Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

4. Προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο της πρόσφατης υπόθεσης αλογίσιου κρέατος (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο της πρόσφατης υπόθεσης αλογίσιου κρέατος (2013/2564(RSP))

Ο Tonio Borg (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου