Index 
Proces-verbal
PDF 235kWORD 199k
Joi, 7 februarie 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA (dezbatere)
 4.Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pe 2011 (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creşterii 2013 (vot)
  
5.3.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 (vot)
  
5.4.Guvernanţa pieţei unice (vot)
  
5.5.Regulamente delegate ale Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR) (C(2012)9593 și C(2012)9623) (vot)
  
5.6.A 22-a sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului (vot)
  
5.7.Formarea judiciară - coordonatorii din cadrul tribunalelor (vot)
  
5.8.Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pe 2011 (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 10.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
10.1.Laos: cazul lui Sombath Somphone
  
10.2.Detenţia unor activişti pentru drepturile omului în Zimbabwe
  
10.3.Atacurile recente asupra personalului medical din Pakistan
 11.Votare
  
11.1.Laos: cazul lui Sombath Somphone (vot)
  
11.2.Detenţia unor activişti pentru drepturile omului în Zimbabwe (vot)
  
11.3.Atacurile recente asupra personalului medical din Pakistan (vot)
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Declaraţii scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 16.Calendarul următoarelor şedinţe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL, ECON

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN, JURI

aviz :

ITRE, IMCO, REGI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranța feroviară (Reformare) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN, JURI

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

BUDG, ITRE, JURI, CONT

2) de o comisie parlamentară, raportul:

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 2013 (2012/2256(INI)) - ECON - Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

3) de un grup politic, o propunere de recomandare (articolul 121 din Regulamentul de procedură):

- Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului referitoare la cea de a 68-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite - Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE (B7-0083/2013)
retrimis fond: AFET
aviz: DEVE


3. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte un mecanism de reacţie rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: David Casa (A7-0014/2013)

Gunnar Hökmark, înlocuind raportorul, a prezentat raportul.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Olle Ludvigsson, în numele Grupului S&D, Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Sophie Auconie, George Sabin Cutaş, Janusz Wojciechowski, Paul Rübig, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Alexander Mirsky, Andrea Češková, Janusz Wojciechowski, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Alexander Mirsky, la care acesta a răspuns, și Vasilica Viorica Dăncilă.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz şi Mojca Kleva Kekuš.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Gunnar Hökmark.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 7.2.2013.


4. Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pe 2011 (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2011 [2012/2286(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Mario Mauro (A7-0016/2013)

Mario Mauro şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Werner Hoyer (Preşedintele Băncii Europene de Investiţii) și Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jean-Pierre Audy (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Marietta Giannakou, în numele Grupului PPE, George Sabin Cutaş, în numele Grupului S&D, Theodoros Skylakakis, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jean-Pierre Audy.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Robert Goebbels, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, Anni Podimata, Nils Torvalds, Claude Turmes, Andrea Češková, Niki Tzavela, Jacky Hénin, Auke Zijlstra, Edit Herczog, Charles Goerens şi Zuzana Brzobohatá.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Cancian, Oldřich Vlasák şi Andrzej Grzyb.

Au intervenit: Connie Hedegaard (membră a Comisiei), Werner Hoyer şi Mario Mauro.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 7.2.2013.

(Şedinţa, suspendată la 11.35 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit Jacky Hénin, privind modul în care au fost trataţi reprezentanţii industriei siderurgice de forţele de ordine cu ocazia manifestaţiei din 6 februarie 2013 de la Strasbourg (Preşedintele a precizat că Preşedintele Parlamentului European a fost informat în acest sens şi că va aborda această chestiune în cadrul Conferinţei preşedinţilor), Charles Tannock, privind noile dispoziţii referitoare la declaraţiile scrise (articolul 123 din Regulamentul de procedură), Lucas Hartong privind manifestaţia menţionată anterior şi Potito Salatto, privind locurile rezervate fumătorilor în clădirile Parlamentului European.


5.1. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte un mecanism de reacţie rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA [COM(2012)0428 - C7-0260/2012- 2012/0205(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: David Casa (A7-0014/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0051)


5.2. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creşterii 2013 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creşterii 2013 [2012/2256(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0052)

Intervenţie

Elisa Ferreira (raportoare) pentru a solicita ştergerea numelui său de pe raport, ca urmare a rezultatului votului.


5.3. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 [2012/2257(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0053)

Intervenţie

Marije Cornelissen la încheierea votării.


5.4. Guvernanţa pieţei unice (vot)

Raport conţinând recomandări adresate Comisiei privind guvernanţa pieţei unice [2012/2260(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

(Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluţie)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0054)


5.5. Regulamente delegate ale Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR) (C(2012)9593 și C(2012)9623) (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0078/2013

(Majoritate calificată)

După ce a reiterat angajamentul Comisiei faţă de principiul securităţii juridice, Connie Hedegaard (membră a Comisiei) a făcut o declaraţie în care a anunţat următoarele:

- Comisia a dat asigurări că, la luarea deciziei privind obligația de compensare a anumitor categorii de instrumente derivate extrabursiere, va fi stabilit un termen adecvat pentru ca societăţile nefinanciare să se poată adapta la noile dispoziţii;

- Comisia este dispusă, de asemenea, să clarifice viitoarea punere în aplicare a termenelor standard de confirmare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul EMIR;

- Comisia este gata să colaboreze cu Parlamentul în vederea unui dialog deschis și perfect transparent cu privire la planificarea viitoarelor norme tehnice și pentru a-i oferi Parlamentului un termen suficient de lung pentru a efectua evaluarea.

În urma acestei declaraţii şi după ce a confirmat faptul că a primit garanții orale și scrise referitoare la faptul că problemele vor fi abordate prin publicarea de către Comisie a întrebărilor frecvente și a răspunsurilor la acestea, Sharon Bowles (preşedinta Comisiei ECON) şi-a retras propunerea de rezoluţie.


5.6. A 22-a sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013 şi B7-0062/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0055/2013

(care înlocuieşte B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013 şi B7-0062/2013):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Francisco José Millán Mon, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Kinga Gál şi Anne Delvaux, în numele Grupului PPE;
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Pino Arlacchi şi Raimon Obiols, în numele Grupului S&D;
Leonidas Donskis, Marietje Schaake şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE;
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0055)

Intervenţie

Laima Liucija Andrikienė a propus un amendament oral la punctul 62, care a fost reţinut.

(Propunerea de rezoluţie B7-0061/2013 a devenit caducă.)


5.7. Formarea judiciară - coordonatorii din cadrul tribunalelor (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0053/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0056)


5.8. Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pe 2011 (vot)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2011 [2012/2286(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Mario Mauro (A7-0016/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0057)


6. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

(Votul de ieri)

Raport Kartika Tamara Liotard - A7-0029/2013

Petru Constantin Luhan, Oreste Rossi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock şi Elena Băsescu

Pregătirile pentru CITES CoP 16 - B7-0047/2013

Daniel Hannan

Raport Monika Hohlmeier - A7-0020/2013

Monica Luisa Macovei, Diane Dodds şi Astrid Lulling

Raport Raffaele Baldassarre - A7-0017/2013

Anneli Jäätteenmäki, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock şi Monika Smolková

Raport Richard Howitt - A7-0023/2013

Mitro Repo, Monika Smolková, Petru Constantin Luhan şi Elena Băsescu

(Votul de astăzi)

Raport David Casa - A7-0014/2013

Peter Jahr, Monika Smolková, Elena Băsescu, Seán Kelly, Daniel Hannan şi Monica Luisa Macovei

Raport Elisa Ferreira - A7-0032/2013

Vicky Ford, Peter Jahr, Elena Băsescu, Daniel Hannan şi Mario Borghezio

Raport Veronica Lope Fontagné - A7-0024/2013

Iosif Matula, Monica Luisa Macovei, Peter Jahr, Elena Băsescu şi Seán Kelly

Raport Andreas Schwab - A7-0019/2013

Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock şi Elena Băsescu

A 22-a sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului - RC-B7-0055/2013

Monica Luisa Macovei

Formarea judiciară - coordonatorii din cadrul tribunalelor - B7-0053/2013

Monica Luisa Macovei şi Charles Tannock

Raport Mario Mauro - A7-0016/2013

Monica Luisa Macovei, Seán Kelly şi Elena Băsescu


7. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Bernd Posselt a anunţat că postul său de lucru nu a funcţionat la votarea raportului lui David Casa - A7-0014/2013.


(Şedinţa, suspendată la 13.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


9. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului Verts/ALE, Parlamentul a ratificat următoarele decizii:

AFET: Mark Demesmaeker

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia: Mark Demesmaeker

Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară Euromediteraneană: Mark Demesmaeker.


10. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 5.2.2013)


10.1. Laos: cazul lui Sombath Somphone

Propuneri de rezoluţii B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 şi B7-0077/2013

Raül Romeva i Rueda, Mitro Repo, Laima Liucija Andrikienė, Phil Bennion, Marek Henryk Migalski şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Marek Henryk Migalski, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Ryszard Czarnecki, care a răspuns la aceasta, Cristian Dan Preda şi Monica Luisa Macovei.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Šťastný, Anneli Jäätteenmäki, Jolanta Emilia Hibner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, Charles Tannock, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Tadeusz Cymański, Seán Kelly, Franz Obermayr şi Krzysztof Lisek.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 7.2.2013.


10.2. Detenţia unor activişti pentru drepturile omului în Zimbabwe

Propuneri de rezoluţii B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 şi B7-0073/2013

Judith Sargentini, Charles Tannock, Mitro Repo, Filip Kaczmarek, Phil Bennion şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Peter Šťastný, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Ryszard Czarnecki, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Zbigniew Ziobro, care a răspuns la aceasta.

Au intervenit: Franz Obermayr şi Charles Tannock privind procedura „cartonaşului albastru”.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Albert Deß şi Vasilica Viorica Dăncilă.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 7.2.2013.


10.3. Atacurile recente asupra personalului medical din Pakistan

Propuneri de rezoluţii B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 şi B7-0076/2013

Rui Tavares, Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Thomas Mann, Phil Bennion şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, Mitro Repo, în numele Grupului S&D, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Franz Obermayr, neafiliat, Petri Sarvamaa şi Krzysztof Lisek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Šťastný, Vasilica Viorica Dăncilă, Zbigniew Ziobro, Anneli Jäätteenmäki, Tadeusz Zwiefka, Tadeusz Cymański şi Seán Kelly.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 7.2.2013.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Laos: cazul lui Sombath Somphone (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 şi B7-0077/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0054/2013

(care înlocuieşte B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013 şi B7-0077/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE;
Barbara Lochbihler, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Adam Bielan şi Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR;
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL;
Fiorello Provera.

Adoptat (P7_TA(2013)0058)


11.2. Detenţia unor activişti pentru drepturile omului în Zimbabwe (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013 şi B7-0073/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0057/2013

(care înlocuieşte B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013 şi B7-0072/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Anna Záborská şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari şi Patrice Tirolien, în numele Grupului S&D;
Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE;
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0059)

(Propunerea de rezoluţie B7-0073/2013 a devenit caducă.)


11.3. Atacurile recente asupra personalului medical din Pakistan (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 şi B7-0076/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0056/2013

(care înlocuieşte B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013 şi B7-0076/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Anna Záborská şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;
Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE;
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, Sajjad Karim, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR;
Helmut Scholz şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0060)


12. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


13. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei (COM(2011)0665- 2011/0302(COD))

retrimis fond: TRAN, ITRE

aviz: BUDG, REGI, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 37a din Regulamentul de procedură)

- Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir (COM(2012)0136 - 2012/0066(COD))

retrimis fond: ENVI

aviz: ITRE, IMCO, JURI, JURI (articolul 37a din Regulamentul de procedură)

Comisii asociate (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei preşedinţilor din 31.01.2013)

ITRE

- Identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD))
(aviz: JURI, ECON, LIBE, IMCO)
Comisii asociate ITRE, IMCO

Sesizarea comisiilor

AGRI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI, ITRE, JURI, IMCO


14. Declaraţii scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]

Numărul de semnături strânse de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

177

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

188

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

132

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

284

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

66


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 11 martie 2013 şi 14 martie 2013.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Aviz juridic - Politica de confidențialitate