Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN -valiokunta - Esittelijät: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Mietintö erityiskertomuksesta nro 6/2012 (vastuuvapaus 2011) – "Euroopan unionin tuki Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle" (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Mietintö suosituksista komissiolle eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöstä (2012/2039(INI)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - ITRE -valiokunta - TRAN -valiokunta - Esittelijät: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta hänen Euroopan komissiota vastaan tehtyä kantelua 2591/2010/GG (Wienin lentoasema) koskevan tutkimuksensa johdosta (2012/2264(INI)) - PETI -valiokunta - Esittelijä: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Mietintö asbestiperäisistä työterveysriskeistä ja mahdollisuuksista poistaa kaikki olemassa oleva asbesti (2012/2065(INI)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Mietintö hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutuksista (2012/2066(INI)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Mietintö aiheesta "Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä: luottamuksen lisääminen parantamalla tietämystä ja reagointia" (2012/2104(INI)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2011 (2012/2304(INI)) - ECON - Esittelijä: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi vaatimuksista väestön terveyden suojelemiseksi juomavedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Mietintö energia-alan etenemissuunnitelmasta 2050 – energian tulevaisuus (2012/2103(INI)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvistä lippuvaltion velvollisuuksista (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Mietintö maahanmuuttajien kotouttamisesta, sen vaikutuksista työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoisesta ulottuvuudesta (2012/2131(INI)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Mietintö Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INI)) - AFCO -valiokunta - Esittelijät: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Mietintö vuoden 2014 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio (2013/2010(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Mietintö naisten tilanteesta Pohjois-Afrikassa (2012/2102(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Mietintö talouskriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin (2012/2301(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Mietintö monivuotisen rahoituskehyksen laatimisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitusta varten vuosina 2014–2020 (yhdestoista Euroopan kehitysrahasto) (2012/2222(INI)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (”MMA-assosiaatiopäätös”) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Mietintö sukupuolistereotypioiden poistamisesta EU:ssa (2012/2116(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Nicole Sinclaire. Päätöslauselmaesitys oikeamielisten muistopäivän (11. marraskuuta) viettämisestä (B7-0084/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Tiziano Motti ja Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys koirankouluttajien ammatillisesta pätevyydestä (B7-0085/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

AGRI

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys harvinaisten tautien torjumisesta laajamittaisilla vastasyntyneiden seulontatutkimuksilla (B7-0093/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta avoimen merkintäjärjestelmän käyttöönotosta elintarvikkeiden alkuperää, laatua ja jäljitettävyyttä koskevien asianmukaisten tietojen saamiseksi (B7-0094/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Philip Claeys. Päätöslauselmaesitys vähemmistöjen oikeuksien loukkaamisesta Etelä-Afrikassa (B7-0127/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys hevosten luokittelemisesta seuraeläimiksi (B7-0128/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö