Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0372(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0191/2012

Разисквания :

PV 11/03/2013 - 23
CRE 11/03/2013 - 23

Гласувания :

PV 12/03/2013 - 8.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0064

Протокол
Понеделник, 11 март 2013 г. - Страсбург

23. Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването ***I - Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство [2012/0042(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза [2011/0372(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis и Bas Eickhout представиха своите доклади.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Åsa Westlund (докладчик по становището на комисията DEVE) и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Richard Seeber, Christa Klaß и Bogusław Sonik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu и Erik Bánki.

Изказаха се: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis и Bas Eickhout.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 12.3.2013 и точка 8.4 от протокола от 12.3.2013.

Правна информация - Политика за поверителност