Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2116(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0401/2012

Debatter :

PV 11/03/2013 - 19
CRE 11/03/2013 - 19

Omröstningar :

PV 12/03/2013 - 10.7
CRE 12/03/2013 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0074

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2013 - Strasbourg

19. Den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter - Avskaffande av könsstereotyper i EU - Situationen för kvinnor i Nordafrika (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter [2012/2301(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Betänkande om avskaffande av könsstereotyper i EU [2012/2116(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Betänkande om situationen för kvinnor i Nordafrika [2012/2102(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Kartika Tamara Liotard, som redogjorde för sitt betänkande och besvarade två frågor (”blått kort”) från Liisa Jaakonsaari och Paul Rübig, och Silvia Costa som redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Corina Creţu (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Gabriele Zimmer (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Zita Gurmai för S&D-gruppen, Angelika Werthmann för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn och Andrea Češková.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt och Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Talare: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard och Silvia Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 12.3.2013, punkt 10.7 i protokollet av den 12.3.2013 och punkt 10.8 i protokollet av den 12.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy