Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0280(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0079/2013

Keskustelut :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Äänestykset :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0084

Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

14. Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin YMP:n tukijärjestelmässä viljelijöille myönnettävistä suorista tuista - 2011/0280(COD) - Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) - 2011/0281(COD) - Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen - 2011/0282(COD) - Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta - 2011/0288(COD) (työjärjestyksen 70 a artikla) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Ehdotus päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin YMP:n tukijärjestelmässä viljelijöille myönnettävistä suorista tuista - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Ehdotus päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Esittelijä: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Ehdotus päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Ehdotus päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Esittelijä: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Puheenvuorot: James Nicholson, joka piti valitettavana, että asiasta vastaava komissaari ei ollut paikalla, ja Marc Tarabella samasta aiheesta.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ja Giovanni La Via esittelivät ehdotukset päätöksiksi.

Puheenvuorot: Birgit Schnieber-Jastram (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgios Papastamkos (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Hohlmeier (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tamás Deutsch (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dan Jørgensen (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karin Kadenbach (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Catherine Grèze (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Younous Omarjee (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisabeth Schroedter (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Giommaria Uggias (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Dacian Cioloş (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elisabeth Köstinger PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith ja Julie Girling.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Luís Paulo Alvesille, joka vastasi kysymykseen, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa ja Franz Obermayr.

Dacian Cioloş käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin ja Giovanni La Via.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2013, kohta 8.7, istunnon pöytäkirja 13.3.2013, kohta 8.8, istunnon pöytäkirja 13.3.2013, kohta 8.9 ja istunnon pöytäkirja 13.3.2013, kohta 8.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö