Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 11 maart 2013 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Samenstelling fracties
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Schriftelijke verklaring (artikel 123, lid 4, van het Reglement)
 8.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 10.Verklaringen van de Voorzitter
 11.Ingekomen stukken
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Verzoekschriften
 17.Kredietoverschrijvingen
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw - Uitbanning van genderstereotypen in de EU - De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (debat)
 20.Trans-Europese energie-infrastructuur ***I (debat)
 21.Stappenplan Energie 2050 (debat)
 22.Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") (debat)
 23.Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik ***I - Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering ***I (debat)
 24.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.Financiering van de EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de landen en de gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (korte presentatie)
 26.Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie *(korte presentatie)
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 29.Sluiting van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Europees Jaar voor het combineren van werk en gezin (schriftelijke verklaring)
Notulen (171 kb) Presentielijst (57 kb) Bijlage 1 (10 kb) 
 
Notulen (202 kb) Presentielijst (51 kb)    
 
Notulen (261 kb) Presentielijst (63 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid