Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 215kWORD 168k
Neljapäev, 7. veebruar 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism (arutelu)
 4.Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.2.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  
5.3.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2013. aasta majanduskasvu analüüsis (hääletus)
  
5.4.Ühtse turu juhtimine (hääletus)
  
5.5.Komisjoni delegeeritud määrused, millega täiendatakse määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (C(2012)9593 ja C(2012)9623) (hääletus)
  
5.6.ÜRO inimõiguste nõukogu 22. istungjärk (hääletus)
  
5.7.Õigusalane koolitus - kohtu koordinaatorid (hääletus)
  
5.8.Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
10.1.Laos: Sombath Somphone'i juhtum
  
10.2.Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes
  
10.3.Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis
 11.Hääletused
  
11.1.Laos: Sombath Somphone'i juhtum (hääletus)
  
11.2.Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes (hääletus)
  
11.3.Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis (hääletus)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 3)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN, JURI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN, JURI

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, JURI, CONT

2) parlamendikomisjon, raport:

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2013. aasta majanduskasvu analüüs (2012/2256(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

3) fraktsioon, ettepanek võtta vastu soovitus (kodukorra artikkel 121):

- Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 68. istungjärgu kohta - Alexander Graf Lambsdorff, fraktsiooni ALDE nimel (B7-0083/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandev komisjon: DEVE


3. Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismiga [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: David Casa (A7-0014/2013)

Raportööri asendaja Gunnar Hökmark tutvustas raportit.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Olle Ludvigsson fraktsiooni S&D nimel, Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sophie Auconie, George Sabin Cutaş, Janusz Wojciechowski, Paul Rübig, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alexander Mirsky, Andrea Češková, Janusz Wojciechowski, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Alexander Mirskyle, kes sellele vastas, ning Vasilica Viorica Dăncilă.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz ja Mojca Kleva Kekuš.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Gunnar Hökmark.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2013protokoll punkt 5.1.


4. Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruande kohta [2012/2286(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Mario Mauro (A7-0016/2013)

Mario Mauro tutvustas raportit.

Sõna võtsid Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president) ja Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Marietta Giannakou fraktsiooni PPE nimel, George Sabin Cutaş fraktsiooni S&D nimel, Theodoros Skylakakis fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Pierre Audy.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Robert Goebbels, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anni Podimata, Nils Torvalds, Claude Turmes, Andrea Češková, Niki Tzavela, Jacky Hénin, Auke Zijlstra, Edit Herczog, Charles Goerens ja Zuzana Brzobohatá.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Cancian, Oldřich Vlasák ja Andrzej Grzyb.

Sõna võtsid Connie Hedegaard (komisjoni liige), Werner Hoyer ja Mario Mauro.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2013protokoll punkt 5.8.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.35 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Jacky Hénin 6. veebruaril 2013. aastal Strasbourgis toimunud meeleavaldusel terasetööliste kohtlemise teemal korrakaitsejõudude poolt (asepresident täpsustas, et Euroopa Parlamendi presidenti on sellest teavitatud ja esimeeste konverents arutab küsimust), Charles Tannock kirjalikke deklaratsioone käsitlevate uute sätete teemal (kodukorra artikkel 123), Lucas Hartong eespool nimetatud meeleavalduse teemal ja Potito Salatto suitsetamisruumide teemal Euroopa Parlamendi hoonetes.


5.1. Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismiga [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: David Casa (A7-0014/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0051)


5.2. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2013. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2012/2256(INI)] – Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0052)

Sõnavõtt

Elisa Ferreira (raportöör) palus hääletustulemusi arvesse võttes jätta oma nime raportist välja.


5.3. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2013. aasta majanduskasvu analüüsis (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning tööhõive- ja sotsiaalsete aspektide kohta 2013. aasta majanduskasvu analüüsis [2012/2257(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0053)

Sõnavõtt

Marije Cornelissen, pärast hääletust


5.4. Ühtse turu juhtimine (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile ühtse turu juhtimise kohta [2012/2260(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0054)


5.5. Komisjoni delegeeritud määrused, millega täiendatakse määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (C(2012)9593 ja C(2012)9623) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0078/2013

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

Connie Hedegaard (komisjoni liige) kinnitas komisjoni kindlat kavatsust järgida õiguskindluse põhimõtet ning esines seejärel avaldusega, milles andis teada järgmist:

- komisjon kinnitab, et kui tehakse otsus teatavat liiki börsiväliste tuletislepingute kliirimise kohustuse kohta, antakse piisavalt aega selleks, et mittefinantsettevõtted saaksid tegevust uute sätetega kohandada;

- komisjon on samuti valmis selgitama kinnitamise standardtähtaegade edaspidist rakendamist vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 11 lõike 1 punktile a;

- komisjon on valmis tegema parlamendiga koostööd avatud ja täiesti läbipaistva dialoogi pidamise teel ning käsitlema edasiste tehniliste standardite kavandamist, et anda parlamendile piisavalt aega nende hindamiseks.

Tehtud avalduse järel ning pärast kinnitust, et on saanud suulised ja kirjalikud tagatised selle kohta, et probleemsed küsimused lahendatakse sel viisil, et komisjon avaldab sagedasti esinevad küsimused ja nende vastused, võttis Sharon Bowles (ECON komisjoni esimees) võttis resolutsiooni ettepaneku tagasi.


5.6. ÜRO inimõiguste nõukogu 22. istungjärk (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013 ja B7-0062/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0055/2013

(asendades B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013 ja B7-0062/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Francisco José Millán Mon, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Kinga Gál ja Anne Delvaux fraktsiooni PPE nimel;
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Pino Arlacchi ja Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel;
Leonidas Donskis, Marietje Schaake ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel;
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0055)

Sõnavõtt

Laima Liucija Andrikienė tegi punkti 62 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

(Resolutsiooni ettepanek B7-0061/2013 muutus kehtetuks.)


5.7. Õigusalane koolitus - kohtu koordinaatorid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0053/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0056)


5.8. Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruande kohta [2012/2286(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Mario Mauro (A7-0016/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0057)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Eile toimunud hääletused)

Raport: Kartika Tamara Liotard - A7-0029/2013

Petru Constantin Luhan, Oreste Rossi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock ja Elena Băsescu

Valmistumine konventsiooni CITES osaliste 16. konverentsiks - B7-0047/2013

Daniel Hannan

Raport: Monika Hohlmeier - A7-0020/2013

Monica Luisa Macovei, Diane Dodds ja Astrid Lulling

Raport: Raffaele Baldassarre - A7-0017/2013

Anneli Jäätteenmäki, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock ja Monika Smolková

Raport: Richard Howitt - A7-0023/2013

Mitro Repo, Monika Smolková, Petru Constantin Luhan ja Elena Băsescu

(Täna toimunud hääletused)

Raport: David Casa - A7-0014/2013

Peter Jahr, Monika Smolková, Elena Băsescu, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Monica Luisa Macovei

Raport: Elisa Ferreira - A7-0032/2013

Vicky Ford, Peter Jahr, Elena Băsescu, Daniel Hannan ja Mario Borghezio

Raport: Veronica Lope Fontagné - A7-0024/2013

Iosif Matula, Monica Luisa Macovei, Peter Jahr, Elena Băsescu ja Seán Kelly

Raport: Andreas Schwab - A7-0019/2013

Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock ja Elena Băsescu

ÜRO inimõiguste nõukogu 22. istungjärk - RC-B7-0055/2013

Monica Luisa Macovei

Õigusalane koolitus - kohtu koordinaatorid - B7-0053/2013

Monica Luisa Macovei ja Charles Tannock

Raport: Mario Mauro - A7-0016/2013

Monica Luisa Macovei, Seán Kelly ja Elena Băsescu


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Bernd Posselt teatas, et tema hääletusseade ei töötanud David Casa raporti A7-0014/2013 hääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 13.40 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni Verts/ALE taotlusel kinnitas parlament järgmised otsused:

AFET komisjon: Mark Demesmaeker

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Mark Demesmaeker

Delegatsioon Euroopa - Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees: Mark Demesmaeker.


10. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 5.2.2013protokoll punkt 2.)


10.1. Laos: Sombath Somphone'i juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 ja B7-0077/2013

Raül Romeva i Rueda, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Phil Bennion, Marek Henryk Migalski ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marek Henryk Migalski, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Czarneckile, kes sellele vastas, Cristian Dan Preda ja Monica Luisa Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Šťastný, Anneli Jäätteenmäki, Jolanta Emilia Hibner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Henryk Migalski, Charles Tannock, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Tadeusz Cymański, Seán Kelly, Franz Obermayr ja Krzysztof Lisek.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2013protokoll punkt 11.1.


10.2. Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes

Resolutsiooni ettepanekud B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 ja B7-0073/2013

Judith Sargentini, Charles Tannock, Mitro Repo, Filip Kaczmarek, Phil Bennion ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Peter Šťastný fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ryszard Czarnecki, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Zbigniew Ziobrole, kes sellele vastas.

Sõna võtsid Franz Obermayr ja Charles Tannock sinise kaardi küsimuste esitamise korra teemal.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Albert Deß ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2013protokoll punkt 11.2.


10.3. Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis

Resolutsiooni ettepanekud B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 ja B7-0076/2013

Rui Tavares, Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Thomas Mann, Phil Bennion ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Petri Sarvamaa ja Krzysztof Lisek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Šťastný, Vasilica Viorica Dăncilă, Zbigniew Ziobro, Anneli Jäätteenmäki, Tadeusz Zwiefka, Tadeusz Cymański ja Seán Kelly.

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2013protokoll punkt 11.3.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Laos: Sombath Somphone'i juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 ja B7-0077/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0054/2013

(asendades B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 ja B7-0077/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel;
Barbara Lochbihler, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Adam Bielan ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel;
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel;
Fiorello Provera.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0058)


11.2. Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 ja B7-0073/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0057/2013

(asendades B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013 ja B7-0072/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Anna Záborská ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Patrice Tirolien fraktsiooni S&D nimel;
Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel;
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0059)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0073/2013 muutus kehtetuks.)


11.3. Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 ja B7-0076/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0056/2013

(asendades B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 ja B7-0076/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Anna Záborská ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;
Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel;
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Sajjad Karim, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel;
Helmut Scholz ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0060)


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 37)

JURI komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu (COM(2011)0665- 2011/0302 (COD))

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN, ITRE

nõuandvad komisjonid: BUDG, REGI, JURI (kodukorra artikkel 37)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 37a)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ettenähtud kantavate patareide ja akude turulelaskmisega (COM(2012)0136 - 2012/0066 (COD))

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO, JURI, JURI (kodukorra artikkel 37a)

kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 50)

(esimeeste konverentsi 31.jaanuari 2013. aasta otsuse alusel)

ITRE komisjon

- E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused siseturul (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
(nõuandvad komisjonid: JURI, ECON, LIBE)
kaasatud komisjonid: ITRE, IMCO

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

AGRI komisjon

- Tubaka ja tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, ITRE, JURI, IMCO


14. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 3)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

177

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

188

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

132

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

284

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

66


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 11. märts 2013 kuni 14. märts 2013.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika