Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Γραπτή δήλωση (άρθρο 123, παράγραφος 4, του Κανονισμού)
 8.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 10.Δηλώσεις της Προεδρίας
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Αναφορές
 17.Μεταφορές πιστώσεων
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα της γυναίκας - Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ - Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική (συζήτηση)
 20.Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ***I (συζήτηση)
 21.Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 (συζήτηση)
 22.Αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ("προσομοίωση ακραίων καταστάσεων") (συζήτηση)
 23.Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία ***I - Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή ***I (συζήτηση)
 24.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 25.Χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (σύντομη παρουσίαση)
 26.Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση * (σύντομη παρουσίαση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 29.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Ευρωπαϊκό έτος για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Παράρτημα 1 (12 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (246 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (273 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου