Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2830(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000183/2012 (B7-0108/2013)

Debatter :

PV 11/03/2013 - 22
CRE 11/03/2013 - 22

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 11 mars 2013 - Strasbourg

22. Risk- och säkerhetsbedömningar (så kallade stresstester) av kärnkraftverk i Europeiska unionen (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000183/2012 från Amalia Sartori, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, till kommissionen: Stresstester (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori utvecklade frågan.

Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) besvarade frågan

Talare: Lena Kolarska-Bobińska för PPE-gruppen, Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis och Romana Jordan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Alajos Mészáros.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Amalia Sartori, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, om risk- och säkerhetsbedömningar (”stresstester”) av kärnkraftverk i Europeiska unionen och därmed förbunden verksamhet (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 14.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy