Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2013 - Štrasburg

3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v Bangladéši

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel a Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn a Mitro Repo v mene skupiny S&D o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Bangladéši (2013/2561(RSP)) (B7-0146/2013).

II.   Irak: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan a Zuzana Roithová v mene skupiny PPE o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi a Mitro Repo v mene skupiny S&D o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny ECR o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford a Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL o Iraku: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Prípad Arafáta Džarádáta a situácia palestínskych väzňov v izraelských väzniciach

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei a Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny ECR o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat a Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia