Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0079/2013

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0084

Протокол
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург

14. Решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD)- Решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0281(COD)- Решение за започване на междуинституционални преговори относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0282(COD)- Решение за започване на междуинституционални преговори относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0288(COD) (член 70 а от Правилника за дейността) (разискване)
CRE

Предложение за решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Предложение за решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Докладчик: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Предложение за решение за започване на междуинституционални преговори относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Предложение за решение за започване на междуинституционални преговори относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Докладчик: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Изказаха се: James Nicholson, за да изрази съжаление за отсъствието на члена на Комисията, който отговаря за тези въпроси, и Marc Tarabella - за същото.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin и Giovanni La Via представиха предложенията за решения.

Изказаха се: Birgit Schnieber-Jastram (докладчик по становището на комисията DEVE), Georgios Papastamkos (докладчик по становището на комисията BUDG), Monika Hohlmeier (докладчик по становището на комисията CONT), Tamás Deutsch (докладчик по становището на комисията CONT), Dan Jørgensen (докладчик по становището на комисията ENVI), Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията ENVI), Catherine Grèze (докладчик по становището на комисията REGI), Younous Omarjee (докладчик по становището на комисията REGI), Elisabeth Schroedter (докладчик по становището на комисията REGI) и Giommaria Uggias (докладчик по становището на комисията REGI).

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Elisabeth Köstinger, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, George Lyon, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith и Julie Girling.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, за да зададе въпрос „синя карта“ на Luís Paulo Alves, на който той отговори, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Мария Габриел, Matthias Groote и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa и Franz Obermayr.

Изказа се Dacian Cioloş.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin и Giovanni La Via.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 13.3.2013, точка 8.8 от протокола от 13.3.2013, точка 8.9 от протокола от 13.3.2013 и точка 8.10 от протокола от 13.3.2013.

Правна информация - Политика за поверителност