Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2116(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0401/2012

Разисквания :

PV 11/03/2013 - 19
CRE 11/03/2013 - 19

Гласувания :

PV 12/03/2013 - 10.7
CRE 12/03/2013 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0074

Протокол
Понеделник, 11 март 2013 г. - Страсбург

19. Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените - Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС - Положението на жените в Северна Африка (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно последиците от икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените [2012/2301(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Доклад относно премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС [2012/2116(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Доклад относно положението на жените в Северна Африка [2012/2102(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier представи своя доклад.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Kartika Tamara Liotard представи своя доклад и отговори на два въпроса „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari и Paul Rübig, и Silvia Costa представи своя доклад.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Corina Creţu (докладчик по становището на комисията DEVE), Gabriele Zimmer (докладчик по становището на комисията EMPL), Мария Габриел, от името на групата PPE, Zita Gurmai, от името на групата S&D, Angelika Werthmann, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Антония Първанова, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn и Andrea Češková.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt и Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Изказаха се: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard и Silvia Costa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 12.3.2013, точка 10.7 от протокола от 12.3.2013 и точка 10.8 от протокола от 12.3.2013.

Правна информация - Политика за поверителност