Kazalo 
Zapisnik
PDF 253kWORD 224k
Ponedeljek, 11. marec 2013 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta
 4.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Pisna izjava (člen 123(4) Poslovnika)
 8.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 10.Izjave predsedujočega
 11.Predložitev dokumentov
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 15.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 16.Peticije
 17.Prerazporeditev sredstev
 18.Razpored dela
 19.Vpliv gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk - Odprava stereotipov o spolih v EU - Položaj žensk v Severni Afriki (razprava)
 20.Vseevropska energetska infrastruktura ***I (razprava)
 21.Energetski načrt za leto 2050 (razprava)
 22.Ocenjevanje tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji („stresni testi“) (razprava)
 23.Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih ***I - Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami ***I (razprava)
 24.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 25.Financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (kratka predstavitev)
 26.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji * (kratka predstavitev)
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 29.Zaključek letnega zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Evropsko leto usklajevanja poklicnega in družinskega življenja (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.

°
° ° °

Predsednik je zaželel vse najboljše za rojstni dan Marcu Tarabelli.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govoril je Marco Scurria, ki je povedal, da je bila iz Maroka izgnana delegacija Parlamenta, ki je bila na poti v Zahodno Saharo (predsednik je odgovoril, da je predsednik Odbora za zunanje zadeve Elmar Brok v zvezi s tem stopil v stik s pristojnim maroškim ministrom).


3. Sestava Parlamenta

Ioannis Kasoulides je bil imenovan za ministra za zunanje zadeve Cipra z veljavo od 1. marca 2013.

Pristojni ciprski organi so sporočili imenovanje Andreasa Pitsillidesa, ki bo nadomestil Ioannisa Kasoulidesa z veljavo od 4. marca 2013.

Parlament se je v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in členom 4(1) in (4) Poslovnika seznanil, da se je s 1. marcem 2013 sprostil sedež, ki ga je zasedal Ioannis Kasoulides, in da je bil za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Andreas Pitsillides z veljavo od 4. marca 2013.

Dokler Parlament v skladu s členom 3(2) Poslovnika ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se Andreas Pitsillides polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal pisno izjavo, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


4. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandata Marka Demesmaekerja.


5. Članstvo v političnih skupinah

Marta Andreasen je prenehala biti član skupine EFD z veljavo od 26. februarja 2013.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel sledečo zahtevo za imenovanje:

odbor CONT: Francesca Barracciu


7. Pisna izjava (člen 123(4) Poslovnika)

Predsednik je obvestil Parlament, da je naslednjo pisno izjavo podpisala večina poslancev Parlamenta:

Pisna izjava št. 0032/2012 o evropskem letu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, ki so jo vložili naslednji poslanci: Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli in Jutta Steinruck

Ta pisna izjava se z imeni podpisnikov objavi v tem zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 11.3.2013).


8. Popravek (člen 216 Poslovnika)

Pristojni odbor je podal popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

Popravek (P7_TA-PROV(2013)0048(COR01)) resolucije Evropskega parlamenta, sprejete dne 6. februarja 2013 o smernicah za proračunski postopek za leto 2014, oddelek I – Evropski parlament, oddelek II – Svet, oddelek IV – Sodišče, oddelek V – Računsko sodišče, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, oddelek VII – Odbor regij, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje (P7_TA-PROV(2013)0048) (2013/2003(BUD))

V skladu s členom 216(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je na razpolago na spletni strani Séance en direct.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 574/2007/ES z namenom povečanja stopnje sofinanciranja v okviru Sklada za zunanje meje za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo hude težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (00072/2012/LEX - C7-0056/2013 - 2012/0253(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših Egejskih otokov in razveljavitvi uredbe Sveta (ES) št. 1405/2006 (00068/2012/LEX - C7-0055/2013 - 2010/0370(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 (00067/2012/LEX - C7-0054/2013 - 2010/0256(COD))

- Sklep Evropskega Parlamenta in Svetao spremembi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega Parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES z namenom povečanja stopnje sofinanciranja v okviru evropskega sklada za begunce, evropskega sklada za vračanje in evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav v zvezi z nekaterimi določbami, povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo hude težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (00071/2012/LEX - C7-0053/2013 - 2012/0252(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov in (ES) št. 1434/98 o opredelitvi pogojev, pod katerimi se lahko sled iztovarja za gospodarske namene, ki ne zajemajo neposredne človeške uporabe (00064/2012/LEX - C7-0052/2013 - 2012/0158(COD))


10. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo ob mednarodnem dnevu žena, ki je bil 8. marca 2013.

°
° ° °

Predsednik je povedal, da je bilo včeraj ubitih sedem evropskih talcev, ki jih je ugrabila teroristična skupina v Nigeriji. V imenu Parlamenta je obsodil ta uboj in je v imenu institucije izrazil sožalje družinam žrtev.


11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov, poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (COM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalca: Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos (A7-0012/2013)

- Poročilo o posebnem poročilu št. 6/2012 (razrešnica za leto 2011) – „Pomoč Evropske unije turški skupnosti na Cipru“, (v skladu s členom 287(4), drugi pododstavek, PDEU) (N7-0065/2012 - C7-0128/2012 - 2012/2107(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ivailo Kalfin (A7-0013/2013)

- Poročilo s priporočili Komisiji o statutu evropske vzajemne družbe (2012/2039(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD)) - Odbor ITRE - Odbor TRAN - Poročevalca: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet (A7-0021/2013)

- Poročilo o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic glede njegove preiskave pritožbe 2591/2010/GG proti Evropski komisiji (letališče Dunaj) (2012/2264(INI)) - Odbor PETI - Poročevalka: Margrete Auken (A7-0022/2013)

- Poročilo o z azbestom povezanih poklicnih tveganjih za zdravje in obetih za odpravo vsega obstoječega azbesta (2012/2065(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Stephen Hughes (A7-0025/2013)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za carino v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Carina 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 624/2007/ES (COM(2012)0464 - C7-0241/2012 - 2011/0341A(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Raffaele Baldassarre (A7-0026/2013)

- Poročilo o varovanju javnega zdravja pred endokrinimi motilci (2012/2066(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

- Poročilo o boljšem zagotavljanju koristi okoljskih ukrepov EU: krepitev zaupanja z boljšim znanjem in odzivnostjo (2012/2104(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

- Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2011 (2012/2304(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Marisa Matias (A7-0031/2013)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 - 2012/0074(NLE)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

- Poročilo o energetskem načrtu za leto 2050, prihodnosti z energijo (2012/2103(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES (COM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornostih države zastave za izvrševanje Direktive Sveta 2009/13/ES o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

- Poročilo o vključevanju migrantov, njegovih učinkih na trg dela ter zunanji razsežnosti koordinacije v zvezi s socialno varnostjo v EU (2012/2131(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

- Poročilo o sestavi Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 (2012/2309(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalca: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2014, oddelek III – Komisija (2013/2010(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

- Poročilo o položaju žensk v Severni Afriki (2012/2102(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Silvia Costa (A7-0047/2013)

- Poročilo o vplivu gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk (2012/2301(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

- Poročilo o pripravi večletnega finančnega okvira za financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (11. Evropski razvojni sklad) (2012/2222(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

- *Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (sklep o pridružitvi ČDO) (COM(2012)0362 - C7-0285/2012 - 2012/0195(CNS)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

- Poročilo o odpravi stereotipov o spolih v EU (2012/2116(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Ivailo Kalfin (A7-0404/2012)

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 120 Poslovnika)

- Nicole Sinclaire. Predlog resolucije o upoštevanju dneva spomina (11. november) (B7-0084/2013)

posredovano

pristojni :

CULT

- Tiziano Motti in Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o strokovnosti vaditeljev psov (B7-0085/2013)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

AGRI

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o boju proti redkim boleznim s pomočjo širše uporabe presejalnih testov za novorojenčke (B7-0093/2013)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o predlogu za pregledno označevanje živilskih proizvodov zaradi pravilnega obveščanja o njihovem poreklu, kakovosti in sledljivosti (B7-0094/2013)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Philip Claeys. Predlog resolucije o kršitvi pravic manjšin v Južni Afriki (B7-0127/2013)

posredovano

pristojni :

AFET

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o priznanju konjev kot domačih živali (B7-0128/2013)

posredovano

pristojni :

ENVI


12. Sklepi o določenih dokumentih

Postopek s skupnimi sejami odborov (člen 51 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 31. januarja 2013)

- Vmesni pregled Stockholmskega programa (2013/2024(INI))
odbori: JURI, LIBE, AFCO

Spremembe naslovov samoiniciativnih poročil
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. februarja 2013)

odbor TRAN

- Modra rast - Izboljšanje trajnostnega razvoja v morskem, pomorskem in turističnem sektorju EU

(2012/2297(INI))

odbor AFCO

- Določitev sedežev institucij Evropske unije (2012/2308(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. februarja 2013)

odbori JURI, LIBE, AFCO

- Vmesni pregled Stockholmskega programa (2013/2024(INI))
(mnenje: FEMM)

odbor AFET

- Položaj človekovih pravic v regiji Sahel in v Zahodni Sahari (2013/2020(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE)

odbor DEVE

- Vloga lastninske pravice, ureditve lastništva in ustvarjanja bogastva pri izkoreninjenju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja v državah v razvoju (2013/2026(INI))
(mnenje: FEMM)

odbor ECON

- Letno davčno poročilo: Možnosti za sprostitev potenciala EU za gospodarsko rast (2013/2025(INI))
(mnenje: PETI, IMCO, TRAN)

- Strukturna reforma bančnega sektorja EU (2013/2021(INI))

odbor ENVI

- Poročilo Komisije Svetu na podlagi poročil držav članic o izvajanju Priporočila Sveta (2009/C 151/01) o varnosti pacientov, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo (2013/2022(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor JURI

- Izboljšanje mednarodnega zasebnega prava: pravila o pristojnosti na področju zaposlovanja (2013/2023(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 202(8) Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 31. januarja 2013)

odbor PETI

- Letno poročilo o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2012 (2013/2013(INI))

Spremembe napotitev na odbore

odbor JURI

- Priporočilo Evropski službi za zunanjepolitično delovanje in Svetu glede revizije organizacije in delovanja te službe, predvidene v letu 2013 (2012/2253(INI))
posredovano pristojni: AFET
mnenje: DEVE, ENVI, BUDG, CONT, JURI

odbor AGRI

- Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo (2012/2295(INI))
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: DEVE, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO, REGI

odbor LIBE

- Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitev Direktive 2001/20/ES (COM(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD))
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, LIBE, IMCO

odbor ECON

- Spremljanje prenosa zakonodajnih pooblastil in nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil Komisije (2012/2323(INI))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN

odbor FEMM

- Sedmo poročilo Evropske komisije o napredku na področju kohezijske politike EU (2013/2008(INI))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 115 Poslovnika):

- (O-000183/2012), ki ga je postavila Amalia Sartori v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Komisiji: Stresni testi (B7-0108/2013)

- (O-000018/2013), ki ga je postavila Pervenche Berès v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Komisiji: Posledice varčevanja za življenjske razmere invalidov (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)


14. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- sporazum med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme;

- sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristope k Evropski uniji;

- protokol o določitvah ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani.


15. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct so na voljo sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim delnim zasedanjem oktobra 2012 in delnim zasedanjem novembra 2012.


16. Peticije

V skladu s členom 201(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

15. februar 2013

Wilson Cardenas Fonseca (št. 1749/2012); José Manuel Martín Álvarez (št. 1750/2012); Fernando Parra López (št. 1751/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1752/2012); Joan Ferrer Matamala (št. 1753/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1754/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1755/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1756/2012); José Manuel Martín Álvarez (št. 1757/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1758/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1759/2012); José Manuel Martín Álvarez (št. 1760/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1761/2012); María Gema Peña Jiménez (št. 1762/2012); David Román Faura (št. 1763/2012); Juan Morenilla Ruiz (št. 1764/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1765/2012); Petre Petrica (št. 1766/2012); Fulvio Albano (Tekmed Instruments SpA) (št. 1767/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1768/2012); Marta Sperduto (št. 1769/2012); Regula Glauser (št. 1770/2012); Andrea Somma (št. 1771/2012); Ana Peso Haro (št. 1772/2012); Marco Bava (št. 1773/2012); Marco Bava (št. 1774/2012); Marco Bava (št. 1775/2012); Atanas Tchobanov (št. 1776/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (št. 1777/2012); Gianluca Sciacchitano (št. 1778/2012); Mărcuşanu Aurel Dorel (št. 1779/2012); Anne Marie Vicau (št. 1780/2012); George Florin Brăteanu (št. 1781/2012); Felix Fru Mukong (št. 1782/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1783/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1784/2012); Constantin Zaharia (št. 1785/2012); Víctor Luis Acosta González (št. 1786/2012); Marjukka Hagström (št. 1787/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1788/2012); Remeikis Stasys (št. 1789/2012); Ascensión Barbero Sánchez (št. 1790/2012); Manuel Moreno Romero (št. 1791/2012); Félix de la Fuente (Ciudadanos Libres Unidos - Cilus) (št. 1792/2012); Pablo Gutiérrez Jiménez (št. 1793/2012); Aurel Truică (št. 1794/2012); Dragomir Corneliu (št. 1795/2012); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (št. 1796/2012); Gabino José Carballo Pérez (št. 1797/2012); Kevin Scardifield (št. 1798/2012); James Bainbridge (št. 1799/2012); Sam Budhdeo (št. 1800/2012); Dumitru Duguleanu (št. 1801/2012); Pierangelo Saba (št. 1802/2012); Kestutis Vilkauskas (št. 1803/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1804/2012); Kestutis Vilkauskas (št. 1805/2012); Maria Hinca (št. 1806/2012); Dino Guido Rinoldi (Associazione L.E.T.A.) (2 podpisa) (št. 1807/2012); Maria Rosaria Fonti (št. 1808/2012); Andrea Signorini (št. 1809/2012); Maria Victòria González Cenzano (št. 1810/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1811/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1812/2012); Krisztián Pifkó (št. 1813/2012); Yavor Djidjev (Union for Private Economic Enterprise) (št. 1814/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1815/2012); Pena Borobia (št. 1816/2012); Irina Rodríguez de la Flor (št. 1817/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1818/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1819/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1820/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1821/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1822/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1823/2012); Wolfgang Sohst (št. 1824/2012); João Paulo Gomes Baptista Lopes (št. 1825/2012); Daniel Pérez Creus (št. 1826/2012); María Pilar Pérez García (št. 1827/2012); Alexandru Mogoşanu (št. 1828/2012); Osmo Juola (št. 1829/2012); Victor Ruse (št. 1830/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1831/2012); Joan Cazador Mercader (št. 1832/2012); Alvaro Vte. Tur Parra (št. 1833/2012); Eduardo Ribeiro (št. 1834/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1835/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1836/2012); Josep Antoni Rodríguez Solé (št. 1837/2012); Ramona Riscau (št. 1838/2012); Mihail Vrabie (št. 1839/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1840/2012); Santiago Carcas Cuartero (št. 1841/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1842/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1843/2012); Marin Vasilescu (št. 1844/2012); Teodora Vatuiu (št. 1845/2012).

26. februar 2013

Miquel Àngel Estévez Torrent (št. 1846/2012); Albert Boadella Prat (št. 1847/2012); Mihail Vrabie (št. 1848/2012); Juan Calvo Díaz (št. 1849/2012); Alexandra Jaraiz Lara (št. 1850/2012); Rufino Manzaneque Ramos (št. 1851/2012); Juan Luis Figueredo Alonso (št. 1852/2012); Efren Javier Rubiera Cuervo (št. 1853/2012); Issa Sacko (št. 1854/2012); Víctor Escoda Vegas (št. 1855/2012); Javier Sert Díaz (št. 1856/2012); Constantin Potânc (št. 1857/2012); Elena del Valle Reboul (št. 1858/2012); Rosita Welcker (št. 1859/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1860/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1861/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1862/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1863/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1864/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1865/2012); Eva Rodríguez Calvar (št. 1866/2012); José Luis Gallego Carrasco (št. 1867/2012); Cătălin Bîzgan (št. 1868/2012); Viorica Giurca (št. 1869/2012); Andreas Ebert (št. 1870/2012); Andrea Herrfurth (št. 1871/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1872/2012); Rolf Weber (št. 1873/2012); Karla Kamp (št. 1874/2012); Roman Lopushanskyy (št. 1875/2012); Markus Hugendick (št. 1876/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1877/2012); Liane Steiner (št. 1878/2012); Andrej Poleev (št. 1879/2012); Sebastian Władarz (št. 1880/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1881/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1882/2012); Angel Dzhambazki (št. 1883/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1884/2012); Mairo Kõvask (št. 1885/2012); Włodzimierz Krzciuk (št. 1886/2012); Włodzimierz Krzciuk (št. 1887/2012); Włodzimierz Krzciuk (št. 1888/2012); Wiesław Boratyński (št. 1889/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1890/2012); Oksana Jewell (št. 1891/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (št. 1892/2012); Alberto de la Penã Guillén (št. 1893/2012); Ferdinando Papeo (št. 1894/2012); Luigi Diana (št. 1895/2012); Carmen-Elena Călin (št. 1896/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1897/2012); Marzio Panelli (št. 1898/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (št. 1899/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1900/2012); Patrick Fossier (št. 1901/2012); Felipe Ureta (št. 1902/2012); Denis Rolli (št. 1903/2012); Victorin Borsciov (št. 1904/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1905/2012); Chi ama la Sicilia A.p.S. (Chi ama la Sicilia A.p.S.) (št. 1906/2012); Thomas Kuhlmann (št. 1907/2012); María del Carmen Fernández Otero (št. 1908/2012); Aurelio Rosini (št. 1909/2012); Flavio Miccono (I.P.A.) (št. 1910/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1911/2012); José Bastos (št. 1912/2012); Peter Cassar Torreggiani (št. 1913/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1914/2012); Wojciech Wódka (št. 1915/2012); Alfonsín Manuel Javier Rodríguez (št. 1916/2012); Armenio Caetano Henriques (št. 1917/2012); Frances Patricia Gibbs (št. 1918/2012); Dhiraj Saha (št. 1919/2012); Anita Oller Kamińska (št. 1920/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1921/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1922/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1923/2012); Roberto Carballal Moreno (št. 1924/2012); Elisa Navas Herrera (št. 1925/2012); Félix de la Fuente Pascual (št. 1926/2012); Patrick Garces García (št. 1927/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1928/2012); Marrahí Escribà Marrahí (št. 1929/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1930/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1931/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (št. 1932/2012); František Brychta (št. 1933/2012); Owen Evan (št. 1934/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1935/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1936/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1937/2012); Danny Byrne (št. 1938/2012); Milen Iliev (št. 1939/2012); Rehan Haider (št. 1940/2012); Peter Fake (št. 1941/2012); Amélie Bodin (št. 1942/2012); Aferdita Hasandocaj (št. 1943/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1944/2012); Anni Nielsen (št. 1945/2012); Carsten Braatz (št. 1946/2012); Arturo Brizzi (št. 1947/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1948/2012); Marcel Orzan (št. 1949/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1950/2012); Cesare Conte (št. 1951/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1952/2012); Janusz Anioł (št. 1953/2012); Fazakas Palma (Birth House Association) (3 podpisi) (št. 1954/2012); Stelian Mihai (št. 1955/2012); Associação Nacional dos Professores Contratados ANVPC (ANVPC) (št. 1956/2012); Mariano Velasco Lizcano (Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23) (št. 1957/2012); Nerea Garrido Montenegro (št. 1958/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1959/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1960/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1961/2012); José Manuel Martín Álvarez (št. 1962/2012); Jesús Gerardo Ortiz Morales (št. 1963/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1964/2012); Miguel Ângelo de OM Correia (št. 1965/2012); Juan Forjan (št. 1966/2012); Enrique Arraiz Curbelo (št. 1967/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1968/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1969/2012); José Antonio Sánchez Raba (št. 1970/2012); Natália Maria Pereira Moura (št. 1971/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1972/2012); Manuel Mera Gomez (št. 1973/2012); Manuel Mera Gomez (št. 1974/2012); Julio Perdomo Lugo (št. 1975/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1976/2012); (ime vlagatelja zaupno) (št. 1977/2012); Ioan-Laurenţiu Cocan (št. 1978/2012); Josep Francesc Chaqués i Noverques (št. 1979/2012); José Manuel Martín Álvarez (št. 1980/2012); Tudor Socrate Gregorian (št. 1981/2012); Marc Aliart Cortés (št. 1982/2012); Thomas Stamopoulos (št. 1983/2012).

7. marec 2013

Kestutis Vilkauskas (št. 1984/2012); Lorenz H. Becker (št. 0001/2013); Stanislaw Tyma (št. 0002/2013); Zbigniew Jozef Krajewski (št. 0003/2013); Petar Penchev (Nacionalno Dvigenie Ekoglasnost - The National Movement of Ecoglasnost) (št. 0004/2013); Hans Werner Sperber (št. 0005/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (št. 0006/2013); Daniel Krieger (št. 0007/2013); Gert Winterwerber (št. 0008/2013); Alois Krause (št. 0009/2013); Tomasz Elbanowski (Rzecznik Praw Rodzicow) (2 podpisa) (št. 0010/2013); Andrej Kržišnik (št. 0011/2013); Jésus Salamanca Tejero (št. 0012/2013); Paraskevas Tsavdaridis (št. 0013/2013); Istvan Erdelyi (št. 0014/2013); Cleante Ravani (št. 0015/2013); Graeme Garson (št. 0016/2013); Patricio Germán García Bartholin (št. 0017/2013); Lodovico Pizzati (št. 0018/2013); Sophie De Blieck (CNE GNC) (10 podpisov) (št. 0019/2013); Lea Ruth Ziebold (št. 0020/2013); John Savage (št. 0021/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0022/2013); Ghizela Eremia (št. 0023/2013); Andrés Francisco Cabrera (št. 0024/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (št. 0025/2013); Bold Dragos-Ionut (št. 0026/2013); Frans Swartele (št. 0027/2013); Chumber Ravinder Singh (št. 0028/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0029/2013); Małgorzata Ciembronowicz (št. 0030/2013); Marie Bardot (št. 0031/2013); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (št. 0032/2013); E. Constantin Mercioiu (št. 0033/2013); Andreas Mai (št. 0034/2013); Michael Leven (št. 0035/2013); Vasilios Karamanlis (št. 0036/2013); Fotios Batzios (št. 0037/2013); Doncho Dudev (80 podpisov) (št. 0038/2013); Carolin Janker (št. 0039/2013); Ulf Scheel (št. 0040/2013); Jos Eisberg (št. 0041/2013); Jonas Dieckmann (št. 0042/2013); Helmut Hillenbrand (št. 0043/2013); Pedro Yubero Rivas (št. 0044/2013); Bernard Ducosson (št. 0045/2013); Mihail Vrabie (št. 0046/2013); Antonio Serrao (št. 0047/2013); Norbert Claus (Trucker Akademie GmbH) (št. 0048/2013); Pascal Roy (št. 0049/2013); Marius Juodagalvis (št. 0050/2013); Pedro Jiménez San José (Izquierda Unida los Verdes - Convocatoria por Andalucía) (št. 0051/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0052/2013); Rafał Dąbrowski (30 podpisov) (št. 0053/2013); Leszek Jerzak (št. 0054/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0055/2013); Produkcyjne Pneumatyki Centrum (Centrum Produkcyjne Pneumatyki) (št. 0056/2013); Bogdan Mohammed Gasiński (št. 0057/2013); Adam Salkowski (št. 0058/2013); Manuela Michel (št. 0059/2013); Cyrille Gbemanse (št. 0060/2013); Mohamed Musa Gbondo Sama (št. 0061/2013); Jurgen Mozer (št. 0062/2013); Ingeborg Burtin (št. 0063/2013); Dirk Zimmermann (št. 0064/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0065/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0066/2013); Joachim Kromm (17 podpisov) (št. 0067/2013); Holger Bauermeister (št. 0068/2013); Ludwig Bühlmeier (št. 0069/2013); Ludwig Bühlmeier (št. 0070/2013); Ludwig Bühlmeier (št. 0071/2013); Natalia Eitelbach (št. 0072/2013); Christos Vlachojannis (Dimarcheio Parou) (2 podpisa) (št. 0073/2013); Horst Irsch (št. 0074/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0075/2013); Martin Matuttis (št. 0076/2013); Oskar Fischer (št. 0077/2013); Josef Jakobs (Josef Jakobs Spargelhof GbR) (št. 0078/2013); Doris Fureder (Amnesty International Gruppe 108 Ottensheim) (33 podpisov) (št. 0079/2013); Marianthi Pagouteli (št. 0080/2013); Evangelos Sarantidis (Sindesmos Emporon Agoras Michanikon Ochimaton & Skafon ) (št. 0081/2013); Maria Pitikari (št. 0082/2013); Angeliki Kallia (št. 0083/2013); Stefan Penyacsek (št. 0084/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0085/2013); Petr Kohout (št. 0086/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0087/2013); Pentti Juhani Palokari (št. 0088/2013); Hannu Heikki Oskari Hietikko (št. 0089/2013); Richard De Jong (št. 0090/2013); Serge Grass (Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté) (št. 0091/2013); Jan Peter Schneider (št. 0092/2013); Véronique Van Poppel (št. 0093/2013); Evanghelos Moutsopoulos (World Philosophical Forum) (št. 0094/2013); Jürgen Engert (št. 0095/2013); Norma Shearer (Training for Women Network (TWN)) (št. 0096/2013); Marco Tarabugi (št. 0097/2013); Ferran Rosa Gaspar (št. 0098/2013); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0099/2013); David Reiling (št. 0100/2013); Vincent Kachler (št. 0101/2013); Germano Russo (št. 0102/2013); Dominique Joron (št. 0103/2013); Geert Claes (št. 0104/2013); Claudio Matta (št. 0105/2013); Oisin Jones-Dillon (št. 0106/2013); Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (št. 0107/2013); Sarah Charlotte West (št. 0108/2013); Maurizio Benedetto (št. 0109/2013); Paul Haran (št. 0110/2013); Lidia Beduschi (št. 0111/2013).


17. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 13(2) in (3) Finančne uredbe je Komisija obvestila proračunski organ o prenosu diferenciranih in nediferenciranih proračunskih sredstev.

V skladu s členom 50(1) Finančne uredbe je Evropski varuh človekovih pravic obvestil proračunski organ o zahtevi za spremembo organigrama 1 – proračunsko leto 2013.

V skladu s členom 50(1) Finančne uredbe je Sodišče Evropske unije obvestilo proračunski organ o zahtevi za spremembo organigrama – proračunsko leto 2013.


18. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za plenarno zasedanje marca 2013 (PE 505.526/PDOJ). Predlagana ni bila nobena sprememba.

S tem je bil določen razpored dela.

Govorila sta Bernd Posselt, ki je ugovarjal, ker so bile z dnevnega reda umaknjene razprave o štirih poročilih o širitvi Evropske unije, ki so bile prvotno predvidene za zasedanje v sredo (predsednik se je s tem seznanil), in William (The Earl of) Dartmouth.

Govoril je Jean-Pierre Audy, ki je izrazil željo, da bi bil na razpravi o pripravah na zasedanje Evropskega sveta (14.-15. marca 2013) v sredo navzoč predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy.

Govoril je Pat the Cope Gallagher o tem, da na spletni strani Parlamenta ni Irščine.


19. Vpliv gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk - Odprava stereotipov o spolih v EU - Položaj žensk v Severni Afriki (razprava)

Poročilo o vplivu gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk [2012/2301(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

Poročilo o odpravi stereotipov o spolih v EU [2012/2116(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

Poročilo o položaju žensk v Severni Afriki [2012/2102(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Silvia Costa (A7-0047/2013)

Elisabeth Morin-Chartier je predstavila svoje poročilo.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Kartika Tamara Liotard je predstavila svoje poročilo in odgovorila na dve vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari in Paul Rübig, Silvia Costa je predstavila svoje poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Corina Creţu (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Gabriele Zimmer (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Zita Gurmai v imenu skupine S&D, Angelika Werthmann v imenu skupine ALDE, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR, Mikael Gustafsson v imenu skupine GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen samostojna poslanka, Anna Záborská, Marc Tarabella, Norica Nicolai, Raül Romeva i Rueda, Vicky Ford, Edit Bauer, Véronique De Keyser, Antonyia Parvanova, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Antigoni Papadopoulou, Licia Ronzulli, Joanna Senyszyn in Andrea Češková.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Mojca Kleva Kekuš, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Oana Antonescu, Christian Engström, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă, Franz Obermayr, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Lena Kolarska-Bobińska, Ildikó Gáll-Pelcz, Emine Bozkurt in Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Govorile so Viviane Reding, Elisabeth Morin-Chartier, Kartika Tamara Liotard in Silvia Costa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 12.3.2013, točka 10.7 zapisnika z dne 12.3.2013 in točka 10.8 zapisnika z dne 12.3.2013.


20. Vseevropska energetska infrastruktura ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES [2011/0300(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

António Fernando Correia de Campos je predstavil poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Govorili so Philippe Lamberts (pripravljavec mnenja odbora ECON), Pavel Poc (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Wojciech Michał Olejniczak (pripravljavec mnenja odbora REGI), Teresa Riera Madurell v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean v imenu skupine ALDE in Mario Pirillo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Sergio Gaetano Cofferati, Claude Turmes, Lena Kolarska-Bobińska in Josefa Andrés Barea.

Govorila sta Günther Oettinger in António Fernando Correia de Campos.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 12.3.2013.


21. Energetski načrt za leto 2050 (razprava)

Poročilo o energetskem načrtu za leto 2050, prihodnosti z energijo [2012/2103(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

Niki Tzavela je predstavila poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Jacek Saryusz-Wolski (pripravljavec mnenja odbora AFET), Romana Jordan (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (pripravljavka mnenja odbora REGI), Herbert Reul v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Graham Watson, Konrad Szymański v imenu skupine ECR, Oreste Rossi v imenu skupine EFD, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Roger Helmer in Nick Griffin.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Iosif Matula in Luís Paulo Alves.

Govorila sta Günther Oettinger in Niki Tzavela.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 13.3.2013 in točka 8.1 zapisnika z dne 14.3.2013.


22. Ocenjevanje tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji („stresni testi“) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000183/2012), ki ga je postavila Amalia Sartori, v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Komisiji: Stresni testi (B7-0108/2013) (2012/2830(RSP))

Amalia Sartori je predstavila vprašanje.

Günther Oettinger (član Komisije) je odgovoril na vprašanje

Govorili so Lena Kolarska-Bobińska v imenu skupine PPE, Teresa Riera Madurell v imenu skupine S&D, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Richard Seeber, Kathleen Van Brempt, Oldřich Vlasák, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Zigmantas Balčytis in Romana Jordan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Christa Klaß, Erik Bánki, Franz Obermayr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Alajos Mészáros.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Amalia Sartori, v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, o ocenjevanjih tveganja in varnosti („stresni testi“) jedrskih elektrarn v Evropski uniji in z njimi povezanih dejavnosti (2012/2830(RSP)) (B7-0086/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 14.3.2013.


23. Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih ***I - Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter akcijskih načrtih o takšnih emisijah in odvzemih [2012/0042(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije [2011/0372(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

Kriton Arsenis in Bas Eickhout sta predstavila svoji poročili.

Govorila je Connie Hedegaard (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredsednik

Govorili so Åsa Westlund (pripravljavka mnenja odbora DEVE) in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE, Marita Ulvskog v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zbigniew Ziobro, Theodoros Skylakakis v imenu skupine ALDE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Richard Seeber, Christa Klaß in Bogusław Sonik.

Po postopku "catch the eye" so govorili Romana Jordan, Miroslav Mikolášik, Marek Józef Gróbarczyk, João Ferreira, Elena Băsescu in Erik Bánki.

Govorili so Connie Hedegaard, Kriton Arsenis in Bas Eickhout.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 12.3.2013 in točka 8.4 zapisnika z dne 12.3.2013.


24. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Eleni Koppa, Pat the Cope Gallagher, Marian-Jean Marinescu, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Martin Ehrenhauser, Csaba Sógor, Alexander Mirsky, Jelko Kacin, Georgios Papanikolaou, George Sabin Cutaş, Izaskun Bilbao Barandica, Amelia Andersdotter, Claudio Morganti, João Ferreira, Elena Oana Antonescu, Kristian Vigenin, Karim Zéribi, Ildikó Gáll-Pelcz, Josefa Andrés Barea, Lívia Járóka, Arkadiusz Tomasz Bratkowski in Ricardo Cortés Lastra.


25. Financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (kratka predstavitev)

Poročilo o pripravi večletnega finančnega okvira za financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (11. Evropski razvojni sklad) [2012/2222(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

Patrice Tirolien je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, João Ferreira in Maurice Ponga.

Govorila je Connie Hedegaard (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika z dne 12.3.2013.


26. Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji * (kratka predstavitev)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (sklep o pridružitvi ČDO) [2012/0195(CNS)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

Patrice Tirolien je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga in Elena Băsescu.

Govorila je Connie Hedegaard (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 12.3.2013.


27. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 505.526/OJMA).


28. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.15.


29. Zaključek letnega zasedanja

Zasedanje 2012-2013 Evropskega parlamenta je bilo zaključeno.

Skladno z določbami Pogodbe se bo Parlament sestal jutri, v torek, 12. marca 2013 ob 8.30.

Klaus Welle

Anni Podimata

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Grubišić, Jerković, Matušić, Vrbat


Priloga 1 - Evropsko leto usklajevanja poklicnega in družinskega življenja (pisna izjava)

Pisna izjava št. 0032/2012 o evropskem letu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja1 (točka 7 zapisnika z dne 11.3.2013), ki so jo vložile poslanke Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli in Jutta Steinruck v skladu s členom 123 Poslovnika Evropskega parlamenta in jo je podpisalo 388 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1.   Evropski parlament je 9. marca 2004 sprejel resolucijo o uskladitvi poklicnega, družinskega in zasebnega življenja2;

2.   usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je pomemben način doseganja enakosti med ženskami in moškimi, to pa je temeljna vrednota EU, zapisana v Pogodbah;

3.   po zaslugi boljše podpore ukrepom za usklajevanje bodo ženske in moški iz različnih vrst družin imeli večjo izbiro pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja na podlagi lastnih potreb in želja, prav tako pa bo ta podpora prispevala k uresničevanju glavnih političnih ciljev EU;

4.   tej tematiki posvečeno evropsko leto bo sprožilo odziv na pereče težave, kot so demografske spremembe, gospodarska in finančna kriza, brezposelnost, revščina in socialna izključenost;

5.   politike, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ter orodja, kot je ESS, lahko zmanjšajo neenakosti med spoloma, ko gre za višino plač, ter so lahko osrednji element trajnostnega zaposlovanja in z dohodki spodbujenega okrevanja, prav tako pa lahko pozitivno vplivajo na demografijo in negovalcem omogočijo opravljanje dolžnosti;

6.   Komisijo in vse druge evropske institucije se poziva, naj razglasijo leto 2014 kot evropsko leto usklajevanja poklicnega in družinskega življenja;

7.   ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

____________

1 V skladu s členom 123(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni zavezujoča.

2 UL C 102 E, 28.4.2004, str. 492.

Seznam podpisnikov

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Nora Berra, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Verónica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu Houillon, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Vojtěch Mynář, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andrés Perelló Rodríguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Jean Roatta, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Isabelle Thomas, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov