Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 maart 2013 - Straatsburg

3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   De situatie in Bangladesh

- Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel en Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Bangladesh (2013/2561(RSP) (B7-0146/2013).

II.   Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van de Iraakse Turkmenen

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan en Zuzana Roithová, namens de PPE-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford en Edward McMillan-Scott, namens de ALDE-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin en Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, over Irak: de benarde toestand van minderheidsgroeperingen, met name van Iraakse Turkmenen (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei en Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat en Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid