Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 254kWORD 205k
Maanantai 11. maaliskuuta 2013 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 123 artiklan 4 kohta)
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 10.Puhemiehen julkilausumat
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 16.Vetoomukset
 17.Määrärahojen siirrot
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin - Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa - Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa (keskustelu)
 20.Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat ***I (keskustelu)
 21.Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (keskustelu)
 22.Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnit ("stressitestit") (keskustelu)
 23.Maankäyttöön liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevat tilinpitosäännöt ja toimintasuunnitelmat ***I - Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi ***I (keskustelu)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitus vuosina 2014–2020 (lyhyt esittely)
 26.Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin *(lyhyt esittely)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 29.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen eurooppalainen teemavuosi (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.

°
° ° °

Puhemies toivotti Marc Tarabellalle hyvää syntymäpäivää.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Marco Scurria käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että Länsi-Saharaan matkalla ollut parlamentin valtuuskunta oli käännytetty takaisin Marokosta (puhemies vastasi, että ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Elmar Brok oli ottanut asian tiimoilta yhteyttä Marokon asiasta vastaavaan ministeriin).


3. Parlamentin kokoonpano

Ioannis Kasoulides on nimitetty Kyproksen ulkoministeriksi 1. maaliskuuta 2013 alkaen.

Toimivaltaiset Kyproksen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Andreas Pitsillides on nimitetty Ioannis Kasoulidesin tilalle 4. maaliskuuta 2013 alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti totesi Ioannis Kasoulidesin edustajantoimen vapautuneen 1. maaliskuuta 2013 alkaen ja pani merkille Andreas Pitsillidesin nimityksen Euroopan parlamentin jäseneksi 4. maaliskuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin hänen valtakirjaansa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Andreas Pitsillides osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


4. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteväksi Mark Demesmaekerin valtakirjan.


5. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Marta Andreasen ei enää ole EFD-ryhmän jäsen 26. helmikuuta 2013 alkaen.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

CONT-valiokunta: Francesca Barracciu


7. Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 123 artiklan 4 kohta)

Puhemies ilmoitti parlamentille, että parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut seuraavan kirjallisen kannanoton:

Kirjallinen kannanotto nro 0032/2012 työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen eurooppalaiseen teemavuoteen, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli ja Jutta Steinruck

Tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 11.3.2013 liite 1).


8. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) Euroopan parlamentin 6. helmikuuta 2013 antamaan päätöslauselmaan vuoden 2014 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös päätöksen N:o 574/2007/EY muuttamisesta ulkorajarahaston yhteisrahoitusosuuden korottamiseksi tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden osalta (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 kumoamisesta (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös päätöksen N:o 573/2007/EY, päätöksen N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY muuttamisesta Euroopan pakolaisrahaston, Euroopan paluurahaston ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten perustetun eurooppalaisen rahaston yhteisrahoitusosuuden korottamiseksi tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta, joita sovelletaan rahoitusvakautensa kanssa vakavissa vaikeuksissa oleviin tai tällaisten vaikeuksien uhan alaisiin jäsenvaltioihin (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta sekä erityisedellytyksistä, joilla silliä ja silakkaa voidaan purkaa aluksesta muihin teollisiin tarkoituksiin kuin suoraan ihmisravinnoksi, annetun asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman 8. maaliskuuta 2013 vietetyn kansainvälisen naisten päivän johdosta.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti, että Nigeriassa terroristiryhmän vankeina olleet seitsemän eurooppalaista panttivankia oli teloitettu eilen. Hän tuomitsi nämä murhat parlamentin nimissä ja esitti parlamentin puolesta surunvalittelut uhrien perheille.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN -valiokunta - Esittelijät: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Mietintö erityiskertomuksesta nro 6/2012 (vastuuvapaus 2011) – "Euroopan unionin tuki Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle" (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Mietintö suosituksista komissiolle eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöstä (2012/2039(INI)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - ITRE -valiokunta - TRAN -valiokunta - Esittelijät: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta hänen Euroopan komissiota vastaan tehtyä kantelua 2591/2010/GG (Wienin lentoasema) koskevan tutkimuksensa johdosta (2012/2264(INI)) - PETI -valiokunta - Esittelijä: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Mietintö asbestiperäisistä työterveysriskeistä ja mahdollisuuksista poistaa kaikki olemassa oleva asbesti (2012/2065(INI)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Mietintö hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutuksista (2012/2066(INI)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Mietintö aiheesta "Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä: luottamuksen lisääminen parantamalla tietämystä ja reagointia" (2012/2104(INI)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2011 (2012/2304(INI)) - ECON - Esittelijä: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi vaatimuksista väestön terveyden suojelemiseksi juomavedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Mietintö energia-alan etenemissuunnitelmasta 2050 – energian tulevaisuus (2012/2103(INI)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvistä lippuvaltion velvollisuuksista (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Mietintö maahanmuuttajien kotouttamisesta, sen vaikutuksista työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoisesta ulottuvuudesta (2012/2131(INI)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Mietintö Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INI)) - AFCO -valiokunta - Esittelijät: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Mietintö vuoden 2014 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio (2013/2010(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Mietintö naisten tilanteesta Pohjois-Afrikassa (2012/2102(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Mietintö talouskriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin (2012/2301(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Mietintö monivuotisen rahoituskehyksen laatimisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitusta varten vuosina 2014–2020 (yhdestoista Euroopan kehitysrahasto) (2012/2222(INI)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (”MMA-assosiaatiopäätös”) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Mietintö sukupuolistereotypioiden poistamisesta EU:ssa (2012/2116(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Nicole Sinclaire. Päätöslauselmaesitys oikeamielisten muistopäivän (11. marraskuuta) viettämisestä (B7-0084/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Tiziano Motti ja Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys koirankouluttajien ammatillisesta pätevyydestä (B7-0085/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

AGRI

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys harvinaisten tautien torjumisesta laajamittaisilla vastasyntyneiden seulontatutkimuksilla (B7-0093/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta avoimen merkintäjärjestelmän käyttöönotosta elintarvikkeiden alkuperää, laatua ja jäljitettävyyttä koskevien asianmukaisten tietojen saamiseksi (B7-0094/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Philip Claeys. Päätöslauselmaesitys vähemmistöjen oikeuksien loukkaamisesta Etelä-Afrikassa (B7-0127/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys hevosten luokittelemisesta seuraeläimiksi (B7-0128/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 51 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 31. tammikuuta 2013)

- Tukholman ohjelman väliarviointi (2013/2024(INI))
valiokunnat: JURI, LIBE, AFCO

Valiokunta-aloitteisten mietintöjen otsikoiden muutokset
(puheenjohtajakokouksen päätös 6. helmikuuta 2013)

TRAN-valiokunta

- Sininen kasvu – EU:n meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen (2012/2297(INI))

AFCO-valiokunta

- Toimielinten kotipaikan sijainti (2012/2308(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 6. helmikuuta 2013)

JURI, LIBE, AFCO -valiokunnat

- Tukholman ohjelman väliarviointi (2013/2024(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)

AFET-valiokunta

- Ihmisoikeustilanne Sahelin alueella ja Länsi-Saharassa (2013/2020(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, DEVE)

DEVE-valiokunta

- Omistusoikeuksien, kiinteistönomistuksen ja vaurauden luomisen merkitys köyhyyden poistamisessa ja kestävän kehityksen edistämisessä kehitysmaissa (2013/2026(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)

ECON-valiokunta

- Verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus: kuinka hyödyntää EU:n taloudellisen kasvun potentiaalia (2013/2025(INI))
(lausuntoa varten: PETI, IMCO, TRAN)

- EU:n pankkialan rakenteiden uudistaminen (2013/2021(INI))

ENVI-valiokunta

- Komission kertomus neuvostolle potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta annetun neuvoston suosituksen (2009/C 151/01) täytäntööpanosta annettujen jäsenvaltioiden raporttien pohjalta (2013/2022(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

JURI-valiokunta

- Kansainvälisen yksityisoikeuden parantaminen: työsuhteiden alalla sovellettavat toimivaltasäännöt (2013/2023(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 202 artiklan 8 kohta)
(puheenjohtajakokouksen päätös 31. tammikuuta 2013)

PETI-valiokunta

- Vuosikertomus vetoomusvaliokunnan toiminnasta 2012 (2013/2013(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

JURI-valiokunta

- Suositus Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja neuvostolle Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaation ja toiminnan tarkistamisesta vuonna 2013 (2012/2253(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

AGRI-valiokunta

- Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle (2012/2295(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

LIBE-valiokunta

- Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset ja direktiivin 2001/20/EY kumoaminen (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, LIBE, IMCO

ECON-valiokunta

- Säädösvallan siirron seuranta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonta jäsenvaltioissa (2012/2323(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

FEMM-valiokunta

- Komission seitsemäs EU:n koheesiopolitiikkaa käsittelevä kertomus (2013/2008(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000183/2012) Amalia Sartori teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta komissiolle: Stressitestit (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013) Pervenche Berès työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta komissiolle: Säästötoimenpiteiden vaikutus vammaisten elinoloihin (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin sopimus toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamisesta;

- Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehty sopimus;

- pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta.


15. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun I ja lokakuun II 2012 sekä marraskuun 2012 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Séance en direct -sivustolla.


16. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

15. helmikuuta 2013

Wilson Cardenas Fonseca (nro 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (nro 1750/2012); Fernando Parra López (nro 1751/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (nro 1753/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1754/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1755/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (nro 1757/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1758/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (nro 1760/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (nro 1762/2012); David Román Faura (nro 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (nro 1764/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1765/2012); Petre Petrica (nro 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (nro 1767/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1768/2012); Marta Sperduto (nro 1769/2012); Regula Glauser (nro 1770/2012); Andrea Somma (nro 1771/2012); Ana Peso Haro (nro 1772/2012); Marco Bava (nro 1773/2012); Marco Bava (nro 1774/2012); Marco Bava (nro 1775/2012); Atanas Tchobanov (nro 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nro 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (nro 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (nro 1779/2012); Anne Marie Vicau (nro 1780/2012); George Florin Brăteanu (nro 1781/2012); Felix Fru Mukong (nro 1782/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1783/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1784/2012); Constantin Zaharia (nro 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (nro 1786/2012); Marjukka Hagström (nro 1787/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1788/2012); Remeikis Stasys (nro 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (nro 1790/2012); Manuel Moreno Romero (nro 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (nro 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (nro 1793/2012); Aurel Truică (nro 1794/2012); Dragomir Corneliu (nro 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (nro 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (nro 1797/2012); Kevin Scardifield (nro 1798/2012); James Bainbridge (nro 1799/2012); Sam Budhdeo (nro 1800/2012); Dumitru Duguleanu (nro 1801/2012); Pierangelo Saba (nro 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (nro 1803/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (nro 1805/2012); Maria Hinca (nro 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 allekirjoittanutta) (nro 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (nro 1808/2012); Andrea Signorini (nro 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (nro 1810/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1811/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1812/2012); Krisztián Pifkó (nro 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (nro 1814/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1815/2012); Pena Borobia (nro 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (nro 1817/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1818/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1819/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1820/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1821/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1822/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1823/2012); Wolfgang Sohst (nro 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (nro 1825/2012); Daniel Pérez Creus (nro 1826/2012); María Pilar Pérez García (nro 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (nro 1828/2012); Osmo Juola (nro 1829/2012); Victor Ruse (nro 1830/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1831/2012); Joan Cazador Mercader (nro 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (nro 1833/2012); Eduardo Ribeiro (nro 1834/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1835/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (nro 1837/2012); Ramona Riscau (nro 1838/2012); Mihail Vrabie (nro 1839/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (nro 1841/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1842/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1843/2012); Marin Vasilescu (nro 1844/2012); Teodora Vatuiu (nro 1845/2012).

26. helmikuuta 2013

Miquel Àngel Estévez Torrent (nro 1846/2012); Albert Boadella Prat (nro 1847/2012); Mihail Vrabie (nro 1848/2012); Juan Calvo Díaz (nro 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (nro 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (nro 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (nro 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (nro 1853/2012); Issa Sacko (nro 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (nro 1855/2012); Javier Sert Díaz (nro 1856/2012); Constantin Potânc (nro 1857/2012); Elena del Valle Reboul (nro 1858/2012); Rosita Welcker (nro 1859/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1860/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1861/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1862/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1863/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1864/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (nro 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (nro 1867/2012); Cătălin Bîzgan (nro 1868/2012); Viorica Giurca (nro 1869/2012); Andreas Ebert (nro 1870/2012); Andrea Herrfurth (nro 1871/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1872/2012); Rolf Weber (nro 1873/2012); Karla Kamp (nro 1874/2012); Roman Lopushanskyy (nro 1875/2012); Markus Hugendick (nro 1876/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1877/2012); Liane Steiner (nro 1878/2012); Andrej Poleev (nro 1879/2012); Sebastian Władarz (nro 1880/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1881/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1882/2012); Angel Dzhambazki (nro 1883/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1884/2012); Mairo Kõvask (nro 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (nro 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (nro 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (nro 1888/2012); Wiesław Boratyński (nro 1889/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1890/2012); Oksana Jewell (nro 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nro 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (nro 1893/2012); Ferdinando Papeo (nro 1894/2012); Luigi Diana (nro 1895/2012); Carmen-Elena Călin (nro 1896/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1897/2012); Marzio Panelli (nro 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (nro 1899/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1900/2012); Patrick Fossier (nro 1901/2012); Felipe Ureta (nro 1902/2012); Denis Rolli (nro 1903/2012); Victorin Borsciov (nro 1904/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (nro 1906/2012); Thomas Kuhlmann (nro 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (nro 1908/2012); Aurelio Rosini (nro 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (nro 1910/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1911/2012); José Bastos (nro 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (nro 1913/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1914/2012); Wojciech Wódka (nro 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (nro 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (nro 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (nro 1918/2012); Dhiraj Saha (nro 1919/2012); Anita Oller Kamińska (nro 1920/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1921/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1922/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (nro 1924/2012); Elisa Navas Herrera (nro 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (nro 1926/2012); Patrick Garces García (nro 1927/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (nro 1929/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1930/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (nro 1932/2012); František Brychta (nro 1933/2012); Owen Evan (nro 1934/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1935/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1936/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1937/2012); Danny Byrne (nro 1938/2012); Milen Iliev (nro 1939/2012); Rehan Haider (nro 1940/2012); Peter Fake (nro 1941/2012); Amélie Bodin (nro 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (nro 1943/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1944/2012); Anni Nielsen (nro 1945/2012); Carsten Braatz (nro 1946/2012); Arturo Brizzi (nro 1947/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1948/2012); Marcel Orzan (nro 1949/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1950/2012); Cesare Conte (nro 1951/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1952/2012); Janusz Anioł (nro 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 allekirjoittanutta) (nro 1954/2012); Stelian Mihai (nro 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (nro 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (nro 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (nro 1958/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1959/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1960/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (nro 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (nro 1963/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (nro 1965/2012); Juan Forjan (nro 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (nro 1967/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1968/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (nro 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (nro 1971/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1972/2012); Manuel Mera Gomez (nro 1973/2012); Manuel Mera Gomez (nro 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (nro 1975/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1976/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (nro 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (nro 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (nro 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (nro 1981/2012); Marc Aliart Cortés (nro 1982/2012); Thomas Stamopoulos (nro 1983/2012).

7. maaliskuuta 2013

Kestutis Vilkauskas (nro 1984/2012); Lorenz H. Becker (nro 0001/2013); Stanislaw Tyma (nro 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (nro 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (nro 0004/2013); Hans Werner Sperber (nro 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nro 0006/2013); Daniel Krieger (nro 0007/2013); Gert Winterwerber (nro 0008/2013); Alois Krause (nro 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 allekirjoittanutta) (nro 0010/2013); Andrej Kržišnik (nro 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (nro 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (nro 0013/2013); Istvan Erdelyi (nro 0014/2013); Cleante Ravani (nro 0015/2013); Graeme Garson (nro 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (nro 0017/2013); Lodovico Pizzati (nro 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 allekirjoittanutta) (nro 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (nro 0020/2013); John Savage (nro 0021/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0022/2013); Ghizela Eremia (nro 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (nro 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nro 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (nro 0026/2013); Frans Swartele (nro 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (nro 0028/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (nro 0030/2013); Marie Bardot (nro 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nro 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (nro 0033/2013); Andreas Mai (nro 0034/2013); Michael Leven (nro 0035/2013); Vasilios Karamanlis (nro 0036/2013); Fotios Batzios (nro 0037/2013); Doncho Dudev (80 allekirjoittanutta) (nro 0038/2013); Carolin Janker (nro 0039/2013); Ulf Scheel (nro 0040/2013); Jos Eisberg (nro 0041/2013); Jonas Dieckmann (nro 0042/2013); Helmut Hillenbrand (nro 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (nro 0044/2013); Bernard Ducosson (nro 0045/2013); Mihail Vrabie (nro 0046/2013); Antonio Serrao (nro 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (nro 0048/2013); Pascal Roy (nro 0049/2013); Marius Juodagalvis (nro 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (nro 0051/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 allekirjoittanutta) (nro 0053/2013); Leszek Jerzak (nro 0054/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (nro 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (nro 0057/2013); Adam Salkowski (nro 0058/2013); Manuela Michel (nro 0059/2013); Cyrille Gbemanse (nro 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nro 0061/2013); Jurgen Mozer (nro 0062/2013); Ingeborg Burtin (nro 0063/2013); Dirk Zimmermann (nro 0064/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0065/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0066/2013); Joachim Kromm (17 allekirjoittanutta) (nro 0067/2013); Holger Bauermeister (nro 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (nro 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (nro 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (nro 0071/2013); Natalia Eitelbach (nro 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 allekirjoittanutta) (nro 0073/2013); Horst Irsch (nro 0074/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0075/2013); Martin Matuttis (nro 0076/2013); Oskar Fischer (nro 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (nro 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 allekirjoittanutta) (nro 0079/2013); Marianthi Pagouteli (nro 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (nro 0081/2013); Maria Pitikari (nro 0082/2013); Angeliki Kallia (nro 0083/2013); Stefan Penyacsek (nro 0084/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0085/2013); Petr Kohout (nro 0086/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (nro 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nro 0089/2013); Richard De Jong (nro 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (nro 0091/2013); Jan Peter Schneider (nro 0092/2013); Véronique Van Poppel (nro 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (nro 0094/2013); Jürgen Engert (nro 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (nro 0096/2013); Marco Tarabugi (nro 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (nro 0098/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0099/2013); David Reiling (nro 0100/2013); Vincent Kachler (nro 0101/2013); Germano Russo (nro 0102/2013); Dominique Joron (nro 0103/2013); Geert Claes (nro 0104/2013); Claudio Matta (nro 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (nro 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (nro 0107/2013); Sarah Charlotte West (nro 0108/2013); Maurizio Benedetto (nro 0109/2013); Paul Haran (nro 0110/2013); Lidia Beduschi (nro 0111/2013).


17. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti komissio on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle jaksotettujen ja jaksottamattomien määrärahojen siirtämisestä.

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan oikeusasiamies on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle pyynnöstä muuttaa varainhoitovuoden 2013 henkilöstötaulukkoa 1.

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionin tuomioistuin on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle pyynnöstä muuttaa varainhoitovuoden 2013 henkilöstötaulukkoa.


18. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Maaliskuun 2013 istunnon lopullinen esityslistaluonnos (PE 505.526/PDOJ) on jaettu. Siihen ei ole ehdotettu muutoksia.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Bernd Posselt käytti puheenvuoron ja valitti sitä, että esityslistalta oli poistettu neljä Euroopan unionin laajentumista koskevaa mietintöä, jotka olivat alunperin keskiviikon istunnon esityslistalla (puhemies merkitsi asian muistiin), ja William (The Earl of) Dartmouth käytti puheenvuoron.

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron ja ilmoitti toivovansa, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy olisi läsnä keskiviikkona 14. ja 15. maaliskuuta 2013 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelusta käytävässä keskustelussa.

Pat the Cope Gallagher käytti puheenvuoron iirin kielen puuttumisesta parlamentin nettisivuilta.


19. Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin - Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa - Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa (keskustelu)

Mietintö talouskriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin [2012/2301(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Mietintö sukupuolistereotypioiden poistamisesta EU:ssa [2012/2116(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Mietintö naisten tilanteesta Pohjois-Afrikassa [2012/2102(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Kartika Tamara Liotard esitteli laatimansa mietinnön ja vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari ja Paul Rübig. Silvia Costa esitteli laatimansa mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Corina Creţu (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gabriele Zimmer (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Zita Gurmai S&D-ryhmän puolesta, Angelika Werthmann ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn ja Andrea Češková.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard ja Silvia Costa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 10.6, istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 10.7 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 10.8.


20. Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta [2011/0300(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Puheenvuorot: Philippe Lamberts (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Poc (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wojciech Michał Olejniczak (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Teresa Riera Madurell S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean ALDE-ryhmän puolesta ja Mario Pirillo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska ja Josefa Andrés Barea.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja António Fernando Correia de Campos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 8.1.


21. Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (keskustelu)

Mietintö energia-alan etenemissuunnitelmasta 2050 – energian tulevaisuus [2012/2103(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romana Jordan (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lena Kolarska-Bobińska (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Herbert Reul PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Graham Watson, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer ja Nick Griffin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula ja Luís Paulo Alves.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Niki Tzavela.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2013, kohta 8.11 ja istunnon pöytäkirja 14.3.2013, kohta 8.1.


22. Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnit ("stressitestit") (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000183/2012: Amalia Sartori teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta komissiolle: Stressitestit (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori esitteli kysymyksen.

Günther Oettinger (komission jäsen) vastasi kysymykseen

Puheenvuorot: Lena Kolarska-Bobińska PPE-ryhmän puolesta, Teresa Riera Madurell S&D-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis ja Romana Jordan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Alajos Mészáros.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Amalia Sartori teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinneista ("stressitesteistä") ja niihin liittyvistä toimista (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2013, kohta 8.2.


23. Maankäyttöön liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevat tilinpitosäännöt ja toimintasuunnitelmat ***I - Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevista tilinpitosäännöistä ja toimintasuunnitelmista [2012/0042(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla [2011/0372(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis ja Bas Eickhout esittelivät mietinnöt.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Puheenvuorot: Åsa Westlund (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Richard Seeber, Christa Klaß ja Bogusław Sonik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu ja Erik Bánki.

Puheenvuorot: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis ja Bas Eickhout.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 8.3 ja istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 8.4.


24. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski ja Ricardo Cortés Lastra.


25. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitus vuosina 2014–2020 (lyhyt esittely)

Mietintö monivuotisen rahoituskehyksen laatimisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitusta varten vuosina 2014–2020 (yhdestoista Euroopan kehitysrahasto) [2012/2222(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira ja Maurice Ponga.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 10.9.


26. Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin *(lyhyt esittely)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (”MMA-assosiaatiopäätös”) [2012/0195(CNS)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga ja Elena Băsescu.

käytti puheenvuoron Connie Hedegaard (komission jäsen).

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.3.2013, kohta 8.7.


27. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 505.526/OJMA).


28. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.15.


29. Vuosittaisen istuntokauden päättäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi 2012-2013 julistettiin päättyneeksi.

Perussopimuksen määräysten mukaisesti parlamentti kokoontuu huomenna tiistaina 12. maaliskuuta 2013 klo 8.30.

Klaus Welle

Anni Podimata

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


Liite 1 - Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen eurooppalainen teemavuosi (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto nro 0032/2012 työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen eurooppalaiseen teemavuoteen1 (istunnon pöytäkirja 11.3.2013, kohta 7), jonka Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli ja Jutta Steinruck ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti, on saanut 388 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1.   Euroopan parlamentti hyväksyi 9. maaliskuuta 2004 päätöslauselman työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta2;

2.   työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on merkittävä keino saavuttaa naisten ja miesten välinen tasa-arvo, joka on yhtenä EU:n perusarvona kirjattu perussopimuksiin;

3.   tehostamalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tukevia toimia annetaan naisille ja miehille perhemallista riippumatta paremmat mahdollisuudet valita tapa yhdistää työ ja perhe-elämä heidän henkilökohtaisten tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti, ja sillä edistetään myös EU:n tärkeiden poliittisten tavoitteiden saavuttamista;

4.   tälle asialle omistettu eurooppalainen teemavuosi auttaa löytämään vastauksia väestörakenteen muuttumisen, talous- ja rahoituskriisin, työttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kaltaisiin polttaviin haasteisiin;

5.   työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tukevalla politiikalla ja ESR:n kaltaisilla välineillä voidaan kaventaa sukupuolten välisiä palkkaeroja, ja tämä politiikka ja nämä välineet voivat olla tärkeitä kestävän työllisyyden ja tulojen ennalleen palauttamisen kannalta; niillä voi olla myös myönteinen vaikutus väestörakenteeseen ja niiden avulla voidaan helpottaa hoitajilla olevien velvollisuuksien täyttämistä;

6.   komissiota ja kaikkia Euroopan unionin toimielimiä kehotetaan julistamaan vuosi 2014 työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen eurooppalaiseksi teemavuodeksi;

7.   tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 123 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

2 EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 492.

Allekirjoittajien luettelo

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö