Indekss 
Protokols
PDF 260kWORD 238k
Pirmdiena, 2013. gada 11. marts - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Pilnvaru pārbaude
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Rakstiska deklarācija (Reglamenta 123. panta 4. punkts)
 8.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)
 10.Priekšsēdētāja paziņojumi
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 16.Lūgumraksti
 17.Apropriāciju pārvietojumi
 18.Darba kārtība
 19.Ekonomiskās krīzes ietekme uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām − Dzimumu stereotipu izskaušana Eiropas Savienībā − Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā (debates)
 20.Eiropas energoinfrastruktūras vadlīniju izveide un Lēmuma Nr. 1364/2006/EK atcelšana ***I (debates)
 21."Enerģētikas ceļvedis 2050" (debates)
 22.Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") (debates)
 23.Uzskaites noteikumi un rīcības plāni attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu ***I − Mehānisms siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām ***I (debates)
 24.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 25.Finansējuma piešķiršana ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam (īss izklāsts)
 26.Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību * (īss izklāsts)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 29.Gadskārtējās sesijas slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas gads darba un ģimenes dzīves saskaņošanai (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.

°
° ° °

Priekšsēdētājs apsveica deputātu Marc Tarabella dzimšanas dienā.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Marco Scurria, kurš norādīja, ka Parlamenta delegācija, kas bija devusies vizītē uz Rietumsahāru, tika aizturēta Marokā (sēdes vadītājs atbildēja, ka Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Elmar Brok šajā jautājumā ir sazinājies ar atbildīgo Marokas ministru).


3. Parlamenta sastāvs

Ioannis Kasoulides ir iecelts Kipras ārlietu ministra amatā, sākot ar 2013. gada 1. martu.

Kipras kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka, sākot ar 2013. gada 4. martu, Ioannis Kasoulides vietā tiek iecelts Andreas Pitsillides.

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kā arī Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar 2013. gada 1. martu, Ioannis Kasoulides vieta ir atbrīvojusies, un pieņēma zināšanai, ka par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2013. gada 4. martu, ir iecelts Andreas Pitsillides.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Andreas Pitsillides pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


4. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Mark Demesmaeker mandātu.


5. Politisko grupu sastāvs

Marta Andreasen vairs nav EFD grupas locekle, sākot ar 2013. gada 26. februāri.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc S&D grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētās deputātes iecelšanu amatā.

CONT komiteja: Francesca Barracciu.


7. Rakstiska deklarācija (Reglamenta 123. panta 4. punkts)

Sēdes vadītājs informēja Parlamentu, ka Parlamenta deputātu vairākums ir parakstījis turpmāk minēto rakstisko deklarāciju.

Rakstiskā deklarācija Nr. 0032/2012 par Eiropas gadu darba un ģimenes dzīves saskaņošanai, kuru iesnieguši deputāti Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli un Jutta Steinruck.

Minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (2013. gada 11. marta sēdes protokola 1. pielikums).


8. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā.

Kļūdu labojums (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) Eiropas Parlamenta 2013. gada 6. februāra rezolūcijā par 2014. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, I iedaļa – Eiropas Parlaments, II iedaļa – Padome, IV iedaļa – Tiesa, V iedaļa – Revīzijas palāta, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa – Reģionu komiteja, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD)).

Saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus.

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko groza Lēmumu Nr. 574/2007/EK, lai paaugstinātu Eiropas Ārējo robežu fonda līdzfinansējuma likmi konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1405/2006 (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti, groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, Lēmumu Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK, lai paaugstinātu Eiropas Bēgļu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansējuma likmi (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, un Padomes Regulu (EK) Nr. 1434/98, ar ko nosaka, ar kādiem nosacījumiem drīkst nogādāt krastā siļķes citām rūpniecības vajadzībām, nevis to tiešai izmantošanai uzturā (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD)).


10. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu saistībā ar Starptautisko sieviešu dienu 2013. gada 8. martā.

°
° ° °

Priekšsēdētājs informēja, ka iepriekšējā dienā tika nogalināti septiņi eiropiešu gūstekņi, kurus bija nolaupījis teroristu grupējums Nigērijā. Viņš Parlamenta vārdā pauda nosodījumu par šīm slepkavībām un izteica līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm.


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN komiteja - Referenti: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013).

- Ziņojums par Īpašo ziņojumu Nr. 6/2012 „Eiropas Savienības sniegtā palīdzība Kipras turku kopienai” (2011. finanšu gada budžeta izpilde) (saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas savstarpējās sabiedrības statūtiem (2012/2039(INI)) - JURI komiteja - Referents: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - ITRE komiteja - TRAN komiteja - Referenti: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013).

- Ziņojums par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu par tā veikto izmeklēšanu attiecībā uz sūdzību Nr. 2591/2010/GG pret Eiropas Komisiju (Vīnes lidosta) (2012/2264(INI)) - PETI komiteja - Referente: Margrete Auken (A7-0022/2013).

- Ziņojums par azbesta radītu arodveselības apdraudējumu un izredzēm pilnībā izņemt visu atlikušo azbestu (2012/2065(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Stephen Hughes (A7-0025/2013).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam („Muita 2020”) un atceļ Lēmumu Nr. 624/2007/EK (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013).

- Ziņojums par sabiedrības veselības aizsardzību pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (2012/2066(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Åsa Westlund (A7-0027/2013).

- Ziņojums par lielākiem ieguvumiem ES vides pasākumu jomā — uzticības vairošana ar padziļinātām zināšanām un reaģēšanas spēju (2012/2104(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Oreste Rossi (A7-0028/2013).

- Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2011. gada pārskatu (2012/2304(INI)) - ECON komiteja - Referents: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI komiteja - Referente: Michèle Rivasi (A7-0033/2013).

- Ziņojums par “Enerģētikas ceļvedi 2050” – enerģija nākotnei (2012/2103(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Niki Tzavela (A7-0035/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE komiteja - Referents: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par karoga valsts atbildību attiecībā uz Padomes Direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK, izpildi (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Pervenche Berès (A7-0037/2013).

- Ziņojums par migrantu integrāciju, tās ietekmi uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējo dimensiju (2012/2131(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Nadja Hirsch (A7-0040/2013).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta sastāvu 2014. gada vēlēšanu perspektīvā (2012/2309(INI)) - AFCO komiteja - Referenti: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013).

- Ziņojums par vispārējām pamatnostādnēm attiecībā uz 2014. gada budžeta izstrādi, III iedaļa – Komisija (2013/2010(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Anne E. Jensen (A7-0043/2013).

- Ziņojums par sieviešu stāvokli Ziemeļāfrikā (2012/2102(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Silvia Costa (A7-0047/2013).

- Ziņojums par ekonomiskās krīzes ietekmi uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām (2012/2301(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013).

- Ziņojums par daudzgadu finanšu shēmas sagatavošanu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam attiecībā uz finansējuma piešķiršanu ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām (11. Eiropas Attīstības fonds) (2012/2222(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Patrice Tirolien (A7-0049/2013).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE komiteja - Referents: Patrice Tirolien (A7-0052/2013).

- Ziņojums par dzimumu stereotipu izskaušanu Eiropas Savienībā (2012/2116(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012).

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Nicole Sinclaire. Rezolūcijas priekšlikums par atceres dienas (11. novembra) atzīmēšanu (B7-0084/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Tiziano Motti un Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par suņu instruktoru profesionālo kvalifikāciju (B7-0085/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

AGRI

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par cīņu pret retajām slimībām, jaundzimušajiem veicot paplašināto skrīningu (B7-0093/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par priekšlikumu ieviest pārredzamu marķējumu, kas saturētu pareizu informāciju par pārtikas produktu izcelsmi, kvalitāti un izsekojamību (B7-0094/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Philip Claeys. Rezolūcijas priekšlikums par minoritāšu tiesību pārkāpšanu Dienvidāfrikā (B7-0127/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par zirgu atzīšanu par lolojumdzīvniekiem (B7-0128/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums piemērot komiteju apvienoto sanāksmju procedūru (Reglamenta 51. pants)

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 31. janvāra lēmumu.)

- Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana (2013/2024(INI))
komitejas: JURI, LIBE, AFCO

Patstāvīgo ziņojumu virsrakstu maiņa
(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 6. februāra lēmumu.)

TRAN komiteja

- Jūras nozaru izaugsme — ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana ES jūrniecības, jūras transporta un tūrisma nozarē (2012/2297(INI))

AFCO komiteja

- Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšana (2012/2308(INI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)
(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 6. februāra lēmumu.)

JURI komiteja, LIBE komiteja, AFCO komiteja

- Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana (2013/2024(INI))
(atzinums: FEMM)

AFET komiteja

- Stāvoklis cilvēktiesību jomā Sāhelas reģionā un Rietumsahārā (2013/2020(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE)

DEVE komiteja

- Īpašumtiesību, valdījuma un labklājības celšanas loma nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā jaunattīstības valstīs (2013/2026(INI))
(atzinums: FEMM)

ECON komiteja

- Gada pārskats nodokļu jomā: kā atraisīt ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu (2013/2025(INI))
(atzinums: PETI, IMCO, TRAN)

- ES banku sektora struktūras pārveidošana (2013/2021(INI))

ENVI komiteja

- Komisijas ziņojums Padomei, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem par to, kā tiek īstenots Padomes Ieteikums (2009/C 151/01) par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli (2013/2022(INI))
(atzinums: EMPL)

JURI komiteja

- Starptautisko privāttiesību uzlabošana - nodarbinātībai piemērojamie jurisdikcijas noteikumi (2013/2023(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 202. panta 8. punkts)
(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 31. janvāra lēmumu.)

PETI komiteja

- Lūgumrakstu komitejas 2012. gada darbības pārskats (2013/2013(INI))

Nodošana citām komitejām

JURI komiteja

- Ieteikumi EĀDD un Padomei attiecībā uz EĀDD organizācijas un darbības pārskatīšanu 2013. gadā (2012/2253(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

AGRI komiteja

- Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei — Eiropas bioekonomika (2012/2295(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

LIBE komiteja

- Cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskie izmēģinājumi un Direktīvas 2001/20/EK atcelšana (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, LIBE, IMCO

ECON komiteja

- Pasākumi, kas veikti saistībā ar likumdošanas pilnvaru deleģēšanu un dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu (2012/2323(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

FEMM komiteja

- Eiropas Komisijas Septītais progresa ziņojums par ES kohēzijas politiku (2013/2008(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants).

- (O-000183/2012), kuru uzdeva Amalia Sartori Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā Komisijai: Noturības testi (B7-0108/2013).

- (O-000018/2013) kuru uzdeva Pervenche Berès Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā Komisijai: Taupības pasākumu ietekme uz personu ar invaliditāti dzīves apstākļiem (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013).


14. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem.

− Nolīgums starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas Savienību par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu.

− Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai.

− Protokols, kas nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses.


15. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2012. gada oktobra I un II sesijā un 2012. gada novembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Séance en direct”.


16. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2013. gada 15. februāris

Wilson Cardenas Fonseca (Nr. 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1750/2012); Fernando Parra López (Nr. 1751/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (Nr. 1753/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1754/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1755/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1757/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1758/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1760/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (Nr. 1762/2012); David Román Faura (Nr. 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (Nr. 1764/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1765/2012); Petre Petrica (Nr. 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (Nr. 1767/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1768/2012); Marta Sperduto (Nr. 1769/2012); Regula Glauser (Nr. 1770/2012); Andrea Somma (Nr. 1771/2012); Ana Peso Haro (Nr. 1772/2012); Marco Bava (Nr. 1773/2012); Marco Bava (Nr. 1774/2012); Marco Bava (Nr. 1775/2012); Atanas Tchobanov (Nr. 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nr. 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (Nr. 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (Nr. 1779/2012); Anne Marie Vicau (Nr. 1780/2012); George Florin Brăteanu (Nr. 1781/2012); Felix Fru Mukong (Nr. 1782/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1783/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1784/2012); Constantin Zaharia (Nr. 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (Nr. 1786/2012); Marjukka Hagström (Nr. 1787/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1788/2012); Remeikis Stasys (Nr. 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (Nr. 1790/2012); Manuel Moreno Romero (Nr. 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (Nr. 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (Nr. 1793/2012); Aurel Truică (Nr. 1794/2012); Dragomir Corneliu (Nr. 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (Nr. 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (Nr. 1797/2012); Kevin Scardifield (Nr. 1798/2012); James Bainbridge (Nr. 1799/2012); Sam Budhdeo (Nr. 1800/2012); Dumitru Duguleanu (Nr. 1801/2012); Pierangelo Saba (Nr. 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (Nr. 1803/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (Nr. 1805/2012); Maria Hinca (Nr. 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 paraksti) (Nr. 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (Nr. 1808/2012); Andrea Signorini (Nr. 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (Nr. 1810/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1811/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1812/2012); Krisztián Pifkó (Nr. 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (Nr. 1814/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1815/2012); Pena Borobia (Nr. 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (Nr. 1817/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1818/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1819/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1820/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1821/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1822/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1823/2012); Wolfgang Sohst (Nr. 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (Nr. 1825/2012); Daniel Pérez Creus (Nr. 1826/2012); María Pilar Pérez García (Nr. 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (Nr. 1828/2012); Osmo Juola (Nr. 1829/2012); Victor Ruse (Nr. 1830/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1831/2012); Joan Cazador Mercader (Nr. 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (Nr. 1833/2012); Eduardo Ribeiro (Nr. 1834/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1835/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (Nr. 1837/2012); Ramona Riscau (Nr. 1838/2012); Mihail Vrabie (Nr. 1839/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (Nr. 1841/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1842/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1843/2012); Marin Vasilescu (Nr. 1844/2012); Teodora Vatuiu (Nr. 1845/2012).

2013. gada 26. februāris

Miquel Àngel Estévez Torrent (Nr. 1846/2012); Albert Boadella Prat (Nr. 1847/2012); Mihail Vrabie (Nr. 1848/2012); Juan Calvo Díaz (Nr. 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (Nr. 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (Nr. 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (Nr. 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (Nr. 1853/2012); Issa Sacko (Nr. 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (Nr. 1855/2012); Javier Sert Díaz (Nr. 1856/2012); Constantin Potânc (Nr. 1857/2012); Elena del Valle Reboul (Nr. 1858/2012); Rosita Welcker (Nr. 1859/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1860/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1861/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1862/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1863/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1864/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (Nr. 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (Nr. 1867/2012); Cătălin Bîzgan (Nr. 1868/2012); Viorica Giurca (Nr. 1869/2012); Andreas Ebert (Nr. 1870/2012); Andrea Herrfurth (Nr. 1871/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1872/2012); Rolf Weber (Nr. 1873/2012); Karla Kamp (Nr. 1874/2012); Roman Lopushanskyy (Nr. 1875/2012); Markus Hugendick (Nr. 1876/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1877/2012); Liane Steiner (Nr. 1878/2012); Andrej Poleev (Nr. 1879/2012); Sebastian Władarz (Nr. 1880/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1881/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1882/2012); Angel Dzhambazki (Nr. 1883/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1884/2012); Mairo Kõvask (Nr. 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (Nr. 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (Nr. 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (Nr. 1888/2012); Wiesław Boratyński (Nr. 1889/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1890/2012); Oksana Jewell (Nr. 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nr. 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (Nr. 1893/2012); Ferdinando Papeo (Nr. 1894/2012); Luigi Diana (Nr. 1895/2012); Carmen-Elena Călin (Nr. 1896/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1897/2012); Marzio Panelli (Nr. 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (Nr. 1899/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1900/2012); Patrick Fossier (Nr. 1901/2012); Felipe Ureta (Nr. 1902/2012); Denis Rolli (Nr. 1903/2012); Victorin Borsciov (Nr. 1904/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (Nr. 1906/2012); Thomas Kuhlmann (Nr. 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (Nr. 1908/2012); Aurelio Rosini (Nr. 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (Nr. 1910/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1911/2012); José Bastos (Nr. 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (Nr. 1913/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1914/2012); Wojciech Wódka (Nr. 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (Nr. 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (Nr. 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (Nr. 1918/2012); Dhiraj Saha (Nr. 1919/2012); Anita Oller Kamińska (Nr. 1920/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1921/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1922/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (Nr. 1924/2012); Elisa Navas Herrera (Nr. 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (Nr. 1926/2012); Patrick Garces García (Nr. 1927/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (Nr. 1929/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1930/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (Nr. 1932/2012); František Brychta (Nr. 1933/2012); Owen Evan (Nr. 1934/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1935/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1936/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1937/2012); Danny Byrne (Nr. 1938/2012); Milen Iliev (Nr. 1939/2012); Rehan Haider (Nr. 1940/2012); Peter Fake (Nr. 1941/2012); Amélie Bodin (Nr. 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (Nr. 1943/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1944/2012); Anni Nielsen (Nr. 1945/2012); Carsten Braatz (Nr. 1946/2012); Arturo Brizzi (Nr. 1947/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1948/2012); Marcel Orzan (Nr. 1949/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1950/2012); Cesare Conte (Nr. 1951/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1952/2012); Janusz Anioł (Nr. 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 paraksti) (Nr. 1954/2012); Stelian Mihai (Nr. 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (Nr. 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (Nr. 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (Nr. 1958/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1959/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1960/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (Nr. 1963/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (Nr. 1965/2012); Juan Forjan (Nr. 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (Nr. 1967/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1968/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (Nr. 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (Nr. 1971/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1972/2012); Manuel Mera Gomez (Nr. 1973/2012); Manuel Mera Gomez (Nr. 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (Nr. 1975/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1976/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (Nr. 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (Nr. 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (Nr. 1981/2012); Marc Aliart Cortés (Nr. 1982/2012); Thomas Stamopoulos (Nr. 1983/2012).

2013. gada 7. marts

Kestutis Vilkauskas (Nr. 1984/2012); Lorenz H. Becker (Nr. 0001/2013); Stanislaw Tyma (Nr. 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (Nr. 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (Nr. 0004/2013); Hans Werner Sperber (Nr. 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (Nr. 0006/2013); Daniel Krieger (Nr. 0007/2013); Gert Winterwerber (Nr. 0008/2013); Alois Krause (Nr. 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 paraksti) (Nr. 0010/2013); Andrej Kržišnik (Nr. 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (Nr. 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (Nr. 0013/2013); Istvan Erdelyi (Nr. 0014/2013); Cleante Ravani (Nr. 0015/2013); Graeme Garson (Nr. 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (Nr. 0017/2013); Lodovico Pizzati (Nr. 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 paraksti) (Nr. 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (Nr. 0020/2013); John Savage (Nr. 0021/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0022/2013); Ghizela Eremia (Nr. 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (Nr. 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (Nr. 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (Nr. 0026/2013); Frans Swartele (Nr. 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (Nr. 0028/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (Nr. 0030/2013); Marie Bardot (Nr. 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nr. 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (Nr. 0033/2013); Andreas Mai (Nr. 0034/2013); Michael Leven (Nr. 0035/2013); Vasilios Karamanlis (Nr. 0036/2013); Fotios Batzios (Nr. 0037/2013); Doncho Dudev (80 paraksti) (Nr. 0038/2013); Carolin Janker (Nr. 0039/2013); Ulf Scheel (Nr. 0040/2013); Jos Eisberg (Nr. 0041/2013); Jonas Dieckmann (Nr. 0042/2013); Helmut Hillenbrand (Nr. 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (Nr. 0044/2013); Bernard Ducosson (Nr. 0045/2013); Mihail Vrabie (Nr. 0046/2013); Antonio Serrao (Nr. 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (Nr. 0048/2013); Pascal Roy (Nr. 0049/2013); Marius Juodagalvis (Nr. 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (Nr. 0051/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 paraksti) (Nr. 0053/2013); Leszek Jerzak (Nr. 0054/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (Nr. 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (Nr. 0057/2013); Adam Salkowski (Nr. 0058/2013); Manuela Michel (Nr. 0059/2013); Cyrille Gbemanse (Nr. 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (Nr. 0061/2013); Jurgen Mozer (Nr. 0062/2013); Ingeborg Burtin (Nr. 0063/2013); Dirk Zimmermann (Nr. 0064/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0065/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0066/2013); Joachim Kromm (17 paraksti) (Nr. 0067/2013); Holger Bauermeister (Nr. 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (Nr. 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (Nr. 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (Nr. 0071/2013); Natalia Eitelbach (Nr. 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 paraksti) (Nr. 0073/2013); Horst Irsch (Nr. 0074/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0075/2013); Martin Matuttis (Nr. 0076/2013); Oskar Fischer (Nr. 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (Nr. 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 paraksti) (Nr. 0079/2013); Marianthi Pagouteli (Nr. 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (Nr. 0081/2013); Maria Pitikari (Nr. 0082/2013); Angeliki Kallia (Nr. 0083/2013); Stefan Penyacsek (Nr. 0084/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0085/2013); Petr Kohout (Nr. 0086/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (Nr. 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (Nr. 0089/2013); Richard De Jong (Nr. 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (Nr. 0091/2013); Jan Peter Schneider (Nr. 0092/2013); Véronique Van Poppel (Nr. 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (Nr. 0094/2013); Jürgen Engert (Nr. 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (Nr. 0096/2013); Marco Tarabugi (Nr. 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (Nr. 0098/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0099/2013); David Reiling (Nr. 0100/2013); Vincent Kachler (Nr. 0101/2013); Germano Russo (Nr. 0102/2013); Dominique Joron (Nr. 0103/2013); Geert Claes (Nr. 0104/2013); Claudio Matta (Nr. 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (Nr. 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (Nr. 0107/2013); Sarah Charlotte West (Nr. 0108/2013); Maurizio Benedetto (Nr. 0109/2013); Paul Haran (Nr. 0110/2013); Lidia Beduschi (Nr. 0111/2013).


17. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 2. un 3. punktu Komisija bija paziņojusi budžeta lēmējinstitūcijai par diferencēto un nediferencēto apropriāciju pārnešanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 50. panta 1. punktu Eiropas Ombuds bija paziņojis budžeta lēmējinstitūcijai par pieprasījumu izdarīt grozījumu Nr. 1 tā štatu sarakstā (2013. finanšu gads).

Saskaņā ar Finanšu regulas 50. panta 1. punktu Tiesa bija paziņojusi budžeta lēmējinstitūcijai par pieprasījumu izdarīt grozījumu tās štatu sarakstā (2013. finanšu gads).


18. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2013. gada marta plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 505.526/PDOJ). Nebija ierosināts neviens grozījums.

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.

Uzstājās Bernd Posselt, iebilstot pret to, ka no darba kārtības svītrotas debates, kurās bija paredzēts apspriest četrus ziņojumus par Eiropas Savienības paplašināšanos un kuras sākotnēji bija iekļautas trešdienas sēdes darba kārtībā (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai), un William (The Earl of) Dartmouth.

Uzstājās Jean-Pierre Audy, paužot vēlmi, lai trešdienas debatēs par gatavošanos Eiropadomes 2013. gada 14. un 15. marta sanāksmei piedalītos Eiropadomes priekšsēdētājs Herman Van Rompuy.

Uzstājās Pat the Cope Gallagher, paužot viedokli par to, ka informācija Parlamenta tīmekļa vietnē nav pieejama īru valodā.


19. Ekonomiskās krīzes ietekme uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām − Dzimumu stereotipu izskaušana Eiropas Savienībā − Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā (debates)

Ziņojums par ekonomiskās krīzes ietekmi uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām [2012/2301(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013).

Ziņojums par dzimumu stereotipu izskaušanu Eiropas Savienībā [2012/2116(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012).

Ziņojums par sieviešu stāvokli Ziemeļāfrikā [2012/2102(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Silvia Costa (A7-0047/2013).

Elisabeth Morin-Chartier iepazīstināja ar savu ziņojumu.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Kartika Tamara Liotard iepazīstināja ar savu ziņojumu un atbildēja uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Liisa Jaakonsaari un Paul Rübig. Silvia Costa iepazīstināja ar savu ziņojumu.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Corina Creţu (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Gabriele Zimmer (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Zita Gurmai S&D grupas vārdā, Angelika Werthmann ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā, Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn un Andrea Češková.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt un Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Uzstājās Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard un Silvia Costa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 12. marta sēdes protokola 10.6. punkts, 2013. gada 12. marta sēdes protokola 10.7. punkts un 2013. gada 12. marta sēdes protokola 10.8. punkts.


20. Eiropas energoinfrastruktūras vadlīniju izveide un Lēmuma Nr. 1364/2006/EK atcelšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK [2011/0300(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013).

António Fernando Correia de Campos iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Philippe Lamberts (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Poc (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Wojciech Michał Olejniczak (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Teresa Riera Madurell S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean ALDE grupas vārdā un Mario Pirillo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska un Josefa Andrés Barea.

Uzstājās Günther Oettinger un António Fernando Correia de Campos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 12. marta sēdes protokola 8.1. punkts.


21. "Enerģētikas ceļvedis 2050" (debates)

Ziņojums par "Enerģētikas ceļvedi 2050" — enerģija nākotnei [2012/2103(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Niki Tzavela (A7-0035/2013).

Niki Tzavela iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jacek Saryusz-Wolski (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Romana Jordan (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Lena Kolarska-Bobińska (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Herbert Reul PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Graham Watson, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer un Nick Griffin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula un Luís Paulo Alves.

Uzstājās Günther Oettinger un Niki Tzavela.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 13. marta sēdes protokola 8.11. punkts un 2013. gada 14. marta sēdes protokola 8.1. punkts.


22. Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000183/2012 un kuru uzdeva Amalia Sartori Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā Komisijai: Noturības testi (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP)).

Amalia Sartori izvērsa jautājumu.

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Lena Kolarska-Bobińska PPE grupas vārdā, Teresa Riera Madurell S&D grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis un Romana Jordan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė un Alajos Mészáros.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Amalia Sartori Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā − par Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumiem (“noturības testi”) un saistītām darbībām (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 14. marta sēdes protokola 8.2 punkts.


23. Uzskaites noteikumi un rīcības plāni attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu ***I − Mehānisms siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par uzskaites noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību [2012/0042(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Kriton Arsenis (A7-0317/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Eiropas Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām [2011/0372(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A7-0191/2012).

Kriton Arsenis un Bas Eickhout iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Åsa Westlund (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja) un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis ALDE grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Richard Seeber, Christa Klaß un Bogusław Sonik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu un Erik Bánki.

Uzstājās Connie Hedegaard, Kriton Arsenis un Bas Eickhout.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 12. marta sēdes protokola 8.3. punkts un 2013. gada 12. marta sēdes protokola 8.4. punkts.


24. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski un Ricardo Cortés Lastra.


25. Finansējuma piešķiršana ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam (īss izklāsts)

Ziņojums par daudzgadu finanšu shēmas sagatavošanu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam attiecībā uz finansējuma piešķiršanu ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām (11. Eiropas Attīstības fonds) [2012/2222(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Patrice Tirolien (A7-0049/2013).

Patrice Tirolien iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira un Maurice Ponga.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2013. gada 12. marta sēdes protokola 10.9. punkts.


26. Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību * (īss izklāsts)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību ("Lēmums par aizjūras asociāciju") [2012/0195(CNS)] - Attīstības komiteja. Referents: Patrice Tirolien (A7-0052/2013).

Patrice Tirolien iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga un Elena Băsescu.

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2013. gada 12. marta sēdes protokola 8.7. punkts.


27. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 505.526/OJMA).


28. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.


29. Gadskārtējās sesijas slēgšana

Eiropas Parlamenta 2012.–2013. gada sesija tika slēgta.

Saskaņā ar Līguma noteikumiem Parlaments sanāks nākamajā dienā, t.i., otrdien, 2013. gada 12. martā, plkst. 8.30.

Klaus Welle

Anni Podimata

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


1. pielikums. Eiropas gads darba un ģimenes dzīves saskaņošanai (rakstiska deklarācija)

Rakstiskā deklarācija Nr. 0032/2012 par Eiropas gadu darba un ģimenes dzīves saskaņošanai1 (2013. gada 11. marta sēdes protokola 7. punkts), kuru saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 123. pantu iesnieguši deputāti Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli un Jutta Steinruck un parakstījuši 388 deputāti.

Rakstiskās deklarācijas teksts

1.   2004. gada 9. martā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par profesionālās, ģimenes un privātās dzīves saskaņošanu2;

2.   darba un ģimenes dzīves saskaņošana ir svarīgs veids, kā panākt vīriešu un sieviešu līdztiesību, kas ir viena no Līgumos ierakstītajām ES pamatvērtībām;

3.   lielāks atbalsts saskaņošanas pasākumiem dos sievietēm un vīriešiem neatkarīgi no ģimenes modeļa plašāku izvēli, kā līdzsvarot darbu ar ģimenes dzīvi, rīkojoties pēc savām vajadzībām un ieskatiem, kā arī palīdzēs sasniegt ES politikas galvenos mērķus;

4.   šai tēmai veltīts Eiropas gads mudinās rast atbildes uz tādiem sāpīgiem jautājumiem kā demogrāfiskās pārmaiņas, ekonomikas un finanšu krīze, bezdarbs, nabadzība un sociālā atstumtība;

5.   politikas jomas, kas sniedz atbalstu darba un ģimenes dzīves saskaņošanai, un tādi instrumenti kā Eiropas Sociālais fonds var mazināt algu atšķirības starp dzimumiem un kalpot kā pamatelementi, lai panāktu ilgtspējīgu nodarbinātību un ienākumu stimulētu izaugsmi, kā arī labvēlīgi ietekmēt demogrāfijas procesus un dot iespēju aprūpētājiem veikt aprūpes pienākumus;

6.   Komisija un pārējās ES iestādes tiek aicinātas pasludināt 2014. gadu par Eiropas gadu darba un ģimenes dzīves saskaņošanai;

7.   šī deklarācija kopā ar parakstītāju vārdiem tiek nosūtīta Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

____________

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 123. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, to publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta adresātiem, tomēr neuzliekot Parlamentam saistības.

2 OV C 102 E, 28.4.2004., 492. lpp.

Parakstītāju saraksts

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika