Seznam 
Zápis
PDF 261kWORD 233k
Pondělí, 11. března 2013 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Složení Parlamentu
 4.Ověření pověřovacích listin
 5.Členství v politických skupinách
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Písemné prohlášení (čl. 123 odst. 4 jednacího řádu)
 8.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 10.Prohlášení předsednictví
 11.Předložení dokumentů
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Texty dohod dodané Radou
 15.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 16.Petice
 17.Převody prostředků
 18.Plán práce
 19.Dopad hospodářské krize na rovnost pohlaví a na práva žen – Odstranění genderových stereotypů v EU – Situace žen v severní Africe (rozprava)
 20.Transevropská energetická infrastruktura ***I (rozprava)
 21.Energetický plán do roku 2050 (rozprava)
 22.Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) (rozprava)
 23.Účetní pravidla a akční plány týkající se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy ***I – Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu ***I (rozprava)
 24.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 25.Financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (krátké přednesení)
 26.Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii *(krátké přednesení)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 29.Ukončení ročního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Evropský rok pro sladění pracovního a rodinného života (písemné prohlášení)


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2012–2013

Denní zasedání dne 11. března 2013

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 11. BŘEZNA 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.

°
° ° °

Předseda popřál vše nejlepší k narozeninám Marcu Tarabellovi.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupil Marco Scurria, který uvedl, že delegace Evropského parlamentu, která cestovala do Západní Sahary, byla na hranicích s Marokem vrácena zpět (předseda odpověděl, že předseda Výboru pro zahraniční věci Elmar Brok se v této záležitosti obrátil na příslušného marockého ministra).


3. Složení Parlamentu

Ioannis Kasoulides byl jmenován ministrem zahraničních věcí Kypru s účinností od 1. března 2013.

Příslušné kyperské úřady oznámily jmenování Andrease Pitsillidese, kterým je nahrazen Ioannis Kasoulides, s účinností od 4. března 2013.

V souladu s čl. 7 odst.1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil Parlament uvolnění mandátu Ioannise Kasoulidese s účinností od 1. března 2013 a vzal na vědomí jmenování Andrease Pitsillidese poslancem Evropského parlamentu s účinností od 4. března 2013.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Andreas Pitsillides v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


4. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátu poslance Marka Demesmaekera.


5. Členství v politických skupinách

Marta Andreasen již není členkou skupiny EFD s účinností od 26. února 2013.


6. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupiny S&D schválil toto jmenování:

výbor CONT: Francesca Barracciu


7. Písemné prohlášení (čl. 123 odst. 4 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že následující písemné prohlášení podepsala většina všech poslanců Parlamentu:

písemné prohlášení č. 0032/2012 k Evropskému roku pro sladění pracovního a rodinného života, které předložili: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli a Jutta Steinruck.

Toto písemné prohlášení je zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 11.3.2013).


8. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Příslušný výbor předložil následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

Oprava (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) k usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2013 o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2014, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 574/2007/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Fondu pro vnější hranice pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Evropského uprchlického fondu, Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení v souvislosti s některými členskými státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení (ES) č. 1434/98, kterým se stanoví podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení u příležitosti Mezinárodního dne žen, který se slavil dne 8. března 2013.

°
° ° °

Předseda oznámil, že sedm evropských rukojmích, které zadržovala teroristická skupina v Nigérii, bylo včera popraveno. Jménem Parlamentu tuto vraždu odsoudil a vyjádřil soustrast rodinám obětí.


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů, zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajové: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Zpráva o zvláštní zprávě č. 6/2012 (udělení absolutoria na rozpočtový rok 2011) – „Podpora Evropské unie pro turecké společenství na Kypru“ (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce SFEU) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o statutu evropské vzájemné společnosti (2012/2039(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - výbor ITRE - výbor TRAN - Zpravodajové: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Zpráva o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv týkající se jeho šetření stížnosti 2591/2010/GG proti Evropské komisi (letiště Vídeň) (2012/2264(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Zpráva o ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledech na odstranění veškerého použitého azbestu (2012/2065(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 (Clo 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 624/2007/ES (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Zpráva o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Zpráva o větším využití potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí: budování důvěry prostřednictvím lepších znalostí a schopnosti reagovat (2012/2104(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2011 (2012/2304(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Zpráva o energetickém plánu do roku 2050, budoucnosti s energií (2012/2103(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Zpráva o integraci migrantů, jejích dopadech na trh práce a vnějším rozměru koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU (2012/2131(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Zpráva o složení Evropského parlamentu s ohledem na volby v roce 2014 (2012/2309(INI)) - výbor AFCO - Zpravodajové: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2014 – oddíl III – Komise (2013/2010(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Zpráva o situaci žen v severní Africe (2012/2102(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Zpráva o dopadech hospodářské krize na rovnost mužů a žen a na práva žen (2012/2301(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Zpráva o přípravě víceletého finančního rámce ve vztahu k financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (11. Evropský rozvojový fond) (2012/2222(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii (rozhodnutí o přidružení zámoří) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Zpráva o odstranění genderových stereotypů v EU (2012/2116(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Nicole Sinclaire. Návrh usnesení o uctění Dne památky spravedlivých (11. listopad) (B7-0084/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

CULT

- Tiziano Motti a Cristiana Muscardini. Návrh usnesení o profesní způsobilosti cvičitelů psů (B7-0085/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Návrh usnesení o boji proti vzácným onemocněním pomocí rozšířeného novorozeneckého screeningu (B7-0093/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Návrh usnesení o návrhu týkajícím se transparentního označování potravinových výrobků, které zajistí přesné informace, pokud jde o jejich původ, kvalitu a sledovatelnost (B7-0094/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

- Philip Claeys. Návrh usnesení o porušování práv menšin v Jižní Africe (B7-0127/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

AFET

- Cristiana Muscardini. Návrh usnesení o uznání koní jako domácích zvířat (B7-0128/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI


12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 51 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. ledna 2013)

Přezkum Stockholmského programu v polovině období (2013/2024(INI))
výbory: JURI, LIBE, AFCO

Změna názvů zpráv z vlastního podnětu
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. února 2013)

výbor TRAN

- Modrý růst Zlepšit udržitelný růst v mořském a námořním odvětví a v cestovním ruchu EU (2012/2297(INI))

výbor AFCO

- Umístění sídel orgánů Evropské unie (2012/2308(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 6. února 2013)

výbory JURI, LIBE, AFCO

- Přezkum Stockholmského programu v polovině období (2013/2024(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor AFET

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. La situation des droits de l'homme dans la région du Sahel et au Sahara occidental (2013/2020(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

výbor DEVE

- Úloha vlastnických práv, vlastnictví a tvorba bohatství v boji s chudobou a při posilování udržitelného rozvoje v rozvojových zemích (2013/2026(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor ECON

- Výroční zpráva o daních: jak uvolnit potenciál hospodářského růstu EU (2013/2025(INI))
(stanovisko: PETI, IMCO, TRAN)

- Reforma struktury bankovního odvětví EU (2013/2021(INI))

výbor ENVI

- Zpráva Komise Radě na základě zpráv členských států o provádění doporučení Rady (2009/C 151/01) o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2013/2022(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor JURI

- Zlepšení soukromého mezinárodního práva: pravidla o soudní příslušnosti vztahující se na zaměstnání (2013/2023(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 202 odst. 8 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31. ledna 2013)

výbor PETI

- Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2012 (2013/2013(INI))

Změny v postoupení výborům

výbor JURI

- Doporučení ESVČ a Radě ohledně přezkumu v roce 2013 organizace a fungování ESVČ (2012/2253(INI))
předáno věcně příslušný výbor: AFET
stanovisko: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

výbor AGRI

- Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu (2012/2295(INI))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

výbor LIBE

- Klinická hodnocení humánních léčivých přípravků a zrušení směrnice 2001/20/ES (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, LIBE, IMCO

výbor ECON

- Převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států (2012/2323(INI))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

výbor FEMM

- Sedmá zpráva Evropské komise o pokroku v oblasti politiky soudržnosti EU (2013/2008(INI))
předáno věcně příslušný výbor: REGI
stanovisko: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000183/2012), kterou pokládá Amalia Sartori za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Komisi: Zátěžové testy (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013), kterou pokládá Pervenche Berès za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Komisi: Dopady úsporných opatření na životní podmínky osob se zdravotním postižením (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- dohoda mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky;

- dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii;

- protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé.


15. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním a druhém říjnovém a listopadovém dílčím zasedání v roce 2012 jsou k dispozici na internetových stránkách „Séance en direct“.


16. Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 15. února 2013

Wilson Cardenas Fonseca (č. 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 1750/2012); Fernando Parra López (č. 1751/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (č. 1753/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1754/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1755/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 1757/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1758/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 1760/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (č. 1762/2012); David Román Faura (č. 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (č. 1764/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1765/2012); Petre Petrica (č. 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (č. 1767/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1768/2012); Marta Sperduto (č. 1769/2012); Regula Glauser (č. 1770/2012); Andrea Somma (č. 1771/2012); Ana Peso Haro (č. 1772/2012); Marco Bava (č. 1773/2012); Marco Bava (č. 1774/2012); Marco Bava (č. 1775/2012); Atanas Tchobanov (č. 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (č. 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (č. 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (č. 1779/2012); Anne Marie Vicau (č. 1780/2012); George Florin Brăteanu (č. 1781/2012); Felix Fru Mukong (č. 1782/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1783/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1784/2012); Constantin Zaharia (č. 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (č. 1786/2012); Marjukka Hagström (č. 1787/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1788/2012); Remeikis Stasys (č. 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (č. 1790/2012); Manuel Moreno Romero (č. 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (č. 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (č. 1793/2012); Aurel Truică (č. 1794/2012); Dragomir Corneliu (č. 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (č. 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (č. 1797/2012); Kevin Scardifield (č. 1798/2012); James Bainbridge (č. 1799/2012); Sam Budhdeo (č. 1800/2012); Dumitru Duguleanu (č. 1801/2012); Pierangelo Saba (č. 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (č. 1803/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (č. 1805/2012); Maria Hinca (č. 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 podpisy) (č. 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (č. 1808/2012); Andrea Signorini (č. 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (č. 1810/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1811/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1812/2012); Krisztián Pifkó (č. 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (č. 1814/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1815/2012); Pena Borobia (č. 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (č. 1817/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1818/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1819/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1820/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1821/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1822/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1823/2012); Wolfgang Sohst (č. 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (č. 1825/2012); Daniel Pérez Creus (č. 1826/2012); María Pilar Pérez García (č. 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (č. 1828/2012); Osmo Juola (č. 1829/2012); Victor Ruse (č. 1830/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1831/2012); Joan Cazador Mercader (č. 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (č. 1833/2012); Eduardo Ribeiro (č. 1834/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1835/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (č. 1837/2012); Ramona Riscau (č. 1838/2012); Mihail Vrabie (č. 1839/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (č. 1841/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1842/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1843/2012); Marin Vasilescu (č. 1844/2012); Teodora Vatuiu (č. 1845/2012).

Dne 26. února 2013

Miquel Àngel Estévez Torrent (č. 1846/2012); Albert Boadella Prat (č. 1847/2012); Mihail Vrabie (č. 1848/2012); Juan Calvo Díaz (č. 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (č. 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (č. 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (č. 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (č. 1853/2012); Issa Sacko (č. 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (č. 1855/2012); Javier Sert Díaz (č. 1856/2012); Constantin Potânc (č. 1857/2012); Elena del Valle Reboul (č. 1858/2012); Rosita Welcker (č. 1859/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1860/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1861/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1862/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1863/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1864/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (č. 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (č. 1867/2012); Cătălin Bîzgan (č. 1868/2012); Viorica Giurca (č. 1869/2012); Andreas Ebert (č. 1870/2012); Andrea Herrfurth (č. 1871/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1872/2012); Rolf Weber (č. 1873/2012); Karla Kamp (č. 1874/2012); Roman Lopushanskyy (č. 1875/2012); Markus Hugendick (č. 1876/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1877/2012); Liane Steiner (č. 1878/2012); Andrej Poleev (č. 1879/2012); Sebastian Władarz (č. 1880/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1881/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1882/2012); Angel Dzhambazki (č. 1883/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1884/2012); Mairo Kõvask (č. 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (č. 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (č. 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (č. 1888/2012); Wiesław Boratyński (č. 1889/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1890/2012); Oksana Jewell (č. 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (č. 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (č. 1893/2012); Ferdinando Papeo (č. 1894/2012); Luigi Diana (č. 1895/2012); Carmen-Elena Călin (č. 1896/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1897/2012); Marzio Panelli (č. 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (č. 1899/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1900/2012); Patrick Fossier (č. 1901/2012); Felipe Ureta (č. 1902/2012); Denis Rolli (č. 1903/2012); Victorin Borsciov (č. 1904/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (č. 1906/2012); Thomas Kuhlmann (č. 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (č. 1908/2012); Aurelio Rosini (č. 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (č. 1910/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1911/2012); José Bastos (č. 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (č. 1913/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1914/2012); Wojciech Wódka (č. 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (č. 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (č. 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (č. 1918/2012); Dhiraj Saha (č. 1919/2012); Anita Oller Kamińska (č. 1920/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1921/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1922/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (č. 1924/2012); Elisa Navas Herrera (č. 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (č. 1926/2012); Patrick Garces García (č. 1927/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (č. 1929/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1930/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (č. 1932/2012); František Brychta (č. 1933/2012); Owen Evan (č. 1934/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1935/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1936/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1937/2012); Danny Byrne (č. 1938/2012); Milen Iliev (č. 1939/2012); Rehan Haider (č. 1940/2012); Peter Fake (č. 1941/2012); Amélie Bodin (č. 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (č. 1943/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1944/2012); Anni Nielsen (č. 1945/2012); Carsten Braatz (č. 1946/2012); Arturo Brizzi (č. 1947/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1948/2012); Marcel Orzan (č. 1949/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1950/2012); Cesare Conte (č. 1951/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1952/2012); Janusz Anioł (č. 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 podpisy) (č. 1954/2012); Stelian Mihai (č. 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (č. 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (č. 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (č. 1958/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1959/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1960/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (č. 1963/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (č. 1965/2012); Juan Forjan (č. 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (č. 1967/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1968/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (č. 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (č. 1971/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1972/2012); Manuel Mera Gomez (č. 1973/2012); Manuel Mera Gomez (č. 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (č. 1975/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1976/2012); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (č. 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (č. 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (č. 1981/2012); Marc Aliart Cortés (č. 1982/2012); Thomas Stamopoulos (č. 1983/2012).

Dne 7. března 2013

Kestutis Vilkauskas (č. 1984/2012); Lorenz H. Becker (č. 0001/2013); Stanislaw Tyma (č. 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (č. 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (č. 0004/2013); Hans Werner Sperber (č. 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (č. 0006/2013); Daniel Krieger (č. 0007/2013); Gert Winterwerber (č. 0008/2013); Alois Krause (č. 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 podpisy) (č. 0010/2013); Andrej Kržišnik (č. 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (č. 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (č. 0013/2013); Istvan Erdelyi (č. 0014/2013); Cleante Ravani (č. 0015/2013); Graeme Garson (č. 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (č. 0017/2013); Lodovico Pizzati (č. 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 podpisy) (č. 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (č. 0020/2013); John Savage (č. 0021/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0022/2013); Ghizela Eremia (č. 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (č. 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (č. 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (č. 0026/2013); Frans Swartele (č. 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (č. 0028/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (č. 0030/2013); Marie Bardot (č. 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (č. 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (č. 0033/2013); Andreas Mai (č. 0034/2013); Michael Leven (č. 0035/2013); Vasilios Karamanlis (č. 0036/2013); Fotios Batzios (č. 0037/2013); Doncho Dudev (80 podpisů) (č. 0038/2013); Carolin Janker (č. 0039/2013); Ulf Scheel (č. 0040/2013); Jos Eisberg (č. 0041/2013); Jonas Dieckmann (č. 0042/2013); Helmut Hillenbrand (č. 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (č. 0044/2013); Bernard Ducosson (č. 0045/2013); Mihail Vrabie (č. 0046/2013); Antonio Serrao (č. 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (č. 0048/2013); Pascal Roy (č. 0049/2013); Marius Juodagalvis (č. 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (č. 0051/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 podpisů) (č. 0053/2013); Leszek Jerzak (č. 0054/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (č. 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (č. 0057/2013); Adam Salkowski (č. 0058/2013); Manuela Michel (č. 0059/2013); Cyrille Gbemanse (č. 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (č. 0061/2013); Jurgen Mozer (č. 0062/2013); Ingeborg Burtin (č. 0063/2013); Dirk Zimmermann (č. 0064/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0065/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0066/2013); Joachim Kromm (17 podpisy) (č. 0067/2013); Holger Bauermeister (č. 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (č. 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (č. 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (č. 0071/2013); Natalia Eitelbach (č. 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 podpisy) (č. 0073/2013); Horst Irsch (č. 0074/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0075/2013); Martin Matuttis (č. 0076/2013); Oskar Fischer (č. 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (č. 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 podpisů) (č. 0079/2013); Marianthi Pagouteli (č. 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (č. 0081/2013); Maria Pitikari (č. 0082/2013); Angeliki Kallia (č. 0083/2013); Stefan Penyacsek (č. 0084/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0085/2013); Petr Kohout (č. 0086/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (č. 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (č. 0089/2013); Richard De Jong (č. 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (č. 0091/2013); Jan Peter Schneider (č. 0092/2013); Véronique Van Poppel (č. 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (č. 0094/2013); Jürgen Engert (č. 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (č. 0096/2013); Marco Tarabugi (č. 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (č. 0098/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0099/2013); David Reiling (č. 0100/2013); Vincent Kachler (č. 0101/2013); Germano Russo (č. 0102/2013); Dominique Joron (č. 0103/2013); Geert Claes (č. 0104/2013); Claudio Matta (č. 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (č. 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (č. 0107/2013); Sarah Charlotte West (č. 0108/2013); Maurizio Benedetto (č. 0109/2013); Paul Haran (č. 0110/2013); Lidia Beduschi (č. 0111/2013).


17. Převody prostředků

V souladu s čl. 13 odst. 2 a 3 finančního nařízení informovala Komise rozpočtový orgán o přenesení rozlišených a nerozlišených prostředků.

V souladu s čl. 50 odst. 1 finančního nařízení informoval evropský veřejný ochránce práv rozpočtový orgán o žádosti o změnu plánu pracovních míst 1 – rozpočtový rok 2013.

V souladu s čl. 50 odst. 1 finančního nařízení informoval Soudní dvůr rozpočtový orgán o žádosti o změnu plánu pracovních míst – rozpočtový rok 2013.


18. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání březnového zasedání t.r. (PE 505.526/PDOJ). Nebyla navržena žádná změna.

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil Bernd Posselt, který protestoval proti stažení rozprav o čtyřech zprávách o rozšíření Evropské unie, které byly původně zařazeny na středeční zasedání, z pořadu jednání (předseda vzal tuto skutečnost na vědomí), a William (The Earl of) Dartmouth.

Vystoupil Jean-Pierre Audy s žádostí, aby se předseda Evropské rady Herman Van Rompuy zúčastnil středeční rozpravy o přípravě zasedání Evropské rady (14.–15. března 2013).

Vystoupil Pat the Cope Gallagher s poznámkou, že internetové stránky Parlamentu neexistují v irštině.


19. Dopad hospodářské krize na rovnost pohlaví a na práva žen – Odstranění genderových stereotypů v EU – Situace žen v severní Africe (rozprava)

Zpráva o dopadech hospodářské krize na rovnost mužů a žen a na práva žen [2012/2301(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Zpráva o odstranění genderových stereotypů v EU [2012/2116(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Zpráva o situaci žen v severní Africe [2012/2102(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Kartika Tamara Liotard uvedla zprávu a odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Liisa Jaakonsaari a Paul Rübig. Silvia Costa uvedla zprávu.

Vystoupila Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Corina Creţu (navrhovatelka výboru DEVE), Gabriele Zimmer (navrhovatelka výboru EMPL), Mariya Gabriel za skupinu PPE, Zita Gurmai za skupinu S&D, Angelika Werthmann za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen nezařazená, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn a Andrea Češková.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Vystoupily: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard a Silvia Costa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 12.3.2013, bod 10.7 zápisu ze dne 12.3.2013 a bod 10.8 zápisu ze dne 12.3.2013.


20. Transevropská energetická infrastruktura ***I (rozprava)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES [2011/0300(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: Philippe Lamberts (navrhovatel výboru ECON), Pavel Poc (navrhovatel výboru ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (navrhovatel výboru TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (navrhovatel výboru REGI), Teresa Riera Madurell za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean za skupinu ALDE, a Mario Pirillo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska a Josefa Andrés Barea.

Vystoupili: Günther Oettinger a António Fernando Correia de Campos.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 12.3.2013.


21. Energetický plán do roku 2050 (rozprava)

Zpráva o energetickém plánu do roku 2050, budoucnosti s energií [2012/2103(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela uvedla zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Jacek Saryusz-Wolski (navrhovatel výboru AFET), Romana Jordan (navrhovatelka výboru ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (navrhovatelka výboru REGI), Herbert Reul za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Graham Watson, Konrad Szymański za skupinu ECR, Oreste Rossi za skupinu EFD, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer a Nick Griffin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula a Luís Paulo Alves.

Vystoupili: Günther Oettinger a Niki Tzavela.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 13.3.2013 a bod 8.1 zápisu ze dne 14.3.2013.


22. Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000183/2012, kterou pokládá Amalia Sartori za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Komisi: Zátěžové testy (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori rozvinula otázku.

Günther Oettinger (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Lena Kolarska-Bobińska za skupinu PPE, Teresa Riera Madurell za skupinu S&D, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Andreas Mölzer nezařazený, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis a Romana Jordan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Alajos Mészáros.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Amalia Sartori za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku o vyhodnoceních rizika a bezpečnosti („zátěžových testech“) jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 14.3.2013.


23. Účetní pravidla a akční plány týkající se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy ***I – Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím [2012/0042(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu [2011/0372(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis a Bas Eickhout uvedli zprávy.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Åsa Westlund (navrhovatelka výboru DEVE) a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Richard Seeber, Christa Klaß a Bogusław Sonik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu a Erik Bánki.

Vystoupili: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis a Bas Eickhout.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 12.3.2013 a bod 8.4 zápisu ze dne 12.3.2013.


24. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski a Ricardo Cortés Lastra.


25. Financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (krátké přednesení)

Zpráva o přípravě víceletého finančního rámce ve vztahu k financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (11. Evropský rozvojový fond) [2012/2222(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira a Maurice Ponga.

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 12.3.2013.


26. Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii *(krátké přednesení)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii (rozhodnutí o přidružení zámoří) [2012/0195(CNS)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga a Elena Băsescu.

Vystoupil Connie Hedegaard (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 12.3.2013.


27. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 505.526/OJMA).


28. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:15.


29. Ukončení ročního zasedání

Zasedání 2012–2013 Evropského parlamentu skončilo.

V souladu s ustanoveními Smlouvy Parlament zasedne zítra, v úterý 12. března 2013 v 8:30.

Klaus Welle

Anni Podimata

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


Příloha 1 – Evropský rok pro sladění pracovního a rodinného života (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0032/2012, které podle článku 123 jednacího řádu Parlamentu předložili Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli a Jutta Steinruck, k Evropskému roku pro sladění pracovního a rodinného života1 (bod 7 zápisu ze dne 11.3.2013) podepsalo 388 poslanců:

Znění písemného prohlášení:

1.   Dne 9. března 2004 přijal Evropský parlament usnesení o sladění pracovního, rodinného a soukromého života 2;

2.   Sladění pracovního a rodinného života je významným prostředkem k dosažení rovnosti žen a mužů, která je jednou ze základních hodnot EU zakotvenou ve Smlouvách;

3.   Větší podpora opatření ve výše uvedené oblasti ženám i mužům žijícím v nejrůznějších rodinných modelech umožní, aby měli v rámci úsilí o vyvážení pracovního a rodinného života na základě svých individuálních potřeb a preferencí větší možnost volby, a přispěje rovněž k dosažení hlavních politických cílů EU;

4.   Evropský rok věnovaný tomuto tématu bude impulsem k reakcím na tíživé problémy, jako jsou demografická změna, hospodářská a finanční krize, nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení;

5.   Politiky na podporu sladění pracovního a rodinného života a nástroje, jako je ESF, mohou zmírnit mzdovou nerovnost mezi muži a ženami a být klíčovým prvkem udržitelné zaměstnanosti a oživení založeného na příjmech, stejně jako pozitivně ovlivnit demografii a umožnit poskytovatelům péče, aby plnili své pečovatelské povinnosti;

6.   Komise a všechny ostatní evropské orgány jsou vyzvány, aby vyhlásily rok 2014 Evropským rokem pro sladění pracovního a rodinného života;

7.   Toto prohlášení je společně se jmény jeho signatářů předáno Komisi, Radě a členským státům.

____________

1 Pokud v souladu s čl. 123 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo pro Parlament závazné..

2 Úř.věst. C 102 E, 28.4.2004, s. 492.

Seznam signatářů

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí