Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

3. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η κατάσταση στο Μπαγκλαντές

- Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel και Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP) (B7-0142/2013

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP) (B7-0143/2013

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP) (B7-0144/2013

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP) (B7-0145/2013

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαγκλαντές (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan και Zuzana Roithová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Μαρία-Ελένη Κοππά, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford και Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ιράκ: η κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων του Ιράκ (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013

III.   Η περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και η κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei και Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Νικόλαος Χουντής, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat και Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου