Index 
Proces-verbal
PDF 264kWORD 245k
Luni, 11 martie 2013 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Componenţa grupurilor politice
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Declarație scrisă [articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]
 8.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 10.Declaraţiile Preşedintelui
 11.Depunere de documente
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 15.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 16.Petiţii
 17.Transferuri de credite
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor - Eliminarea stereotipurilor de gen în UE - Situaţia femeilor din nordul Africii (dezbatere)
 20.Orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene ***I (dezbatere)
 21.Perspectiva energetică 2050 (dezbatere)
 22.Evaluările de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană (dezbatere)
 23.Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor ***I - Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice ***I (dezbatere)
 24.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 25.Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (prezentare succintă)
 26.Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană *(prezentare succintă)
 27.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 28.Ridicarea şedinţei
 29.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Anul european pentru concilierea vieții profesionale cu viața familială (declaraţie scrisă)


PARLAMENTUL EUROPEAN

SESIUNEA 2012 - 2013

Şedinţa din 11 martie 2013

STRASBOURG

PROCES-VERBAL

LUNI, 11 MARTIE 2013

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.

°
° ° °

Preşedintele i-a adresat lui Marc Tarabella urări de „La mulţi ani!”.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

A intervenit Marco Scurria, care a precizat că o delegaţie a Parlamentului care se deplasa în Sahara Occidentală a fost obligată să părăsească Marocul (Preşedintele a răspuns că preşedintele Comisiei pentru afaceri externe, Elmar Brok, a luat legătura în legătură cu acest subiect cu ministrul marocan de resort).


3. Componenţa Parlamentului

Ioannis Kasoulides a fost numit în funcţia de ministru al afacerilor externe al Ciprului cu începere de la data de 1 martie 2013.

Autoritățile competente cipriote au adus la cunoştinţă desemnarea lui Andreas Pitsillides în locul lui Ioannis Kasoulides, cu începere de la data de 4 martie 2013.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi cu articolul 4 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat că locul ocupat de Ioannis Kasoulides a devenit vacant cu începere de la data de 1 martie 2013 şi a luat act de desemnarea lui Andreas Pitsillides în calitate de deputat în Parlamentul European cu începere de la data de 4 martie 2013.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Andreas Pitsillides se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


4. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Mark Demesmaeker.


5. Componenţa grupurilor politice

Marta Andreasen nu mai este membru al Grupului EFD de la 26 februarie 2013.


6. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

În urma cererii primite din partea Grupului S&D, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Comisia CONT: Francesca Barracciu


7. Declarație scrisă [articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]

Președintele a informat Parlamentul că următoarea declarație scrisă a întrunit semnăturile majorității deputaților care alcătuiesc Parlamentul:

Declarația scrisă nr. 0032/2012 referitoare la Anul european pentru concilierea vieții profesionale cu viața familială, depusă de următorii deputați: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli şi Jutta Steinruck

Această declarație scrisă a fost publicată în prezentul proces verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 1 al PV din 11.3.2013).


8. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) la Rezoluţia Parlamentului European din 6 februarie 2013 referitoare la orientările pentru procedura bugetară 2014, secțiunea I - Parlamentul European, secțiunea II - Consiliul, secțiunea IV - Curtea de Justiție, secțiunea V - Curtea de Conturi, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor, secțiunea VIII - Ombudsmanul European, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Séance en direct.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 574/2007/CE în vederea majorării ratei de cofinanţare a Fondului pentru frontierele externe în cazul statelor membre care se confruntă sau riscă să se confrunte cu dificultăţi grave legate de stabilitatea lor financiară (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE, a Deciziei nr. 575/2007/CE şi a Deciziei nr. 2007/435/CE a Consiliului în vederea majorării ratei de cofinanţare a Fondului european pentru refugiaţi, a Fondului european de returnare şi a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestionarea financiară pentru anumite state membre care se confruntă sau care riscă să se confrunte cu dificultăţi grave legate de stabilitatea lor financiară (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecţie a puietului de organisme marine şi a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 al Consiliului de specificare a condiţiilor în care heringul poate fi descărcat la ţărm în scopuri industriale, altele decât consumul uman direct (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a pronunţat o declaraţie cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, care a fost sărbătorită la 8 martie 2013.

°
° ° °

Preşedintele a anunţat că şapte ostatici europeni deţinuţi de o grupare teroristă în Nigeria au fost executaţi în cursul zilei de ieri. Domnia sa a condamnat acest asasinat în numele Parlamentului şi a adresat condoleanţele instituţiei familiilor victimelor.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare, rapoarte

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - TRAN - Raportori: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Raport referitor la Raportul special nr. 6/2012 (descărcarea de gestiune 2011) - „Asistența acordată de Uniunea Europeană comunității cipriote turce”, (în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf din TFUE) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - CONT - Raportor: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind statutul societăților mutuale europene (2012/2039(INI)) - JURI - Raportor: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - ITRE - TRAN - Raportori: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Raport referitor la Raportul special al Ombudsmanului European privind anchetarea plângerii 2591/2010/GG, depusă împotriva Comisiei Europene (Aeroportul din Viena) (2012/2264(INI)) - PETI - Raportoare: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Raport referitor la amenințările la adresa sănătății la locul de muncă legate de azbest și perspectivele de eliminare completă a azbestului existent (2012/2065(INI)) - EMPL - Raportor: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - IMCO - Raportor: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Raport referitor la protecția sănătății publice împotriva perturbatorilor endocrini (2012/2066(INI)) - ENVI - Raportoare: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Raport referitor la optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului: creșterea încrederii prin ameliorarea cunoștințelor și a capacității de reacție 2012/2104(INI)) - ENVI - Raportor: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2011 al Băncii Centrale Europene (2012/2304(INI)) - ECON - Raportor: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- *Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - ENVI - Raportoare: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Raport referitor la Perspectiva energetică 2050, un viitor cu energie 2012/2103(INI)) - ITRE - Raportoare: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - ITRE - Raportor: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind responsabilitățile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - EMPL - Raportoare: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Raport referitor la integrarea migranților, efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale (2012/2131(INI)) - EMPL - Raportoare: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Raport referitor la componența Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (2012/2309(INI)) - AFCO - Raportoare: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2014, secțiunea III – Comisia (2013/2010(BUD)) - BUDG - Raportoare: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Raport referitor la situaţia femeilor din nordul Africii (2012/2102(INI)) - FEMM - Raportoare: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Raport referitor la impactul crizei economice asupra egalității de gen și a drepturilor femeilor (2012/2301(INI)) - FEMM - Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Raport referitor la pregătirea cadrului financiar multianual privind finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare) 2012/2222(INI)) - DEVE - Raportor: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- *Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - DEVE - Raportor: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Raport referitor la eliminarea stereotipurilor de gen în UE (2012/2116(INI)) - FEMM - Raportoare: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - ITRE - Raportor: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) de către deputaţi, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Nicole Sinclaire. Propunere de rezoluţie referitoare la respectarea Zilei Armistițiului (11 noiembrie) (B7-0084/2013)

retrimis

fond :

CULT

- Tiziano Motti Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la profesionalismul dresorilor de câini (B7-0085/2013)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea bolilor rare prin intermediul screeningului neonatal extins (B7-0093/2013)

retrimis

fond :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la o propunere de etichetare transparentă pentru o informare corectă cu privire la originea, calitatea și trasabilitatea produselor alimentare (B7-0094/2013)

retrimis

fond :

ENVI

- Philip Claeys. Propunere de rezoluție referitoare la încălcarea drepturilor minorităților în Africa de Sud (B7-0127/2013)

retrimis

fond :

AFET

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la recunoașterea cailor drept animale de companie (B7-0128/2013)

retrimis

fond :

ENVI


12. Decizii privind anumite documente

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 51 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei preşedinţilor din 31 ianuarie 2013)

- Evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm (2013/2024(INI))
comisii: JURI, LIBE, AFCO

Schimbări de titlu aduse rapoartelor din proprie inițiativă
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 6 februarie 2013)

Comisia TRAN

„Creșterea albastră - Sporirea creșterii durabile în domeniul marin, în sectoarele transportului maritim și al turismului în Uniune” ( 2012/2297(INI))

Comisia AFCO

„Stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii Europene” (2012/2308(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 6 februarie 2013)

Comisiile: JURI, LIBE, AFCO

- Evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm (2013/2024(INI))
(aviz: FEMM)

Comisia AFET

- Situaţia drepturilor omului în regiunea Sahelului şi în Sahara Occidentală (2013/2020(INI))
(aviz: FEMM, DEVE)

Comisia DEVE

- Rolul dreptului de proprietate, al deținerii de proprietate și al creării de bogăție în eradicarea sărăciei și stimularea dezvoltării durabile în țările în curs de dezvoltare (2013/2026(INI))
(aviz: FEMM)

Comisia ECON

- Raportul anual privind fiscalitatea: deblocarea potențialului de creştere economică al UE (2013/2025(INI))
(aviz: PETI, IMCO, TRAN)

- Reforma structurală a sectorului bancar al UE (2013/2021(INI))

Comisia ENVI

- Raport al Comisiei către Consiliu bazat pe rapoartele statelor membre privind punerea în aplicare a Recomandării Consiliului (2009/C 151/01) privind siguranța pacienților, inclusiv profilaxia și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (2013/2022(INI))
(aviz: EMPL)

Comisia JURI

- Îmbunătățirea dreptului internațional privat: normele privind competența judiciară aplicabile în domeniul ocupării forței de muncă (2013/2023(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 202 alineatul (8) din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 31 ianuarie 2013)

Comisia PETI

- Raport anual al Comisiei pentru petiţii 2012 (2013/2013(INI))

Modificări ale sesizărilor comisiilor

Comisia JURI

- Recomandare adresată SEAE şi Consiliului privind evaluarea în 2013 a organizării şi funcţionării SEAE (2012/2253(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

Comisia AGRI

- Inovarea în scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru Europa (2012/2295(INI))
retrimis fond: ENVI
aviz: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

Comisia LIBE

- Studiile clinice cu medicamente de uz uman și abrogarea Directivei 2001/20/CE (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, LIBE, IMCO

Comisia ECON

- Măsurile luate în urma delegării competenţelor legislative şi a controlului de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (2012/2323(INI))
retrimis fond: JURI
aviz: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

Comisia FEMM

- Al şaptelea raport intermediar al Comisiei Europene privind politica de coeziune a UE (2013/2008(INI))
retrimis fond: REGI
aviz: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000183/2012) adresată de Amalia Sartori, în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, adresată Comisiei: Testele de stres (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, adresată Comisiei: Impactul austerității asupra condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acord între guvernul Statelor Unite Ale Americii și Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou;

- Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General Pentru Tarife Şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cursul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană;

- Protocol de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat privind pescuitul încheiat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte.


15. Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune octombrie I şi II 2012 şi noiembrie 2012 sunt disponibile pe site-ul „Séance en direct”.


16. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

15 februarie 2013

Wilson Cardenas Fonseca (nr. 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1750/2012); Fernando Parra López (nr. 1751/2012); (nume confidenţial) (nr. 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (nr. 1753/2012); (nume confidenţial) (nr. 1754/2012); (nume confidenţial) (nr. 1755/2012); (nume confidenţial) (nr. 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1757/2012); (nume confidenţial) (nr. 1758/2012); (nume confidenţial) (nr. 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1760/2012); (nume confidenţial) (nr. 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (nr. 1762/2012); David Román Faura (nr. 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (nr. 1764/2012); (nume confidenţial) (nr. 1765/2012); Petre Petrica (nr. 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (nr. 1767/2012); (nume confidenţial) (nr. 1768/2012); Marta Sperduto (nr. 1769/2012); Regula Glauser (nr. 1770/2012); Andrea Somma (nr. 1771/2012); Ana Peso Haro (nr. 1772/2012); Marco Bava (nr. 1773/2012); Marco Bava (nr. 1774/2012); Marco Bava (nr. 1775/2012); Atanas Tchobanov (nr. 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (nr. 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (nr. 1779/2012); Anne Marie Vicau (nr. 1780/2012); George Florin Brăteanu (nr. 1781/2012); Felix Fru Mukong (nr. 1782/2012); (nume confidenţial) (nr. 1783/2012); (nume confidenţial) (nr. 1784/2012); Constantin Zaharia (nr. 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (nr. 1786/2012); Marjukka Hagström (nr. 1787/2012); (nume confidenţial) (nr. 1788/2012); Remeikis Stasys (nr. 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (nr. 1790/2012); Manuel Moreno Romero (nr. 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (nr. 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (nr. 1793/2012); Aurel Truică (nr. 1794/2012); Dragomir Corneliu (nr. 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (nr. 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (nr. 1797/2012); Kevin Scardifield (nr. 1798/2012); James Bainbridge (nr. 1799/2012); Sam Budhdeo (nr. 1800/2012); Dumitru Duguleanu (nr. 1801/2012); Pierangelo Saba (nr. 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (nr. 1803/2012); (nume confidenţial) (nr. 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (nr. 1805/2012); Maria Hinca (nr. 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 semnături) (nr. 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (nr. 1808/2012); Andrea Signorini (nr. 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (nr. 1810/2012); (nume confidenţial) (nr. 1811/2012); (nume confidenţial) (nr. 1812/2012); Krisztián Pifkó (nr. 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (nr. 1814/2012); (nume confidenţial) (nr. 1815/2012); Pena Borobia (nr. 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (nr. 1817/2012); (nume confidenţial) (nr. 1818/2012); (nume confidenţial) (nr. 1819/2012); (nume confidenţial) (nr. 1820/2012); (nume confidenţial) (nr. 1821/2012); (nume confidenţial) (nr. 1822/2012); (nume confidenţial) (nr. 1823/2012); Wolfgang Sohst (nr. 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (nr. 1825/2012); Daniel Pérez Creus (nr. 1826/2012); María Pilar Pérez García (nr. 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (nr. 1828/2012); Osmo Juola (nr. 1829/2012); Victor Ruse (nr. 1830/2012); (nume confidenţial) (nr. 1831/2012); Joan Cazador Mercader (nr. 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (nr. 1833/2012); Eduardo Ribeiro (nr. 1834/2012); (nume confidenţial) (nr. 1835/2012); (nume confidenţial) (nr. 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (nr. 1837/2012); Ramona Riscau (nr. 1838/2012); Mihail Vrabie (nr. 1839/2012); (nume confidenţial) (nr. 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (nr. 1841/2012); (nume confidenţial) (nr. 1842/2012); (nume confidenţial) (nr. 1843/2012); Marin Vasilescu (nr. 1844/2012); Teodora Vatuiu (nr. 1845/2012).

26 februarie 2013

Miquel Àngel Estévez Torrent (nr. 1846/2012); Albert Boadella Prat (nr. 1847/2012); Mihail Vrabie (nr. 1848/2012); Juan Calvo Díaz (nr. 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (nr. 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (nr. 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (nr. 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (nr. 1853/2012); Issa Sacko (nr. 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (nr. 1855/2012); Javier Sert Díaz (nr. 1856/2012); Constantin Potânc (nr. 1857/2012); Elena del Valle Reboul (nr. 1858/2012); Rosita Welcker (nr. 1859/2012); (nume confidenţial) (nr. 1860/2012); (nume confidenţial) (nr. 1861/2012); (nume confidenţial) (nr. 1862/2012); (nume confidenţial) (nr. 1863/2012); (nume confidenţial) (nr. 1864/2012); (nume confidenţial) (nr. 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (nr. 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (nr. 1867/2012); Cătălin Bîzgan (nr. 1868/2012); Viorica Giurca (nr. 1869/2012); Andreas Ebert (nr. 1870/2012); Andrea Herrfurth (nr. 1871/2012); (nume confidenţial) (nr. 1872/2012); Rolf Weber (nr. 1873/2012); Karla Kamp (nr. 1874/2012); Roman Lopushanskyy (nr. 1875/2012); Markus Hugendick (nr. 1876/2012); (nume confidenţial) (nr. 1877/2012); Liane Steiner (nr. 1878/2012); Andrej Poleev (nr. 1879/2012); Sebastian Władarz (nr. 1880/2012); (nume confidenţial) (nr. 1881/2012); (nume confidenţial) (nr. 1882/2012); Angel Dzhambazki (nr. 1883/2012); (nume confidenţial) (nr. 1884/2012); Mairo Kõvask (nr. 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr. 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr. 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (nr. 1888/2012); Wiesław Boratyński (nr. 1889/2012); (nume confidenţial) (nr. 1890/2012); Oksana Jewell (nr. 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (nr. 1893/2012); Ferdinando Papeo (nr. 1894/2012); Luigi Diana (nr. 1895/2012); Carmen-Elena Călin (nr. 1896/2012); (nume confidenţial) (nr. 1897/2012); Marzio Panelli (nr. 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr. 1899/2012); (nume confidenţial) (nr. 1900/2012); Patrick Fossier (nr. 1901/2012); Felipe Ureta (nr. 1902/2012); Denis Rolli (nr. 1903/2012); Victorin Borsciov (nr. 1904/2012); (nume confidenţial) (nr. 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (nr. 1906/2012); Thomas Kuhlmann (nr. 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (nr. 1908/2012); Aurelio Rosini (nr. 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr. 1910/2012); (nume confidenţial) (nr. 1911/2012); José Bastos (nr. 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (nr. 1913/2012); (nume confidenţial) (nr. 1914/2012); Wojciech Wódka (nr. 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (nr. 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (nr. 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (nr. 1918/2012); Dhiraj Saha (nr. 1919/2012); Anita Oller Kamińska (nr. 1920/2012); (nume confidenţial) (nr. 1921/2012); (nume confidenţial) (nr. 1922/2012); (nume confidenţial) (nr. 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (nr. 1924/2012); Elisa Navas Herrera (nr. 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (nr. 1926/2012); Patrick Garces García (nr. 1927/2012); (nume confidenţial) (nr. 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (nr. 1929/2012); (nume confidenţial) (nr. 1930/2012); (nume confidenţial) (nr. 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (nr. 1932/2012); František Brychta (nr. 1933/2012); Owen Evan (nr. 1934/2012); (nume confidenţial) (nr. 1935/2012); (nume confidenţial) (nr. 1936/2012); (nume confidenţial) (nr. 1937/2012); Danny Byrne (nr. 1938/2012); Milen Iliev (nr. 1939/2012); Rehan Haider (nr. 1940/2012); Peter Fake (nr. 1941/2012); Amélie Bodin (nr. 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (nr. 1943/2012); (nume confidenţial) (nr. 1944/2012); Anni Nielsen (nr. 1945/2012); Carsten Braatz (nr. 1946/2012); Arturo Brizzi (nr. 1947/2012); (nume confidenţial) (nr. 1948/2012); Marcel Orzan (nr. 1949/2012); (nume confidenţial) (nr. 1950/2012); Cesare Conte (nr. 1951/2012); (nume confidenţial) (nr. 1952/2012); Janusz Anioł (nr. 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 semnături) (nr. 1954/2012); Stelian Mihai (nr. 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (nr. 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (nr. 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (nr. 1958/2012); (nume confidenţial) (nr. 1959/2012); (nume confidenţial) (nr. 1960/2012); (nume confidenţial) (nr. 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (nr. 1963/2012); (nume confidenţial) (nr. 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (nr. 1965/2012); Juan Forjan (nr. 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (nr. 1967/2012); (nume confidenţial) (nr. 1968/2012); (nume confidenţial) (nr. 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (nr. 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (nr. 1971/2012); (nume confidenţial) (nr. 1972/2012); Manuel Mera Gomez (nr. 1973/2012); Manuel Mera Gomez (nr. 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (nr. 1975/2012); (nume confidenţial) (nr. 1976/2012); (nume confidenţial) (nr. 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (nr. 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (nr. 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (nr. 1981/2012); Marc Aliart Cortés (nr. 1982/2012); Thomas Stamopoulos (nr. 1983/2012).

7 martie 2013

Kestutis Vilkauskas (nr. 1984/2012); Lorenz H. Becker (nr. 0001/2013); Stanislaw Tyma (nr. 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (nr. 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (nr. 0004/2013); Hans Werner Sperber (nr. 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr. 0006/2013); Daniel Krieger (nr. 0007/2013); Gert Winterwerber (nr. 0008/2013); Alois Krause (nr. 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 semnături) (nr. 0010/2013); Andrej Kržišnik (nr. 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (nr. 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (nr. 0013/2013); Istvan Erdelyi (nr. 0014/2013); Cleante Ravani (nr. 0015/2013); Graeme Garson (nr. 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (nr. 0017/2013); Lodovico Pizzati (nr. 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 semnături) (nr. 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (nr. 0020/2013); John Savage (nr. 0021/2013); (nume confidenţial) (nr. 0022/2013); Ghizela Eremia (nr. 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (nr. 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr. 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (nr. 0026/2013); Frans Swartele (nr. 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (nr. 0028/2013); (nume confidenţial) (nr. 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (nr. 0030/2013); Marie Bardot (nr. 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (nr. 0033/2013); Andreas Mai (nr. 0034/2013); Michael Leven (nr. 0035/2013); Vasilios Karamanlis (nr. 0036/2013); Fotios Batzios (nr. 0037/2013); Doncho Dudev (80 semnături) (nr. 0038/2013); Carolin Janker (nr. 0039/2013); Ulf Scheel (nr. 0040/2013); Jos Eisberg (nr. 0041/2013); Jonas Dieckmann (nr. 0042/2013); Helmut Hillenbrand (nr. 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (nr. 0044/2013); Bernard Ducosson (nr. 0045/2013); Mihail Vrabie (nr. 0046/2013); Antonio Serrao (nr. 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (nr. 0048/2013); Pascal Roy (nr. 0049/2013); Marius Juodagalvis (nr. 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (nr. 0051/2013); (nume confidenţial) (nr. 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 semnături) (nr. 0053/2013); Leszek Jerzak (nr. 0054/2013); (nume confidenţial) (nr. 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (nr. 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (nr. 0057/2013); Adam Salkowski (nr. 0058/2013); Manuela Michel (nr. 0059/2013); Cyrille Gbemanse (nr. 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (nr. 0061/2013); Jurgen Mozer (nr. 0062/2013); Ingeborg Burtin (nr. 0063/2013); Dirk Zimmermann (nr. 0064/2013); (nume confidenţial) (nr. 0065/2013); (nume confidenţial) (nr. 0066/2013); Joachim Kromm (17 semnături) (nr. 0067/2013); Holger Bauermeister (nr. 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (nr. 0071/2013); Natalia Eitelbach (nr. 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 semnături) (nr. 0073/2013); Horst Irsch (nr. 0074/2013); (nume confidenţial) (nr. 0075/2013); Martin Matuttis (nr. 0076/2013); Oskar Fischer (nr. 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (nr. 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 semnături) (nr. 0079/2013); Marianthi Pagouteli (nr. 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (nr. 0081/2013); Maria Pitikari (nr. 0082/2013); Angeliki Kallia (nr. 0083/2013); Stefan Penyacsek (nr. 0084/2013); (nume confidenţial) (nr. 0085/2013); Petr Kohout (nr. 0086/2013); (nume confidenţial) (nr. 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (nr. 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr. 0089/2013); Richard De Jong (nr. 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (nr. 0091/2013); Jan Peter Schneider (nr. 0092/2013); Véronique Van Poppel (nr. 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (nr. 0094/2013); Jürgen Engert (nr. 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (nr. 0096/2013); Marco Tarabugi (nr. 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (nr. 0098/2013); (nume confidenţial) (nr. 0099/2013); David Reiling (nr. 0100/2013); Vincent Kachler (nr. 0101/2013); Germano Russo (nr. 0102/2013); Dominique Joron (nr. 0103/2013); Geert Claes (nr. 0104/2013); Claudio Matta (nr. 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (nr. 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (nr. 0107/2013); Sarah Charlotte West (nr. 0108/2013); Maurizio Benedetto (nr. 0109/2013); Paul Haran (nr. 0110/2013); Lidia Beduschi (nr. 0111/2013).


17. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 13 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul financiar, Comisia a informat autoritatea bugetară în legătură cu reportarea creditelor diferenţiate şi nediferenţiate.

În conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Ombudsmanul European a informat autoritatea bugetară în legătură cu cererea de modificare a organigramei 1 – exerciţiul financiar 2013.

În conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Curtea de Justiţie a informat autoritatea bugetară în legătură cu cererea de modificare a organigramei 1 – exerciţiul financiar 2013.


18. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

A fost distribuit proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din martie 2013 (PE 505.526/PDOJ). Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Au intervenit Bernd Posselt, în semn de protest faţă de retragerea de pe ordinea de zi a dezbaterilor consacrate unui număr de patru rapoarte referitoare la extinderea Uniunii Europene, care erau prevăzute iniţial în cursul şedinţei de miercuri (Preşedintele a luat act de această intervenţie), şi William (The Earl of) Dartmouth.

A intervenit Jean-Pierre Audy, care şi-a exprimat dorinţa ca Preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, să fie prezent la dezbaterea programată miercuri având drept subiect preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (14-15 martie 2013).

A intervenit Pat the Cope Gallagher, pentru a semnala că site-ul internet la Parlamentului nu oferă informaţii în limba irlandeză.


19. Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor - Eliminarea stereotipurilor de gen în UE - Situaţia femeilor din nordul Africii (dezbatere)

Raport referitor la impactul crizei economice asupra egalității de gen și a drepturilor femeilor [2012/2301(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Raport referitor la eliminarea stereotipurilor de gen în UE [2012/2116(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Raport referitor la situaţia femeilor din nordul Africii [2012/2102(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Kartika Tamara Liotard şi-a prezentat raportul şi a răspuns la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liisa Jaakonsaari şi Paul Rübig, iar Silvia Costa şi-a prezentat raportul.

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Corina Creţu (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Gabriele Zimmer (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Zita Gurmai, în numele Grupului S&D, Angelika Werthmann, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen, neafiliată, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn şi Andrea Češková.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Au intervenit: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard şi Silvia Costa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 12.3.2013, punctul 10.7 al PV din 12.3.2013 şi punctul 10.8 al PV din 12.3.2013.


20. Orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE [2011/0300(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos şi-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Philippe Lamberts (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Pavel Poc (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Teresa Riera Madurell, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean, în numele Grupului ALDE, şi Mario Pirillo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska şi Josefa Andrés Barea.

Au intervenit: Günther Oettinger şi António Fernando Correia de Campos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 12.3.2013.


21. Perspectiva energetică 2050 (dezbatere)

Raport referitor la Perspectiva energetică 2050, un viitor în materie de energie [2012/2103(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela şi-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jacek Saryusz-Wolski (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Romana Jordan (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Herbert Reul, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Graham Watson, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, neafiliat, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer şi Nick Griffin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula şi Luís Paulo Alves.

Au intervenit: Günther Oettinger şi Niki Tzavela.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 13.3.2013 şi punctul 8.1 al PV din 14.3.2013.


22. Evaluările de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000183/2012 adresată de Amalia Sartori, în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, adresată Comisiei: Testele de stres (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori a dezvoltat întrebarea.

Günther Oettinger (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare

Au intervenit: Lena Kolarska-Bobińska, în numele Grupului PPE, Teresa Riera Madurell, în numele Grupului S&D, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis şi Romana Jordan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė şi Alajos Mészáros.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Amalia Sartori, în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, referitoare la evaluările de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană și activitățile conexe (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 14.3.2013.


23. Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor ***I - Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură [2012/0042(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice [2011/0372(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis şi Bas Eickhout şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Åsa Westlund (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE) şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis, în numele Grupului ALDE, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Richard Seeber, Christa Klaß şi Bogusław Sonik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu şi Erik Bánki.

Au intervenit: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis şi Bas Eickhout.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 12.3.2013 şi punctul 8.4 al PV din 12.3.2013.


24. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski şi Ricardo Cortés Lastra.


25. Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (prezentare succintă)

Raport referitor la pregătirea cadrului financiar multianual privind finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare) [2012/2222(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien a realizat prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira şi Maurice Ponga.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 10.9 al PV din 12.3.2013.


26. Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană *(prezentare succintă)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) [2012/0195(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga şi Elena Băsescu.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Acest punct este închis.

Vot: punctul 8.7 al PV din 12.3.2013.


27. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 505.526/OJMA).


28. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.15.


29. Încheierea sesiunii anuale

Sesiunea 2012-2013 a Parlamentului European s-a încheiat.

În conformitate cu dispoziţiile din tratat, Parlamentul se reuneşte mâine, marţi 12 martie 2013, la 8.30.

Klaus Welle

Anni Podimata

Secretar General

Vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


Anexa 1 - Anul european pentru concilierea vieții profesionale cu viața familială (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă nr. 0032/2012 depusă, în temeiul articolului 123 din Regulamentul de procedură, de Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli şi Jutta Steinruck referitoare la Anul european pentru concilierea vieții profesionale cu viața familială (punctul 7 al PV din 11.3.2013) şi semnată de 388 de deputaţi.

Textul declaraţiei scrise:

1.   La 9 martie 2004 Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind concilierea vieții profesionale, familiale și private ,

2.   Concilierea vieții profesionale și familiale reprezintă un mijloc important de a obține egalitatea dintre femei și bărbați, care constituie o valoare fundamentală a UE, consacrată în tratate,

3.   Un sprijin mai bun acordat măsurilor de conciliere vor permite bărbaților și femeilor, în toate modelele de familie, să se bucure de o serie mai largă de opțiuni în echilibrarea vieții profesionale și familiale, în funcție de nevoile și preferințele lor individuale, și va contribui la atingerea principalelor obiective politice ale UE;

4.   Un an european dedicat acestei tematici va aduce răspunsuri la provocări urgente, cum ar fi schimbările demografice, criza economică și financiară, șomajul, sărăcia și excluderea socială;

5.   Acțiunile de sprijin al armonizării vieții profesionale și de familie și instrumente precum FSE pot reduce inegalitățile salariale bazate pe gen și pot fi un element-cheie pentru crearea de locuri de muncă durabile și redresarea pe baza veniturilor, având în același timp un impact pozitiv asupra demografiei și permițând persoanelor să își îndeplinească responsabilitățile familiale;

6.   Comisia și toate celelalte instituții europene sunt solicitate să anunțe anul 2014 ca Anul european pentru concilierea vieții profesionale cu viața familială;

7.   Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Comisiei, Consiliului și statelor membre.

____________

1 În conformitate cu articolul 123 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

2 JO C 102 E du 28.4.2004, p. 492

Lista semnatarilor

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate