Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 11. märts 2013 - Strasbourg

11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid: raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN komisjon - Raportöörid: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Raport eriaruande nr 6/2012 kohta (2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) – „Euroopa Liidu abi Küprose türgi kogukonnale” (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Raport soovituste kohta komisjonile Euroopa vastastikuse ühingu põhikirja kohta (2012/2039(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - ITRE komisjon - TRAN komisjon - Raportöörid: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Raport Euroopa Ombudsmani eriaruande kohta seoses uurimisega, milles käsitletakse Euroopa Komisjoni vastu esitatud kaebust 2591/2010/GG (Viini lennujaam) (2012/2264(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Raport asbestiga seotud töötervishoiuohutuse ja kogu kasutusel oleva asbesti kõrvaldamise väljavaadete kohta (2012/2065(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu tollialane tegevusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 („Customs 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 624/2007/EÜ (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Raport rahvatervise kaitsmise kohta sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest (2012/2066(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Raport rohkema kasu kohta ELi keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet täiustades (2012/2104(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Raport Euroopa Keskpanga 2011. aasta aruanne (2012/2304(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees olevate radioaktiivsete ainete eest (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI komisjon - Raportöör: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Raport energia tegevuskava kohta aastani 2050 ja tuleviku kohta koos energiaga (2012/2103(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ) jõustamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Raporträndajate integreerimise kohta, selle mõju kohta tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitilise mõõtme kohta (2012/2131(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Raport Euroopa Parlamendi koosseisu kohta 2014. aasta valimisi silmas pidades (2012/2309(INI)) - AFCO komisjon - Raportöörid: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Raport 2014. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon (2013/2010(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Raport naiste olukorra kohta Põhja-Aafrikas (2012/2102(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Raport majanduskriisi mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele ning naiste õigustele (2012/2301(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Raport Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamist (11. Euroopa Arengufond) käsitleva mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamise kohta (2012/2222(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE komisjon - Raportöör: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Raport sooliste stereotüüpide kaotamise kohta ELis (2012/2116(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Nicole Sinclaire. Resolutsiooni ettepanek mälestuspäeva (11. november) tähistamise kohta (B7-0084/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Tiziano Motti ja Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek koerakoolitajate ametialase pädevuse kohta (B7-0085/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek haruldaste haiguste vastu võitlemise kohta laialdaste sõeluuringute teostamisega vastsündinutel (B7-0093/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek ettepaneku kohta võtta toiduainete päritolu, kvaliteeti ja jälgitavust käsitleva täpse teabe andmiseks kasutusele selge märgistamisviis (B7-0094/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Philip Claeys. Resolutsiooni ettepanek vähemuste õiguste rikkumise kohta Lõuna-Aafrikas (B7-0127/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek hobuste lemmikloomadeks tunnistamise kohta (B7-0128/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika