Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2013. gada 12. marts - Strasbūra

3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Stāvoklis Bangladešā

- Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013).

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel un Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0142/2013).

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn un Mitro Repo S&D grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0143/2013).

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0144/2013).

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0145/2013).

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Bangladešā (2013/2561(RSP)) (B7-0146/2013).

II.   Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan un Zuzana Roithová PPE grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013).

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi un Mitro Repo S&D grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013).

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013).

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan ECR grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013).

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford un Edward McMillan-Scott ALDE grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013).

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā – par Irāku — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013).

III.   Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei un Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013).

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013).

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013).

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan ECR grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013).

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013).

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat un Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā – par Arafat Jaradat lietu un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvokli (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika