Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2013 - Strasbourg

3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Olukord Bangladeshis

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Bangladeshis (2013/2561(RSP)) (B7-0146/2013).

II.   Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan ja Zuzana Roithová fraktsiooni PPE nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford ja Edward McMillan-Scott fraktsiooni ALDE nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat ja Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel: Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika