Показалец 
Протокол
PDF 276kWORD 243k
Понеделник, 11 март 2013 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Проверка на пълномощията
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Писмена декларация (член 123, параграф 4 от Правилника за дейността)
 8.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 10.Изявления на председателството
 11.Внесени документи
 12.Решения относно някои документи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 15.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 16.Петиции
 17.Трансфер на бюджетни кредити
 18.Ред на работа
 19.Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените - Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС - Положението на жените в Северна Африка (разискване)
 20.Трансевропейската енергийна инфраструктура ***I (разискване)
 21.Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (разискване)
 22.Оценки на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (разискване)
 23.Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването ***I - Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата ***I (разискване)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Финансиране на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (кратко представяне)
 26.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране“) *(кратко представяне)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 29.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Европейска година на съвместяването на професионалния и семейния живот (писмена декларация)


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2012 - 2013

Заседание от 11 март 2013 г.

СТРАСБУРГ

ПРОТОКОЛ

ПОНЕДЕЛНИК, 11 МАРТ 2013 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч.

°
° ° °

Председателят пожела „Честит рожден ден“ на Marc Tarabella.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Изказа се Marco Scurria, който посочи, че делегация на Парламента, пътуваща за Западна Сахара, не е била допусната в Мароко (Председателят отговори, че председателят на комисията по външни работи Elmar Brok се е свързал със съответния марокански министър във връзка с този въпрос).


3. Състав на Парламента

Ioannis Kasoulides беше назначен за министър на външните работи, считано от 1 март 2013 г.

Компетентните кипърски органи съобщиха за определянето на г-н Andreas Pitsillides като заместник на г-н Ioannis Kasoulides, считано от 4 март 2013 г.

Съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността на ЕП, Парламентът обявява мястото на Ioannis Kasoulides за свободно, считано от 1 март 2013 г., и отбелязва назначаването на Andreas Pitsillides за член на ЕП, считано от 4 март 2013 г.

Съгласно член 3, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП до проверката на пълномощията му или до произнасянето на решение по възникнал спор и при условие че преди това е подписал писмена декларация за липса на несъвместими длъжности, Andreas Pitsillides заема мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права.


4. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване мандата на Mark Demesmaeker.


5. Състав на политическите групи

Marta Andreasen вече не се явява член на групата EFD, считано от 26 февруари 2013 г.


6. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата S&D Парламентът утвърди следното назначение:

комисия CONT: Francesca Barracciu


7. Писмена декларация (член 123, параграф 4 от Правилника за дейността)

Председателят информира Парламента, че следната писмена декларация е събрала подписите на мнозинството членове на ЕП:

Писмена декларация № 0032/2012 относно Европейската година на съвместяването на професионалния и семейния живот, внесена от следните членове на ЕП: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli и Jutta Steinruck

Тази писмена декларация е публикувана в настоящия протокол, заедно с имената на подписалите я лица (приложение 1 от протокола от 11.3.2013).


8. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) на резолюцията на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2014г., раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, раздел X – Европейска служба за външна дейност (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 48 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е на разположение на сайта Séance en direct.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 574/2007/EО с цел увеличаване на процента на съфинансиране по Фонда за външните граници за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2007/435/ЕО на Съвета с цел увеличаване на процента на съфинансиране по линията на Европейския бежански фонд, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави във връзка с някои разпоредби, отнасящи се до финансовото управление на някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и (ЕО) № 1434/98 за определяне на условия, съгласно които херингата може да бъде разтоварена на сушата за промишлени цели, различни от директната консумация от човека (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Изявления на председателството

Председателят направи изявление по повод на Международния ден на жената - 8 март 2013 г.

°
° ° °

Председателят посочи, че вчера бяха екзекутирани седем европейски заложници, задържани от терористка група в Нигерия. От името на Парламента, той осъди това убийство и предаде съболезнованията на ЕП на семействата на жертвите.


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии, доклади

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN - Докладчици: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Доклад относно Специален доклад № 6/2012 (процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година), озаглавен „Предоставяне на помощ от Европейския съюз за общността на кипърските турци“ (съгласно член 287, параграф 4, алинея 2 от ДФЕС) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT - Докладчик: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно Устава на европейското взаимоспомагателно дружество (2012/2039(INI)) - JURI - Докладчик: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - ITRE - TRAN - Докладчик: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман относно неговото разследване във връзка с жалба 2591/2010/GG срещу Европейската комисия (летище „Виена“) (2012/2264(INI)) - PETI - Докладчик: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Доклад относно свързаните с азбест заплахи за здравето на работното място и перспективите за премахване на всичкия съществуващ азбест (2012/2065(INI)) - EMPL - Докладчик: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на решение № 624/2007/ЕО (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO - Докладчик: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Доклад относно защитата на общественото здраве от вещества, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система (2012/2066(INI)) - ENVI - Докладчик: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Доклад относно подобряването на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция (2012/2104(INI)) - ENVI - Докладчик: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Доклад относно годишния доклад за 2011 г. на Европейската централна банка (2012/2304(INI)) - комисия ECON - Докладчик: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI - Докладчик: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Доклад относно Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще с енергия (2012/2103(INI)) - ITRE - Докладчик: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE - Докладчик: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отговорностите на държавата на знамето по отношение на прилагането на Директива 2009/13/ЕО на Съвета за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива 1999/63/ЕО (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL - Докладчик: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Доклад относно интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност (2012/2131(INI)) - EMPL - Докладчик: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Доклад относно състава на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. (2012/2309(INI)) - AFCO - Докладчици: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2014 г., Раздел III – Комисия (2013/2010(BUD)) - BUDG - Докладчик: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Доклад относно положението на жените в Северна Африка (2012/2102(INI)) - FEMM - Докладчик: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Доклад относно последиците от икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените (2012/2301(INI)) - FEMM - Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Доклад относно подготовката на многогодишната финансова рамка относно финансирането на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (11-и Европейски фонд за развитие) (2012/2222(INI)) - DEVE - Докладчик: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE - Докладчик: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Доклад относно премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС (2012/2116(INI)) - FEMM - Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE - Докладчик: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Nicole Sinclaire. Предложение за резолюция относно отбелязване на Деня на примирието (11 ноември) (B7-0084/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Tiziano Motti Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно професионализма на дресьорите на кучета (B7-0085/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно борбата срещу редките заболявания чрез подробен неонатален скрининг (B7-0093/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно предложение за прозрачно етикетиране с цел точна информация относно произхода, качеството и проследимостта на хранителните продукти (B7-0094/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Philip Claeys. Предложение за резолюция относно нарушаването на правата на малцинствата в Южна Африка (B7-0127/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно признаването на конете за домашни любимци (B7-0128/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


12. Решения относно някои документи

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 51 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 31.1.2013 г.)

- Междинен преглед на Стокхолмската програма (2013/2024(INI))
комисии: JURI, LIBE, AFCO

Промяна на заглавия на доклади по собствена инициатива
(Съгласно решение на Председателския съвет от 6.2.2013 г.)

комисия TRAN

- Син растеж – Подобряване на устойчивия растеж в морския сектор, морския транспорт и туризма на Съюза (2012/2297(INI))

комисия AFCO

- Определяне на седалищата на институциите на Европейския съюз (2012/2308(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 48 от правилника)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 6.2.2013 г.)

комисии JURI, LIBE, AFCO

- Междинен преглед на Стокхолмската програма (2013/2024(INI))
(подпомагаща: FEMM)

комисия AFET

- Положението, свързано с правата на човека, в региона на Сахел и Западна Сахара (2013/2020(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE)

комисия DEVE

- Ролята на вещните права, собствеността и създаването на благосъстояние по отношение на премахването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие в развиващите се страни (2013/2026(INI))
(подпомагаща: FEMM)

комисия ECON

- Годишен доклад относно данъчното облагане: оползотворяване на потенциала за икономически растеж в ЕС (2013/2025(INI))
(подпомагаща: PETI, IMCO, TRAN)

- Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (2013/2021(INI))

комисия ENVI

- Доклад на Комисията до Съвета относно изпълнението на Препоръка на Съвета (2009/C 151/01) относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи, въз основа на докладите на държавите членки (2013/2022(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия JURI

- Усъвършенстване на международното частно право: правила относно компетентността, приложими към заетостта (2013/2023(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 202, параграф 8 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 31.1.2013 г.)

комисия PETI

- Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. (2013/2013(INI))

Промени в сезирането на комисии

комисия JURI

- Препоръка до ЕСВД и до Съвета относно прегледа за 2013 г. на организацията и функционирането на ЕСВД (2012/2253(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

комисия AGRI

- Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

- Клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и отмяна на Директива 2001/20/ЕО (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, LIBE, IMCO

комисия ECON

- Последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (2012/2323(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

комисия FEMM

- Седми доклад на Европейската комисия за напредъка в рамките на политиката на сближаване на ЕС (2013/2008(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : REGI
подпомагаща: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000183/2012), зададен от Amalia Sartori, от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, към Комисията: Стрес тестовете (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията по заетост и социални въпроси, към Комисията: Въздействието на строгите бюджетни ограничения върху условията на живот на хората с увреждания (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Споразумение между правителството на САЩ и Европейския съюз относно координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване;

- Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз;

- Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна.


15. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата и втората месечна сесия през октомври 2012 г. и ноември 2012 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


16. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

15 февруари 2013 г.

Wilson Cardenas Fonseca (№ 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (№ 1750/2012); Fernando Parra López (№ 1751/2012); (име с поверителен характер) (№ 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (№ 1753/2012); (име с поверителен характер) (№ 1754/2012); (име с поверителен характер) (№ 1755/2012); (име с поверителен характер) (№ 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (№ 1757/2012); (име с поверителен характер) (№ 1758/2012); (име с поверителен характер) (№ 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (№ 1760/2012); (име с поверителен характер) (№ 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (№ 1762/2012); David Román Faura (№ 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (№ 1764/2012); (име с поверителен характер) (№ 1765/2012); Petre Petrica (№ 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (№ 1767/2012); (име с поверителен характер) (№ 1768/2012); Marta Sperduto (№ 1769/2012); Regula Glauser (№ 1770/2012); Andrea Somma (№ 1771/2012); Ana Peso Haro (№ 1772/2012); Marco Bava (№ 1773/2012); Marco Bava (№ 1774/2012); Marco Bava (№ 1775/2012); Atanas Tchobanov (№ 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (№ 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (№ 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (№ 1779/2012); Anne Marie Vicau (№ 1780/2012); George Florin Brăteanu (№ 1781/2012); Felix Fru Mukong (№ 1782/2012); (име с поверителен характер) (№ 1783/2012); (име с поверителен характер) (№ 1784/2012); Constantin Zaharia (№ 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (№ 1786/2012); Marjukka Hagström (№ 1787/2012); (име с поверителен характер) (№ 1788/2012); Remeikis Stasys (№ 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (№ 1790/2012); Manuel Moreno Romero (№ 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (№ 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (№ 1793/2012); Aurel Truică (№ 1794/2012); Dragomir Corneliu (№ 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (№ 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (№ 1797/2012); Kevin Scardifield (№ 1798/2012); James Bainbridge (№ 1799/2012); Sam Budhdeo (№ 1800/2012); Dumitru Duguleanu (№ 1801/2012); Pierangelo Saba (№ 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (№ 1803/2012); (име с поверителен характер) (№ 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (№ 1805/2012); Maria Hinca (№ 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 подписа) (№ 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (№ 1808/2012); Andrea Signorini (№ 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (№ 1810/2012); (име с поверителен характер) (№ 1811/2012); (име с поверителен характер) (№ 1812/2012); Krisztián Pifkó (№ 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (№ 1814/2012); (име с поверителен характер) (№ 1815/2012); Pena Borobia (№ 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (№ 1817/2012); (име с поверителен характер) (№ 1818/2012); (име с поверителен характер) (№ 1819/2012); (име с поверителен характер) (№ 1820/2012); (име с поверителен характер) (№ 1821/2012); (име с поверителен характер) (№ 1822/2012); (име с поверителен характер) (№ 1823/2012); Wolfgang Sohst (№ 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (№ 1825/2012); Daniel Pérez Creus (№ 1826/2012); María Pilar Pérez García (№ 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (№ 1828/2012); Osmo Juola (№ 1829/2012); Victor Ruse (№ 1830/2012); (име с поверителен характер) (№ 1831/2012); Joan Cazador Mercader (№ 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (№ 1833/2012); Eduardo Ribeiro (№ 1834/2012); (име с поверителен характер) (№ 1835/2012); (име с поверителен характер) (№ 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (№ 1837/2012); Ramona Riscau (№ 1838/2012); Mihail Vrabie (№ 1839/2012); (име с поверителен характер) (№ 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (№ 1841/2012); (име с поверителен характер) (№ 1842/2012); (име с поверителен характер) (№ 1843/2012); Marin Vasilescu (№ 1844/2012); Teodora Vatuiu (№ 1845/2012).

26 февруари 2013 г.

Miquel Àngel Estévez Torrent (№ 1846/2012); Albert Boadella Prat (№ 1847/2012); Mihail Vrabie (№ 1848/2012); Juan Calvo Díaz (№ 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (№ 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (№ 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (№ 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (№ 1853/2012); Issa Sacko (№ 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (№ 1855/2012); Javier Sert Díaz (№ 1856/2012); Constantin Potânc (№ 1857/2012); Elena del Valle Reboul (№ 1858/2012); Rosita Welcker (№ 1859/2012); (име с поверителен характер) (№ 1860/2012); (име с поверителен характер) (№ 1861/2012); (име с поверителен характер) (№ 1862/2012); (име с поверителен характер) (№ 1863/2012); (име с поверителен характер) (№ 1864/2012); (име с поверителен характер) (№ 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (№ 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (№ 1867/2012); Cătălin Bîzgan (№ 1868/2012); Viorica Giurca (№ 1869/2012); Andreas Ebert (№ 1870/2012); Andrea Herrfurth (№ 1871/2012); (име с поверителен характер) (№ 1872/2012); Rolf Weber (№ 1873/2012); Karla Kamp (№ 1874/2012); Roman Lopushanskyy (№ 1875/2012); Markus Hugendick (№ 1876/2012); (име с поверителен характер) (№ 1877/2012); Liane Steiner (№ 1878/2012); Andrej Poleev (№ 1879/2012); Sebastian Władarz (№ 1880/2012); (име с поверителен характер) (№ 1881/2012); (име с поверителен характер) (№ 1882/2012); Angel Dzhambazki (№ 1883/2012); (име с поверителен характер) (№ 1884/2012); Mairo Kõvask (№ 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (№ 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (№ 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (№ 1888/2012); Wiesław Boratyński (№ 1889/2012); (име с поверителен характер) (№ 1890/2012); Oksana Jewell (№ 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (№ 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (№ 1893/2012); Ferdinando Papeo (№ 1894/2012); Luigi Diana (№ 1895/2012); Carmen-Elena Călin (№ 1896/2012); (име с поверителен характер) (№ 1897/2012); Marzio Panelli (№ 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (№ 1899/2012); (име с поверителен характер) (№ 1900/2012); Patrick Fossier (№ 1901/2012); Felipe Ureta (№ 1902/2012); Denis Rolli (№ 1903/2012); Victorin Borsciov (№ 1904/2012); (име с поверителен характер) (№ 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (№ 1906/2012); Thomas Kuhlmann (№ 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (№ 1908/2012); Aurelio Rosini (№ 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (№ 1910/2012); (име с поверителен характер) (№ 1911/2012); José Bastos (№ 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (№ 1913/2012); (име с поверителен характер) (№ 1914/2012); Wojciech Wódka (№ 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (№ 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (№ 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (№ 1918/2012); Dhiraj Saha (№ 1919/2012); Anita Oller Kamińska (№ 1920/2012); (име с поверителен характер) (№ 1921/2012); (име с поверителен характер) (№ 1922/2012); (име с поверителен характер) (№ 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (№ 1924/2012); Elisa Navas Herrera (№ 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (№ 1926/2012); Patrick Garces García (№ 1927/2012); (име с поверителен характер) (№ 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (№ 1929/2012); (име с поверителен характер) (№ 1930/2012); (име с поверителен характер) (№ 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (№ 1932/2012); František Brychta (№ 1933/2012); Owen Evan (№ 1934/2012); (име с поверителен характер) (№ 1935/2012); (име с поверителен характер) (№ 1936/2012); (име с поверителен характер) (№ 1937/2012); Danny Byrne (№ 1938/2012); Milen Iliev (№ 1939/2012); Rehan Haider (№ 1940/2012); Peter Fake (№ 1941/2012); Amélie Bodin (№ 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (№ 1943/2012); (име с поверителен характер) (№ 1944/2012); Anni Nielsen (№ 1945/2012); Carsten Braatz (№ 1946/2012); Arturo Brizzi (№ 1947/2012); (име с поверителен характер) (№ 1948/2012); Marcel Orzan (№ 1949/2012); (име с поверителен характер) (№ 1950/2012); Cesare Conte (№ 1951/2012); (име с поверителен характер) (№ 1952/2012); Janusz Anioł (№ 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 подписа) (№ 1954/2012); Stelian Mihai (№ 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (№ 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (№ 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (№ 1958/2012); (име с поверителен характер) (№ 1959/2012); (име с поверителен характер) (№ 1960/2012); (име с поверителен характер) (№ 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (№ 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (№ 1963/2012); (име с поверителен характер) (№ 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (№ 1965/2012); Juan Forjan (№ 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (№ 1967/2012); (име с поверителен характер) (№ 1968/2012); (име с поверителен характер) (№ 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (№ 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (№ 1971/2012); (име с поверителен характер) (№ 1972/2012); Manuel Mera Gomez (№ 1973/2012); Manuel Mera Gomez (№ 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (№ 1975/2012); (име с поверителен характер) (№ 1976/2012); (име с поверителен характер) (№ 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (№ 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (№ 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (№ 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (№ 1981/2012); Marc Aliart Cortés (№ 1982/2012); Thomas Stamopoulos (№ 1983/2012).

7 март 2013 г.

Kestutis Vilkauskas (№ 1984/2012); Lorenz H. Becker (№ 0001/2013); Stanislaw Tyma (№ 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (№ 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (№ 0004/2013); Hans Werner Sperber (№ 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (№ 0006/2013); Daniel Krieger (№ 0007/2013); Gert Winterwerber (№ 0008/2013); Alois Krause (№ 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 подписа) (№ 0010/2013); Andrej Kržišnik (№ 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (№ 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (№ 0013/2013); Istvan Erdelyi (№ 0014/2013); Cleante Ravani (№ 0015/2013); Graeme Garson (№ 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (№ 0017/2013); Lodovico Pizzati (№ 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 подписа) (№ 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (№ 0020/2013); John Savage (№ 0021/2013); (име с поверителен характер) (№ 0022/2013); Ghizela Eremia (№ 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (№ 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (№ 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (№ 0026/2013); Frans Swartele (№ 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (№ 0028/2013); (име с поверителен характер) (№ 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (№ 0030/2013); Marie Bardot (№ 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (№ 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (№ 0033/2013); Andreas Mai (№ 0034/2013); Michael Leven (№ 0035/2013); Vasilios Karamanlis (№ 0036/2013); Fotios Batzios (№ 0037/2013); Doncho Dudev (80 подписа) (№ 0038/2013); Carolin Janker (№ 0039/2013); Ulf Scheel (№ 0040/2013); Jos Eisberg (№ 0041/2013); Jonas Dieckmann (№ 0042/2013); Helmut Hillenbrand (№ 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (№ 0044/2013); Bernard Ducosson (№ 0045/2013); Mihail Vrabie (№ 0046/2013); Antonio Serrao (№ 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (№ 0048/2013); Pascal Roy (№ 0049/2013); Marius Juodagalvis (№ 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (№ 0051/2013); (име с поверителен характер) (№ 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 подписа) (№ 0053/2013); Leszek Jerzak (№ 0054/2013); (име с поверителен характер) (№ 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (№ 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (№ 0057/2013); Adam Salkowski (№ 0058/2013); Manuela Michel (№ 0059/2013); Cyrille Gbemanse (№ 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (№ 0061/2013); Jurgen Mozer (№ 0062/2013); Ingeborg Burtin (№ 0063/2013); Dirk Zimmermann (№ 0064/2013); (име с поверителен характер) (№ 0065/2013); (име с поверителен характер) (№ 0066/2013); Joachim Kromm (17 подписа) (№ 0067/2013); Holger Bauermeister (№ 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (№ 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (№ 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (№ 0071/2013); Natalia Eitelbach (№ 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 подписа) (№ 0073/2013); Horst Irsch (№ 0074/2013); (име с поверителен характер) (№ 0075/2013); Martin Matuttis (№ 0076/2013); Oskar Fischer (№ 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (№ 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 подписа) (№ 0079/2013); Marianthi Pagouteli (№ 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (№ 0081/2013); Maria Pitikari (№ 0082/2013); Angeliki Kallia (№ 0083/2013); Stefan Penyacsek (№ 0084/2013); (име с поверителен характер) (№ 0085/2013); Petr Kohout (№ 0086/2013); (име с поверителен характер) (№ 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (№ 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (№ 0089/2013); Richard De Jong (№ 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (№ 0091/2013); Jan Peter Schneider (№ 0092/2013); Véronique Van Poppel (№ 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (№ 0094/2013); Jürgen Engert (№ 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (№ 0096/2013); Marco Tarabugi (№ 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (№ 0098/2013); (име с поверителен характер) (№ 0099/2013); David Reiling (№ 0100/2013); Vincent Kachler (№ 0101/2013); Germano Russo (№ 0102/2013); Dominique Joron (№ 0103/2013); Geert Claes (№ 0104/2013); Claudio Matta (№ 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (№ 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (№ 0107/2013); Sarah Charlotte West (№ 0108/2013); Maurizio Benedetto (№ 0109/2013); Paul Haran (№ 0110/2013); Lidia Beduschi (№ 0111/2013).


17. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 13, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент Комисията информира бюджетния орган за пренасянето на многогодишните и едногодишните бюджетни кредити.

Съгласно член 50, параграф 1 от Финансовия регламент Европейският омбудсман информира бюджетния орган относно искането за промяна на щатното разписание 1 – финансова 2013 година.

Съгласно член 50, параграф 1 от Финансовия регламент Съдът на ЕС информира бюджетния орган относно искането за промяна на щатното разписание – финансова 2013 година.


18. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през март 2013 г. (PE 505.526/PDOJ) бе раздаден. Не се предлага никаква промяна в него.

С това редът на работа е определен.

Изказа се Bernd Posselt, който протестира срещу оттеглянето от дневния ред на дебатите по четири доклада за разширяването на ЕС, които първоначално бяха записани за разглеждане на заседанието в сряда (Председателят отбеляза това), и William (граф на) Dartmouth.

Изказа се Jean-Pierre Audy, за да пожелае г-н Herman Van Rompuy, председател на Европейския съвет, да присъства на разискването в сряда относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (14-15 март 2013 г.).

Изказа се Pat the Cope Gallagher относно липсата на ирландски език на интернет страницата на Парламента.


19. Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените - Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС - Положението на жените в Северна Африка (разискване)

Доклад относно последиците от икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените [2012/2301(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Доклад относно премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС [2012/2116(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Доклад относно положението на жените в Северна Африка [2012/2102(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier представи своя доклад.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Kartika Tamara Liotard представи своя доклад и отговори на два въпроса „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari и Paul Rübig, и Silvia Costa представи своя доклад.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Corina Creţu (докладчик по становището на комисията DEVE), Gabriele Zimmer (докладчик по становището на комисията EMPL), Мария Габриел, от името на групата PPE, Zita Gurmai, от името на групата S&D, Angelika Werthmann, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Антония Първанова, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn и Andrea Češková.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt и Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Изказаха се: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard и Silvia Costa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 12.3.2013, точка 10.7 от протокола от 12.3.2013 и точка 10.8 от протокола от 12.3.2013.


20. Трансевропейската енергийна инфраструктура ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО [2011/0300(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Philippe Lamberts (докладчик по становището на комисията ECON), Pavel Poc (докладчик по становището на комисията ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (докладчик по становището на комисията TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (докладчик по становището на комисията REGI), Teresa Riera Madurell, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, и Mario Pirillo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska и Josefa Andrés Barea.

Изказаха се: Günther Oettinger и António Fernando Correia de Campos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 12.3.2013.


21. Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (разискване)

Доклад относно енергийната пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще с енергия [2012/2103(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Jacek Saryusz-Wolski (докладчик по становището на комисията AFET), Romana Jordan (докладчик по становището на комисията ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (докладчик по становището на комисията REGI), Herbert Reul, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Graham Watson, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer и Nick Griffin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula и Luís Paulo Alves.

Изказаха се: Günther Oettinger и Niki Tzavela.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 13.3.2013 и точка 8.1 от протокола от 14.3.2013.


22. Оценки на риска и безопасността (т.нар. „стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните дейности (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000183/2012 зададен от Amalia Sartori, от името на комисия по промишленост, изследвания и енергетика, към Комисията: Стрес тестовете (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori разви въпроса.

Günther Oettinger (член на Комисията) отговори на въпроса

Изказаха се: Lena Kolarska-Bobińska, от името на групата PPE, Teresa Riera Madurell, от името на групата S&D, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Владимир Уручев, Zigmantas Balčytis и Romana Jordan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Alajos Mészáros.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Amalia Sartori, от името на комисия по промишленост, изследвания и енергетика, относно оценки на риска и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните с тях дейности (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 14.3.2013.


23. Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването ***I - Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство [2012/0042(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза [2011/0372(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis и Bas Eickhout представиха своите доклади.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Åsa Westlund (докладчик по становището на комисията DEVE) и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Richard Seeber, Christa Klaß и Bogusław Sonik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu и Erik Bánki.

Изказаха се: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis и Bas Eickhout.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 12.3.2013 и точка 8.4 от протокола от 12.3.2013.


24. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Кристиан Вигенин, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski и Ricardo Cortés Lastra.


25. Финансиране на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (кратко представяне)

Доклад относно подготовката на многогодишната финансова рамка относно финансирането на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (11-и Европейски фонд за развитие) [2012/2222(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira и Maurice Ponga.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 12.3.2013.


26. Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране“) *(кратко представяне)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) [2012/0195(CNS)] - Комисия по развитие. Докладчик: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga и Elena Băsescu.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Точката е приключена.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 12.3.2013.


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 505.526/OJMA).


28. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.15 ч.


29. Закриване на годишната сесия

Сесия 2012-2013 г. на Европейския парламент е закрита.

По силата на разпоредбите на Договора, Парламентът ще заседава утре, вторник, 12 март 2013 г., от 8.30 ч.

Klaus Welle

Anni Podimata

генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Мария Габриел, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Малинов, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


Приложение 1 - Европейска година на съвместяването на професионалния и семейния живот (писмена декларация)

Писмена декларация № 0032/2012, внесена от членовете на Парламента Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli и Jutta Steinruck, съгласно член 123 от Правилника за дейността, относно Европейската година на съвместяването на професионалния и семейния живот1 (точка 7 от протокола от 11.3.2013 г.), подкрепена с подписите на 388 членове на Парламента.

Текст на писмената декларация

1.   На 9 март 2004 г. Европейският парламет прие резолюция относно съчетаването на професионалния, семейния и личния живот2;

2.   Съвместяването на професионалния и семейния живот е важно средство за постигане на равенство между жените и мъжете, което е основна ценност на ЕС, залегнала в Договорите;

3.   По-ефективната подкрепа за мерки за съвместяване ще позволи на жените и мъжете да упражняват по-широк избор по отношение на съвместяването на професионалния и семейния живот въз основа на техните лични потребности и предпочитания и че също така ще спомогне за постигането на важните цели на политиките на ЕС;

4.   Една специално определена Европейска година ще даде възможност за даване на отговор на неотложни предизвикателства, като например демографската промяна, икономическата и финансовата криза, безработицата, бедността и социалното изключване;

5.   Политиките в подкрепа на съвместяването на професионалния и семейния живот и инструментите, като например Европейският социален фонд (ЕСФ), могат да спомогнат за намаляване на разликите в заплащането на различните полове и могат да се превърнат в ключов елемент за устойчива заетост и възстановяване, водено от доходите, както и да окажат положително въздействие върху демографията и да дават възможност на лицата, полагащи грижи, да изпълняват своите свързани с полагането на грижи задължения;

6.   Комисията и всички други европейски институции са приканени да обявят 2014 година за Европейска година на съвместяването на професионалния и семейния живот;

7.   Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се предава на Комисията, Съвета и държавите членки.

____________

1 В съответствие с член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността, когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я, без да обвързва Парламента.

2 ОВ C 102 E, 28.4.2004 г., стр. 492

Списък на подписалите лица

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност