Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. kovo 11 d. - Strasbūras

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 01 31)

- Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūra (2013/2024(INI))
komitetai: JURI, LIBE, AFCO

Pranešimų savo iniciatyva pavadinimų keitimas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 02 06)

TRAN komitetas

- Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų sektoriaus augimo, jūrų transporto ir Sąjungos turizmo pagerinimas (2012/2297(INI))

AFCO komitetas

- Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos (2012/2308(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 02 06)

JURI, LIBE, AFCO komitetai

- Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūra (2013/2024(INI))
(nuomonė: FEMM)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. La situation des droits de l'homme dans la région du Sahel et au Sahara occidental (2013/2020(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE)

DEVE komitetas

- Nuosavybės teisių, turto nuosavybės ir gerovės kūrimo vaidmuo naikinant skurdą ir skatinant tvarų vystymąsi besivystančiose šalyse (2013/2026(INI))
(nuomonė: FEMM)

ECON komitetas

- Metinis pranešimas apie mokesčius. Kaip išlaisvinti ES potencialą siekiant užtikrinti ekonomikos augimą (2013/2025(INI))
(nuomonė: PETI, IMCO, TRAN)

- ES bankų sektoriaus struktūros reforma (2013/2021(INI))

ENVI komitetas

- Komisijos ataskaita Tarybai, parengta remiantis valstybių narių pateiktomis Tarybos rekomendacijos (2009/C 151/01) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo ataskaitomis (2013/2022(INI))
(nuomonė: EMPL)

JURI komitetas

- Tarptautinės privatinės teisės gerinimas: įdarbinimui taikomos jurisdikcijos taisyklės (2013/2023(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 8 dalis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 01 31)

PETI komitetas

- 2012 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (2013/2013(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

JURI komitetas

- Rekomedacijos EIVT ir Tarybai dėl 2013 m. EIVT struktūros ir veikimo peržiūros (2012/2253(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

AGRI komitetas

- Inovacijos vardan tvaraus augimo. Bioekonomika Europai (2012/2295(INI))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

- Žmonėms skirtų vaistų klinikiniai tyrimai ir Direktyvos 2001/20/EB panaikinimas (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, LIBE, IMCO

ECON komitetas

- Tolesni veiksmai, susiję su teisėkūros įgaliojimų delegavimu ir valstybių narių vykdoma kontrole, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus (2012/2323(INI))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

FEMM komitetas

- Europos Komisijos septintoji pažangos ataskaita dėl ES sanglaudos politikos (2013/2008(INI))
perduota atsakingam komitetui: REGI
nuomonė: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE

Teisinė informacija - Privatumo politika