Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg

7. Diverse
Fullständigt förhandlingsreferat

Sylvie Guillaume begärde på S&D-gruppens vägnar att frågan om huruvida de grundlagsändringar som föregående dag hade antagits av det ungerska parlamentet är förenliga med EU:s grundläggande principer och lagstiftning skulle hänskjutas till LIBE-utskottet. Gabriele Zimmer återkom till den fråga som tagits upp föregående dag vid sammanträdets öppnande, och begärde å GUE/NGL-gruppens vägnar att talmannen skulle framföra en officiell protest till de marockanska myndigheterna mot utvisningen av parlamentets delegation som varit på väg till Västsahara. Guy Verhofstadt begärde, med hänvisning till artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen, att frågan om huruvida de ungerska grundlagsändringarna eventuellt utgjorde en kränkning av de grundläggande rättigheterna skulle tas upp under påföljande dags sammanträde. József Szájer motsatte sig denna begäran med hänvisning till artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen, och Rui Tavares hänvisade till artikel 2 i fördraget och uppmanade kommissionen att inrikta sina insatser på en dialog med Ungern i fråga om de grundläggande rättigheterna (talmannen uppmärksammade begäran om en ändring av föredragningslistan och meddelade att hon skulle framföra begäran till Europaparlamentets talman).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy