Vystoupení

Marije Cornelissen po skončení hlasování.


5.4. Správa jednotného trhu (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi ohledně správy jednotného trhu [2012/2260(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí návrhu usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0054)


5.5. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, která doplňují nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) (C(2012)9593 a C(2012)9623) (hlasování)

Návrh usnesení B7-0078/2013

(požadovaná kvalifikovaná většina)

Poté, co potvrdila závazek Komise v souvislosti se zásadou právní jistoty, Connie Hedegaard (členka Komise) učinila prohlášení, ve kterém zejména uvedla, že:

- Komise se zavazuje, že jakmile bude přijato rozhodnutí o zúčtovací povinnosti týkající se některých OTC derivátů, nefinanční podniky budou mít k dispozici dostatečně dlouhou lhůtu, aby se novým ustanovením mohly přizpůsobit;

- Komise je rovněž ochotna vyjasnit budoucí uplatňování standardních lhůt pro potvrzení v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení o infrastruktuře evropských trhů;

- Komise je připravena spolupracovat s Evropským parlamentem na základě otevřeného dialogu a transparentnosti, pokud jde o plánování budoucích technických norem, s cílem zajistit, aby měl Parlament k dispozici dostatečně dlouhou lhůtu na vyhodnocení těchto norem.

S ohledem na toto prohlášení a poté, co potvrdila, že byla ústně i písmeně ujištěna o tom, že Komise bude problémy řešit prostřednictvím zveřejňování často kladených otázek a odpovědí na tyto otázky, Sharon Bowles (předsedkyně výboru ECON) vzala zpět návrh usnesení.


5.6. 22. zasedání Rady pro lidská práva OSN (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013 a B7-0062/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0055/2013

(nahrazující B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013 a B7-0062/2013):

předložen těmito poslanci:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Francisco José Millán Mon, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Kinga Gál a Anne Delvaux za skupinu PPE;
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Pino Arlacchi a Raimon Obiols za skupinu S&D;
Leonidas Donskis, Marietje Schaake a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE;
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE;
Charles Tannock za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0055)

Vystoupení

Laima Liucija Andrikienė předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 62, který byl přijat.

(Návrh usnesení B7-0061/2013 se nebere v potaz.)


5.7. Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři (hlasování)

Návrh usnesení B7-0053/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0056)


5.8. Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2011 [2012/2286(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Mario Mauro (A7-0016/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0057)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Včerejší hlasování)

zpráva Kartika Tamara Liotard - A7-0029/2013

Petru Constantin Luhan, Oreste Rossi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock a Elena Băsescu

Příprava na konferenci smluvních stran (CoP 16) úmluvy CITES - B7-0047/2013

Daniel Hannan

zpráva Monika Hohlmeier - A7-0020/2013

Monica Luisa Macovei, Diane Dodds a Astrid Lulling

zpráva Raffaele Baldassarre - A7-0017/2013

Anneli Jäätteenmäki, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock a Monika Smolková

zpráva Richard Howitt - A7-0023/2013

Mitro Repo, Monika Smolková, Petru Constantin Luhan a Elena Băsescu

(Dnešní hlasování)

zpráva David Casa - A7-0014/2013

Peter Jahr, Monika Smolková, Elena Băsescu, Seán Kelly, Daniel Hannan a Monica Luisa Macovei

zpráva Elisa Ferreira - A7-0032/2013

Vicky Ford, Peter Jahr, Elena Băsescu, Daniel Hannan a Mario Borghezio

zpráva Verónica Lope Fontagné - A7-0024/2013

Iosif Matula, Monica Luisa Macovei, Peter Jahr, Elena Băsescu a Seán Kelly

zpráva Andreas Schwab - A7-0019/2013

Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock a Elena Băsescu

22. zasedání Rady pro lidská práva OSN - RC-B7-0055/2013

Monica Luisa Macovei

Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři - B7-0053/2013

Monica Luisa Macovei a Charles Tannock

zpráva Mario Mauro - A7-0016/2013

Monica Luisa Macovei, Seán Kelly a Elena Băsescu


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Bernd Posselt oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě, kterou předložil David Casa - A7-0014/2013.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost skupiny Verts/ALE Parlament schválil následující rozhodnutí:

výbor AFET: Mark Demesmaeker

delegace pro vztahy s Japonskem: Mark Demesmaeker

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří: Mark Demesmaeker.


10. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 5.2.2013)


10.1. Laos: případ Sombatha Somphoneho

Návrhy usnesení B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 a B7-0077/2013

Raül Romeva i Rueda, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Phil Bennion, Marek Henryk Migalski a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Marek Henryk Migalski, aby zvednutím modré karty položil otázku Ryszardovi Czarneckému, který na otázku odpověděl, Cristian Dan Preda a Monica Luisa Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Šťastný, Anneli Jäätteenmäki, Jolanta Emilia Hibner, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Charles Tannock, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Tadeusz Cymański, Seán Kelly, Franz Obermayr a Krzysztof Lisek.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.1 zápisu ze dne 7.2.2013.


10.2. Zadržování aktivistů bojujících za lidská práva v Zimbabwe

Návrhy usnesení B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 a B7-0073/2013

Judith Sargentini, Charles Tannock, Mitro Repo, Filip Kaczmarek, Phil Bennion a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Peter Šťastný za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Marek Henryk Migalski za skupinu ECR, Zbigniew Ziobro za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Ryszard Czarnecki, aby zvednutím modré karty položil otázku Zbigniewu Ziobrovi, který na otázku odpověděl.

Vystoupili: Franz Obermayr a Charles Tannock k postupu pokládání otázek zvednutím modré karty.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Albert Deß a Vasilica Viorica Dăncilă.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 7.2.2013.


10.3. Nedávné útoky na zdravotnické pracovníky v Pákistánu

Návrhy usnesení B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 a B7-0076/2013

Rui Tavares, Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Thomas Mann, Phil Bennion a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Elena Băsescu za skupinu PPE, Mitro Repo za skupinu S&D, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Franz Obermayr nezařazený, Petri Sarvamaa a Krzysztof Lisek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Šťastný, Vasilica Viorica Dăncilă, Zbigniew Ziobro, Anneli Jäätteenmäki, Tadeusz Zwiefka, Tadeusz Cymański a Seán Kelly.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 7.2.2013.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Laos: případ Sombatha Somphoneho (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 a B7-0077/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0054/2013

(nahrazující B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 a B7-0077/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská a Bogusław Sonik za skupinu PPE;
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE;
Barbara Lochbihler, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;
Charles Tannock, Adam Bielan a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR;
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL;
Fiorello Provera.

přijat (P7_TA(2013)0058)


11.2. Zadržování aktivistů bojujících za lidská práva v Zimbabwe (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 a B7-0073/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0057/2013

(nahrazující B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013 a B7-0072/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Anna Záborská a Bogusław Sonik za skupinu PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari a Patrice Tirolien za skupinu S&D;
Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE;
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0059)

(Návrh usnesení B7-0073/2013 se nebere v potaz.)


11.3. Nedávné útoky na zdravotnické pracovníky v Pákistánu (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 a B7-0076/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0056/2013

(nahrazující B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 a B7-0076/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Anna Záborská a Bogusław Sonik za skupinu PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;
Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE;
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;
Charles Tannock, Sajjad Karim, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR;
Helmut Scholz a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0060)


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 37 jednacího řádu)

výbor JURI

- návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (COM(2011)0665- 2011/0302 (COD))

předáno věcně příslušný výbor: TRAN, ITRE

stanovisko: BUDG, REGI, JURI (článek 37 jednacího řádu)

Změny v postoupení výborům (článek 37a jednacího řádu)

- návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů (COM(2012)0136 - 2012/0066 (COD))

předáno věcně příslušný výbor: ENVI

stanovisko: ITRE, IMCO, JURI, JURI (článek 37a jednacího řádu)

Postup s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. 1. 2013)

výbor ITRE

- Elektronická identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
(stanovisko: JURI, ECON, LIBE)
Postup s přidruženými výbory ITRE, IMCO

Postoupení výborům

výbor AGRI

- Sbližování právních a správních předpisů členských států v oblasti výroby, obchodní úpravy a prodeje tabáku a tabákových výrobků (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, ITRE, JURI, IMCO


14. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu)

Počet podpisů připojených k písemným prohlášením uloženým v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

177

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

188

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

132

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

284

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

66


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 11. března 2013 do 14. března 2013.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Právní upozornění - Ochrana soukromí