Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 11. märts 2013 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Volituste kontrollimine
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikli 123 lõige 4)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 10.Presidentuuri avaldused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Petitsioonid
 17.Assigneeringute ümberpaigutamine
 18.Tööplaan
 19.Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele – Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis – Naiste olukord Põhja-Aafrikas (arutelu)
 20.Üleeuroopaline energiataristu ***I (arutelu)
 21.Energia tegevuskava aastani 2050 (arutelu)
 22.Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) (arutelu)
 23.Maakasutusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjad ja tegevuskavad ***I – Kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanism ja kliimamuutusi käsitlev muu oluline ELi ja riiklik teave ***I (arutelu)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamine (lühiettekanne)
 26.Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Liiduga *(lühiettekanne)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 29.Istungjärgu lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 – Töö- ja pereelu ühitamise Euroopa aasta (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (167 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 1 lisa (10 kb) 
 
Protokoll (199 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb)    
 
Protokoll (248 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika