Indeks 
Protokół
PDF 266kWORD 232k
Poniedziałek, 11 marca 2013 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Oświadczenie pisemne (art. 123 ust. 4 Regulaminu)
 8.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 10.Oświadczenia Przewodniczącego
 11.Składanie dokumentów
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Petycje
 17.Przesunięcie środków
 18.Porządek obrad
 19.Wpływ kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet - Eliminowanie stereotypów dotyczących płci w UE - Sytuacja kobiet w Afryce Północnej (debata)
 20.Wytyczne dotyczące transeuropejskiej infrastruktury energetycznej ***I (debata)
 21.Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (debata)
 22.Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej (debata)
 23.Zasady rozliczania i plany działania dotyczące emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów ***I - Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz inne informacje istotne dla zmiany klimatu ***I (debata)
 24.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 25.Finansowanie współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014-2020 (krótka prezentacja)
 26.Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską *(krótka prezentacja)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 29.Zamknięcie sesji rocznej
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Europejski Rok Równowagi między Pracą a Życiem Rodzinnym (oświadczenie pisemne)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:00.

°
° ° °

Przewodniczący złożył życzenia urodzinowe Marcowi Tarabelli.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrał Marco Scurria, który poinformował, że delegacja Parlamentu udająca się do Sahary Zachodniej została wydalona z Maroka (przewodniczący odpowiedział, że przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Elmar Brok skontaktował się w tej sprawie z właściwym ministrem w Maroku).


3. Skład Parlamentu

Ioannis Kasoulides został mianowany ministrem spraw zagranicznych Cypru ze skutkiem od dnia 1 marca 2013 r.

Właściwe organy Cypru poinformowały o mianowaniu Andreasa Pitsillidesa w miejsce Ioannisa Kasoulidesa, ze skutkiem od dnia 4 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament stwierdza wakat mandatu poselskiego Ioannisa Kasoulidesa ze skutkiem od dnia 1 marca 2013 r. i przyjmuje do wiadomości nominację Andreasa Pitsillidesa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 4 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu posła lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu oraz pod warunkiem uprzedniego złożenia przez posła oświadczenia stwierdzającego, że nie zajmuje on żadnego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do PE, Andreas Pitsillides bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów zachowując pełnią związanych z tym praw.


4. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI, Parlament zatwierdził mandat Marka Demesmaekera.


5. Skład grup politycznych

Marta Andreasen nie jest członkiem grupy EFD od dnia 26 lutego 2013.


6. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy S&D Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja CONT: Francesca Barracciu


7. Oświadczenie pisemne (art. 123 ust. 4 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że następujące oświadczenie pisemne zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu Europejskiego:

Oświadczenie pisemne nr 0032/2012 w sprawie Europejskiego Roku Równowagi między Pracą a Życiem Rodzinnym, złożone przez następujących posłów: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli i Jutta Steinruck

Oświadczenie to jest opublikowane w niniejszym protokole, wraz ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy (załącznik 1 protokołu z dnia 11.3.2013).


8. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski.

Sprostowanie (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2014, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 574/2007/WE w celu zwiększenia stawki współfinansowania w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie swojej stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Rady 2007/435/WE w celu zwiększenia stawki współfinansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w odniesieniu do pewnych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie swojej stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz (WE) nr 1434/98 określające warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (8 marca 2013 r.).

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że wczoraj miała miejsce egzekucja siedmiorga europejskich zakładników przetrzymywanych przez ugrupowanie terrorystyczne w Nigerii. Potępił to zabójstwo w imieniu Parlamentu i przekazał kondolencje instytucji rodzinom ofiar.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - Komisja TRAN - Sprawozdawcy: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania specjalnego nr 6/2012 (absolutorium budżetowe za 2011 r.) pt. „Pomoc Unii Europejskiej dla tureckiej wspólnoty cypryjskiej” (zgodnie z art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie statutu europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (2012/2039(INI)) - Komisja JURI - Sprawozdawca: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - Komisja ITRE - Komisja TRAN - Sprawozdawcy: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego jego dochodzenia w sprawie skargi 2591/2010/GG przeciw Komisji Europejskiej (lotnisko w Wiedniu) (2012/2264(INI)) - Komisja PETI - Sprawozdawczyni: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Sprawozdanie w sprawie azbestozależnych chorób zawodowych i perspektyw całkowitego wyeliminowania wciąż obecnego azbestu (2012/2065(INI)) - Komisja EMPL - Sprawozdawca: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań w dziedzinie ceł w Unii Europejskiej na okres 2014–2020 (Cła 2020) i uchylającego decyzję nr 624/2007/WE (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Sprawozdanie w sprawie ochrony zdrowia publicznego przed działaniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (2012/2066(INI)) - Komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Sprawozdanie w sprawie lepszego wykorzystania potencjału środków ochrony środowiska UE: budowanie zaufania poprzez zwiększanie wiedzy i lepsze reagowanie (2012/2104(INI)) - Komisja ENVI - Sprawozdawca: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2011 (2012/2304(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady określającej wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - Komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Sprawozdanie w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią (2012/2103(INI)) - Komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - Komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Sprawozdanie w sprawie integracji migrantów, jej wpływu na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2012/2131(INI)) - Komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Sprawozdanie w sprawie składu Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (2012/2309(INI)) - Komisja AFCO - Sprawozdawcy: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2014 – Sekcja 3 – Komisja (2013/2010(BUD)) - Komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Sprawozdanie w sprawie sytuacji kobiet w Afryce Północnej (2012/2102(INI)) - Komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet (2012/2301(INI)) - Komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Sprawozdanie w sprawie przygotowania wieloletnich ram finansowych dotyczących finansowania współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014-2020 (11. Europejski Fundusz Rozwoju) (2012/2222(INI)) - Komisja DEVE - Sprawozdawca: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską (decyzja o stowarzyszeniu zamorskim) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - Komisja DEVE - Sprawozdawca: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Sprawozdanie w sprawie eliminowania stereotypów dotyczących płci w UE (2012/2116(INI)) - Komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Nicole Sinclaire. Projekt rezolucji w sprawie obchodów Dnia Pamięci (11 listopada) (B7-0084/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Tiziano Motti i Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie kwalifikacji zawodowych treserów psów (B7-0085/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania chorobom rzadkim dzięki rozszerzonym badaniom przesiewowym noworodków (B7-0093/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie propozycji dotyczącej przejrzystego wskazywania na etykietach prawidłowych informacji dotyczących pochodzenia, jakości i możliwości śledzenia środków spożywczych (B7-0094/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Philip Claeys. Projekt rezolucji w sprawie naruszania praw mniejszości w Republice Południowej Afryki (B7-0127/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie uznania koni za zwierzęta do towarzystwa (B7-0128/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 51 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 31 stycznia 2013 r.)

- Śródokresowy przegląd programu sztokholmskiego (2013/2024(INI))
komisje: JURI, LIBE, AFCO

Zmiana tytułu sprawozdań z inicjatywy własnej
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 lutego 2013 r.)

komisja TRAN

- Błękitny wzrost – poprawa zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim, transporcie morskim i turystyce Unii (2012/2297(INI))

komisja AFCO

- Ustalenie siedzib instytucji Unii Europejskiej (2012/2308(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 lutego 2013 r.)

komisje JURI, LIBE, AFCO

- Śródokresowy przegląd programu sztokholmskiego (2013/2024(INI))
(opinia: FEMM)

komisja AFET

- Sytuacja w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu i w Saharze Zachodniej (2013/2020(INI))
(opinia: FEMM, DEVE)

komisja DEVE

- Rola praw własności, majątku i budowania dobrobytu w zakresie eliminowania ubóstwa i umacniania zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się (2013/2026(INI))
(opinia: FEMM)

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE (2013/2025(INI))
(opinia: PETI, IMCO, TRAN)

- Reforma struktury unijnego sektora bankowego (2013/2021(INI))

komisja ENVI

- Sprawozdanie Komisji dla Rady na podstawie sprawozdań państw członkowskich dotyczących wdrażania zalecenia Rady (2009/C 151/01) w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną (2013/2022(INI))
(opinia: EMPL)

komisja JURI

- Wprowadzanie usprawnień w międzynarodowym prawie prywatnym: przepisy dotyczące jurysdykcji mające zastosowanie do zatrudnienia (2013/2023(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 202 ust. 8 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 31 stycznia 2013 r.)

komisja PETI

- Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji za 2012 r. (2013/2013(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom

komisja JURI

- Zalecenia dla ESDZ i dla Rady dotyczące przeglądu w 2013 r. organizacji oraz działania ESDZ (2012/2253(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

komisja AGRI

- Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy (2012/2295(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

Komisja LIBE

- Badania kliniczne produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenie dyrektywy 2001/20/WE (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, LIBE, IMCO

komisja ECON

- Monitorowanie przekazywania uprawnień ustawodawczych i nadzór państw członkowskich nad korzystaniem przez Komisję z uprawnień wykonawczych (2012/2323(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

komisja FEMM

- Siódme sprawozdanie Komisji Europejskiej z postępów w dziedzinie polityki spójności UE (2013/2008(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000183/2012) które zadała Amalia Sartori, w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, do Komisji: Testy wytrzymałościowe (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013) które zadała Pervenche Berès, w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, do Komisji: Wpływ polityki oszczędnościowej na warunki bytowe osób niepełnosprawnych (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych;

- Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., odnoszące się do zmian koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej;

- Protokół ustanawiający uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony.


15. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament podczas pierwszej i drugiej sesji w październiku oraz sesji w listopadzie 2012 r. są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


16. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 15 lutego 2013

Wilson Cardenas Fonseca (nr 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr 1750/2012); Fernando Parra López (nr 1751/2012); (nazwisko poufne) (nr 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (nr 1753/2012); (nazwisko poufne) (nr 1754/2012); (nazwisko poufne) (nr 1755/2012); (nazwisko poufne) (nr 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr 1757/2012); (nazwisko poufne) (nr 1758/2012); (nazwisko poufne) (nr 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr 1760/2012); (nazwisko poufne) (nr 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (nr 1762/2012); David Román Faura (nr 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (nr 1764/2012); (nazwisko poufne) (nr 1765/2012); Petre Petrica (nr 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (nr 1767/2012); (nazwisko poufne) (nr 1768/2012); Marta Sperduto (nr 1769/2012); Regula Glauser (nr 1770/2012); Andrea Somma (nr 1771/2012); Ana Peso Haro (nr 1772/2012); Marco Bava (nr 1773/2012); Marco Bava (nr 1774/2012); Marco Bava (nr 1775/2012); Atanas Tchobanov (nr 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (nr 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (nr 1779/2012); Anne Marie Vicau (nr 1780/2012); George Florin Brăteanu (nr 1781/2012); Felix Fru Mukong (nr 1782/2012); (nazwisko poufne) (nr 1783/2012); (nazwisko poufne) (nr 1784/2012); Constantin Zaharia (nr 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (nr 1786/2012); Marjukka Hagström (nr 1787/2012); (nazwisko poufne) (nr 1788/2012); Remeikis Stasys (nr 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (nr 1790/2012); Manuel Moreno Romero (nr 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (nr 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (nr 1793/2012); Aurel Truică (nr 1794/2012); Dragomir Corneliu (nr 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (nr 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (nr 1797/2012); Kevin Scardifield (nr 1798/2012); James Bainbridge (nr 1799/2012); Sam Budhdeo (nr 1800/2012); Dumitru Duguleanu (nr 1801/2012); Pierangelo Saba (nr 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (nr 1803/2012); (nazwisko poufne) (nr 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (nr 1805/2012); Maria Hinca (nr 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 podpisy) (nr 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (nr 1808/2012); Andrea Signorini (nr 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (nr 1810/2012); (nazwisko poufne) (nr 1811/2012); (nazwisko poufne) (nr 1812/2012); Krisztián Pifkó (nr 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (nr 1814/2012); (nazwisko poufne) (nr 1815/2012); Pena Borobia (nr 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (nr 1817/2012); (nazwisko poufne) (nr 1818/2012); (nazwisko poufne) (nr 1819/2012); (nazwisko poufne) (nr 1820/2012); (nazwisko poufne) (nr 1821/2012); (nazwisko poufne) (nr 1822/2012); (nazwisko poufne) (nr 1823/2012); Wolfgang Sohst (nr 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (nr 1825/2012); Daniel Pérez Creus (nr 1826/2012); María Pilar Pérez García (nr 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (nr 1828/2012); Osmo Juola (nr 1829/2012); Victor Ruse (nr 1830/2012); (nazwisko poufne) (nr 1831/2012); Joan Cazador Mercader (nr 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (nr 1833/2012); Eduardo Ribeiro (nr 1834/2012); (nazwisko poufne) (nr 1835/2012); (nazwisko poufne) (nr 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (nr 1837/2012); Ramona Riscau (nr 1838/2012); Mihail Vrabie (nr 1839/2012); (nazwisko poufne) (nr 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (nr 1841/2012); (nazwisko poufne) (nr 1842/2012); (nazwisko poufne) (nr 1843/2012); Marin Vasilescu (nr 1844/2012); Teodora Vatuiu (nr 1845/2012).

Dnia 26 lutego 2013

Miquel Àngel Estévez Torrent (nr 1846/2012); Albert Boadella Prat (nr 1847/2012); Mihail Vrabie (nr 1848/2012); Juan Calvo Díaz (nr 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (nr 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (nr 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (nr 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (nr 1853/2012); Issa Sacko (nr 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (nr 1855/2012); Javier Sert Díaz (nr 1856/2012); Constantin Potânc (nr 1857/2012); Elena del Valle Reboul (nr 1858/2012); Rosita Welcker (nr 1859/2012); (nazwisko poufne) (nr 1860/2012); (nazwisko poufne) (nr 1861/2012); (nazwisko poufne) (nr 1862/2012); (nazwisko poufne) (nr 1863/2012); (nazwisko poufne) (nr 1864/2012); (nazwisko poufne) (nr 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (nr 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (nr 1867/2012); Cătălin Bîzgan (nr 1868/2012); Viorica Giurca (nr 1869/2012); Andreas Ebert (nr 1870/2012); Andrea Herrfurth (nr 1871/2012); (nazwisko poufne) (nr 1872/2012); Rolf Weber (nr 1873/2012); Karla Kamp (nr 1874/2012); Roman Lopushanskyy (nr 1875/2012); Markus Hugendick (nr 1876/2012); (nazwisko poufne) (nr 1877/2012); Liane Steiner (nr 1878/2012); Andrej Poleev (nr 1879/2012); Sebastian Władarz (nr 1880/2012); (nazwisko poufne) (nr 1881/2012); (nazwisko poufne) (nr 1882/2012); Angel Dzhambazki (nr 1883/2012); (nazwisko poufne) (nr 1884/2012); Mairo Kõvask (nr 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr 1888/2012); Wiesław Boratyński (nr 1889/2012); (nazwisko poufne) (nr 1890/2012); Oksana Jewell (nr 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (nr 1893/2012); Ferdinando Papeo (nr 1894/2012); Luigi Diana (nr 1895/2012); Carmen-Elena Călin (nr 1896/2012); (nazwisko poufne) (nr 1897/2012); Marzio Panelli (nr 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1899/2012); (nazwisko poufne) (nr 1900/2012); Patrick Fossier (nr 1901/2012); Felipe Ureta (nr 1902/2012); Denis Rolli (nr 1903/2012); Victorin Borsciov (nr 1904/2012); (nazwisko poufne) (nr 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (nr 1906/2012); Thomas Kuhlmann (nr 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (nr 1908/2012); Aurelio Rosini (nr 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1910/2012); (nazwisko poufne) (nr 1911/2012); José Bastos (nr 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (nr 1913/2012); (nazwisko poufne) (nr 1914/2012); Wojciech Wódka (nr 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (nr 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (nr 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (nr 1918/2012); Dhiraj Saha (nr 1919/2012); Anita Oller Kamińska (nr 1920/2012); (nazwisko poufne) (nr 1921/2012); (nazwisko poufne) (nr 1922/2012); (nazwisko poufne) (nr 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (nr 1924/2012); Elisa Navas Herrera (nr 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (nr 1926/2012); Patrick Garces García (nr 1927/2012); (nazwisko poufne) (nr 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (nr 1929/2012); (nazwisko poufne) (nr 1930/2012); (nazwisko poufne) (nr 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (nr 1932/2012); František Brychta (nr 1933/2012); Owen Evan (nr 1934/2012); (nazwisko poufne) (nr 1935/2012); (nazwisko poufne) (nr 1936/2012); (nazwisko poufne) (nr 1937/2012); Danny Byrne (nr 1938/2012); Milen Iliev (nr 1939/2012); Rehan Haider (nr 1940/2012); Peter Fake (nr 1941/2012); Amélie Bodin (nr 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (nr 1943/2012); (nazwisko poufne) (nr 1944/2012); Anni Nielsen (nr 1945/2012); Carsten Braatz (nr 1946/2012); Arturo Brizzi (nr 1947/2012); (nazwisko poufne) (nr 1948/2012); Marcel Orzan (nr 1949/2012); (nazwisko poufne) (nr 1950/2012); Cesare Conte (nr 1951/2012); (nazwisko poufne) (nr 1952/2012); Janusz Anioł (nr 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 podpisy) (nr 1954/2012); Stelian Mihai (nr 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (nr 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (nr 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (nr 1958/2012); (nazwisko poufne) (nr 1959/2012); (nazwisko poufne) (nr 1960/2012); (nazwisko poufne) (nr 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (nr 1963/2012); (nazwisko poufne) (nr 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (nr 1965/2012); Juan Forjan (nr 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (nr 1967/2012); (nazwisko poufne) (nr 1968/2012); (nazwisko poufne) (nr 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (nr 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (nr 1971/2012); (nazwisko poufne) (nr 1972/2012); Manuel Mera Gomez (nr 1973/2012); Manuel Mera Gomez (nr 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (nr 1975/2012); (nazwisko poufne) (nr 1976/2012); (nazwisko poufne) (nr 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (nr 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (nr 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (nr 1981/2012); Marc Aliart Cortés (nr 1982/2012); Thomas Stamopoulos (nr 1983/2012).

Dnia 7 marca 2013

Kestutis Vilkauskas (nr 1984/2012); Lorenz H. Becker (nr 0001/2013); Stanisław Tyma (nr 0002/2013); Zbigniew Józef Krajewski (nr 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (nr 0004/2013); Hans Werner Sperber (nr 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr 0006/2013); Daniel Krieger (nr 0007/2013); Gert Winterwerber (nr 0008/2013); Alois Krause (nr 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodziców) (2 podpisy) (nr 0010/2013); Andrej Kržišnik (nr 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (nr 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (nr 0013/2013); Istvan Erdelyi (nr 0014/2013); Cleante Ravani (nr 0015/2013); Graeme Garson (nr 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (nr 0017/2013); Lodovico Pizzati (nr 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 podpisów) (nr 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (nr 0020/2013); John Savage (nr 0021/2013); (nazwisko poufne) (nr 0022/2013); Ghizela Eremia (nr 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (nr 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (nr 0026/2013); Frans Swartele (nr 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (nr 0028/2013); (nazwisko poufne) (nr 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (nr 0030/2013); Marie Bardot (nr 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (nr 0033/2013); Andreas Mai (nr 0034/2013); Michael Leven (nr 0035/2013); Vasilios Karamanlis (nr 0036/2013); Fotios Batzios (nr 0037/2013); Doncho Dudev (80 podpisów) (nr 0038/2013); Carolin Janker (nr 0039/2013); Ulf Scheel (nr 0040/2013); Jos Eisberg (nr 0041/2013); Jonas Dieckmann (nr 0042/2013); Helmut Hillenbrand (nr 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (nr 0044/2013); Bernard Ducosson (nr 0045/2013); Mihail Vrabie (nr 0046/2013); Antonio Serrao (nr 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (nr 0048/2013); Pascal Roy (nr 0049/2013); Marius Juodagalvis (nr 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (nr 0051/2013); (nazwisko poufne) (nr 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 podpisów) (nr 0053/2013); Leszek Jerzak (nr 0054/2013); (nazwisko poufne) (nr 0055/2013); Centrum Produkcyjne Pneumatyki (nr 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (nr 0057/2013); Adam Salkowski (nr 0058/2013); Manuela Michel (nr 0059/2013); Cyrille Gbemanse (nr 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr 0061/2013); Jurgen Mozer (nr 0062/2013); Ingeborg Burtin (nr 0063/2013); Dirk Zimmermann (nr 0064/2013); (nazwisko poufne) (nr 0065/2013); (nazwisko poufne) (nr 0066/2013); Joachim Kromm (17 podpisów) (nr 0067/2013); Holger Bauermeister (nr 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (nr 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (nr 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (nr 0071/2013); Natalia Eitelbach (nr 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 podpisy) (nr 0073/2013); Horst Irsch (nr 0074/2013); (nazwisko poufne) (nr 0075/2013); Martin Matuttis (nr 0076/2013); Oskar Fischer (nr 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (nr 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 podpisy) (nr 0079/2013); Marianthi Pagouteli (nr 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (nr 0081/2013); Maria Pitikari (nr 0082/2013); Angeliki Kallia (nr 0083/2013); Stefan Penyacsek (nr 0084/2013); (nazwisko poufne) (nr 0085/2013); Petr Kohout (nr 0086/2013); (nazwisko poufne) (nr 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (nr 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr 0089/2013); Richard De Jong (nr 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (nr 0091/2013); Jan Peter Schneider (nr 0092/2013); Véronique Van Poppel (nr 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (nr 0094/2013); Jürgen Engert (nr 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (nr 0096/2013); Marco Tarabugi (nr 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (nr 0098/2013); (nazwisko poufne) (nr 0099/2013); David Reiling (nr 0100/2013); Vincent Kachler (nr 0101/2013); Germano Russo (nr 0102/2013); Dominique Joron (nr 0103/2013); Geert Claes (nr 0104/2013); Claudio Matta (nr 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (nr 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (nr 0107/2013); Sarah Charlotte West (nr 0108/2013); Maurizio Benedetto (nr 0109/2013); Paul Haran (nr 0110/2013); Lidia Beduschi (nr 0111/2013).


17. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego Komisja poinformowała władzę budżetową o przeniesieniu środków zróżnicowanych i niezróżnicowanych.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia finansowego Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował władzę budżetową o wniosku w sprawie zmiany schematu organizacyjnego 1 – rok budżetowy 2013.

Zgodnie z art. 50 ust. 1, rozporządzenia finansowego Trybunał Sprawiedliwości poinformował władzę budżetową o wniosku w sprawie zmiany schematu organizacyjnego – rok budżetowy 2013.


18. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego w marcu 2013 r. (PE 505.526/PDOJ). Nie złożono żadnych wniosków o wprowadzenie zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Głos zabrał Bernd Posselt, protestując przeciwko wycofaniu z porządku obrad debat nad czterema sprawozdaniami w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej, pierwotnie zaplanowanych na posiedzenie w środę (Przewodniczący przyjął to do wiadomości), oraz William (The Earl of) Dartmouth.

Głos zabrał Jean-Pierre Audy, wyrażając życzenie, by przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy był obecny podczas środowej debaty nad przygotowaniami do posiedzenia Rady Europejskiej (w dniach 14-15 marca 2013 r.).

Głos zabrał Pat the Cope Gallagher, w sprawie braku języka irlandzkiego na stronie internetowej Parlamentu.


19. Wpływ kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet - Eliminowanie stereotypów dotyczących płci w UE - Sytuacja kobiet w Afryce Północnej (debata)

Sprawozdanie sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet [2012/2301(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Sprawozdanie w sprawie eliminowania stereotypów dotyczących płci w UE [2012/2116(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji kobiet w Afryce Północnej [2012/2102(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Kartika Tamara Liotard przedstawiła sprawozdanie i odpowiedziała na dwa pytania zadane przez podniesienie “niebieskiej kartki” przez Liisę Jaakonsaari i Paula Rübiga; Silvia Costa przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Corina Creţu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Gabriele Zimmer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Zita Gurmai w imieniu grupy S&D, Angelika Werthmann w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn i Andrea Češková.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Lenę Kolarską-Bobińską, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt i Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Głos zabrały: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard i Silvia Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 12.3.2013, pkt 10.7 protokołu z dnia 12.3.2013 i pkt 10.8 protokołu z dnia 12.3.2013.


20. Wytyczne dotyczące transeuropejskiej infrastruktury energetycznej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE [2011/0300(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Philippe Lamberts (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Pavel Poc (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Teresa Riera Madurell w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE, i Mario Pirillo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska i Josefa Andrés Barea.

Głos zabrali: Günther Oettinger i António Fernando Correia de Campos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 12.3.2013.


21. Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (debata)

Sprawozdanie w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią [2012/2103(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Romana Jordan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Herbert Reul w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Grahama Watsona, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer i Nick Griffin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula i Luís Paulo Alves.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Niki Tzavela.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 13.3.2013 i pkt 8.1 protokołu z dnia 14.3.2013.


22. Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000183/2012, które zadała Amalia Sartori w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, do Komisji: Testy wytrzymałościowe (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori rozwinęła pytanie.

Günther Oettinger (członek Komisji) odpowiedział na pytanie

Głos zabrali: Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE, Teresa Riera Madurell w imieniu grupy S&D, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Mölzer niezrzeszony, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis i Romana Jordan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Alajos Mészáros.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Amalia Sartori, w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w sprawie ocen ryzyka i bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej oraz działań powiązanych (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 14.3.2013.


23. Zasady rozliczania i plany działania dotyczące emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów ***I - Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz inne informacje istotne dla zmiany klimatu ***I (debata)

Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem [2012/0042(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu [2011/0372(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis i Bas Eickhout przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Connie Hedegaard (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Åsa Westlund (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE) i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Zbigniewa Ziobrę, Theodoros Skylakakis w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Richard Seeber, Christa Klaß i Bogusław Sonik.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu i Erik Bánki.

Głos zabrali: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis i Bas Eickhout.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 12.3.2013 i pkt 8.4 protokołu z dnia 12.3.2013.


24. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski i Ricardo Cortés Lastra.


25. Finansowanie współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014-2020 (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie przygotowania wieloletnich ram finansowych dotyczących finansowania współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014-2020 (11. Europejski Fundusz Rozwoju) [2012/2222(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira i Maurice Ponga.

Głos zabrała Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 12.3.2013.


26. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską *(krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską (decyzja o stowarzyszeniu zamorskim) [2012/0195(CNS)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga i Elena Băsescu.

Głos zabrał Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 12.3.2013.


27. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 505.526/OJMA).


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:15.


29. Zamknięcie sesji rocznej

Sesja Parlamentu Europejskiego 2012-2013 została zamknięta.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu, Parlament zbierze się jutro, we wtorek, 12 marca 2013 o godzinie 8:30.

Klaus Welle

Anni Podimata

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


Załącznik 1 - Europejski Rok Równowagi między Pracą a Życiem Rodzinnym (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 0032/2012 złożone przez posłów Mariana Harkina, Elisabeth Morin-Chartier, Robertę Angelilli i Juttę Steinruck, na mocy art. 123 Regulaminu PE, w sprawie Europejskiego Roku Równowagi między Pracą a Życiem Rodzinnym1 (pkt 7 protokołu z dnia 11.3.2013) i podpisane przez 388 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   W dniu 9 marca 2004 r. Parlament Europejski uchwalił rezolucję w sprawie godzenia życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego2,

2.   uwzględniając fakt, że godzenie pracy i życia rodzinnego jest istotnym sposobem osiągnięcia celu zakładającego równość mężczyzn i kobiet, będącą podstawową wartością UE zapisaną w traktatach,

3.   większe wsparcie środków na rzecz równowagi między pracą a życiem rodzinnym zapewni kobietom i mężczyznom, niezależnie od modelu rodziny, jaką tworzą, większy wybór w kwestii znalezienia równowagi między pracą a życiem rodzinnym w oparciu o indywidualne potrzeby i preferencje, a także przyczyni się do realizacji głównych celów polityki UE;

4.   ogłoszenie poświęconego temu zagadnieniu Roku Europejskiego przyczyni się do podjęcia działań wobec niecierpiących zwłoki wyzwań, takich jak zmiany demograficzne, kryzys gospodarczy i finansowy, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne;

5.   strategie polityczne wspierające równowagę między pracą a życiem rodzinnym oraz takie narzędzia jak EFS mogą ograniczyć zjawisko różnicy w wynagrodzeniu ze względu na płeć oraz mogą być istotnym elementem na rzecz trwałego zatrudnienia i ożywienia gospodarczego wynikającego ze wzrostu dochodów, a także mogą mieć pozytywny wpływ na demografię i umożliwić opiekunom wypełnianie ich obowiązków opiekuńczych;

6.   wzywa się Komisję i wszystkie inne instytucje europejskie do ogłoszenia roku 2014 Europejskim Rokiem Równowagi między Pracą a Życiem Rodzinnym;

7.   niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

____________

1 Zgodnie z art. 123 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazywane adresatom, jednakże nie jest ono wiążące dla Parlamentu.

2 Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, s. 492.

Lista sygnatariuszy

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności