Rodyklė 
Protokolas
PDF 261kWORD 229k
Pirmadienis, 2013 m. kovo 11 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Parlamento sudėtis
 4.Įgaliojimų tikrinimas
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 4 dalis)
 8.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 9.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)
 10.Pirmininko pareiškimai
 11.Gauti dokumentai
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 14.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 15.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 16.Peticijos
 17.Asignavimų perkėlimas
 18.Darbų programa
 19.Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms - Lyčių stereotipų panaikinimas ES - Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje (diskusijos)
 20.Transeuropinė energetikos infrastruktūra ***I (diskusijos)
 21.Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. (diskusijos)
 22.Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla (diskusijos)
 23.Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai ***I - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas ***I (diskusijos)
 24.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 25.Bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritoriomis finansavimas 2014–2020 m. (trumpas pristatymas)
 26.Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija *(trumpas pristatymas)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 29.Metinės sesijos pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Europos darbo ir šeiminio gyvenimo derinimo metai (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.

°
° ° °

Pirmininkas pasveikino Marc Tarabella su gimtadieniu.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo Marco Scurria, jis nurodė, kad į Vakarų Sacharą vykstanti Parlamento delegacija buvo išvaryta iš Maroko (Pirmininkas atsakė, kad Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Elmar Brok šiuo klausimu susisiekė su atsakingu Maroko ministru).


3. Parlamento sudėtis

Ioannis Kasoulides paskirtas Kipro užsienio reikalų ministru nuo 2013 m. kovo 1 d.

Kompetentingos valstybių narių institucijos pranešė, kad nuo 2013 m. kovo 4 d. Ioannis Kasoulides pakeis Andreas Pitsillides.

Atsižvelgdamas į Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį ir į Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis Parlamentas konstatavo, kad nuo 2013 m. kovo 1 d. Ioannis Kasoulides vieta yra laisva ir ir pažymėjo, kad nuo 2013 m. kovo 4 d. Europos Parlamento nariu paskirtas Andreas Pitsillides.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Andreas Pitsillides įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


4. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Mark Demesmaeker įgaliojimus.


5. Frakcijų sudėtis

Marta Andreasen nuo 2013 m. vasario 26 d. nebėra EFD frakcijos narė.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį S&D frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

CONT komitetas: Francesca Barracciu


7. Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 4 dalis)

Pirmininkas informavo Parlamentą, kad dauguma Parlamento narių pasirašė šį rašytinį pareiškimą:

Rašytinis pareiškimas Nr. 0032/2012 dėl Europos darbo ir šeiminio gyvenimo derinimo metų, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli ir Jutta Steinruck

Šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (priedas 1 protokolo 11.3.2013).


8. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2013 m. vasario 6 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių, I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD)) klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01))

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalimi, šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt narių paprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


9. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB siekiant padidinti bendro finansavimo iš Išorės sienų fondo normą tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie sunkumai (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB ir Tarybos sprendimas 2007/435/EB siekiant padidinti bendro finansavimo iš Europos pabėgėlių fondo, Europos grąžinimo fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai normą, kiek tai susiję su tam tikromis finansų valdymo nuostatomis, taikytinomis tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie sunkumai (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1434/98, nustatantis sąlygas, kuriomis silkę galima iškrauti pramonės, išskyrus žmonių vartojimą, poreikiams (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą Tarptautinės moters dienos, vykusios 2013 m. kovo 8 d., proga.

°
° ° °

Pirmininkas pareiškė, kad teroristinės grupuotės Nigerijoje įkaitais laikyti septyni europiečiai buvo nužudyti vakar. Parlamento vardu jis pasmerkė šią žmogžudystę ir pareiškė institucijos užuojautą aukų šeimoms.


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų: pranešimai:

– ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN komitetas - Referentai: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

– Pranešimas dėl Specialiosios ataskaitos Nr. 6/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Kipro turkų bendruomenei teikiama Europos Sąjungos parama“ (pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

– Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos savidraudos draugijos statuto (2012/2039(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

– ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - ITRE komitetas - TRAN komitetas - Pranešėjai: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

– Pranešimas dėl Europos ombudsmeno specialiojo pranešimo dėl skundo Nr. 2591/2010/GG prieš Europos Komisiją tyrimo (Vienos oro uostas) (2012/2264(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Margrete Auken (A7-0022/2013)

– Pranešimas dėl su asbestu susijusių pavojų sveikatai darbe ir vis dar esančio asbesto pašalinimo galimybių (2012/2065(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

– ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos muitinių veiksmų programa („Muitinė 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 624/2007/EB (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

– Pranešimas dėl visuomenės sveikatos apsaugos nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų (2012/2066(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

– Pranešimas ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas: pasitikėjimo didinimas geriau informuojant ir sparčiau reaguojant (2012/2104(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

– Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2011 metų ataskaitos (2012/2304(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas Marisa Matias (A7-0031/2013)

– * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

– Pranešimas Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. – energija ateičiai (2012/2103(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

– ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

– ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/63/EB (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

– Pranešimas dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektų (2012/2131(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

– Pranešimas dėl Europos Parlamento sudėties rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams (2012/2309(INI)) - AFCO komitetas - Referentai: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

– Pranešimas dėl 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros bendrų gairių, III skirsnis – Komisija (2013/2010(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

– Pranešimas dėl moterų padėties Šiaurės Afrikoje (2012/2102(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Silvia Costa (A7-0047/2013)

– Pranešimas dėl ekonomikos krizės poveikio lyčių lygybei ir moterų teisėms (2012/2301(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Pranešimas dėl daugiametės finansinės programos, susijusios su ES bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimu 2014–2020 m. (11-uoju Europos plėtros fondu), rengimo (2012/2222(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

– * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimo) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

– Pranešimas dėl lyčių stereotipų panaikinimo ES (2012/2116(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

– ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

– Nicole Sinclaire. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Atminimo dienos (lapkričio 11 d.) šventimo (B7-0084/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Tiziano Motti ir Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šunų dresiruotojų profesionalumo (B7-0085/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

AGRI

– Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su retomis ligomis vykdant platesnio pobūdžio naujagimių atrankinę patikrą (B7-0093/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

– Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl skaidraus ženklinimo siekiant teisingos informacijos apie maisto produktų kilmę, kokybę ir atsekamumą (B7-0094/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Philip Claeys. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mažumų teisių pažeidimų Pietų Afrikoje (B7-0127/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Cristiana Muscardini. Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Motion for a resolution on classifying horses as companion animals (B7-0128/2013)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 01 31)

- Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūra (2013/2024(INI))
komitetai: JURI, LIBE, AFCO

Pranešimų savo iniciatyva pavadinimų keitimas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 02 06)

TRAN komitetas

- Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų sektoriaus augimo, jūrų transporto ir Sąjungos turizmo pagerinimas (2012/2297(INI))

AFCO komitetas

- Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos (2012/2308(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 02 06)

JURI, LIBE, AFCO komitetai

- Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūra (2013/2024(INI))
(nuomonė: FEMM)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. La situation des droits de l'homme dans la région du Sahel et au Sahara occidental (2013/2020(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE)

DEVE komitetas

- Nuosavybės teisių, turto nuosavybės ir gerovės kūrimo vaidmuo naikinant skurdą ir skatinant tvarų vystymąsi besivystančiose šalyse (2013/2026(INI))
(nuomonė: FEMM)

ECON komitetas

- Metinis pranešimas apie mokesčius. Kaip išlaisvinti ES potencialą siekiant užtikrinti ekonomikos augimą (2013/2025(INI))
(nuomonė: PETI, IMCO, TRAN)

- ES bankų sektoriaus struktūros reforma (2013/2021(INI))

ENVI komitetas

- Komisijos ataskaita Tarybai, parengta remiantis valstybių narių pateiktomis Tarybos rekomendacijos (2009/C 151/01) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo ataskaitomis (2013/2022(INI))
(nuomonė: EMPL)

JURI komitetas

- Tarptautinės privatinės teisės gerinimas: įdarbinimui taikomos jurisdikcijos taisyklės (2013/2023(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 8 dalis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 01 31)

PETI komitetas

- 2012 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (2013/2013(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

JURI komitetas

- Rekomedacijos EIVT ir Tarybai dėl 2013 m. EIVT struktūros ir veikimo peržiūros (2012/2253(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

AGRI komitetas

- Inovacijos vardan tvaraus augimo. Bioekonomika Europai (2012/2295(INI))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

- Žmonėms skirtų vaistų klinikiniai tyrimai ir Direktyvos 2001/20/EB panaikinimas (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, LIBE, IMCO

ECON komitetas

- Tolesni veiksmai, susiję su teisėkūros įgaliojimų delegavimu ir valstybių narių vykdoma kontrole, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus (2012/2323(INI))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

FEMM komitetas

- Europos Komisijos septintoji pažangos ataskaita dėl ES sanglaudos politikos (2013/2008(INI))
perduota atsakingam komitetui: REGI
nuomonė: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

– (O-000183/2012) kurį pateikė Amalia Sartori, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu, Komisijai: Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis (B7-0108/2013)

– (O-000018/2013) kurį pateikė Pervenche Berès, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu, Komisijai: Griežto taupymo poveikis neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

– Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarimas dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo;

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą;

Protokolas, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas.


15. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2012 m. spalio I ir II bei lapkričio sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


16. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2013 m. vasario 15 d.

Wilson Cardenas Fonseca (Nr. 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1750/2012); Fernando Parra López (Nr. 1751/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (Nr. 1753/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1754/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1755/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1757/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1758/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1760/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (Nr. 1762/2012); David Román Faura (Nr. 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (Nr. 1764/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1765/2012); Petre Petrica (Nr. 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (Nr. 1767/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1768/2012); Marta Sperduto (Nr. 1769/2012); Regula Glauser (Nr. 1770/2012); Andrea Somma (Nr. 1771/2012); Ana Peso Haro (Nr. 1772/2012); Marco Bava (Nr. 1773/2012); Marco Bava (Nr. 1774/2012); Marco Bava (Nr. 1775/2012); Atanas Tchobanov (Nr. 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nr. 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (Nr. 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (Nr. 1779/2012); Anne Marie Vicau (Nr. 1780/2012); George Florin Brăteanu (Nr. 1781/2012); Felix Fru Mukong (Nr. 1782/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1783/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1784/2012); Constantin Zaharia (Nr. 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (Nr. 1786/2012); Marjukka Hagström (Nr. 1787/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1788/2012); Remeikis Stasys (Nr. 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (Nr. 1790/2012); Manuel Moreno Romero (Nr. 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (Nr. 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (Nr. 1793/2012); Aurel Truică (Nr. 1794/2012); Dragomir Corneliu (Nr. 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (Nr. 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (Nr. 1797/2012); Kevin Scardifield (Nr. 1798/2012); James Bainbridge (Nr. 1799/2012); Sam Budhdeo (Nr. 1800/2012); Dumitru Duguleanu (Nr. 1801/2012); Pierangelo Saba (Nr. 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (Nr. 1803/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (Nr. 1805/2012); Maria Hinca (Nr. 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 parašai) (Nr. 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (Nr. 1808/2012); Andrea Signorini (Nr. 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (Nr. 1810/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1811/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1812/2012); Krisztián Pifkó (Nr. 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (Nr. 1814/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1815/2012); Pena Borobia (Nr. 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (Nr. 1817/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1818/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1819/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1820/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1821/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1822/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1823/2012); Wolfgang Sohst (Nr. 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (Nr. 1825/2012); Daniel Pérez Creus (Nr. 1826/2012); María Pilar Pérez García (Nr. 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (Nr. 1828/2012); Osmo Juola (Nr. 1829/2012); Victor Ruse (Nr. 1830/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1831/2012); Joan Cazador Mercader (Nr. 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (Nr. 1833/2012); Eduardo Ribeiro (Nr. 1834/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1835/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (Nr. 1837/2012); Ramona Riscau (Nr. 1838/2012); Mihail Vrabie (Nr. 1839/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (Nr. 1841/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1842/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1843/2012); Marin Vasilescu (Nr. 1844/2012); Teodora Vatuiu (Nr. 1845/2012).

2013 m. vasario 26 d.

Miquel Àngel Estévez Torrent (Nr. 1846/2012); Albert Boadella Prat (Nr. 1847/2012); Mihail Vrabie (Nr. 1848/2012); Juan Calvo Díaz (Nr. 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (Nr. 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (Nr. 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (Nr. 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (Nr. 1853/2012); Issa Sacko (Nr. 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (Nr. 1855/2012); Javier Sert Díaz (Nr. 1856/2012); Constantin Potânc (Nr. 1857/2012); Elena del Valle Reboul (Nr. 1858/2012); Rosita Welcker (Nr. 1859/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1860/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1861/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1862/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1863/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1864/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (Nr. 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (Nr. 1867/2012); Cătălin Bîzgan (Nr. 1868/2012); Viorica Giurca (Nr. 1869/2012); Andreas Ebert (Nr. 1870/2012); Andrea Herrfurth (Nr. 1871/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1872/2012); Rolf Weber (Nr. 1873/2012); Karla Kamp (Nr. 1874/2012); Roman Lopushanskyy (Nr. 1875/2012); Markus Hugendick (Nr. 1876/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1877/2012); Liane Steiner (Nr. 1878/2012); Andrej Poleev (Nr. 1879/2012); Sebastian Władarz (Nr. 1880/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1881/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1882/2012); Angel Dzhambazki (Nr. 1883/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1884/2012); Mairo Kõvask (Nr. 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (Nr. 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (Nr. 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (Nr. 1888/2012); Wiesław Boratyński (Nr. 1889/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1890/2012); Oksana Jewell (Nr. 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nr. 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (Nr. 1893/2012); Ferdinando Papeo (Nr. 1894/2012); Luigi Diana (Nr. 1895/2012); Carmen-Elena Călin (Nr. 1896/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1897/2012); Marzio Panelli (Nr. 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (Nr. 1899/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1900/2012); Patrick Fossier (Nr. 1901/2012); Felipe Ureta (Nr. 1902/2012); Denis Rolli (Nr. 1903/2012); Victorin Borsciov (Nr. 1904/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (Nr. 1906/2012); Thomas Kuhlmann (Nr. 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (Nr. 1908/2012); Aurelio Rosini (Nr. 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (Nr. 1910/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1911/2012); José Bastos (Nr. 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (Nr. 1913/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1914/2012); Wojciech Wódka (Nr. 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (Nr. 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (Nr. 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (Nr. 1918/2012); Dhiraj Saha (Nr. 1919/2012); Anita Oller Kamińska (Nr. 1920/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1921/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1922/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (Nr. 1924/2012); Elisa Navas Herrera (Nr. 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (Nr. 1926/2012); Patrick Garces García (Nr. 1927/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (Nr. 1929/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1930/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (Nr. 1932/2012); František Brychta (Nr. 1933/2012); Owen Evan (Nr. 1934/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1935/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1936/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1937/2012); Danny Byrne (Nr. 1938/2012); Milen Iliev (Nr. 1939/2012); Rehan Haider (Nr. 1940/2012); Peter Fake (Nr. 1941/2012); Amélie Bodin (Nr. 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (Nr. 1943/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1944/2012); Anni Nielsen (Nr. 1945/2012); Carsten Braatz (Nr. 1946/2012); Arturo Brizzi (Nr. 1947/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1948/2012); Marcel Orzan (Nr. 1949/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1950/2012); Cesare Conte (Nr. 1951/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1952/2012); Janusz Anioł (Nr. 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 parašai) (Nr. 1954/2012); Stelian Mihai (Nr. 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (Nr. 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (Nr. 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (Nr. 1958/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1959/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1960/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (Nr. 1963/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (Nr. 1965/2012); Juan Forjan (Nr. 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (Nr. 1967/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1968/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (Nr. 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (Nr. 1971/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1972/2012); Manuel Mera Gomez (Nr. 1973/2012); Manuel Mera Gomez (Nr. 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (Nr. 1975/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1976/2012); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (Nr. 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (Nr. 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (Nr. 1981/2012); Marc Aliart Cortés (Nr. 1982/2012); Thomas Stamopoulos (Nr. 1983/2012).

2013 m. kovo 7 d.

Kęstutis Vilkauskas (Nr. 1984/2012); Lorenz H. Becker (Nr. 0001/2013); Stanislaw Tyma (Nr. 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (Nr. 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (Nr. 0004/2013); Hans Werner Sperber (Nr. 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (Nr. 0006/2013); Daniel Krieger (Nr. 0007/2013); Gert Winterwerber (Nr. 0008/2013); Alois Krause (Nr. 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 parašai) (Nr. 0010/2013); Andrej Kržišnik (Nr. 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (Nr. 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (Nr. 0013/2013); Istvan Erdelyi (Nr. 0014/2013); Cleante Ravani (Nr. 0015/2013); Graeme Garson (Nr. 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (Nr. 0017/2013); Lodovico Pizzati (Nr. 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 parašai) (Nr. 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (Nr. 0020/2013); John Savage (Nr. 0021/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0022/2013); Ghizela Eremia (Nr. 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (Nr. 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (Nr. 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (Nr. 0026/2013); Frans Swartele (Nr. 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (Nr. 0028/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (Nr. 0030/2013); Marie Bardot (Nr. 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nr. 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (Nr. 0033/2013); Andreas Mai (Nr. 0034/2013); Michael Leven (Nr. 0035/2013); Vasilios Karamanlis (Nr. 0036/2013); Fotios Batzios (Nr. 0037/2013); Doncho Dudev (80 parašai) (Nr. 0038/2013); Carolin Janker (Nr. 0039/2013); Ulf Scheel (Nr. 0040/2013); Jos Eisberg (Nr. 0041/2013); Jonas Dieckmann (Nr. 0042/2013); Helmut Hillenbrand (Nr. 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (Nr. 0044/2013); Bernard Ducosson (Nr. 0045/2013); Mihail Vrabie (Nr. 0046/2013); Antonio Serrao (Nr. 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (Nr. 0048/2013); Pascal Roy (Nr. 0049/2013); Marius Juodagalvis (Nr. 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (Nr. 0051/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 parašai) (Nr. 0053/2013); Leszek Jerzak (Nr. 0054/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (Nr. 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (Nr. 0057/2013); Adam Salkowski (Nr. 0058/2013); Manuela Michel (Nr. 0059/2013); Cyrille Gbemanse (Nr. 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (Nr. 0061/2013); Jurgen Mozer (Nr. 0062/2013); Ingeborg Burtin (Nr. 0063/2013); Dirk Zimmermann (Nr. 0064/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0065/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0066/2013); Joachim Kromm (17 parašai) (Nr. 0067/2013); Holger Bauermeister (Nr. 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (Nr. 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (Nr. 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (Nr. 0071/2013); Natalia Eitelbach (Nr. 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 parašai) (Nr. 0073/2013); Horst Irsch (Nr. 0074/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0075/2013); Martin Matuttis (Nr. 0076/2013); Oskar Fischer (Nr. 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (Nr. 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 parašai) (Nr. 0079/2013); Marianthi Pagouteli (Nr. 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (Nr. 0081/2013); Maria Pitikari (Nr. 0082/2013); Angeliki Kallia (Nr. 0083/2013); Stefan Penyacsek (Nr. 0084/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0085/2013); Petr Kohout (Nr. 0086/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (Nr. 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (Nr. 0089/2013); Richard De Jong (Nr. 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (Nr. 0091/2013); Jan Peter Schneider (Nr. 0092/2013); Véronique Van Poppel (Nr. 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (Nr. 0094/2013); Jürgen Engert (Nr. 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (Nr. 0096/2013); Marco Tarabugi (Nr. 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (Nr. 0098/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0099/2013); David Reiling (Nr. 0100/2013); Vincent Kachler (Nr. 0101/2013); Germano Russo (Nr. 0102/2013); Dominique Joron (Nr. 0103/2013); Geert Claes (Nr. 0104/2013); Claudio Matta (Nr. 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (Nr. 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (Nr. 0107/2013); Sarah Charlotte West (Nr. 0108/2013); Maurizio Benedetto (Nr. 0109/2013); Paul Haran (Nr. 0110/2013); Lidia Beduschi (Nr. 0111/2013).


17. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento13 straipsnio 2 ir 3 dalis Komisija pranešė biudžeto valdymo institucijai apie diferencijuotųjų ir nediferencijuotųjų asignavimų perkėlimą.

Pagal Finansinio reglamento 50 straipsnio 1 dalį Europos ombudsmenas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie prašymą pakeisti organizacinę struktūrą (2013 finansiniai metai).

Pagal Finansinio reglamento 50 straipsnio 1 dalį Teisingumo Teismas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie prašymą pakeisti organizacinę struktūrą (2013 finansiniai metai).


18. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2013 m. kovo mėn. plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 505.526/PDOJ). Nebuvo pasiūlyta jokių pakeitimų.

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Bernd Posselt, jis prieštaravo tam, kad iš darbotvarkės buvo išbrauktos diskusijos dėl keturių pranešimų Europos Sąjungos plėtros tema, kurie anksčiau buvo numatyti trečiadienio posėdyje (Pirmininkas atkreipė į tai dėmesį, ir William (The Earl of) Dartmouth.

Kalbėjo Jean-Pierre Audy, jis pageidavo, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Herman Van Rompuy dalyvautų trečiadienį diskusijose dėl pasiruošimo artėjančiai Europos Vadovų Tarybai (2013 m. kovo 14–15 d.)

Kalbėjo Pat the Cope Gallagher, jis pasisakė apie tai, kad Parlamento interneto svetainėje nėra airių kalbos.


19. Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms - Lyčių stereotipų panaikinimas ES - Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje (diskusijos)

Pranešimas dėl ekonomikos krizės poveikio lyčių lygybei ir moterų teisėms [2012/2301(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Pranešimas dėl lyčių stereotipų panaikinimo ES [2012/2116(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Pranešimas dėl moterų padėties Šiaurės Afrikoje [2012/2102(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier, ji pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kartika Tamara Liotard pristatė savo pranešimą ir atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari ir Paul Rübig pateiktus klausimus, Silvia Costa pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Corina Creţu (DEVE komiteto nuomonės referentė), Gabriele Zimmer (EMPL komiteto nuomonės referentė), Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Zita Gurmai S&D frakcijos vardu, Angelika Werthmann ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu, Laurence J.A.J. Stassen , nepriklausoma Parlamento narė, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn ir Andrea Češková.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Lena Kolarska-Bobińska pateiktą klausimą), Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Kalbėjo: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard ir Silvia Costa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.6 protokolo 12.3.2013, punktas 10.7 protokolo 12.3.2013 ir punktas 10.8 protokolo 12.3.2013.


20. Transeuropinė energetikos infrastruktūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB [2011/0300(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Philippe Lamberts (ECON komiteto nuomonės referentas), Pavel Poc (ENVI komiteto nuomonės referentas), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (TRAN komiteto nuomonės referentas), Wojciech Michał Olejniczak (REGI komiteto nuomonės referentas), Teresa Riera Madurell S&D frakcijos vardu, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą) , Adina-Ioana Vălean ALDE frakcijos vardu, ir Mario Pirillo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska ir Josefa Andrés Barea.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir António Fernando Correia de Campos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.1 protokolo 12.3.2013.


21. Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. (diskusijos)

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. – energija ateičiai [2012/2103(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jacek Saryusz-Wolski (AFET komiteto nuomonės referentas), Romana Jordan (ENVI komiteto nuomonės referentė), Lena Kolarska-Bobińska (REGI komiteto nuomonės referentė), Herbert Reul PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą), Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Graham Watson pateiktą klausimą), Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Francisco Sosa Wagner , nepriklausomas Parlamento narys, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer ir Nick Griffin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula ir Luís Paulo Alves.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Niki Tzavela.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 13.3.2013 ir punktas 8.1 protokolo 14.3.2013.


22. Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000183/2012), kurį komiteto vardu Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu Komisijai pateikė Amalia Sartori: Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori pateikė klausimą.

Günther Oettinger (Komisijos narys) atsakė į klausimą

Kalbėjo: Lena Kolarska-Bobińska PPE frakcijos vardu, Teresa Riera Madurell S&D frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis ir Romana Jordan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Alajos Mészáros.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Amalia Sartori, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu, kalbėjo dėl Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimo (testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusios veiklos (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.2 protokolo 14.3.2013.


23. Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai ***I - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl naudojant žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklių ir veiksmų planų [2012/0042(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo [2011/0372(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis ir Bas Eickhout pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Åsa Westlund (DEVE komiteto nuomonės referentė) ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Zbigniew Ziobro pateiktą klausimą), Theodoros Skylakakis ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Richard Seeber, Christa Klaß ir Bogusław Sonik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu ir Erik Bánki.

Kalbėjo: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis ir Bas Eickhout.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.3 protokolo 12.3.2013 ir punktas 8.4 protokolo 12.3.2013.


24. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski ir Ricardo Cortés Lastra.


25. Bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritoriomis finansavimas 2014–2020 m. (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl daugiametės finansinės programos, susijusios su ES bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimu 2014–2020 m. (11-uoju Europos plėtros fondu), rengimo [2012/2222(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira ir Maurice Ponga.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 10.9 protokolo 12.3.2013.


26. Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija *(trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimo) [2012/0195(CNS)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 8.7 protokolo 12.3.2013.


27. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 505.526/OJMA).


28. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.15 val.


29. Metinės sesijos pabaiga

2012–2013 m. Europos Parlamento sesija baigta.

Vadovaudamasis Sutartimi, Parlamentas susirinks rytoj, antradienį, 2013 m. kovo 12 d. d. 08.30 val.

Klaus Welle

Anni Podimata

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


1 priedas. - Europos darbo ir šeiminio gyvenimo derinimo metai (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0032/2012 dėl Europos darbo ir šeiminio gyvenimo derinimo metų1 (punktas 7 protokolo 11.3.2013), kurį pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį pateikė Parlamento nariai Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli ir Jutta Steinruck ir kurį pasirašė 388 Parlamento nariai.

Rašytinio pareiškimo tekstas

1.   2004 m. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl profesinio, šeiminio ir asmeninio gyvenimo derinimo2;

2.   Darbo ir šeiminio gyvenimo derinimas yra svarbi priemonė siekiant vyrų ir moterų lygybės, ir tai yra viena iš pagrindinių ES vertybių, įtvirtintų Sutartyse;

3.   Įvairių modelių šeimas sukūrusios moterys ir vyrai, atsižvelgdami į asmeninius poreikius ir prioritetus, turės didesnes pasirinkimo galimybes derinti darbą ir šeiminį gyvenimą, jei bus geriau remiamos derinimo priemonės, ir tai taip pat padės pasiekti pagrindinius ES politikos tikslus;

4.   Teminiai Europos metai skatins pateikti atsakymus į skubius spręstinus klausimus, kaip antai demografinė kaita, ekonominė ir finansinė krizė, nedarbas, skurdas ir socialinė atskirtis;

5.   Politika, pagal kurią remiamas darbo ir šeiminio gyvenimo derinimas, ir tokios priemonės kaip ESF gali sumažinti nelygybę moterų ir vyrų atlyginimų srityje ir gali būti pagrindinis ilgalaikio užimtumo ir pajamomis grindžiamo atsigavimo veiksnys, taip pat gali turėti teigiamą įtaką demografijai ir globėjams suteikti galimybę vykdyti su globa susijusias pareigas;

6.   Komisija ir visos kitos Europos institucijos raginamos paskelbti 2014 metus Europos darbo ir šeiminio gyvenimo derinimo metais;

7.   Šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

____________

1 Pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma visų Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas adresatams, tačiau neįpareigoja Parlamento.

2 OL C 102 E 2004 4 28, p. 492

Pasirašiusiųjų sąrašas

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika