Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. kovo 11 d. - Strasbūras

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų: pranešimai:

– ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN komitetas - Referentai: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

– Pranešimas dėl Specialiosios ataskaitos Nr. 6/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Kipro turkų bendruomenei teikiama Europos Sąjungos parama“ (pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

– Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos savidraudos draugijos statuto (2012/2039(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

– ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - ITRE komitetas - TRAN komitetas - Pranešėjai: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

– Pranešimas dėl Europos ombudsmeno specialiojo pranešimo dėl skundo Nr. 2591/2010/GG prieš Europos Komisiją tyrimo (Vienos oro uostas) (2012/2264(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Margrete Auken (A7-0022/2013)

– Pranešimas dėl su asbestu susijusių pavojų sveikatai darbe ir vis dar esančio asbesto pašalinimo galimybių (2012/2065(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

– ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos muitinių veiksmų programa („Muitinė 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 624/2007/EB (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

– Pranešimas dėl visuomenės sveikatos apsaugos nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų (2012/2066(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

– Pranešimas ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas: pasitikėjimo didinimas geriau informuojant ir sparčiau reaguojant (2012/2104(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

– Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2011 metų ataskaitos (2012/2304(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas Marisa Matias (A7-0031/2013)

– * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

– Pranešimas Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. – energija ateičiai (2012/2103(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

– ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

– ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/63/EB (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

– Pranešimas dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektų (2012/2131(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

– Pranešimas dėl Europos Parlamento sudėties rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams (2012/2309(INI)) - AFCO komitetas - Referentai: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

– Pranešimas dėl 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros bendrų gairių, III skirsnis – Komisija (2013/2010(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

– Pranešimas dėl moterų padėties Šiaurės Afrikoje (2012/2102(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Silvia Costa (A7-0047/2013)

– Pranešimas dėl ekonomikos krizės poveikio lyčių lygybei ir moterų teisėms (2012/2301(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Pranešimas dėl daugiametės finansinės programos, susijusios su ES bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimu 2014–2020 m. (11-uoju Europos plėtros fondu), rengimo (2012/2222(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

– * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimo) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

– Pranešimas dėl lyčių stereotipų panaikinimo ES (2012/2116(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

– ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

– Nicole Sinclaire. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Atminimo dienos (lapkričio 11 d.) šventimo (B7-0084/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Tiziano Motti ir Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šunų dresiruotojų profesionalumo (B7-0085/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

AGRI

– Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su retomis ligomis vykdant platesnio pobūdžio naujagimių atrankinę patikrą (B7-0093/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

– Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl skaidraus ženklinimo siekiant teisingos informacijos apie maisto produktų kilmę, kokybę ir atsekamumą (B7-0094/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Philip Claeys. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mažumų teisių pažeidimų Pietų Afrikoje (B7-0127/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Cristiana Muscardini. Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Motion for a resolution on classifying horses as companion animals (B7-0128/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika