Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0300(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0036/2013

Ingivna texter :

A7-0036/2013

Debatter :

PV 11/03/2013 - 20
CRE 11/03/2013 - 20

Omröstningar :

PV 12/03/2013 - 8.1
CRE 12/03/2013 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0061

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2013 - Strasbourg

20. Transeuropeisk energiinfrastruktur ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG [2011/0300(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Philippe Lamberts (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Pavel Poc (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, och Mario Pirillo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska och Josefa Andrés Barea.

Talare: Günther Oettinger och António Fernando Correia de Campos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 12.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy