Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές , οι εκθέσεις

- ***Ι Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητές: Ismail Ertug, Γεώργιος Κουμουτσάκος (A7-0012/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 6/2012 (απαλλαγή 2011) - «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα», (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης (2012/2039(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - επιτροπή ITRE - επιτροπή TRAN - Εισηγητές: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ως προς την έρευνά του στην αναφορά 2591/2010/GG κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αεροδρόμιο της Βιέννης) (2012/2264(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Έκθεση σχετικά με τις απειλές κατά της υγείας στον χώρο εργασίας λόγω αμίαντου και τις προοπτικές πλήρους εξάλειψης του υπάρχοντος αμίαντου (2012/2065(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Έκθεση σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (2012/2066(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης (2012/2104(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Εκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2011 (2012/2304(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Έκθεση σχετικά με τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια (2012/2103(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Νίκη Τζαβέλα (A7-0035/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ (2012/2131(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Έκθεση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 (2012/2309(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητές: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014, Τμήμα III – Επιτροπή (2013/2010(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική (2012/2102(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών (2012/2301(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Έκθεση σχετικά με την εκπόνηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) (2012/2222(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Έκθεση σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ (2012/2116(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Nicole Sinclaire. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τήρηση Ημέρας Μνήμης (11 Νοεμβρίου) (B7-0084/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Tiziano Motti και Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επαγγελματικότητα των εκπαιδευτών σκύλων (B7-0085/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση των σπάνιων ασθενειών με τον γενικευμένο προληπτικό έλεγχο των νεογνών (B7-0093/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με πρόταση περί διαφανούς επισήμανσης για μία ορθή πληροφόρηση όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων διατροφής (B7-0094/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Philip Claeys. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη Νότια Αφρική (B7-0127/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση των αλόγων ως ζώων συντροφιάς (B7-0128/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου