Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

8. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2014, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τμήμα II – Συμβούλιο, τμήμα IV – Δικαστήριο, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός αν, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές υποβάλουν αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό είναι διαθέσιμο στην ιστοθέση “Séance en direct”.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου