Zoznam 
Zápisnica
PDF 263kWORD 234k
Pondelok, 11. marca 2013 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Písomné vyhlásenie (článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku)
 8.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 10.Vyhlásenia predsedníctva
 11.Predloženie dokumentov
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Petície
 17.Presun rozpočtových prostriedkov
 18.Program práce
 19.Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien – Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ – Situácia žien v severnej Afrike (rozprava)
 20.Transeurópske energetické infraštruktúry ***I (rozprava)
 21.Plán postupu v energetike do roku 2050 (rozprava)
 22.Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii a súvisiace činnosti (rozprava)
 23.Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom ***I – Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy ***I (rozprava)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Financovanie spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a teritóriami na obdobie 2014 – 2020 (stručná prezentácia)
 26.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii *(stručná prezentácia)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 29.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Európsky rok zosúladenia pracovného a rodinného života (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.

°
° ° °

Predseda zaprial Marcovi Tarabellovi všetko najlepšie k narodeninám.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Marco Scurria, ktorý uviedol, že delegácii Parlamentu, ktorá cestovala do Západnej Sahary, bol zamietnutý vstup do Maroka (predseda odpovedal, že predseda Výboru pre zahraničné veci Elmar Brok sa v tejto veci obrátil na príslušného marockého ministra).


3. Zloženie Parlamentu

Ioannis Kasoulides bol vymenovaný za ministra zahraničných vecí Cypru s účinnosťou od 1. marca 2013.

Príslušné cyperské orgány oznámili vymenovanie Andreasa Pitsillidesa, ktorým je nahradený Ioannis Kasoulides, s účinnosťou od 4. marca 2013.

Parlament v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie mandátu Ioannisa Kasoulidesa s účinnosťou od 1. marca 2013 a vzal na vedomie vymenovanie Andreasa Pitsillidesa do funkcie poslanca Európskeho parlamentu s účinnosťou od 4. marca 2013.

V súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Andreas Pitsillides zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil platnosť voľby Marka Demesmaekera.


5. Zloženie politických skupín

Marta Andreasen už nie je členkou skupiny EFD, a to s účinnosťou od 26. februára 2013.


6. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny S&D Parlament schválil toto vymenovanie:

výbor CONT: Francesca Barracciu


7. Písomné vyhlásenie (článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku)

Predseda informoval Parlament, že toto písomné vyhlásenie podpísala väčšina všetkých poslancov:

Písomné vyhlásenie č. 0032/2012 o Európskom roku zosúladenia pracovného a rodinného života, ktoré predložili títo poslanci: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli a Jutta Steinruck.

Toto písomné vyhlásenie je uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 11.3.2013).


8. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

Korigendum (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) k uzneseniu Európskeho parlamentu zo 6. februára 2013 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

V súlade s čl. 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 574/2007/ES s cieľom zvýšiť mieru spolufinancovania uplatňovanú v rámci Fondu pre vonkajšie hranice v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia vážne ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES s cieľom zvýšiť mieru spolufinancovania uplatňovanú v rámci Európskeho fondu pre utečencov, Európskeho fondu pre návrat a Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v súvislosti s niektorými členskými štátmi, ktoré majú alebo ktorým hrozia vážne ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a (ES) č. 1434/98 určujúce podmienky, za ktorých sa môžu slede vykladať na breh na priemyselné účely okrem priamej ľudskej spotreby (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý sme slávili 8. marca 2013.

°
° ° °

Predseda oznámil, že včera došlo k poprave siedmich európskych rukojemníkov, ktorých zadržiavala teroristická skupina v Nigérii. V mene Európskeho parlamentu túto vraždu odsúdil a vyjadril sústrasť rodinám obetí.


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov, a to správy

- ***I Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - výbor TRAN - Spravodajcovia: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Správa o osobitnej správe č. 6/2012 (absolutórium za rok 2011) s názvom Pomoc Európskej únie pre komunitu cyperských Turkov (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o štatúte európskej vzájomnej spoločnosti (2012/2039(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení nástroja „Spájame Európu“ (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - výbor ITRE - výbor TRAN - Spravodajcovia: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Správa o osobitnej správe európskeho ombudsmana k otázke sťažnosti 2591/2010/GG voči Európskej komisii (letisko Viedeň ) (2012/2264(INI)) - výbor PETI - Spravodajkyňa: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Správa k ohrozeniu zdravia pri práci s azbestom a vyhliadkam na úplné odstránenie existujúceho azbestu (2012/2065(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Správa o zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo v Európskej únii na obdobie 2014 – 2020 (Colníctvo 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 624/2007/ES (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Správa o ochrane verejného zdravia pred látkami narušujúcimi endokrinný systém (2012/2066(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Správa k zlepšeniu využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného prostredia: budovanie dôvery prostredníctvom rozširovania poznatkov a schopnosti reagovať (2012/2104(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2011 (2012/2304(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Správa o Pláne postupu v energetike do roku 2050 (2012/2103(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednostiach vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Správa o integrácii migrantov, jej dôsledkoch pre trh práce a vonkajšom rozmere koordinácie sociálneho zabezpečenia (2012/2131(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Správa o zložení Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (2012/2309(INI)) - výbor AFCO - Spravodajkyne: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014, oddiel III – Komisia (2013/2010(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Správa o situácii žien v severnej Afrike (2012/2102(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Správa k vplyvu hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien (2012/2301(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Správa o príprave viacročného finančného rámca týkajúceho sa financovania spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a územiami na obdobie rokov 2014 – 2020 (11. európsky rozvojový fond) (2012/2222(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - výbor DEVE - Spravodajca: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Správa o odstraňovaní rodových stereotypov v EÚ (2012/2116(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) poslancov, a to návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Nicole Sinclaire. Návrh uznesenia o uctení si Dňa prímeria (11. novembra) (B7-0084/2013)

pridelené

gestorský výbor :

CULT

- Tiziano Motti a Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o odbornej spôsobilosti cvičiteľov psov (B7-0085/2013)

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o boji proti zriedkavým ochoreniam pomocou rozšíreného skríningu novorodencov (B7-0093/2013)

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o návrhu týkajúceho sa transparentného označovania potravín, ktoré zabezpečí presné informácie, pokiaľ ide o ich pôvod, kvalitu a vysledovateľnosť (B7-0094/2013)

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

- Philip Claeys. Návrh uznesenia o porušovaní práv menšín v Južnej Afrike (B7-0127/2013)

pridelené

gestorský výbor :

AFET

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o uznaní koní za domáce zvieratá (B7-0128/2013)

pridelené

gestorský výbor :

ENVI


12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 51 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31.1.2013)

- Priebežné hodnotenie Štokholmského programu (2013/2024(INI))
výbory: JURI, LIBE, AFCO

Zmena názvu iniciatívnych správ
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6.2.2013)

výbor TRAN

- Modrý rast – Posilnenie udržateľného rastu v morskom sektore a v sektore námornej dopravy a cestovného ruchu Únie (2012/2297(INI))

výbor AFCO

- Umiestnenie sídel inštitúcií Európskej únie (2012/2308(INI)).

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6.2.2013)

výbory JURI, LIBE, AFCO

- Priebežné hodnotenie Štokholmského programu (2013/2024(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. La situation des droits de l'homme dans la région du Sahel et au Sahara occidental (2013/2020(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

výbor DEVE

- Úloha vlastníckych práv, vlastníctva majetku a vytvárania bohatstva pri odstraňovaní chudoby a podpore udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách (2013/2026(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor ECON

- Výročná správa o daniach: ako uvoľniť potenciál hospodárskeho rastu EÚ (2013/2025(INI))
(stanovisko: PETI, IMCO, TRAN)

- Reforma štruktúry bankového sektora EÚ (2013/2021(INI))

výbor ENVI

- Správa Komisie Rade na základe správ členských štátov týkajúcich sa vykonávania odporúčania Rady (2009/C 151/01) o bezpečnosti pacienta vrátane prevencie a kontroly nemocničných infekcií (2013/2022(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor JURI

- Zlepšenie medzinárodného práva súkromného: pravidlá jurisdikcie pre oblasť zamestnania (2013/2023(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 202 ods. 8 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 31.1.2013)

výbor PETI

- Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 (2013/2013(INI))

Zmeny v pridelení výborom

výbor JURI

- Odporúčanie ESVČ a Rade s ohľadom na prieskum v roku 2013 týkajúci sa organizácie a fungovania ESVČ (2012/2253(INI))
pridelené gestorský výbor: AFET
stanovisko: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

výbor AGRI

- Inovácie pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu (2012/2295(INI))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

- Klinické skúšanie liekov na humánne použitie a zrušenie smernice 2001/20/ES (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, LIBE, IMCO

výbor ECON

- Ďalší postup v delegovaní legislatívnych právomocí a kontrole členskými štátmi, pokiaľ ide o vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (2012/2323(INI))
pridelené gestorský výbor: JURI
stanovisko: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

výbor FEMM

- Siedma správa Európskej komisie o pokroku v oblasti politiky súdržnosti (2013/2008(INI))
pridelené gestorský výbor: REGI
stanovisko: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

- (O-000183/2012), ktorú položila Amalia Sartori v mene výboru Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, pre Komisiu: Záťažové testy (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013), ktorú položila Pervenche Berès v mene výboru Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, pre Komisiu: Vplyv úsporných opatrení na životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Dohoda medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskou úniou o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení;

- Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii;

- Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej.


15. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej októbrovej schôdzi 2012 a na novembrovej schôdzi 2012 sú k dispozícii na stránke „Séance en direct“.


16. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 15. februára 2013

Wilson Cardenas Fonseca (č. 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 1750/2012); Fernando Parra López (č. 1751/2012); (meno je utajené) (č. 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (č. 1753/2012); (meno je utajené) (č. 1754/2012); (meno je utajené) (č. 1755/2012); (meno je utajené) (č. 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 1757/2012); (meno je utajené) (č. 1758/2012); (meno je utajené) (č. 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 1760/2012); (meno je utajené) (č. 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (č. 1762/2012); David Román Faura (č. 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (č. 1764/2012); (meno je utajené) (č. 1765/2012); Petre Petrica (č. 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (č. 1767/2012); (meno je utajené) (č. 1768/2012); Marta Sperduto (č. 1769/2012); Regula Glauser (č. 1770/2012); Andrea Somma (č. 1771/2012); Ana Peso Haro (č. 1772/2012); Marco Bava (č. 1773/2012); Marco Bava (č. 1774/2012); Marco Bava (č. 1775/2012); Atanas Tchobanov (č. 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (č. 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (č. 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (č. 1779/2012); Anne Marie Vicau (č. 1780/2012); George Florin Brăteanu (č. 1781/2012); Felix Fru Mukong (č. 1782/2012); (meno je utajené) (č. 1783/2012); (meno je utajené) (č. 1784/2012); Constantin Zaharia (č. 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (č. 1786/2012); Marjukka Hagström (č. 1787/2012); (meno je utajené) (č. 1788/2012); Remeikis Stasys (č. 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (č. 1790/2012); Manuel Moreno Romero (č. 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (č. 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (č. 1793/2012); Aurel Truică (č. 1794/2012); Dragomir Corneliu (č. 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (č. 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (č. 1797/2012); Kevin Scardifield (č. 1798/2012); James Bainbridge (č. 1799/2012); Sam Budhdeo (č. 1800/2012); Dumitru Duguleanu (č. 1801/2012); Pierangelo Saba (č. 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (č. 1803/2012); (meno je utajené) (č. 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (č. 1805/2012); Maria Hinca (č. 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 podpisy) (č. 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (č. 1808/2012); Andrea Signorini (č. 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (č. 1810/2012); (meno je utajené) (č. 1811/2012); (meno je utajené) (č. 1812/2012); Krisztián Pifkó (č. 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (č. 1814/2012); (meno je utajené) (č. 1815/2012); Pena Borobia (č. 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (č. 1817/2012); (meno je utajené) (č. 1818/2012); (meno je utajené) (č. 1819/2012); (meno je utajené) (č. 1820/2012); (meno je utajené) (č. 1821/2012); (meno je utajené) (č. 1822/2012); (meno je utajené) (č. 1823/2012); Wolfgang Sohst (č. 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (č. 1825/2012); Daniel Pérez Creus (č. 1826/2012); María Pilar Pérez García (č. 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (č. 1828/2012); Osmo Juola (č. 1829/2012); Victor Ruse (č. 1830/2012); (meno je utajené) (č. 1831/2012); Joan Cazador Mercader (č. 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (č. 1833/2012); Eduardo Ribeiro (č. 1834/2012); (meno je utajené) (č. 1835/2012); (meno je utajené) (č. 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (č. 1837/2012); Ramona Riscau (č. 1838/2012); Mihail Vrabie (č. 1839/2012); (meno je utajené) (č. 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (č. 1841/2012); (meno je utajené) (č. 1842/2012); (meno je utajené) (č. 1843/2012); Marin Vasilescu (č. 1844/2012); Teodora Vatuiu (č. 1845/2012).

Dňa 26. februára 2013

Miquel Àngel Estévez Torrent (č. 1846/2012); Albert Boadella Prat (č. 1847/2012); Mihail Vrabie (č. 1848/2012); Juan Calvo Díaz (č. 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (č. 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (č. 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (č. 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (č. 1853/2012); Issa Sacko (č. 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (č. 1855/2012); Javier Sert Díaz (č. 1856/2012); Constantin Potânc (č. 1857/2012); Elena del Valle Reboul (č. 1858/2012); Rosita Welcker (č. 1859/2012); (meno je utajené) (č. 1860/2012); (meno je utajené) (č. 1861/2012); (meno je utajené) (č. 1862/2012); (meno je utajené) (č. 1863/2012); (meno je utajené) (č. 1864/2012); (meno je utajené) (č. 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (č. 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (č. 1867/2012); Cătălin Bîzgan (č. 1868/2012); Viorica Giurca (č. 1869/2012); Andreas Ebert (č. 1870/2012); Andrea Herrfurth (č. 1871/2012); (meno je utajené) (č. 1872/2012); Rolf Weber (č. 1873/2012); Karla Kamp (č. 1874/2012); Roman Lopushanskyy (č. 1875/2012); Markus Hugendick (č. 1876/2012); (meno je utajené) (č. 1877/2012); Liane Steiner (č. 1878/2012); Andrej Poleev (č. 1879/2012); Sebastian Władarz (č. 1880/2012); (meno je utajené) (č. 1881/2012); (meno je utajené) (č. 1882/2012); Angel Dzhambazki (č. 1883/2012); (meno je utajené) (č. 1884/2012); Mairo Kõvask (č. 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (č. 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (č. 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (č. 1888/2012); Wiesław Boratyński (č. 1889/2012); (meno je utajené) (č. 1890/2012); Oksana Jewell (č. 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (č. 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (č. 1893/2012); Ferdinando Papeo (č. 1894/2012); Luigi Diana (č. 1895/2012); Carmen-Elena Călin (č. 1896/2012); (meno je utajené) (č. 1897/2012); Marzio Panelli (č. 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (č. 1899/2012); (meno je utajené) (č. 1900/2012); Patrick Fossier (č. 1901/2012); Felipe Ureta (č. 1902/2012); Denis Rolli (č. 1903/2012); Victorin Borsciov (č. 1904/2012); (meno je utajené) (č. 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (č. 1906/2012); Thomas Kuhlmann (č. 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (č. 1908/2012); Aurelio Rosini (č. 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (č. 1910/2012); (meno je utajené) (č. 1911/2012); José Bastos (č. 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (č. 1913/2012); (meno je utajené) (č. 1914/2012); Wojciech Wódka (č. 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (č. 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (č. 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (č. 1918/2012); Dhiraj Saha (č. 1919/2012); Anita Oller Kamińska (č. 1920/2012); (meno je utajené) (č. 1921/2012); (meno je utajené) (č. 1922/2012); (meno je utajené) (č. 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (č. 1924/2012); Elisa Navas Herrera (č. 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (č. 1926/2012); Patrick Garces García (č. 1927/2012); (meno je utajené) (č. 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (č. 1929/2012); (meno je utajené) (č. 1930/2012); (meno je utajené) (č. 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (č. 1932/2012); František Brychta (č. 1933/2012); Owen Evan (č. 1934/2012); (meno je utajené) (č. 1935/2012); (meno je utajené) (č. 1936/2012); (meno je utajené) (č. 1937/2012); Danny Byrne (č. 1938/2012); Milen Iliev (č. 1939/2012); Rehan Haider (č. 1940/2012); Peter Fake (č. 1941/2012); Amélie Bodin (č. 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (č. 1943/2012); (meno je utajené) (č. 1944/2012); Anni Nielsen (č. 1945/2012); Carsten Braatz (č. 1946/2012); Arturo Brizzi (č. 1947/2012); (meno je utajené) (č. 1948/2012); Marcel Orzan (č. 1949/2012); (meno je utajené) (č. 1950/2012); Cesare Conte (č. 1951/2012); (meno je utajené) (č. 1952/2012); Janusz Anioł (č. 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 podpisy) (č. 1954/2012); Stelian Mihai (č. 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (č. 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (č. 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (č. 1958/2012); (meno je utajené) (č. 1959/2012); (meno je utajené) (č. 1960/2012); (meno je utajené) (č. 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (č. 1963/2012); (meno je utajené) (č. 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (č. 1965/2012); Juan Forjan (č. 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (č. 1967/2012); (meno je utajené) (č. 1968/2012); (meno je utajené) (č. 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (č. 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (č. 1971/2012); (meno je utajené) (č. 1972/2012); Manuel Mera Gomez (č. 1973/2012); Manuel Mera Gomez (č. 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (č. 1975/2012); (meno je utajené) (č. 1976/2012); (meno je utajené) (č. 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (č. 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (č. 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (č. 1981/2012); Marc Aliart Cortés (č. 1982/2012); Thomas Stamopoulos (č. 1983/2012).

Dňa 7. marca 2013

Kestutis Vilkauskas (č. 1984/2012); Lorenz H. Becker (č. 0001/2013); Stanislaw Tyma (č. 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (č. 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (č. 0004/2013); Hans Werner Sperber (č. 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (č. 0006/2013); Daniel Krieger (č. 0007/2013); Gert Winterwerber (č. 0008/2013); Alois Krause (č. 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 podpisy) (č. 0010/2013); Andrej Kržišnik (č. 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (č. 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (č. 0013/2013); Istvan Erdelyi (č. 0014/2013); Cleante Ravani (č. 0015/2013); Graeme Garson (č. 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (č. 0017/2013); Lodovico Pizzati (č. 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 podpisov) (č. 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (č. 0020/2013); John Savage (č. 0021/2013); (meno je utajené) (č. 0022/2013); Ghizela Eremia (č. 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (č. 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (č. 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (č. 0026/2013); Frans Swartele (č. 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (č. 0028/2013); (meno je utajené) (č. 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (č. 0030/2013); Marie Bardot (č. 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (č. 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (č. 0033/2013); Andreas Mai (č. 0034/2013); Michael Leven (č. 0035/2013); Vasilios Karamanlis (č. 0036/2013); Fotios Batzios (č. 0037/2013); Doncho Dudev (80 podpisov) (č. 0038/2013); Carolin Janker (č. 0039/2013); Ulf Scheel (č. 0040/2013); Jos Eisberg (č. 0041/2013); Jonas Dieckmann (č. 0042/2013); Helmut Hillenbrand (č. 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (č. 0044/2013); Bernard Ducosson (č. 0045/2013); Mihail Vrabie (č. 0046/2013); Antonio Serrao (č. 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (č. 0048/2013); Pascal Roy (č. 0049/2013); Marius Juodagalvis (č. 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (č. 0051/2013); (meno je utajené) (č. 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 podpisov) (č. 0053/2013); Leszek Jerzak (č. 0054/2013); (meno je utajené) (č. 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (č. 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (č. 0057/2013); Adam Salkowski (č. 0058/2013); Manuela Michel (č. 0059/2013); Cyrille Gbemanse (č. 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (č. 0061/2013); Jurgen Mozer (č. 0062/2013); Ingeborg Burtin (č. 0063/2013); Dirk Zimmermann (č. 0064/2013); (meno je utajené) (č. 0065/2013); (meno je utajené) (č. 0066/2013); Joachim Kromm (17 podpisov) (č. 0067/2013); Holger Bauermeister (č. 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (č. 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (č. 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (č. 0071/2013); Natalia Eitelbach (č. 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 podpisy) (č. 0073/2013); Horst Irsch (č. 0074/2013); (meno je utajené) (č. 0075/2013); Martin Matuttis (č. 0076/2013); Oskar Fischer (č. 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (č. 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 podpisov) (č. 0079/2013); Marianthi Pagouteli (č. 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (č. 0081/2013); Maria Pitikari (č. 0082/2013); Angeliki Kallia (č. 0083/2013); Stefan Penyacsek (č. 0084/2013); (meno je utajené) (č. 0085/2013); Petr Kohout (č. 0086/2013); (meno je utajené) (č. 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (č. 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (č. 0089/2013); Richard De Jong (č. 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (č. 0091/2013); Jan Peter Schneider (č. 0092/2013); Véronique Van Poppel (č. 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (č. 0094/2013); Jürgen Engert (č. 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (č. 0096/2013); Marco Tarabugi (č. 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (č. 0098/2013); (meno je utajené) (č. 0099/2013); David Reiling (č. 0100/2013); Vincent Kachler (č. 0101/2013); Germano Russo (č. 0102/2013); Dominique Joron (č. 0103/2013); Geert Claes (č. 0104/2013); Claudio Matta (č. 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (č. 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (č. 0107/2013); Sarah Charlotte West (č. 0108/2013); Maurizio Benedetto (č. 0109/2013); Paul Haran (č. 0110/2013); Lidia Beduschi (č. 0111/2013).


17. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 13 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia informovala rozpočtový orgán o prenose diferencovaných a nediferencovaných rozpočtových prostriedkov.

V súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách európsky ombudsman informoval rozpočtový orgán o žiadosti o zmenu plánu stavu zamestnancov 1 – rozpočtový rok 2013.

V súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Súdny dvor informoval rozpočtový orgán o žiadosti o zmenu plánu stavu zamestnancov – rozpočtový rok 2013.


18. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu marcového rokovania 2013 (PE 505.526/PDOJ). Neboli navrhnuté žiadne zmeny programu.

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Bernd Posselt, ktorý protestoval proti tomu, že z programu boli stiahnuté rozpravy o štyroch správach o rozšírení Európskej únie, ktoré sa mali pôvodne konať počas stredajšieho rokovania (predseda vzal túto skutočnosť na vedomie), a William (The Earl of) Dartmouth.

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Audy, ktorý vyjadril prianie, aby sa predseda Európskej rady Herman Van Rompuy zúčastnil na stredajšom rokovaní o prípravách vzhľadom na zasadnutie Európskej rady (14. – 15. marca 2013).

V rozprave vystúpil Pat the Cope Gallagher s poznámkou, že na internetovej stránke Parlamentu chýba írčina.


19. Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien – Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ – Situácia žien v severnej Afrike (rozprava)

Správa k vplyvu hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien [2012/2301(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Správa o odstraňovaní rodových stereotypov v EÚ [2012/2116(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Správa o situácii žien v severnej Afrike [2012/2102(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier predstavila svoju správu.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Kartika Tamara Liotard predstavila svoju správu a odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Liisa Jaakonsaari a Paul Rübig, a Silvia Costa taktiež predstavila svoju správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Corina Creţu (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Gabriele Zimmer (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Zita Gurmai v mene skupiny S&D, Angelika Werthmann v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen – nezaradená poslankyňa, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn a Andrea Češková.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Vystúpili títo rečníci: Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard a Silvia Costa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 12.3.2013, bod 10.7 zápisnice zo dňa 12.3.2013 a bod 10.8 zápisnice zo dňa 12.3.2013.


20. Transeurópske energetické infraštruktúry ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES [2011/0300(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Pavel Poc (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Wojciech Michał Olejniczak (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Teresa Riera Madurell v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE a Mario Pirillo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska a Josefa Andrés Barea.

Vystúpili títo rečníci: Günther Oettinger a António Fernando Correia de Campos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 12.3.2013.


21. Plán postupu v energetike do roku 2050 (rozprava)

Správa o Pláne postupu v energetike do roku 2050 [2012/2103(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jacek Saryusz-Wolski (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Romana Jordan (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Lena Kolarska-Bobińska (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Herbert Reul v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Graham Watson, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer a Nick Griffin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula a Luís Paulo Alves.

Vystúpili títo rečníci: Günther Oettinger a Niki Tzavela.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 13.3.2013 a bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.3.2013.


22. Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii a súvisiace činnosti (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000183/2012), ktorú položila Amalia Sartori v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, pre Komisiu: Záťažové testy (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori rozvinula otázku.

Günther Oettinger (člen Komisie) odpovedal na otázku

Vystúpili títo poslanci: Lena Kolarska-Bobińska v mene skupiny PPE, Teresa Riera Madurell v mene skupiny S&D, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis a Romana Jordan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Alajos Mészáros.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Návrhy uznesenia predložené v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Amalia Sartori, v mene výboru Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, o posúdeniach rizika a bezpečnosti („záťažových testoch“) vykonaných v jadrových elektrárňach v Európskej únii a o súvisiacich činnostiach (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 14.3.2013.


23. Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom ***I – Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách započítavania a akčných plánoch pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom [2012/0042(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie [2011/0372(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis a Bas Eickhout uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Åsa Westlund (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko) a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis v mene skupiny ALDE, Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Richard Seeber, Christa Klaß a Bogusław Sonik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu a Erik Bánki.

Vystúpili títo rečníci: Connie Hedegaard, Kriton Arsenis a Bas Eickhout.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 12.3.2013 a bod 8.4 zápisnice zo dňa 12.3.2013.


24. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski a Ricardo Cortés Lastra.


25. Financovanie spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a teritóriami na obdobie 2014 – 2020 (stručná prezentácia)

Správa o príprave viacročného finančného rámca týkajúceho sa financovania spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a územiami na obdobie rokov 2014 – 2020 (11. európsky rozvojový fond) [2012/2222(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira a Maurice Ponga.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 12.3.2013.


26. Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii *(stručná prezentácia)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) [2012/0195(CNS)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Connie Hedegaard (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 12.3.2013.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 505.526/OJMA).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.


29. Skončenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu 2012 – 2013 je ukončené.

V súlade so zmluvou sa Parlament zíde v utorok 12. marca 2013 o 8.30 h.

Klaus Welle

Anni Podimata

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


Príloha 1 – Európsky rok zosúladenia pracovného a rodinného života (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0032/2012 o Európskom roku zosúladenia pracovného a rodinného života1 (bod 7 zápisnice zo dňa 11.3.2013), ktoré podľa článku 123 rokovacieho poriadku predložili poslanci Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli a Jutta Steinruck a ktoré podpísalo 388 poslancov.

Text písomného vyhlásenia:

1.   Európsky parlament prijal 9. marca 2004 uznesenie o zosúladení pracovného, rodinného a súkromného života2;

2.   zosúladenie pracovného a rodinného života je dôležitým prostriedkom na dosiahnutie rovnosti medzi ženami a mužmi, čo je základnou hodnotou EÚ zakotvenou v zmluvách;

3.   lepšia podpora opatrení na zosúladenie poskytne ženám a mužom, ktorí žijú v najrôznejších modeloch rodiny, širší výber možností pri dosahovaní rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom na základe ich individuálnych potrieb a preferencií a prispeje aj k dosiahnutiu hlavných politických cieľov EÚ;

4.   osobitný európsky rok bude impulzom pre reakcie na pálčivé problémy, ako sú demografické zmeny, hospodárska a finančná kríza, nezamestnanosť, chudoba a sociálne vylúčenie;

5.   politiky podporujúce zosúladenie pracovného a rodinného života a nástroje ako ESF môžu znížiť rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a byť kľúčovým prvkom udržateľnej zamestnanosti a oživenia podporovaného príjmami, ako aj mať pozitívny vplyv na demografiu a umožňovať opatrovateľom, aby si plnili opatrovateľské povinnosti;

6.   Komisia a všetky európske inštitúcie sú vyzvané, aby vyhlásili rok 2014 za Európsky rok zosúladenia pracovného a rodinného života;

7.   toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov sa postupuje Komisii, Rade a členským štátom.

____________

1 V súlade s článkom 123 ods. 4 a 5 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané väčšinou všetkých poslancov, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.

2 Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 492.

Zoznam podpísaných poslancov

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia