Index 
Notulen
PDF 261kWORD 202k
Maandag 11 maart 2013 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Samenstelling fracties
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Schriftelijke verklaring (artikel 123, lid 4, van het Reglement)
 8.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 10.Verklaringen van de Voorzitter
 11.Ingekomen stukken
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Verzoekschriften
 17.Kredietoverschrijvingen
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw - Uitbanning van genderstereotypen in de EU - De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (debat)
 20.Trans-Europese energie-infrastructuur ***I (debat)
 21.Stappenplan Energie 2050 (debat)
 22.Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") (debat)
 23.Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik ***I - Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering ***I (debat)
 24.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.Financiering van de EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de landen en de gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (korte presentatie)
 26.Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie *(korte presentatie)
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 29.Sluiting van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Europees Jaar voor het combineren van werk en gezin (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.

°
° ° °

De Voorzitter feliciteert Marc Tarabella met zijn verjaardag.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Marco Scurria, die verklaart dat een delegatie van het Parlement op weg naar de Westelijke Sahara Marokko is uitgezet (De Voorzitter antwoordt dat de voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken, Elmar Brok, hierover contact heeft opgenomen met de desbetreffende Marokkaanse minister).


3. Samenstelling Parlement

Ioannis Kasoulides is benoemd tot minister van Buitenlandse zaken van Cyprus met ingang van 1 maart 2013.

De bevoegde Cypriotische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Andreas Pitsillides ter vervanging van Ioannis Kasoulides, met ingang van 4 maart 2013.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel van Ioannis Kasoulides met ingang van 1 maart 2013 vacant is en neemt kennis van de benoeming van Andreas Pitsillides tot lid van het Europees Parlement met ingang van 4 maart 2013.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Andreas Pitsillides, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


4. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Mark Demesmaeker.


5. Samenstelling fracties

Marta Andreasen is met ingang van 26 februari 2013 geen lid meer van de EFD-Fractie.


6. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de S&D-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie CONT: Francesca Barracciu


7. Schriftelijke verklaring (artikel 123, lid 4, van het Reglement)

De voorzitter deelt het Parlement mee dat de volgende schriftelijke verklaring door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend:

Schriftelijke verklaring nr. 0032/2012 over het Europees Jaar voor het combineren van werk en gezin, ingediend door de volgende leden: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli en Jutta Steinruck

Deze schriftelijke verklaring wordt gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 11.3.2013).


8. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) op de resolutie van het Europees Parlement van 6 februari 2013 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2012, afdeling I – Europees Parlement, afdeling II – Raad, afdeling IV – Hof van Justitie, afdeling V – Rekenkamer, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité, afdeling VII – Comité van de Regio's, afdeling VIII – Europese Ombudsman, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is beschikbaar op de website Séance en direct.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen:

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 574/2007/EG om het cofinancieringspercentage van het Buitengrenzenfonds te verhogen voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van hun financiële stabiliteit (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG, Beschikking nr. 575/2007/EG en Beschikking 2007/435/EG van de Raad om het cofinancieringspercentage van het Europees Vluchtelingenfonds, het Europees Terugkeerfonds en het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer te verhogen voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van hun financiële stabiliteit (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen en Verordening (EG) nr. 1434/98 tot vaststelling van de voorwaarden waarop haring mag worden aangevoerd voor andere industriële doeleinden dan rechtstreekse menselijke consumptie (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de Internationale dag van de vrouw, op 8 maart 2013.

°
° ° °

De Voorzitter verklaart dat zeven Europese gijzelaars, die werden vastgehouden door een terroristische groepering in Nigeria gisteren zijn geëxecuteerd. Namens het Parlement veroordeelt hij deze moord en spreekt namens de Instelling zijn medeleven uit met de families van de slachtoffers.


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies, verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteurs: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Verslag over speciaal verslag nr. 6/2012 (kwijting 2011): "Steun van de Europese Unie aan de Turks-Cypriotische gemeenschap" (overeenkomstig artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het Statuut van de Europese onderlinge maatschappij (2012/2039(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Verslag inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - Commissie ITRE - Commissie TRAN - Rapporteurs: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Verslag over het speciaal verslag van de Europese ombudsman over zijn onderzoek naar klacht 2591/2010/GG tegen de Europese Commissie (over de uitbreiding van de luchthaven van Wenen) (2012/2264(INI)) - Commissie PETI - Rapporteur: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Verslag over aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid op de werkplek en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest (2012/2065(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor douane in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Douane 2020) en tot intrekking van Beschikking nr. 624/2007/EG (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Verslag over de bescherming van de volksgezondheid tegen hormoonontregelaars (2012/2066(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Verslag over meer voordelen door EU-milieumaatregelen: vertrouwen kweken door de kennis en de reactiecapaciteit te verbeteren (2012/2104(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Verslag over het jaarverslag 2011 van de Europese Centrale Bank (2012/2304(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijk gebruik bestemd water (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Verslag over het Stappenplan Energie 2050, een toekomst met energie 2012/2103(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de handhaving van Richtlijn 2009/13/EG van de Raad tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Verslag over integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU (2012/2131(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Verslag over de samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 (2012/2309(INI)) - Commissie AFCO - Rapporteurs: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2014, afdeling III – Commissie (2013/2010(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Verslag over de situatie van vrouwen in Noord-Afrika (2012/2102(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Verslag over de gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw (2012/2301(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Verslag over de opstelling van het meerjarig financieel kader betreffende de financiering van de EU-samenwerking met de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de landen en gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (Elfde Europees Ontwikkelingsfonds) 2012/2222(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit") (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Verslag over de uitbanning van genderstereotypen in de EU (2012/2116(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Nicole Sinclaire. Ontwerpresolutie over de inachteming van wapenstilstanddag (11 november) (B7-0084/2013)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Tiziano Motti en Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over de beroepsbekwaamheid van hondentrainers (B7-0085/2013)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over de bestrijding van zeldzame ziekten door uitgebreide neonatale screening (B7-0093/2013)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over een voorstel inzake duidelijke etikettering voor juiste informatie over oorsprong, kwaliteit en traceerbaarheid van levensmiddelen (B7-0094/2013)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Philip Claeys. Ontwerpresolutie over de schending van de rechten van minderheden in Zuid-Afrika (B7-0127/2013)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over de erkenning van paarden als gezelschapsdieren (B7-0128/2013)

verwezen naar

ten principale :

ENVI


12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit om de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen toe te passen (artikel 51 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 31 januari 2013)

- Tussentijdse evaluatie van het programma van Stockholm (2013/2024(INI))
commissies: JURI, LIBE, AFCO

Gewijzigde titels van initiatiefverslagen
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 februari 2013)

Commissie TRAN

- "Blauwe groei - Meer duurzame groei in de mariene sector, het vervoer over zee en het toerisme in de Unie" (2012/2297(INI))

Commissie AFCO

"De plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie" (2012/2308(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 februari 2013)

Commissies JURI, LIBE, AFCO

- Tussentijdse evaluatie van het programma van Stockholm (2013/2024(INI))
(advies: FEMM)

Commissie AFET

-De situatie van de mensenrechten in de Sahel en de Westelijke Sahara (2013/2020(INI))
(advies: FEMM, DEVE)

Commissie DEVE

- De rol van eigendomsrechten, grondeigendom en vermogensvorming in de uitbanning van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden (2013/2026(INI))
(advies: FEMM)

Commissie ECON

- Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei aanboren (2013/2025(INI))
(advies: PETI, IMCO, TRAN)

- Hervorming van de structuur van de banksector in de EU (2013/2021(INI))

Commissie ENVI

- Verslag van de Commissie aan de Raad op basis van de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van Aanbeveling (2009/C 151/01) van de Raad betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties (2013/2022(INI))
(advies: EMPL)

Commissie JURI

- Verbetering van het internationaal privaatrecht: bevoegdheidsregels inzake werkgelegenheid (2013/2023(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 202, lid 8, van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 31 januari 2013)

Commissie PETI

- Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2012 (2013/2013(INI))

Wijzigingen aanwijzing commissies

Commissie JURI

- Aanbeveling aan de EDEO en de Raad over de evaluatie in 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO (2012/2253(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

Commissie AGRI

- Innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa (2012/2295(INI))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

Commissie LIBE

- Klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en intrekking van Richtlijn 2001/20/EG (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, LIBE, IMCO

Commissie ECON

- Follow-up met betrekking tot de delegatie van wetgevingsbevoegdheden en de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (2012/2323(INI))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

Commissie FEMM

- Zevende voortgangsverslag van de Commissie over het cohesiebeleid van de EU (2013/2008(INI))
verwezen naar ten principale: REGI
advies: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000183/2012) van Amalia Sartori, namens de Commissie industrie, onderzoek en energie, aan de Commissie: Stresstests (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013) van Pervenche Berès, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Commissie: De effecten van bezuinigingen op de leefomstandigheden van mensen met een handicap (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur;

- overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de algemene overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie;

- protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de republiek Kiribati, anderzijds.


15. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van oktober I en II 2012 en november 2012 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, zijn beschikbaar op de website “Séance en direct”.


16. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 15 februari 2013

Wilson Cardenas Fonseca (nr. 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1750/2012); Fernando Parra López (nr. 1751/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (nr. 1753/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1754/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1755/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1757/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1758/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1760/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (nr. 1762/2012); David Román Faura (nr. 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (nr. 1764/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1765/2012); Petre Petrica (nr. 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (nr. 1767/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1768/2012); Marta Sperduto (nr. 1769/2012); Regula Glauser (nr. 1770/2012); Andrea Somma (nr. 1771/2012); Ana Peso Haro (nr. 1772/2012); Marco Bava (nr. 1773/2012); Marco Bava (nr. 1774/2012); Marco Bava (nr. 1775/2012); Atanas Tchobanov (nr. 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (nr. 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (nr. 1779/2012); Anne Marie Vicau (nr. 1780/2012); George Florin Brăteanu (nr. 1781/2012); Felix Fru Mukong (nr. 1782/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1783/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1784/2012); Constantin Zaharia (nr. 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (nr. 1786/2012); Marjukka Hagström (nr. 1787/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1788/2012); Remeikis Stasys (nr. 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (nr. 1790/2012); Manuel Moreno Romero (nr. 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (nr. 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (nr. 1793/2012); Aurel Truică (nr. 1794/2012); Dragomir Corneliu (nr. 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (nr. 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (nr. 1797/2012); Kevin Scardifield (nr. 1798/2012); James Bainbridge (nr. 1799/2012); Sam Budhdeo (nr. 1800/2012); Dumitru Duguleanu (nr. 1801/2012); Pierangelo Saba (nr. 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (nr. 1803/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (nr. 1805/2012); Maria Hinca (nr. 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 handtekeningen) (nr. 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (nr. 1808/2012); Andrea Signorini (nr. 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (nr. 1810/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1811/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1812/2012); Krisztián Pifkó (nr. 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (nr. 1814/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1815/2012); Pena Borobia (nr. 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (nr. 1817/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1818/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1819/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1820/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1821/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1822/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1823/2012); Wolfgang Sohst (nr. 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (nr. 1825/2012); Daniel Pérez Creus (nr. 1826/2012); María Pilar Pérez García (nr. 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (nr. 1828/2012); Osmo Juola (nr. 1829/2012); Victor Ruse (nr. 1830/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1831/2012); Joan Cazador Mercader (nr. 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (nr. 1833/2012); Eduardo Ribeiro (nr. 1834/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1835/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (nr. 1837/2012); Ramona Riscau (nr. 1838/2012); Mihail Vrabie (nr. 1839/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (nr. 1841/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1842/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1843/2012); Marin Vasilescu (nr. 1844/2012); Teodora Vatuiu (nr. 1845/2012).

Op 26 februari 2013

Miquel Àngel Estévez Torrent (nr. 1846/2012); Albert Boadella Prat (nr. 1847/2012); Mihail Vrabie (nr. 1848/2012); Juan Calvo Díaz (nr. 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (nr. 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (nr. 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (nr. 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (nr. 1853/2012); Issa Sacko (nr. 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (nr. 1855/2012); Javier Sert Díaz (nr. 1856/2012); Constantin Potânc (nr. 1857/2012); Elena del Valle Reboul (nr. 1858/2012); Rosita Welcker (nr. 1859/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1860/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1861/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1862/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1863/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1864/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (nr. 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (nr. 1867/2012); Cătălin Bîzgan (nr. 1868/2012); Viorica Giurca (nr. 1869/2012); Andreas Ebert (nr. 1870/2012); Andrea Herrfurth (nr. 1871/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1872/2012); Rolf Weber (nr. 1873/2012); Karla Kamp (nr. 1874/2012); Roman Lopushanskyy (nr. 1875/2012); Markus Hugendick (nr. 1876/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1877/2012); Liane Steiner (nr. 1878/2012); Andrej Poleev (nr. 1879/2012); Sebastian Władarz (nr. 1880/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1881/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1882/2012); Angel Dzhambazki (nr. 1883/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1884/2012); Mairo Kõvask (nr. 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr. 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr. 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr. 1888/2012); Wiesław Boratyński (nr. 1889/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1890/2012); Oksana Jewell (nr. 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (nr. 1893/2012); Ferdinando Papeo (nr. 1894/2012); Luigi Diana (nr. 1895/2012); Carmen-Elena Călin (nr. 1896/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1897/2012); Marzio Panelli (nr. 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr. 1899/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1900/2012); Patrick Fossier (nr. 1901/2012); Felipe Ureta (nr. 1902/2012); Denis Rolli (nr. 1903/2012); Victorin Borsciov (nr. 1904/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (nr. 1906/2012); Thomas Kuhlmann (nr. 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (nr. 1908/2012); Aurelio Rosini (nr. 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr. 1910/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1911/2012); José Bastos (nr. 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (nr. 1913/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1914/2012); Wojciech Wódka (nr. 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (nr. 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (nr. 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (nr. 1918/2012); Dhiraj Saha (nr. 1919/2012); Anita Oller Kamińska (nr. 1920/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1921/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1922/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (nr. 1924/2012); Elisa Navas Herrera (nr. 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (nr. 1926/2012); Patrick Garces García (nr. 1927/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (nr. 1929/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1930/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (nr. 1932/2012); František Brychta (nr. 1933/2012); Owen Evan (nr. 1934/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1935/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1936/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1937/2012); Danny Byrne (nr. 1938/2012); Milen Iliev (nr. 1939/2012); Rehan Haider (nr. 1940/2012); Peter Fake (nr. 1941/2012); Amélie Bodin (nr. 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (nr. 1943/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1944/2012); Anni Nielsen (nr. 1945/2012); Carsten Braatz (nr. 1946/2012); Arturo Brizzi (nr. 1947/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1948/2012); Marcel Orzan (nr. 1949/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1950/2012); Cesare Conte (nr. 1951/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1952/2012); Janusz Anioł (nr. 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 handtekeningen) (nr. 1954/2012); Stelian Mihai (nr. 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (nr. 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (nr. 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (nr. 1958/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1959/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1960/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (nr. 1963/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (nr. 1965/2012); Juan Forjan (nr. 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (nr. 1967/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1968/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (nr. 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (nr. 1971/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1972/2012); Manuel Mera Gomez (nr. 1973/2012); Manuel Mera Gomez (nr. 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (nr. 1975/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1976/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (nr. 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (nr. 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (nr. 1981/2012); Marc Aliart Cortés (nr. 1982/2012); Thomas Stamopoulos (nr. 1983/2012).

Op 7 maart 2013

Kestutis Vilkauskas (nr. 1984/2012); Lorenz H. Becker (nr. 0001/2013); Stanislaw Tyma (nr. 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (nr. 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (nr. 0004/2013); Hans Werner Sperber (nr. 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr. 0006/2013); Daniel Krieger (nr. 0007/2013); Gert Winterwerber (nr. 0008/2013); Alois Krause (nr. 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 handtekeningen) (nr. 0010/2013); Andrej Kržišnik (nr. 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (nr. 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (nr. 0013/2013); Istvan Erdelyi (nr. 0014/2013); Cleante Ravani (nr. 0015/2013); Graeme Garson (nr. 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (nr. 0017/2013); Lodovico Pizzati (nr. 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 handtekeningen) (nr. 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (nr. 0020/2013); John Savage (nr. 0021/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0022/2013); Ghizela Eremia (nr. 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (nr. 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr. 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (nr. 0026/2013); Frans Swartele (nr. 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (nr. 0028/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (nr. 0030/2013); Marie Bardot (nr. 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (nr. 0033/2013); Andreas Mai (nr. 0034/2013); Michael Leven (nr. 0035/2013); Vasilios Karamanlis (nr. 0036/2013); Fotios Batzios (nr. 0037/2013); Doncho Dudev (80 handtekeningen) (nr. 0038/2013); Carolin Janker (nr. 0039/2013); Ulf Scheel (nr. 0040/2013); Jos Eisberg (nr. 0041/2013); Jonas Dieckmann (nr. 0042/2013); Helmut Hillenbrand (nr. 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (nr. 0044/2013); Bernard Ducosson (nr. 0045/2013); Mihail Vrabie (nr. 0046/2013); Antonio Serrao (nr. 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (nr. 0048/2013); Pascal Roy (nr. 0049/2013); Marius Juodagalvis (nr. 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (nr. 0051/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 handtekeningen) (nr. 0053/2013); Leszek Jerzak (nr. 0054/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (nr. 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (nr. 0057/2013); Adam Salkowski (nr. 0058/2013); Manuela Michel (nr. 0059/2013); Cyrille Gbemanse (nr. 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr. 0061/2013); Jurgen Mozer (nr. 0062/2013); Ingeborg Burtin (nr. 0063/2013); Dirk Zimmermann (nr. 0064/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0065/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0066/2013); Joachim Kromm (17 handtekeningen) (nr. 0067/2013); Holger Bauermeister (nr. 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0071/2013); Natalia Eitelbach (nr. 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 handtekeningen) (nr. 0073/2013); Horst Irsch (nr. 0074/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0075/2013); Martin Matuttis (nr. 0076/2013); Oskar Fischer (nr. 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (nr. 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 handtekeningen) (nr. 0079/2013); Marianthi Pagouteli (nr. 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (nr. 0081/2013); Maria Pitikari (nr. 0082/2013); Angeliki Kallia (nr. 0083/2013); Stefan Penyacsek (nr. 0084/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0085/2013); Petr Kohout (nr. 0086/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (nr. 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr. 0089/2013); Richard De Jong (nr. 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (nr. 0091/2013); Jan Peter Schneider (nr. 0092/2013); Véronique Van Poppel (nr. 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (nr. 0094/2013); Jürgen Engert (nr. 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (nr. 0096/2013); Marco Tarabugi (nr. 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (nr. 0098/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0099/2013); David Reiling (nr. 0100/2013); Vincent Kachler (nr. 0101/2013); Germano Russo (nr. 0102/2013); Dominique Joron (nr. 0103/2013); Geert Claes (nr. 0104/2013); Claudio Matta (nr. 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (nr. 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (nr. 0107/2013); Sarah Charlotte West (nr. 0108/2013); Maurizio Benedetto (nr. 0109/2013); Paul Haran (nr. 0110/2013); Lidia Beduschi (nr. 0111/2013).


17. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 13, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement heeft de Commissie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de overdracht van de gesplitste en niet-gesplitste kredieten.

Overeenkomstig artikel 50, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Europese Ombudsman de begrotinsgautoriteit in kennis gesteld van het verzoek tot wijziging van het organigram 1 – begrotinsgjaar 2013.

Overeenkomstig artikel 50, lid 1, van het Financieel Reglement heeft het Hof van Justitie de begrotinsgautoriteit in kennis gesteld van het verzoek tot wijziging van het organigram – begrotinsgjaar 2013.


18. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering van maart 2013 (PE 505.526/PDOJ) is rondgedeeld. Hierop zijn geen wijzigingen voorgesteld.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, die protesteert tegen het schrappen van de debatten over vier verslagen over de uitbreiding van de Europese Unie, die oorspronkelijk op de agenda van woensdag waren opgenomen (De Voorzitter neemt hiervan kennis), en William (The Earl of) Dartmouth.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, die de aanwezigheid wenst van de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy bij het debat van woensdag over de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (14-15 maart 2013).

Het woord wordt gevoerd door Pat the Cope Gallagher over het ontbreken van het Iers op de website van het Parlement.


19. Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw - Uitbanning van genderstereotypen in de EU - De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (debat)

Verslag over de gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw [2012/2301(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Verslag over de uitbanning van genderstereotypen in de EU [2012/2116(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Verslag over de situatie van vrouwen in Noord-Afrika [2012/2102(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier presenteert haar verslag.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Kartika Tamara Liotard presenteert haar verslag en beantwoordt twee “blauwe kaart”-vragen van Liisa Jaakonsaari en Paul Rübig, en Silvia Costa presenteert haar verslag.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Corina Creţu (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Gabriele Zimmer (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Zita Gurmai, namens de S&D-Fractie, Angelika Werthmann, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn en Andrea Češková.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt en Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard en Silvia Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 12.3.2013, punt 10.7 van de notulen van 12.3.2013 en punt 10.8 van de notulen van 12.3.2013.


20. Trans-Europese energie-infrastructuur ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG [2011/0300(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Pavel Poc (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Teresa Riera Madurell, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie, en Mario Pirillo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska en Josefa Andrés Barea.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en António Fernando Correia de Campos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 12.3.2013.


21. Stappenplan Energie 2050 (debat)

Verslag over het Stappenplan Energie 2050, een toekomst met energie [2012/2103(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Romana Jordan (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Herbert Reul, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Graham Watson, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer en Nick Griffin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula en Luís Paulo Alves.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Niki Tzavela.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 13.3.2013 en punt 8.1 van de notulen van 14.3.2013.


22. Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000183/2012 van Amalia Sartori, namens de Commissie industrie, onderzoek en energie, aan de Commissie: Stresstests (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori licht de vraag toe.

Günther Oettinger (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Lena Kolarska-Bobińska, namens de PPE-Fractie, Teresa Riera Madurell, namens de S&D-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis en Romana Jordan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en Alajos Mészáros.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Amalia Sartori, namens de Commissie industrie, onderzoek en energie, over de risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie en gerelateerde activiteiten (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 14.3.2013.


23. Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik ***I - Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake boekhoudregels en actieplannen voor broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw [2012/0042(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering [2011/0372(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis en Bas Eickhout leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Åsa Westlund (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Richard Seeber, Christa Klaß en Bogusław Sonik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu en Erik Bánki.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard, Kriton Arsenis en Bas Eickhout.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 12.3.2013 en punt 8.4 van de notulen van 12.3.2013.


24. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski en Ricardo Cortés Lastra.


25. Financiering van de EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de landen en de gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (korte presentatie)

Verslag over de opstelling van het meerjarig financieel kader betreffende de financiering van de EU-samenwerking met de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de landen en gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (Elfde Europees Ontwikkelingsfonds) [2012/2222(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira en Maurice Ponga.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 12.3.2013.


26. Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie *(korte presentatie)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ('LGO-besluit') [2012/0195(CNS)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 12.3.2013.


27. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 505.526/OJMA).


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten.


29. Sluiting van de zitting

De zitting 2012-2013 van het Europees Parlement is gesloten.

Krachtens het bepaalde in het Verdrag zal het Parlement morgen, dinsdag 12 maart 2013, om 08.30 uur bijeenkomen.

Klaus Welle

Anni Podimata

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


Bijlage 1 - Europees Jaar voor het combineren van werk en gezin (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0032/2012, ingediend door de leden Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli en Jutta Steinruck, uit hoofde van artikel 123 van het Reglement, over het Europees Jaar voor het combineren van werk en gezin1 (punt 7 van de notulen van 11.3.2013) en ondertekend door 388 leden.

Tekst van de schriftelijke verklaring:

1.   Op 9 maart 2004 stelde het Europees Parlement een resolutie vast over het combineren van beroep, gezin en privéleven2;

2.   Het combineren van werk en gezin is een belangrijke manier om de gelijkheid van vrouwen en mannen te verwezenlijken, hetgeen een fundamentele waarde van de EU is die verankerd is in de Verdragen;

3.   Meer steun voor maatregelen om werk en gezin te combineren zal vrouwen en mannen in alle mogelijke gezinsconstructies in staat stellen een grotere keuzevrijheid te hebben bij het creëren van evenwicht tussen werk en gezin op grond van hun individuele behoeften en voorkeuren, en tevens bijdragen aan het verwezenlijken van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de EU;

4.   Een aan dit onderwerp gewijd Europees jaar zal reacties uitlokken over dringende problemen zoals demografische veranderingen, de economische en financiële crisis, werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting;

5.   Beleid waarin de combinatie van werk en gezin wordt gesteund en instrumenten zoals het ESF kunnen de loonkloof tussen de seksen overbruggen en cruciale elementen zijn voor duurzame werkgelegenheid en consumptiegestuurd herstel, en daarnaast een positief effect hebben op de demografie en verzorgers in staat stellen hun zorgtaken uit te voeren;

6.   De Commissie en de Europese instellingen worden verzocht 2014 uit te roepen tot Europees Jaar voor het combineren van werk en gezin;

7.   Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

____________

1 Overeenkomstig artikel 123, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking.

2 PB C 102 E van 28.4.2004, blz. 492

Lijst van ondertekenaars

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid