Indeks 
Protokol
PDF 270kWORD 200k
Mandag den 11. marts 2013 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Valgs prøvelse
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 123, stk. 4)
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 10.Erklæringer fra formanden
 11.Modtagne dokumenter
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 15.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 16.Andragender
 17.Bevillingsoverførsler
 18.Arbejdsplan
 19.Den økonomiske krises indvirkning på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder - Afskaffelse af kønsstereotyper i EU - Situationen for kvinder i Nordafrika (forhandling)
 20.Transeuropæiske energiinfrastrukturer ***I (forhandling)
 21.Energikøreplanen 2050 (forhandling)
 22.Stresstest (forhandling)
 23.Regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug ***I - Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer ***I (forhandling)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.Finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (kortfattet forelæggelse)
 26.De oversøiske lande og territoriers associering med Den Europæiske Union *(kortfattet forelæggelse)
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 29.Afslutning af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Det europæiske år for forening af arbejds- og familieliv (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.

°
° ° °

Formanden ønskede Marc Tarabella tillykke med fødselsdagen.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Marco Scurria meddelte, at en delegation fra Europa-Parlamentet, der var på vej til Vestsahara, var blevet nægtet indrejse til Marokko (formanden svarede, at formanden for Udenrigsudvalget, Elmar Brok, havde taget kontakt til den ansvarlige marokkanske minister herom).


3. Parlamentets sammensætning

Ioannis Kasoulides var blevet udnævnt til udenrigsminister i Cypern med virkning fra den 1. marts 2013.

De kompetente cypriotiske myndigheder havde meddelt, at de havde udpeget Andreas Pitsillides i stedet for Ioannis Kasoulides med virkning fra den 4. marts 2013.

Parlamentet fastslog i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at Ioannis Kasoulides' mandat således var ledigt med virkning fra den 1. marts 2013 og noterede sig udpegelsen af Andreas Pitsillides som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra 4. marts 2013.

Andreas Pitsillides deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, og såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


4. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet Mark Demesmaekers mandat for gyldigt.


5. De politiske gruppers sammensætning

Marta Andreasen var ikke længere medlem af EFD-Gruppen med virkning fra den 26. februar 2013.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra S&D-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

CONT: Francesca Barracciu


7. Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 123, stk. 4)

Formanden meddelte Parlamentet, at følgende skriftlige erklæring var blevet underskrevet af et flertal af medlemmerne:

Skriftlig erklæring nr. 0032/2012 om det europæiske år for forening af arbejds- og familieliv, stillet af følgende medlemmer: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli og Jutta Steinruck.

Denne skriftlige erklæring offentliggøres i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (bilag 1 i protokollen af 11.3.2013).


8. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) til Europa-Parlamentets beslutning af 6. februar 2013 om retningslinjerne for 2014-budgetproceduren, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II - Rådet, Sektion IV - Domstolen, Sektion V - Revisionsretten, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII - Regionsudvalget, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Sektion X - Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen forelå på websiden ”Séance en direct”.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af beslutning nr. 574/2007/EF med henblik på at forhøje medfinansieringssatsen for Fonden for De Ydre Grænser for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder, hvad angår deres finansielle stabilitet (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i det ægæiske hav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og beslutning nr. 575/2007/EF og beslutning 2007/435/EF med henblik på at forhøje medfinansieringssatsen for den europæiske flygtningefond, den europæiske tilbagesendelsesfond og den europæiske fond for integration af tredjelandsstatsborgere for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder, hvad angår deres finansielle stabilitet (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer og (EF) nr. 1434/98 om de nærmere betingelser for landing af sild til industrien, bortset fra fødevareindustrien (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring i anledning af kvindernes internationale kampdag den 8. marts 2013.

°
° ° °

Formanden meddelte, at syv europæiske gidsler, der var tilbageholdt af en gruppe terrorister i Nigeria, var blevet henrettet den foregående dag. Han fordømte på vegne af Parlamentet disse henrettelser og kondolerede ofrenes familier.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene, følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN - Ordførere: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Betænkning om særberetning nr. 6/2012 (decharge 2011) – "Den Europæiske Unions støtte til det tyrkisk-cypriotiske samfund" (jf. artikel 287, stk. 4, andet afsnit, i TEUF) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT - Ordfører: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om statut for det europæiske gensidige selskab (2012/2039(INI)) - JURI - Ordfører: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) – ITRE, TRAN - Ordførere: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands særlige beretning om behandlingen af klage 2591/2010/GG over Europa-Kommissionen (Wiens lufthavn) (2012/2264(INI)) - PETI - Ordfører: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Betænkning om sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge af asbest og udsigterne til fjernelse af al asbest (2012/2065(INI)) - EMPL - Ordfører: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO - Ordfører: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Betænkning om beskyttelse af folkesundheden mod hormonsystemforstyrrende stoffer (2012/2066(INI)) - ENVI - Ordfører: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Betænkning om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden gennem bedre viden og aktiv handling (2012/2104(INI)) - ENVI - Ordfører: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2011 (2012/2304(INI)) - ECON - Ordfører: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI - Ordfører: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Betænkning om energikøreplanen 2050, en fremtid med energi (2012/2103(INI)) - ITRE - Ordfører: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE - Ordfører: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL - Ordfører: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Betænkning om integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger (2012/2131(INI)) - EMPL - Ordfører: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Betænkning om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (2012/2309(INI)) - AFCO - Ordførere: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2014, Sektion III – Kommissionen (2013/2010(BUD)) - BUDG - Ordfører: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Betænkning om situationen for kvinder i Nordafrika (2012/2102(INI)) - FEMM - Ordfører: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Betænkning om den økonomiske krises indvirkning​​ på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder (2012/2301(INI)) - FEMM - Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Betænkning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (den 11. europæiske udviklingsfond) (2012/2222(INI)) - DEVE - Ordfører: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE - Ordfører: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Betænkning om afskaffelse af kønsstereotyper i EU (2012/2116(INI)) - FEMM - Ordfører: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE - Ordfører: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) fra medlemmerne, følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120):

- Nicole Sinclaire. Forslag til beslutning om højtideligholdelse af en mindedag den 11. november (B7-0084/2013)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Tiziano Motti og Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om hundetræneres faglige kvalifikationer (B7-0085/2013)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om bekæmpelse af sjældne sygdomme gennem udvidet neonatal screening (B7-0093/2013)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om et forslag om en gennemsigtig mærkning, der sikrer korrekte oplysninger om fødevarers oprindelse, kvalitet og sporbarhed (B7-0094/2013)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Philip Claeys. Forslag til beslutning om krænkelsen af mindretallenes rettigheder i Sydafrika (B7-0127/2013)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om anerkendelse af heste som selskabsdyr (B7-0128/2013)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 51)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 31. januar 2013)

- Midtvejsrevision af Stockholm-programmet (2013/2024(INI))
udvalg: JURI, LIBE, AFCO

Ændring af titler på initiativbetænkninger
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6.februar 2013)

TRAN

- "Blå vækst – Forbedring af den bæredygtige vækst i den maritime sektor, inden for søtransport og inden for turisme i Unionen" (2012/2297(INI))

AFCO

- "Fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner" (2012/2308 (INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6. februar 2013)

JURI, LIBE, AFCO

- Midtvejsrevision af Stockholm-programmet (2013/2024(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

AFET

- Menneskerettighedssituationen i Sahel-regionen og Vestsahara (2013/2020(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE)

DEVE

- Betydningen af ejendomsret, besiddelse af ejendom og velstandsskabelse for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande (2013/2026(INI))
(rådg.udv.: FEMM)

ECON

- Årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst (2013/2025(INI))
(rådg.udv.: PETI, IMCO, TRAN)

- Reform af banksektorens struktur i EU (2013/2021(INI))

ENVI

- Rapport fra Kommissionen til Rådet på grundlag af medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af Rådets henstilling (2009/C 151/01) om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (2013/2022(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

JURI

- Forbedring af international privatret: kompetenceregler på beskæftigelsesområdet (2013/2023(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 8)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 31. januar 2013)

PETI

- Årlig betænkning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2012 (2013/2013(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger

JURI

- Henstilling til EU-Udenrigstjenesten og Rådet om revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde (2012/2253(INI))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

AGRI

- Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa (2012/2295(INI))
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

LIBE

- Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og ophævelse af direktiv 2001/20/EF (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, LIBE, IMCO

ECON

- Opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (2012/2323(INI))
henvist til: kor.udv.: JURI
rådg.udv.: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

FEMM

- Kommissionens syvende rapport om EU's samhørighedspolitik (2013/2008(INI))
henvist til: kor.udv.: REGI
rådg.udv.: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000183/2012) af Amalia Sartori for Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Kommissionen: Stresstests (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013) af Pervenche Berès for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Kommissionen: Sparepolitikkens indvirkning på leveforholdene for personer med handicap (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

- aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

- protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side.


15. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger fra mødeperioderne i oktober I og II 2012 og november 2012 forelå på websiden ”Séance en direct”.


16. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 15. februar 2013

Wilson Cardenas Fonseca (nr. 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1750/2012); Fernando Parra López (nr. 1751/2012); (navn fortroligt) (nr. 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (nr. 1753/2012); (navn fortroligt) (nr. 1754/2012); (navn fortroligt) (nr. 1755/2012); (navn fortroligt) (nr. 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1757/2012); (navn fortroligt) (nr. 1758/2012); (navn fortroligt) (nr. 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1760/2012); (navn fortroligt) (nr. 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (nr. 1762/2012); David Román Faura (nr. 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (nr. 1764/2012); (navn fortroligt) (nr. 1765/2012); Petre Petrica (nr. 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (nr. 1767/2012); (navn fortroligt) (nr. 1768/2012); Marta Sperduto (nr. 1769/2012); Regula Glauser (nr. 1770/2012); Andrea Somma (nr. 1771/2012); Ana Peso Haro (nr. 1772/2012); Marco Bava (nr. 1773/2012); Marco Bava (nr. 1774/2012); Marco Bava (nr. 1775/2012); Atanas Tchobanov (nr. 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (nr. 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (nr. 1779/2012); Anne Marie Vicau (nr. 1780/2012); George Florin Brăteanu (nr. 1781/2012); Felix Fru Mukong (nr. 1782/2012); (navn fortroligt) (nr. 1783/2012); (navn fortroligt) (nr. 1784/2012); Constantin Zaharia (nr. 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (nr. 1786/2012); Marjukka Hagström (nr. 1787/2012); (navn fortroligt) (nr. 1788/2012); Remeikis Stasys (nr. 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (nr. 1790/2012); Manuel Moreno Romero (nr. 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (nr. 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (nr. 1793/2012); Aurel Truică (nr. 1794/2012); Dragomir Corneliu (nr. 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (nr. 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (nr. 1797/2012); Kevin Scardifield (nr. 1798/2012); James Bainbridge (nr. 1799/2012); Sam Budhdeo (nr. 1800/2012); Dumitru Duguleanu (nr. 1801/2012); Pierangelo Saba (nr. 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (nr. 1803/2012); (navn fortroligt) (nr. 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (nr. 1805/2012); Maria Hinca (nr. 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 underskrifter) (nr. 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (nr. 1808/2012); Andrea Signorini (nr. 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (nr. 1810/2012); (navn fortroligt) (nr. 1811/2012); (navn fortroligt) (nr. 1812/2012); Krisztián Pifkó (nr. 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (nr. 1814/2012); (navn fortroligt) (nr. 1815/2012); Pena Borobia (nr. 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (nr. 1817/2012); (navn fortroligt) (nr. 1818/2012); (navn fortroligt) (nr. 1819/2012); (navn fortroligt) (nr. 1820/2012); (navn fortroligt) (nr. 1821/2012); (navn fortroligt) (nr. 1822/2012); (navn fortroligt) (nr. 1823/2012); Wolfgang Sohst (nr. 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (nr. 1825/2012); Daniel Pérez Creus (nr. 1826/2012); María Pilar Pérez García (nr. 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (nr. 1828/2012); Osmo Juola (nr. 1829/2012); Victor Ruse (nr. 1830/2012); (navn fortroligt) (nr. 1831/2012); Joan Cazador Mercader (nr. 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (nr. 1833/2012); Eduardo Ribeiro (nr. 1834/2012); (navn fortroligt) (nr. 1835/2012); (navn fortroligt) (nr. 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (nr. 1837/2012); Ramona Riscau (nr. 1838/2012); Mihail Vrabie (nr. 1839/2012); (navn fortroligt) (nr. 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (nr. 1841/2012); (navn fortroligt) (nr. 1842/2012); (navn fortroligt) (nr. 1843/2012); Marin Vasilescu (nr. 1844/2012); Teodora Vatuiu (nr. 1845/2012).

Den 26. februar 2013

Miquel Àngel Estévez Torrent (nr. 1846/2012); Albert Boadella Prat (nr. 1847/2012); Mihail Vrabie (nr. 1848/2012); Juan Calvo Díaz (nr. 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (nr. 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (nr. 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (nr. 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (nr. 1853/2012); Issa Sacko (nr. 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (nr. 1855/2012); Javier Sert Díaz (nr. 1856/2012); Constantin Potânc (nr. 1857/2012); Elena del Valle Reboul (nr. 1858/2012); Rosita Welcker (nr. 1859/2012); (navn fortroligt) (nr. 1860/2012); (navn fortroligt) (nr. 1861/2012); (navn fortroligt) (nr. 1862/2012); (navn fortroligt) (nr. 1863/2012); (navn fortroligt) (nr. 1864/2012); (navn fortroligt) (nr. 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (nr. 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (nr. 1867/2012); Cătălin Bîzgan (nr. 1868/2012); Viorica Giurca (nr. 1869/2012); Andreas Ebert (nr. 1870/2012); Andrea Herrfurth (nr. 1871/2012); (navn fortroligt) (nr. 1872/2012); Rolf Weber (nr. 1873/2012); Karla Kamp (nr. 1874/2012); Roman Lopushanskyy (nr. 1875/2012); Markus Hugendick (nr. 1876/2012); (navn fortroligt) (nr. 1877/2012); Liane Steiner (nr. 1878/2012); Andrej Poleev (nr. 1879/2012); Sebastian Władarz (nr. 1880/2012); (navn fortroligt) (nr. 1881/2012); (navn fortroligt) (nr. 1882/2012); Angel Dzhambazki (nr. 1883/2012); (navn fortroligt) (nr. 1884/2012); Mairo Kõvask (nr. 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr. 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr. 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr. 1888/2012); Wiesław Boratyński (nr. 1889/2012); (navn fortroligt) (nr. 1890/2012); Oksana Jewell (nr. 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (nr. 1893/2012); Ferdinando Papeo (nr. 1894/2012); Luigi Diana (nr. 1895/2012); Carmen-Elena Călin (nr. 1896/2012); (navn fortroligt) (nr. 1897/2012); Marzio Panelli (nr. 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr. 1899/2012); (navn fortroligt) (nr. 1900/2012); Patrick Fossier (nr. 1901/2012); Felipe Ureta (nr. 1902/2012); Denis Rolli (nr. 1903/2012); Victorin Borsciov (nr. 1904/2012); (navn fortroligt) (nr. 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (nr. 1906/2012); Thomas Kuhlmann (nr. 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (nr. 1908/2012); Aurelio Rosini (nr. 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr. 1910/2012); (navn fortroligt) (nr. 1911/2012); José Bastos (nr. 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (nr. 1913/2012); (navn fortroligt) (nr. 1914/2012); Wojciech Wódka (nr. 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (nr. 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (nr. 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (nr. 1918/2012); Dhiraj Saha (nr. 1919/2012); Anita Oller Kamińska (nr. 1920/2012); (navn fortroligt) (nr. 1921/2012); (navn fortroligt) (nr. 1922/2012); (navn fortroligt) (nr. 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (nr. 1924/2012); Elisa Navas Herrera (nr. 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (nr. 1926/2012); Patrick Garces García (nr. 1927/2012); (navn fortroligt) (nr. 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (nr. 1929/2012); (navn fortroligt) (nr. 1930/2012); (navn fortroligt) (nr. 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (nr. 1932/2012); František Brychta (nr. 1933/2012); Owen Evan (nr. 1934/2012); (navn fortroligt) (nr. 1935/2012); (navn fortroligt) (nr. 1936/2012); (navn fortroligt) (nr. 1937/2012); Danny Byrne (nr. 1938/2012); Milen Iliev (nr. 1939/2012); Rehan Haider (nr. 1940/2012); Peter Fake (nr. 1941/2012); Amélie Bodin (nr. 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (nr. 1943/2012); (navn fortroligt) (nr. 1944/2012); Anni Nielsen (nr. 1945/2012); Carsten Braatz (nr. 1946/2012); Arturo Brizzi (nr. 1947/2012); (navn fortroligt) (nr. 1948/2012); Marcel Orzan (nr. 1949/2012); (navn fortroligt) (nr. 1950/2012); Cesare Conte (nr. 1951/2012); (navn fortroligt) (nr. 1952/2012); Janusz Anioł (nr. 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 underskrifter) (nr. 1954/2012); Stelian Mihai (nr. 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (nr. 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (nr. 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (nr. 1958/2012); (navn fortroligt) (nr. 1959/2012); (navn fortroligt) (nr. 1960/2012); (navn fortroligt) (nr. 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (nr. 1963/2012); (navn fortroligt) (nr. 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (nr. 1965/2012); Juan Forjan (nr. 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (nr. 1967/2012); (navn fortroligt) (nr. 1968/2012); (navn fortroligt) (nr. 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (nr. 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (nr. 1971/2012); (navn fortroligt) (nr. 1972/2012); Manuel Mera Gomez (nr. 1973/2012); Manuel Mera Gomez (nr. 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (nr. 1975/2012); (navn fortroligt) (nr. 1976/2012); (navn fortroligt) (nr. 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (nr. 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (nr. 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (nr. 1981/2012); Marc Aliart Cortés (nr. 1982/2012); Thomas Stamopoulos (nr. 1983/2012).

Den 7. marts 2013

Kestutis Vilkauskas (nr. 1984/2012); Lorenz H. Becker (nr. 0001/2013); Stanislaw Tyma (nr. 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (nr. 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (nr. 0004/2013); Hans Werner Sperber (nr. 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr. 0006/2013); Daniel Krieger (nr. 0007/2013); Gert Winterwerber (nr. 0008/2013); Alois Krause (nr. 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 underskrifter) (nr. 0010/2013); Andrej Kržišnik (nr. 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (nr. 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (nr. 0013/2013); Istvan Erdelyi (nr. 0014/2013); Cleante Ravani (nr. 0015/2013); Graeme Garson (nr. 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (nr. 0017/2013); Lodovico Pizzati (nr. 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 underskrifter) (nr. 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (nr. 0020/2013); John Savage (nr. 0021/2013); (navn fortroligt) (nr. 0022/2013); Ghizela Eremia (nr. 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (nr. 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr. 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (nr. 0026/2013); Frans Swartele (nr. 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (nr. 0028/2013); (navn fortroligt) (nr. 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (nr. 0030/2013); Marie Bardot (nr. 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (nr. 0033/2013); Andreas Mai (nr. 0034/2013); Michael Leven (nr. 0035/2013); Vasilios Karamanlis (nr. 0036/2013); Fotios Batzios (nr. 0037/2013); Doncho Dudev (80 underskrifter) (nr. 0038/2013); Carolin Janker (nr. 0039/2013); Ulf Scheel (nr. 0040/2013); Jos Eisberg (nr. 0041/2013); Jonas Dieckmann (nr. 0042/2013); Helmut Hillenbrand (nr. 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (nr. 0044/2013); Bernard Ducosson (nr. 0045/2013); Mihail Vrabie (nr. 0046/2013); Antonio Serrao (nr. 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (nr. 0048/2013); Pascal Roy (nr. 0049/2013); Marius Juodagalvis (nr. 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (nr. 0051/2013); (navn fortroligt) (nr. 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 underskrifter) (nr. 0053/2013); Leszek Jerzak (nr. 0054/2013); (navn fortroligt) (nr. 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (nr. 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (nr. 0057/2013); Adam Salkowski (nr. 0058/2013); Manuela Michel (nr. 0059/2013); Cyrille Gbemanse (nr. 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr. 0061/2013); Jurgen Mozer (nr. 0062/2013); Ingeborg Burtin (nr. 0063/2013); Dirk Zimmermann (nr. 0064/2013); (navn fortroligt) (nr. 0065/2013); (navn fortroligt) (nr. 0066/2013); Joachim Kromm (17 underskrifter) (nr. 0067/2013); Holger Bauermeister (nr. 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0071/2013); Natalia Eitelbach (nr. 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 underskrifter) (nr. 0073/2013); Horst Irsch (nr. 0074/2013); (navn fortroligt) (nr. 0075/2013); Martin Matuttis (nr. 0076/2013); Oskar Fischer (nr. 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (nr. 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 underskrifter) (nr. 0079/2013); Marianthi Pagouteli (nr. 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (nr. 0081/2013); Maria Pitikari (nr. 0082/2013); Angeliki Kallia (nr. 0083/2013); Stefan Penyacsek (nr. 0084/2013); (navn fortroligt) (nr. 0085/2013); Petr Kohout (nr. 0086/2013); (navn fortroligt) (nr. 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (nr. 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr. 0089/2013); Richard De Jong (nr. 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (nr. 0091/2013); Jan Peter Schneider (nr. 0092/2013); Véronique Van Poppel (nr. 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (nr. 0094/2013); Jürgen Engert (nr. 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (nr. 0096/2013); Marco Tarabugi (nr. 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (nr. 0098/2013); (navn fortroligt) (nr. 0099/2013); David Reiling (nr. 0100/2013); Vincent Kachler (nr. 0101/2013); Germano Russo (nr. 0102/2013); Dominique Joron (nr. 0103/2013); Geert Claes (nr. 0104/2013); Claudio Matta (nr. 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (nr. 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (nr. 0107/2013); Sarah Charlotte West (nr. 0108/2013); Maurizio Benedetto (nr. 0109/2013); Paul Haran (nr. 0110/2013); Lidia Beduschi (nr. 0111/2013).


17. Bevillingsoverførsler

Kommissionen havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 2 og 3, underrettet budgetmyndigheden om fremførslen af opdelte og ikke-opdelte bevillinger.

Ombudsmanden havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 50, stk. 1, underrettet budgetmyndigheden om anmodningen om ændring af stillingsfortegnelsen 1 – regnskabsåret 2013.

EU-Domstolen havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 50, stk. 1, underrettet budgetmyndigheden om anmodningen om ændring af stillingsfortegnelsen – regnskabsåret 2013.


18. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i marts 2013 (PE 505.526/PDOJ) var omdelt. Der var ikke foreslået ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Bernd Posselt protesterede mod, at forhandlingen om de fire betænkninger om udvidelsen af Den Europæiske Union, som oprindeligt var på dagsordenen for mødet om onsdagen, var blevet taget af dagsordenen (formanden tog bemærkningen til efterretning) og William (The Earl of) Dartmouth tog ordet.

Jean-Pierre Audy tog ordet for at udtrykke ønske om, at formanden for Rådet, Herman Van Rompuy, ville deltage i forhandlingen onsdag om forberedelsen til Det Europæiske Råds møde (14.-15. marts 2013).

Pat the Cope Gallagher tog ordet for at konstatere, at der ikke lå noget på irsk på Parlamentets hjemmeside.


19. Den økonomiske krises indvirkning på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder - Afskaffelse af kønsstereotyper i EU - Situationen for kvinder i Nordafrika (forhandling)

Betænkning om den økonomiske krises indvirkning​​ på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder [2012/2301(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Betænkning om afskaffelse af kønsstereotyper i EU [2012/2116(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Betænkning om situationen for kvinder i Nordafrika [2012/2102(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Kartika Tamara Liotard forelagde sin betænkning og besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari og Paul Rübig, og Silvia Costa forelagde sin betænkning.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Corina Creţu (ordfører for udtalelse fra DEVE), Gabriele Zimmer (ordfører for udtalelse fra EMPL), Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Zita Gurmai for S&D-Gruppen, Angelika Werthmann for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn og Andrea Češková.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt og Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Talere: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard og Silvia Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 12.3.2013, punkt 10.7 i protokollen af 12.3.2013 og punkt 10.8 i protokollen af 12.3.2013.


20. Transeuropæiske energiinfrastrukturer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF [2011/0300(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos forelagde betænkningen.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: Philippe Lamberts (ordfører for udtalelse fra ECON), Pavel Poc (ordfører for udtalelse fra ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (ordfører for udtalelse fra TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (ordfører for udtalelse fra REGI), Teresa Riera Madurell for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, og Mario Pirillo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska og Josefa Andrés Barea.

Talere: Günther Oettinger og António Fernando Correia de Campos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 12.3.2013.


21. Energikøreplanen 2050 (forhandling)

Betænking om energikøreplanen 2050, en fremtid med energi [2012/2103(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela forelagde betænkningen.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jacek Saryusz-Wolski (ordfører for udtalelse fra AFET), Romana Jordan (ordfører for udtalelse fra ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (ordfører for udtalelse fra REGI), Herbert Reul for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Graham Watson, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Francisco Sosa Wagner, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer og Nick Griffin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula og Luís Paulo Alves.

Talere: Günther Oettinger og Niki Tzavela.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 13.3.2013 og punkt 8.1 i protokollen af 14.3.2013.


22. Stresstest (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000183/2012 af Amalia Sartori for Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Kommissionen: Stresstests (2012/2830(RSP)) (B7-0108/2013)

Amalia Sartori begrundede spørgsmålet.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet

Talere: Lena Kolarska-Bobińska for PPE-Gruppen, Teresa Riera Madurell for S&D-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis og Romana Jordan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Alajos Mészáros.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Amalia Sartori for Udvalget om Industri, Forskning og Energi om risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og dermed forbundne aktiviteter (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 14.3.2013.


23. Regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug ***I - Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug [2012/0042(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau [2011/0372(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis og Bas Eickhout forelagde betænkningerne.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Åsa Westlund (ordfører for udtalelse fra DEVE), Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Richard Seeber, Christa Klaß og Bogusław Sonik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu og Erik Bánki.

Talere: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis og Bas Eickhout.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 12.3.2013 og punkt 8.4 i protokollen af 12.3.2013.


24. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski og Ricardo Cortés Lastra.


25. Finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (den 11. europæiske udviklingsfond) [2012/2222(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira og Maurice Ponga.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 12.3.2013.


26. De oversøiske lande og territoriers associering med Den Europæiske Union *(kortfattet forelæggelse)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") [2012/0195(CNS)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga og Elena Băsescu.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede behandlingen af punktet for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 12.3.2013.


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 505.526/OJMA).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.15.


29. Afslutning af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session 2012-2013 for afsluttet.

Parlamentet ville jf. traktatens bestemmelser holde møde den følgende dag, tirsdag den 12. marts 2013 kl. 08.30.

Klaus Welle

Anni Podimata

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


Bilag 1 - Det europæiske år for forening af arbejds- og familieliv (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 0032/2012 indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 123, af Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli og Jutta Steinruck om det europæiske år for forening af arbejds- og familieliv1 (punkt 7 i protokollen af 11.3.2013) og underskrevet af 388 medlemmer.

Den skriftlige erklærings ordlyd

1.    Europa-Parlamentet vedtog en beslutning den 9. marts 2004, om forening af arbejds-, familie- og privatliv2;

2.    Foreningen af arbejds- og familieliv er af afgørende betydning for at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd, hvilket er en af EU’s grundlæggende værdier, som er forankret i traktaterne;

3.    Bedre støtte til forening af arbejds- og familieliv vil give kvinder og mænd i alle former for familier større bredde i deres valg i forbindelse med balancen mellem arbejds- og familieliv på grundlag af deres individuelle behov og præferencer og vil også bidrage til at virkeliggøre EU's store politiske mål;

4.    Et særligt europæisk år vil udløse svar på presserende udfordringer, som f.eks. de demografiske forandringer, den økonomiske og finansielle krise, arbejdsløsheden, fattigdommen og den sociale udstødelse;

5.    Politikker til fremme af foreningen af arbejds- og familieliv og instrumenter som eksempelvis ESF kan nedbringe de kønsbaserede lønforskelle og udgøre et centralt element med henblik på bæredygtig beskæftigelse og et indkomstdrevet opsving såvel som have positive følger for demografien og sætte plejere i stand til at leve op til deres plejeansvar;

6.    Kommissionen og alle andre EU-institutioner opfordres til at udnævne 2014 til europæisk år for forening af arbejds- og familieliv;

7.    Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

____________

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.

2 EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 492.

Liste over underskrivere

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik